intTypePromotion=1

Quyết định 906/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định 906/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 906/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng nhà nước đối với các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 906/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õt  Þ nh  ® c ñ a thè n g  ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  906/2002/ Q§­N H N N   n n g µ y 26  th¸ng 8 n¨ m  2002 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ   c hi Õt k h Ê u, t¸i chi Õt kh Ê u  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc  N h ® èi  íi c¸c n g © n  h µ n g v       T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt  ©n  µng  µ   í ViÖt  m   è  cø  Ng h Nh n c  Na s 01/1997/QH10  µy   ng 12/12/1997  vµ  LuËt C¸c  tæ  chøc  tÝn  dông  sè  02/1997/QH10  ngµy   12/12/1997; ­ C¨n  Ngh Þ   nh  è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03 /1993  ña  Ýnh  ñ   Ò   c Ch ph v nh Ö m   ô,  Òn  ¹n  µ r nh Ö m   i v quy h v t ¸ch  i qu¶n  ý Nhµ  í   ña  é,  ¬  l  n c c B c quan  ngang   Bé; ­Theo  Ò   Þ  ña  ô r ng  ô  Ýn  ông,   ® ngh c V të V T d quy Õt    Þ nh  ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch Õt  Êu,  ch   i kh tich Õt  Êu  ña  ©n  µng  µ  í   i  í  ng ©n  µng. ¸  i kh c Ng h Nh n c ®è v ic¸c  h §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  iÖu  ùc  i hµnh  ®Þ n ch l th   sau  ngµy  Ó   õ  15  kt ngµy  ý  µ  k v thay  Õ  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 356/1999/Q§­N H N N14  µy  ng 06/10 /1999  cña  èng  c  ©n  µng  µ   í v Ò   iÖc  Th ®è Ng h Nh n c  v ban  µnh  h Quy  Õ   Ò   iÖp  ch v ngh vô  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  ña  ©n  µng  µ  í   i  í  ng ©n  µng. ch kh tich kh c Ng h Nh n c ®è v ic¸c  h §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,  ô r ng  ô  Ýn  ông,  ñ r ng  ®¬n  V¨n  V të V T d th të c¸c  vÞ  éc  ©n  µng  µ  í , Gi¸m  c  nh¸nh  ©n  µng  µ  í   thu Ng h Nh n c   ®è Chi  Ng h Nh n c tØnh,  thµnh  è rùc  éc  ph t thu Trung  ng,  ñ  Þch  éi  ng  ¬ Ch t H ®å qu¶n rÞ  µ  æng  tvT Gi¸m   ®èc  i ®èc)  ng ©n  µng  Þu r nh Ö m   ihµnh  (G ¸m  c¸c  h ch t ¸ch  i th   Quy Õt  nh  µy.  ®Þ n                          
 2. 2 Q uy   Õ ch C hi Õ t k h Ê u, t¸i hi Õ t k h Ê u  c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n í c ® è i v íi  c  c¸c  n g © n  h µ n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 906/2002/Q§­N H N N   ngµy  th 26  ¸ng    8 n¨m 2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ  í ) c Th ®è Ng h Nh n c §i Ò u    ¹ m i vµ  i îng  dông 1. Ph v   ®è t ¸p  1. Quy  Õ   µy  ch n quy  nh  iÖc  ùc  iÖn  iÖp  ô  iÕt  Êu,  ¸  ®Þ v th h ngh v ch kh ti ch Õt  Êu  ña  ©n  µng  µ   í ®èi  í   ng ©n  µng,  i kh c Ng h Nh n c  v i c¸c  h nh»m   ùc  iÖn  th h chÝnh  s¸ch iÒn  Ö  µ  t t v cung  øng  èn  ¾n  ¹n  v ng h cho  ng ©n  µng. c¸c  h 2. C¸c  ©n  µng  î ch Õt  Êu,  ¸  iÕt  Êu  ng h ® c  i kh ti ch kh theo Quy  Õ   µy  µ  ch n l c¸c  ©n  µng  î thµnh  Ëp  µ  ¹ ®éng  ng h ® c  l v ho t  theo  Ët  tæ  Lu c¸c  chøc  Ýn  ông  td (sau  ©y  ä   ¾t  µ ng ©n  µng) ® g it l   h . §i Ò u    i thÝch  õ  ÷ 2. Gi¶   t ng Trong  Quy  Õ   µy,  tõ  ÷  í  ©y  î   iÓu    ch n c¸c  ng d i® ® ch nh sau: 1. NghiÖp  ô  iÕt  Êu:  µ  iÖc  ©n  µng  µ   í mua  g Êy  ê  v ch kh lv Ng h Nh n c  c¸c  i t cã  i   ¾n  ¹n   g ¸ ng h , cßn  ê   ¹n  th i h thanh  ¸n  µ  éc  ë  ÷u  ña  ng ©n  µng.  to v thu s h c c¸c  h C¸c  iÊy  ê  ã  i   µy  î c¸c  ©n  µng  g t c g ¸ n ® c  ng h mua  Æc  u  Çu r thÞ r ng  ho ®Ê th t ªn  t ê s¬  Êp. c 2. NghiÖp  ô ¸  iÕt  Êu:  µ  iÖc  ©n  µng  µ   í mua  c¸c  iÊy  v tich kh lv Ng h Nh n c   g tê  ã  i ng ¾ n  ¹n cßn  ê h¹n  c g ¸  h ,  th i  thanh  ¸n  µ  éc  ë  ÷u  ña  to v thu s h c c¸c  ©n ng hµng. C¸c  iÊy  ê  ã  i   µy  ∙  î   ng ©n  µng  g t c g ¸ n ® ® c c¸c  h mua  Æc  iÕt  Êu r   ho ch kh t ªn thÞ r ng  cÊp. tê thø  3.  i suÊt  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu:  µ ∙  Êt  ©n  µng  µ   í ¸p  L∙   ch kh tich kh l lisu Ng h Nh n c  dông  Ó   Ýnh  è iÒn  ©n   µng  µ   í ph¶ thanh  ¸n  ®t st Ng h Nh n c  i  to cho  c¸c  ©n  ng hµng  i ch Õt  Êu, ¸  iÕt  Êu  g Êy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  µ  è iÒn    kh   i kh tich kh c¸c  i t c g ¸ ng h vst c¸c ng ©n  µng  h thanh  ¸n ¹  to licho  ©n  µng  µ  í   i h Õt  ê   ¹n  iÕt  Êu,  Ng h nh n c kh   th i h ch kh tich Õt  Êu, t ¸  i kh  rong r ng  îp  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  ã  ú  ¹n tê h ch kh tich kh c k h . 4.  µy  iao  Þch:  î tÝnh  Ng g d ® c  theo  µy  µm   iÖc,  ng l v kh«ng  Ýnh  µy  t ng nghØ  è   Çn,  cu i tu nghØ  Ô  µ  l v nghØ  Õt t. §i Ò u    h×nh  3. C¸c  thøc  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu ch kh tich kh 1. ChiÕt khÊu, t¸  ÕtkhÊu  µn  é  êih¹n       ichi   to b th   cßn  ¹ cña  Êy  ê cã    li  gi t   gi¸ ng ¾n   ¹n: Ng ©n   µng  µ   íc mua   ¼n   Êy  ê  ã    ¾n   ¹n  ña    h  h Nh n   h gi t c gi¸ng h c c¸c ng©n  µng. h 2. ChiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ã  ú  ¹n:C¸c  ©n  µng       i    ckh   ng h cam   Õt  Ïmua   k s  l¹  µn  é  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  îc Ng ©n   µng  µ   íc chiÕt khÊu, t¸ ito b gi t   gi¸ng h®  h Nh n        i chiÕtkhÊu    sau  ét  êigian nhÊt ®Þnh. m th      
 3. 3 §i Ò u    iÒu  iÖn  ña  giÊy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  î   iÕt  Êu, ¸  4. § k c c¸c  t c g ¸ ng h ® c ch kh ti ch Õt  Êu i kh 1.  Êy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  î ch Õt  Êu, ¸  iÕt  Êu ¹  ©n  µng  Gi t c g ¸ ng h ® c  i kh tich kh tiNg h Nhµ  í  bao  å m:  Ýn  iÕu  n c  g T ph Kho  ¹c   Ýn  iÕu  ©n  µng  µ  í   µ    b ,T ph Ng h Nh n c v c¸c l ¹   iÊy  ê  ã  i kh¸c  Thèng  c  ©n  µng  µ   í quy  nh  rong  oi g t c g ¸  do  ®è Ng h Nh n c  ®Þ t tõng  ê   ú. th i k 2. C¸c  iÊy  ê  ã  i   ¾ n  ¹n  tiKho¶n  ®i Òu  µy  î   ©n  µng  g t c g ¸ ng h nªu ¹  1  n ® c Ng h Nhµ  í   iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  i cã   c¸c  i Òu  iÖn  n c ch kh tich kh kh   ®ñ   ® k sau: a.  t hµnh  Ph¸   b»ng  ng  Öt  m   µ  ã  Ó chuy Ón  îng  î ; ®å Vi Na v c th   nh ®c b.  ê h¹n  Th i  cßn ¹  è   a  µ  ngµy rong r ng  îp  ©n  µng  µ  í   lit i ® l 90  t tê h Ng h Nh n c ch Õt  Êu, ¸  iÕt  Êu  µn  é  ê   ¹n  i kh tich kh to b th i h cßn ¹  ña  iÊy  ê  ã  i   ¾n  ¹n lic g t c g ¸ ng h. c Thê h¹n  .  i  cßn ¹  ña  iÊy  ê  ã  i ph¶ dµ h¬n  ê h¹n  ©n  µng  li c g t c g ¸  i  i  th i  Ng h Nhµ   í ch Õt  Êu, ¸  iÕt  Êu, rong r ng  îp  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  n c  i kh tich kh t t ê h ch kh tich kh cã  ú  ¹n kh. §i Ò u    isuÊt  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu 5. L∙   ch kh tich kh Ng ©n   µng  µ   í x¸c  nh  µ   h Nh n c  ®Þ v c«ng  è   ét  øc  ∙  Êt  dông  bm m li su ¸p  chung cho  iÖp  ô  iÕt  Êu  µ  ¸  iÕt  Êu  ngh v ch kh v ti ch kh (sau  ©y  ä l  ∙  Êt  ® g i  µ li su ch Õt  Êu)  ï  îp  í  ôc i cña  Ýnh  i kh ph h v im tªu  ch s¸ch iÒn  Ö rong  õng  ê   ú. t tt t th i k §i Ò u    ¬ng  6. Ph thøc  ùc  iÖn  iÖp  ô  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu th h ngh v ch kh tich kh 1.  ¬ng  Ph thøc  rùc iÕp:  tt C¸c  ©n  µng  iao  Þch  rùc iÕp  í   ©n   ng h g d tt v i Ng hµng  µ  í ® Ó   ùc  iÖn  iÖc  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  g Êy  ê  ã  i   Nh n c  th h v ch kh tich kh c¸c  i t c g ¸ ng ¾n  ¹n h; 2.  ¬ng  Ph thøc  i t Õp:  g ¸n i C¸c  ©n  µng  ùc  iÖn  ng h th h c¸c  ñ  ôc   iÕt  th t ch khÊu,  ¸  iÕt  Êu  ti ch kh th«ng  qua  h Ö   èng  è m¹ng  í   ©n  µng  µ   í     th n i  v i Ng h Nh n c ho Æc  qua FAX.  Öc  iao  Þch  Vi g d theo  ¬ng  ph thøc  i t Õp  i  g ¸n i ph¶ b¶o  ¶ m     ® an toµn.  §i Ò u 7. Ph ©n  Êp  ùc  iÖn  iÖp  ô  iÕt  Êu,  ¸  iÕt  Êu  c th h ngh v ch kh ti ch kh trong  Ö   èng  ©n  µng  µ  í . h th Ng h Nh n c 1.ViÖc  ÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu    Êy têcã    ña  ©n  µng  µ     chi     i   c¸cgi     gi¸c Ng h Nh níc®èi víi   ©n  µng  îcthùc hiÖn  ¹ Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ô       ng c¸c h ®    t i h Nh n     (tr   së  Ýnh  ¹  µ   éi) hoÆc       ch t iH N   c¸c chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  Ng h Nh n     phè. 2. C¨n  khèi l ng  Òn    cø   î ti cung  øng  µnh  d cho nghiÖp  ô  Õt khÊu, t¸ v chi      i chiÕtkhÊu  ∙  îc phª  Öt    ®®  duy trong tõng  êikú, Vô   ëng  ô   Ýn  ông    th     tr VT d xem   xÐt  Õt  nh  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  i  íic¸c ®Ò   Þ  ÕtkhÊu, quy ®Þ chi    i chi   ®è v     ngh chi     t¸ chiÕtkhÊu  ã    Þ®Õ n     i   c gi¸tr   200  û®ång  µ  ×nh Thèng  c  t  v tr   ®è xem  Ðt quyÕt x    ®Þnh  i  íic¸c ®Ò   Þ   Õt khÊu, t¸  Õt khÊu  ã    Þ trªn200  û ®è v     ngh chi    i chi   c gi¸tr     t  ®ång. Trêng  îp cÇn  Õt, èng  c  ©n  µng  µ   íccã  Ó  û  Òn    h  thi  Th ®è Ng h Nh n   th u quy cho    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ
 4. 4 chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  Êy têcã         i   gi     gi¸cho    ©n  µng    a  µn.Chi  c¸cng h trªn®Þ b   nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph chØ  îcquyÕt  nh  Öc  Õt ®  ®Þ vi chi   khÊu,t¸ chiÕtkhÊu    i   trongph¹m    ∙  îcuû  Òn.   vi® ®   quy 3. Së     giao dÞch  ©n  µng  µ   íc(®èivíi êng  îp trôsë  Ýnh  ña    Ng h Nh n      tr h     ch c ng©n  µng    Þ   Õt khÊu, t¸  Õt khÊu  Æt   ¹  µ   éi) hoÆc     h ®Ò ngh chi     ichi   ® t iH N   chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph (trªn®Þa   µn  ©n  µng      b ng h ®Ò nghÞ  chiÕt Êu, t¸ chiÕt Êu ® Æt  trô ë  chÝnh) tæ  chøc thùc hiÖn   kh i  kh  s nghiÖp  ô  ÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu, bao  å m   Öc  v chi    i      g vi giao,nhËn  Êy tê cã      gi     gi¸ ng ¾n   ¹n,x¸c ®Þnh  µ  h   v thanh    è  Òn  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  i  íi to¸n s ti chi    i chi   ®è v   c¸cng©n  µng,x¸c®Þnh  è  Òn b¸n l¹ giÊy têcã    ¾n  ¹n cho    ©n     h    s ti       i     gi¸ng h  c¸cng hµng    Õt  êih¹n  Õt khÊu,  ichiÕt khÊu  êng  îp  Õt khÊu,    khi h th   chi   t¸    (tr h chi   t¸i chiÕtkhÊu  ã  ú  ¹n),h¹ch    ckh   to¸n,theo  âi,l gi÷ c¸c giÊy  ê cã    ¾n   ¹n    d  u      t   gi¸ng h vµ thanh    Êy têcã    ¾n  ¹n ®èi víi chøc    µnh    n   ¹n. to¸ngi     gi¸ng h     tæ  ph¸th khi®Õ h §i Ò u    ñ  ôc  ùc  iÖn  iÖp  ô  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu 8. Th t th h ngh v ch kh tich kh 1. C¸c  ©n  µng t ô  ë  Ýnh)  ã  ng h ( r s ch c nhu  Çu  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  c ch kh tich kh g Êy  ê  ã  i   ¾ n  ¹n  ö g Êy  Ò   Þ   iÕt  Êu theo  É u  è  i t c g ¸ ng h g i  i ® ngh ch kh ( M s 01)    cho Ng ©n  µng  µ  í   µo  ngµy  µm  iÖc rong  Çn; h Nh n c v c¸c  lv t tu 2. C¨n  vµo  iÊy  Ò   Þ   iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  ña  ©n  µng  cø  g ® ngh ch kh tich kh c ng h vµ  ån  èn  µnh  ngu v d cho  iÖp  ô  µy,  ©n  µng  µ   í xem   Ðt   Õt  ngh vn Ng h Nh n c  x , quy ®Þnh  µ  v th«ng  chÊp  Ën theo  É u  è  ho Æc  b¸o  nh ( m s 02)  th«ng  kh«ng  Êp  b¸o  ch nhËn theo  É u  è  t ( m s 03) rong vßng  ngµy  µm  iÖc  Ó   õ  i nhËn  î g Êy  1  lv k t kh   ® c  i ® Ò   Þ  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu. ngh ch kh tich kh     §i Ò u    têng  îp  9. C¸c r h kh«ng  Êp  Ën  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu ch nh ch kh tich kh 1. C¸c  iÊy  ê  ã  i ng ¾ n  ¹n  g t c g ¸  h kh«ng    i Òu  iÖn  ®ñ ® k theo quy  nh  ¹  ®Þ ti § Òu  Quy  Õ   µy; i 4  ch n 2.  Êy  Ò   Þ   iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  ö Ng ©n  µng  µ   í cã  Gi ® ngh ch kh tich kh g i  h Nh n c  né   i dung  kh«ng  ï  îp  í  É u  è  ngê   ý  ph h v iM s 01,  i k kh«ng  ng  È m  Òn; ®ó th quy §i Ò u    10. C«ng  thøc  ®Þnh  è iÒn  x¸c  st thanh  ¸n  i   iÕt  Êu, ¸  to kh   ch kh ti ch Õt  Êu  iÊy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  ña  ng ©n  µng. i kh g t c g ¸ ng h c c¸c  h 1.  êng  îp  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  µn  é  ê   ¹n  Tr h ch kh tich kh to b th i h cßn ¹ li Gt St =          Tc Ls x  1+ 365  100 x  Trong  :  ®ã St   è iÒn  ©n  µng  µ  í   :S t Ng h Nh n c thanh  ¸n  i ch Õt  Êu, ¸  iÕt  Êu  to kh   i kh tich kh g Êy  ê  ã  i   ¾ n  ¹n i t c g ¸ ng h; Gt Gi¸ rÞ  iÊy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  i ® Õ n  ¹n  :  t g t c g ¸ ng h kh   h thanh  ¸n to ;
 5. 5 Tc: Thêih¹n      cßn  ¹ cña  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  õngµy  ÕtkhÊu, t¸  l i gi t   gi¸ng h (t   chi    i chiÕtkhÊu  n   µy  n   ¹n    ®Õ ng ®Õ h thanh    Êy têcã    ¾n  ¹n); to¸ngi     gi¸ng h Ls L∙ suÊt  iÕt  Êu  tÝnh  :  i  ch kh ( theo n¨m)  ¹  ê ®i Ó m   iÕt  Êu,  ¸  ti th i  ch kh ti ch Õt  Êu; i kh 365:  è  µy  S ng quy  c 1  í   n¨m  2.  êng  îp  iÕt  Êu  ã  ú  ¹n  Tr h ch kh c k h a. C«ng    thøc    nh  è  Òn  ©n   µng  µ   íc thanh    x¸c ®Þ s ti Ng h Nh n   to¸n cho    c¸c ng©n  µng    ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  Êy  ê cã    îc tÝnh  h khichi    ichi   gi t   gi¸:§   theo c«ng  thøc nªu  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.   t  i 1  n b. C«ng thøc  x¸c  nh   è  Òn  ®Þ s ti c¸c  ©n  µng  ng h thanh to¸n cho  ©n     Ng hµng  µ   íckhih Õt  êih¹n chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu: Nh n     th         i           Lm      m  x  T Gv =     x  (1                    St        +              )  365      x 100  Trong  :    ®ã Gv:  c¸c  ©n  µng  Gi¸  ng h thanh  ¸n  i mua ¹  iÊy  ê  ã  i ; to kh   lig t c g¸ St  Sè iÒn  ©n  µng  µ  í ®∙  :  t Ng h Nh n c  thanh  ¸n  to cho  ©n  µng  i ch Õt  ng h kh   i khÊu, ¸  iÕt  Êu tich kh Lm:  isuÊt  iÕt  Êu tÝnh  L∙   ch kh ( theo  n¨m) ¹  ê   iÓ m   tith i ® mua ¹ li T m:  ê   ian  H N N   iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu tÝnh  th i g N ch kh tich kh ( theo  µy) ng §i Ò u    11. Giao,  Ën g Êy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  µ  nh   i t c g ¸ ng h v thanh  ¸n  i ch Õt  to kh   i khÊu, ¸  iÕt  Êu ¹  ©n  µng  µ  í . tich kh tiNg h Nh n c 1. Sau  i nhËn  î th«ng  v Ò   iÖc  Êp  Ën  iÕt  Êu, ¸  iÕt  kh   ® c  b¸o  v ch nh ch kh tich khÊu  ña  ©n   µng  µ   í ,  ©n  µng  Ò   Þ   iÕt  Êu,  ¸  iÕt  c Ng h Nh n c ng h ® ngh ch kh ti ch khÊu iÕn  µnh  ñ  ôc  µn  iao  iÊy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  µ  Ën iÒn  t h th t b g g t c g ¸ ng h v nh t thanh  to tõ  ©n  µng  µ   í ti Së   iao  Þch  ©n  µng  µ   í ho Æc  i ¸n  Ng h Nh n c  ¹  g d Ng h Nh n c  ch   nh¸nh  ©n  µng  µ  í  r ®Þ a  µn.  êng  îp  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  Ng h Nh n c t ªn  b Tr h ch kh tich kh cã  ú  ¹n   ©n  µng  Ò   Þ  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  i gö   k h , ng h ® ngh ch kh tich kh ph¶   i cho  ©n Ng hµng  µ   í cam   Õt  Nh n c  k mua ¹  iÊy  ê  ã  i ( li g t c g ¸  theo  É u   è  m s 04)  r c  i  ùc  t í kh th h Ön  iÖc  µn  iao  µ  Ën iÒn  iv bg v nh t thanh  ¸n   to .   2. Khi  Õt  ê   ¹n  iÕt  Êu,  ¸  iÕt  Êu  t êng  îp  iÕt  Êu,  ¸  h th i h ch kh ti ch kh (r h ch kh ti ch Õt  Êu  ã  ú  ¹n)   ng ©n  µng  Ën ¹  iÊy  ê  ã  i   ¾n  ¹n ®ång  i kh c k h , c¸c  h nh lig t c g ¸ ng h ,  thê , thanh  ¸n iÒn  i  to t mua ¹  iÊy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  lig t c g ¸ ng h cho  ©n  µng  µ   í   Ng h Nh n c theo  cam   Õt Trêng  îp  Õt  ê h¹n  iÕt  Êu,  ¸  iÕt  Êu  µ   ©n  k .  h h th i  ch kh ti ch kh m ng hµng  kh«ng  Ën ¹  iÊy  ê  ã  i ng ¾ n  ¹n  µ  nh li g t c g ¸  h v thanh  ¸n  to cho  ©n  µng  Ng h Nhµ   í theo  ng  n c  ®ó cam   Õt  ×  ©n  µng  µ   í s   rÝch  µ   k th Ng h Nh n c  Ï t t i kho¶n  ña  c ng ©n  µng  Æc  h ho chuy Ón  è iÒn  ng ©n  µng  i thanh  ¸n  st c¸c  h ph¶   to sang  î    n qu¸ h¹n  µ  i chÞu ∙  Êt  h¹n  v ph¶   lisu qu¸  b»ng  130 %  ∙  Êt  iÕt  Êu. lisu ch kh
 6. 6 3.  êng  îp  ng ©n  µng  Ò   Þ   iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  Tr h c¸c  h ® ngh ch kh tich kh kh«ng  bµn  iao  iÊy  ê  ã  i ®óng  g g t c g ¸  danh  ôc  rong  m t th«ng b¸o  Êp  Ën  iÕt  ch nh ch khÊu, ¸  iÕt  Êu  tich kh theo  ê   ¹n  th i h quy  nh  ña  ©n  µng  µ   í , co nh  ®Þ c Ng h Nh n c   i  c¸c  ©n  µng  ∙  û   á   Ò   Þ   iÕt  Êu,  ¸  iÕt  Êu.  ét  ©n  ng h ® hu b ® ngh ch kh ti ch kh M ng hµng  û  á  Ò   Þ   iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  lÇn  ×  ©n  µng    Ï  hu b ® ngh ch kh tich kh 2  th ng h ®ã s kh«ng  î t Õp  ôc  ® c i t tham   ia  iÖp  ô  iÕt  Êu,  ¸  iÕt  Êu  í   ©n   g ngh v ch kh ti ch kh v i Ng hµng  µ  í  rong  ê   ¹n  th , k Ó   õ  µy  i ph¹ m  Çn  2. Nh n c t th i h 6  ¸ng   t ng v   l thø  §i Ò u    12. Tr¸ch  iÖ m   ña  ®¬n  Þ  ã i quan  éc  ©n  µng  nh c c¸c  v c lªn  thu Ng h Nhµ  í nc 1.  ô  Ýnh  V Ch s¸ch iÒn  Ö:  t t Tha m   u  m cho  èng  c  ©n  µng  µ  ­ Th ®è Ng h Nh n í: c a. X¸c  nh     ®Þ tæng  èi l ng  Òn  kh  î ti cung øng  µnh  d cho nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu,t¸ chiÕtkhÊu    i   trongtõng thêikú;      b.  ®Þ nh  µ  X¸c  v c«ng  è ∙  Êt  iÕt  Êu rong  õng  ê   ú b lisu ch kh t t th i k ; c  æ  . B sung  Æc  iÒu  ho ® chØnh danh  ôc  g Êy  ê  ã  i   ¾n  ¹n  ­ m c¸c  i t c g ¸ ng h® î   ©n  µng  µ  í   iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  i cÇn  iÕt c Ng h Nh n c ch kh tich kh kh   th . 2.  ô  Ýn  ông: VT d a.  Õp  Ën,  È m   nh  å   ¬  Ò   Þ   iÕt  Êu  ña  Ti nh th ®Þ h s ® ngh ch kh c c¸c  ©n  ng hµng  µ xem  Ðt   Õt  nh  ® Ò   Þ  iÕt  Êu, ¸  iÕt  Êu  ã  i   v  x , quy ®Þ c¸c  ngh ch kh tich kh c g ¸ t Þ  Õ n  r® 200  û  ng. t ®å b.  ×nh  èng  c  Tr Th ®è xem   Ðt   Õt  nh  ® Ò   Þ   iÕt  Êu, ¸  x , quy ®Þ c¸c  ngh ch kh ti ch Õt  Êu  ã  i  rÞ r 200  û  ng.  i kh c g ¸ t t ªn  t ®å c. Th«ng    b¸o cho  ë   S giao  Þch  d hoÆc     chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  µ    n  Þ  ªnquan  Õt®Ó   ùc hiÖn    ph v c¸c ®¬ v li   bi   th   nghiÖp  ô  Õt v chi   khÊu,t¸ chiÕtkhÊu.   i     d.  ×nh  èng  c  iÖc  û  Òn  Tr Th ®è v u quy cho  i  ch nh¸nh  ©n  µng  µ   í   Ng h Nh n c tØnh,  µnh  è   th ph xem   Ðt quy Õt  nh  iÕt  Êu,  ¸  iÕt  Êu  x ,  ®Þ ch kh ti ch kh cho    c¸c ng ©n  µng r ®Þ a  µn  i cÇn  iÕt   h t ªn  b kh   th . 3.  ë  S Giao  Þch  ©n  µng  µ  í : d Ng h Nh n c a.  æ   T chøc  ùc  iÖn  iÖp  ô  iÕt  Êu,  ¸  iÕt  Êu  i  í     th h ngh v ch kh ti ch kh ®è v i c¸c ng ©n  µng. h b.  Þnh  ú  µng  ¸ng  § kh th tæng  îp  Õt  h k qu¶  ùc  iÖn  iÖp  ô  iÕt  th h ngh v ch khÊu, ¸  iÕt  Êu  ña  µn  Ö   èng  tich kh c to h th b¸o  Thèng  c  ©n  µng  µ  c¸o  ®è Ng h Nh ní ,®ång  ê   ö   ô  Ýn  ông  µ  ô  Ýnh  c  th i g i V T d v V Ch s¸ch iÒn  Ö. t t 4.  ô   Õ   ¸n  Tµi  Ýnh:  íng  Én  ùc  iÖn  ¹ch  ¸n  iÖp  ô  V K to ­  ch h d th h h to ngh v ch Õt  Êu, ¸  iÕt  Êu ¹  ë   iao  Þch  ©n  µng  µ   í vµ  i nh¸nh  i kh tich kh tiS g d Ng h Nh n c  ch   Ng ©n  µng  µ  í   h Nh n c tØnh,  µnh  è. th ph 5.  nh¸nh  ©n  µng  µ  í   Chi  Ng h Nh n c tØnh,  µnh  è: th ph a.  Õp  Ën,  È m   nh  å   ¬  µ  Õt  nh  iÖc  iÕt  Êu,  ¸  Ti nh th ®Þ h s v quy ®Þ v ch kh ti ch Õt  Êu  i kh cho c¸c  ©n  µng  r ®Þa   µn  rong  ¹ m   i  û   Òn  ña  ng h t ªn  b t ph v u quy c Thèng  c  ©n  µng  µ  í . ®è Ng h Nh n c
 7. 7 b.  æ   T chøc  ùc  iÖn  iÖp  ô  iÕt  Êu,  ¸  iÕt  Êu  i  í     th h ngh v ch kh ti ch kh ®è v i c¸c ng ©n  µng  ã rô  ë  Ýnh r ®Þa  µn.  h c t s ch t ªn  b c   Þnh  ú  µng  ¸ng  c¸o  Õt  .§ kh th b¸o  k qu¶ thùc  iÖn  iÖp  ô  iÕt  Êu,    h ngh v ch kh ti ch Õt  Êu  r ®Þa  µn  Ò   ë   ¸  i kh t ªn  b v S Giao  Þch  Ó   d ® tæng  îp  h b¸o c¸o  èng  Th ®èc  ©n  µng  µ  í . Ng h Nh n c §i Ò u  13. äi  öa  æi,  æ    M s ® b sung  é dung  ña  n i  c Quy  Õ   µy    ch n do Thèng  c  ©n  µng  µ  í   Õt  nh. ®è Ng h Nh n c quy ®Þ
 8. 8 M É u   è  s 01 Tªn   ng©n  céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh Vi   hµng:.. . .... . . ... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ....... . . ....... gi Ê y ® Ò  n g h Þ  c hi Õ t k h Ê u, t¸I hi Õ t k h Ê u  c K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt Nam g  h Nh n     (Vô  Ýn  ông  T d hoÆc     chinh¸nh  NHNN  tØnh,TP  îcuû  Òn)   ®   quy Tªn t«i µ:.. . ............... Chøcvô:. . ......................       . . ...............   l . . ..................... §¹idiÖn  ©n  µng:.. . ......................................   Ng h . ....................................... §Þa  chØ  . . ................................................ :. . ................................................ M∙  è  ©n  µng:. . .........§ Öntho¹i . ......  s Ng h . . ......... i   : . ......Fax:. . . ....... . . . . ........ Tµikho¶n  Òn göiVN§  è:. . ....... ¹ . . ....................   ti     s . . ...... T  . .................... i :. § Ò   Þ   ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu    ngh Ng h Nh n     chi    i chi   c¸c giÊy têcã    ¾n  ¹n      gi¸ng h sau: §¬n  Þ:TriÖu  ng v  ®å STT Lo¹igiÊy têcã    ¾n   Gi¸trÞ       gi¸ng   L∙i Êt Ngµy  n   Thêih¹n  su   ®Õ    h¹n ph¸thµnh  h¹n thanh  cßn  ¹     l  i GTCGNH   (nÕu  ã) to¸ncña  c    cña  khi®Õ n     h¹n thanh  %/n¨m GTCGNH GTCGN H     (ngµy) to¸n Tªn,thêih¹n, H×nh      thøc  m∙  è cña  (chøng  s  GTCG   µy) chØ,    (ng ghi sæ) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 .. . . . .. . Tæn g  cén g M ôc   ®Ých   xin   chiÕt   khÊu,   t¸   i chiÕt   khÊu... . .......................... . . ........................  . H×nh thøc xinchiÕtkhÊu:.. . ..................(Ghirâ chiÕtkhÊu       . . .................  ..      toµn  é  êih¹n cßn  ¹hoÆc   ÕtkhÊu  ã  ú  ¹n  b th     l i chi   c k h bao  nhiªungµy)  
 9. 9 N Õ u   îc NHNN   Êp  Ën  Õt khÊu. Chóng    ®  ch thu chi     t«icam   Õt  ùc hiÖn  k th   ®óng    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  ña  ch chi    i chi   c NHNN   i ®è   víi   ©n  µng.   ng c¸c h                        .. .Ngµy...  . . .th¸ng.. .n¨m... . . . . §¹idiÖn  ©n  µng   ng h (Ký    ng  Êu/ch÷ ký  iÖn  ö) tªn,®ã d  ® t M É u   è  s 02  Ng ©n  µng  µ  ícViÖt h nh n     céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh Vi   Nam   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. /TB . .. .ngµy..   . , .th¸ng..  . .n¨m... . . . T h « n g  b¸o c h Ê p  n h Ë n  c hi Õ t k h Ê u, t¸I hi Õ t k h Ê u  c ­ C¨n  Quy  Õ   chiÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  ña  ©n   µng  µ   íc   cø  ch      i chi   c Ng h Nh n   ®èi  íic¸c  ©n   µng  v  ng h ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   è.. . ./ ®Þ s . . . 2002/Q§­ NHNN   ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n ­ C¨n  vµo  Êy    Þ   Õt khÊu, t¸  Õt khÊu  µy..    cø  gi ®Ò ngh chi    i chi   ng .th¸ng..  . n¨m...cña  ©n  µng... . ..   . Ng h . .. Ng ©n  µng  µ   íc®ång    ÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu    Êy têcã    h Nh n   ý chi    i    c¸cgi     gi¸ ng ¾n  ¹n cña  ©n  µng... . .  h  ng h . ..theo danh  ôc  íi y: . .  m d  ®© STT  Lo¹igiÊy têcã          gi¸  Gi¸trÞ     Thêih¹n H×nh     thøc, L∙i Êt    su   ng ¾n  ¹n h GTCGNH  cßn  ¹cña  thêih¹n l  i    chiÕt   khi®Õ n   GTCGNH   (ngµy) khÊu        (%/ h¹n thanh  (ngµy)   chiÕt  n¨m)  to¸n khÊu,t¸    i (®ång) chiÕtkhÊu   Tªn,thêih¹n, H×nh      m∙  è  ña  sc thøc  GTCGNH   (chøng  (ngµy) chØ,    ghi sæ) 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. .. . . . .. Tæng   céng
 10. 10 Ng ©n   µng  µ   ícth«ng  ®Ó   ©n  µng.. . . Õt,thùc hiÖn  Öc  h Nh n   b¸o  Ng h . . . bi     vi giao  Ën  Êy  ê cã      µ  Ën  Òn  nh gi t   gi¸trªnv nh ti thanh    ¹ . ... to¸n t i . ..  theo  ng    ®ó quy ®Þnh. N¬i nhËn:   Tl.thèng®èc  ©n  µng  µ  íc   ng h nh n   vô  ëng  ô  Ýn  ông tr vt d ­Ng ©n  µng.. . .   h .. (hoÆc  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh, ­ Së        GD (chinh¸nh  NHNN   TP  îcuû  Òn) ®   quy tØnh,   TP)   (®Ó   thùc  hiÖn); (Ký    ng  Êu/ký®iÖn  ö) tªn,®ã d   t ­Lu  ô    V TD. M É u   è  s 03 Ng ©n  µng  µ  ícViÖt h nh n     céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh Vi   Nam   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. /TB . .. .ngµy..   . , .th¸ng..  . .n¨m... . . . T h « n g  b¸o K h « n g  c h Ê p  n h Ë n  c hi Õ t k h Ê u, t¸I hi Õ t k h Ê u  c ­ C¨n  Quy  Õ   chiÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  ña  ©n   µng  µ   íc   cø  ch      i chi   c Ng h Nh n   ®èi  íic¸c  ©n   µng  v  ng h ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   è.. . ./ ®Þ s . . . 2002/Q§­ NHNN   ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc. c Th ®è Ng h Nh n ­ C¨n  vµo  Êy    Þ  ÕtkhÊu, t¸  ÕtkhÊu  µy..     cø  gi ®Ò ngh chi    ichi   ng . th¸ng..   . .. n¨m... «ng  µ). . . µ. . .  do  (b . . . . .   l . (chøc  ô)cña  ©n  µng... . .ký. v  Ng h . ..  . Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  Êp  Ën  Õt khÊu  h Nh n   ch nh chi   c¸c  Êy  ê  ã    gi t c gi¸ theo    Þ  ña  ©n   µng.. . .. ¹  Êy    Þ  ÕtkhÊu    ×    ®Ò ngh c Ng h . . .. i   gi ®Ò ngh chi   t trªnv c¸c lýdo    sau  y: ®© 1... . .....................................................   . . ..................................................... 2... . .....................................................   . . ..................................................... Ng ©n  µng  µ   ícth«ng  ®Ó   ©n  µng  . . ..biÕt. h Nh n   b¸o  Ng h .. . .. . . N¬i nhËn:   Tl.thèng®èc  ©n  µng  µ  íc   ng h nh n   vô  ëng  ô  Ýn  ông tr vt d ­Ng ©n  µng.. . .   h .. (hoÆc  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh, ­Lu  ô    V TD. TP  îcuû  Òn) ®   quy (Ký    ng  Êu/ký®iÖn  ö) tªn,®ã d   t
 11. 11 M É u   è  s 04 Tªn   ng©n  céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh Vi   hµng:.. . .... . . ... §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . ....... . . ....... gi Ê y c a m  k Õ t m u a  l¹i Ê y t ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n ® î c n g © n  h µ n g   gi  n N h µ  n í c c hi Õ t k h Ê u, t¸i hi Õ t k h Ê u  c K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt Nam g  h Nh n     (Vô  Ýn  ông  T d hoÆc     chinh¸nh NHNN  tØnh, thµnh  è  îc chØ     ph ®   ®Þnh) C¨n  Th«ng  cø  b¸o  è..  µy.. / ./ .  ña  ë   s .ng . . . 20 .c S Giao  Þch  ©n   µng  . d Ng h Nhµ   íc(hoÆc    n  chinh¸nh NHNN   îcchØ  nh)  Ò   Öc  ©n  µng  µ   íc ®  ®Þ v vi Ng h Nh n   chÊp  Ën  Õt khÊu, t¸  Õt khÊu  ã  ú  ¹n.. .ngµy, c¸c giÊy  ê cã    thu chi    i chi   ckh .  .    t   gi¸ ng ¾n  ¹n cña  ©n  µng... . h  ng h . T«i lµ.. . ...   . ...chøc  ô.. . .., i diÖn    v . . ..®¹     cho  ©n   µng.. . .  Ng h . . .cam   Õt  Ï . k s  mua  ¹ toµn  é    Êy  ê cã    ¾n  ¹n  l i b c¸c gi t   gi¸ng h theo danh  ôc  íi y   µo  µy  m d  ®© v ng h Õt  ¹n chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  ña  ©n  µng  µ   íc. h       i   c Ng h Nh n STT Lo¹igiÊy têcã        gi¸ Gi¸trÞ    L∙i Êtph¸t Ngµy  n    su     ®Õ ng ¾n  ¹n h GTCGN H hµnh  Õu  h¹n thanh    (n   to¸n khi®Õ n   ¹n   h   cã)%/n¨m cña    GTCGN H thanh to¸n Tªn,thêih¹n,m∙ H×nh       thøc sè cña    (chøng  GTCGNH   chØ,    ghi (ngµy) sæ) 1 2 3 4 5 6 1 2 .. . .. . ..
 12. 12 . Tæn g  céng T«i xin cam   Õt  Ï nhËn  ¹ c¸c giÊy  ê cã      ng  êithanh     k s  li     t   gi¸trªn®å th   to¸n  ®Çy     è  Òn  ®ñ s ti mua   cho  ©n   µng  µ   íc vµo  µy.. .  µy  Õt  êi Ng h Nh n   ng . .(ng h th   . h¹n  Õt khÊu,  ichiÕt khÊu)  chi   t¸    theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iquy  Õ   Õt khÊu,  i ch chi   t¸  chiÕt khÊu  ña    c NHNN   i  íic¸c  ©n  µng. N Õ u   Ë m   Ô   ®è v   ng h   ch ch trong  Öc  vi thanh to¸n tiÒn    mua   Êy  ê cã    ¾n   ¹n,t«ichÊp  Ën  Þu    Êt nî gi t   gi¸ng h    nh ch l∙ su     i qu¸ h¹n    b»ng  130%     Êt chiÕtkhÊu  ¹  êi®iÓ m   l∙ su   i   ti   th thanh to¸n,tÝnh    è    trªns tiÒn NHNN   ∙ chiÕtkhÊu,t¸ chiÕtkhÊu  µ  êigian chË m   Ô.      ®      i   v th     ch    Ngµy...th¸ng..    . .n¨m... . . §¹idiÖn  ©n  µng   ng h (Ký    ng  Êu/ch÷ ký  iÖn  tªn,®ã d  ® tö)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2