intTypePromotion=1

Quyết định 93/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định 93/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 93/2005/QĐ-UB về điều chỉnh và giao bổ sung vốn xây dựng cơ bản năm 2005 cho dự án xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư; giải phóng mặt bằng do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 93/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 93/2005/Q -UB Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2005 QUY T NNH V VI C: I U CH NH VÀ GIAO B SUNG V N XDCB NĂM 2005 CHO D ÁN XÂY D NG NHÀ PH C V TÁI NNH CƯ; GPMB U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; - Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; - Căn c Ngh nh s 60/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Ngh nh s 73/2003/N -CP ngày 23/6/2003 c a Chính ph ban hành quy ch , xem xét, quy t nh d toán và phân b ngân sách a phương, phê chu n quy t toán ngân sách a phương; - Căn c quy t nh s 10/2005/Q -UB ngày 25/1/2005 c a UBND Thành ph v vi c giao ch tiêu k ho ch v n XDCB năm 2005 cho các d án xây d ng h t ng k thu t và nhà di dân, GPMB; - Căn c quy t nh s 2584/Q -UB ngày 04/5/2005 c a UBND Thành ph v vi c trích 323.000.000.000 ng t ngân sách Thành ph năm 2004 u thác cho Qu u tư phát tri n Thành ph u tư xây d ng và t hàng mua nhà tái nh cư; - Căn c quy t nh s 74/2005/Q -UB ngày 18/5/2005 c a UBND Thành ph v vi c i u ch nh Quy t nh s 10/2005/Q -UB ngày 25/01/2005 c a UBND Thành ph Hà N i; - Xét t trình liên ngành s : 498/TTLN-KH& T-TC 10/6/2005 c a S K ho ch và u tư và S Tài chính, QUY T NNH i u 1: i u ch nh và giao b sung k ho ch v n XDCB năm 2005 (323 t ng) cho các d án u tư xây d ng h t ng k thu t và nhà ph c v tái nh cư, GPMB theo ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh này, trong ó: 1. U thác 288 t ng cho Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i qu n lý và thanh toán v n theo ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t nh này. 2. Giao 8 t ng cho Kho b c nhà nư c Thành ph qu n lý và thanh toán v n theo ph l c 3 ban hành kèm Quy t nh này. 3. D phòng các D án c p bách: 27 t ng. i u 2: Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i có trách nhi m qu n lý và thanh toán v n cho các D án theo úng các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng và Quy
  2. ch qu n lý s d ng ngu n v n ngân sách u thác ban hành kèm theo quy t nh s 198/2004/Q -UB ngày 29/12/2004 c a UBND Thành ph . i u 3: Chánh văn phòng UBND thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính; Giám c Kho b c nhà nư c Thành ph ; Ch t ch H i ng qu n lý và T ng giám c Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M UBND THÀNH PH HÀ N I KT CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Văn Ninh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản