Quyết định 930/1999/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định 930/1999/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 930/1999/QĐ-BKHCNMT về việc phê duyệt Chương trình: "Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 1998-2002" do Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 930/1999/QĐ-BKHCNMT

 1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 930/1999/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 1999 QUY T NNH C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 930/1999/Q - BKHCNMT NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 1999 PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH: "XÂY D NG MÔ HÌNH NG D NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH PH C V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NÔNG THÔN VÀ MI N NÚI GIAI O N 1998-2002" B TƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m vu, quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 132/1998/Q -TTg ngày 21 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c giao nhi m v th c hi n Chương trình: "Xây d ng các mô hình ng d ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i nông thôn và mi n núi giai o n 1998-2002"; Xét ngh c a Ban Ch o Chương trình, ông V trư ng V K ho ch, ông V trư ng V Qu n lý khoa h c và công ngh nông nghi p. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Chương trình: "Xây d ng mô hình ng d ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i nông thôn và mi n núi giai o n 1998-2002". i u 2: Chương trình: "Xây d ng mô hình ng d ng khoa h c công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i nông thôn và mi n núi giai o n 1998-2002" ban hành theo Quy t nh này là căn c Ban Ch o Chương trình, các ơn v tr c thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng các d án và t ch c th c hi n trong k ho ch khoa h c và công ngh hàng năm. i u 3: Các ông thành viên Ban Ch o Chương trình, V trư ng V K ho ch, V trư ng V Qu n lý khoa h c và công ngh Nông nghi p, V trư ng V Qu n lý khoa h c và công ngh Công nghi p, V trư ng V Qu n lý khoa h c Xã h i và t nhiên, ông Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các ông Giám c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Chu Tu n Nh
 2. ( ã ký) B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGH VÀ MÔI TRƯ NG c l p - T do - H nh phúc CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG CÁC MÔ HÌNH NG D NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH PH C V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NÔNG THÔN VÀ MI N NÚI GIAI O N 1998-2002 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 930/1999/Q -BKHCNMT ngày 25 tháng 5 năm 1999 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng) 1. Tên Chương trình: "Xây d ng các mô hình ng d ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i nông thôn và mi n núi giai o n 1998- 2002". 2. Cơ quan ch trì: B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. 3. Cơ quan ph i h p chính: B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, U ban Dân t c và Mi n núi, B Tài chính, B K ho ch và u tư, U ban nhân dân các t nh, thành ph v.v... 4. S c n thi t c a vi c xây d ng Chương trình: Th c hi n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v phát tri n kinh t xã h i nông thôn và mi n núi, các ngành, các c p v i ch c năng qu n lý c a mình ã có nhi u ho t ng thi t th c, c th t ch c tri n khai áp d ng các k thu t ti n b vào s n xu t nông nghi p, ã t o ra nh ng chuy n bi n tích c c, góp ph n c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân các vùng nông thôn và mi n núi. T năm 1991 n năm 1997, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ã huy ng hàng ngàn cán b khoa h c và công ngh thu c các cơ quan khoa h c và công ngh (Vi n nghiên c u, trư ng i h c v.v....) Trung ương và a phương tham gia th c hi n "Chương trình h tr các ho t ng khoa h c và công ngh t i mi n núi và vùng ng bào dân t c" và "Chương trình phát tri n toàn di n kinh t - xã h i nông thôn" (Chương trình khoa h c và công ngh c p Nhà nư c, Mã s KX.08) v i 71 d án ư c th c hi n trên a bàn 62 huy n thu c 50 t nh, thành ph trong c nư c. Các ho t ng h tr khoa h c và công nhg , xây d ng các mô hình ng d ng k thu t ti n b trong s n xu t nông nghi p và các ho t ng có m c tiêu góp ph n xoá ói gi m nghèo, t ng bư c nâng cao v t ch t và tinh th n c a nhân dân các vùng nông thôn và mi n núi. Quá trình tri n khai 2 Chương trình trên ã kh ng nh vi c t ch c ng d ng và chuy n giao công ngh cho nông thôn, mi n núi là m t v n c p bách, i ngũ cán b khoa h c và công ngh Trung ương và a phương có năng l c b o m hi u qu c a vi c tri n khai các d án thu c ph m vi Chương trình.
 3. Tuy nhiên, do m t s nguyên nhân ch quan và khách quan như: m c u tư kinh phí còn h n ch , cơ ch t ch c qu n lý và ch o chưa b o m hi u qu thi t th c nên ngay sau khi k t thúc vi c nhân r ng d án còn g p nhi u khó khăn, s d án có kh năng nhân r ng ch t m c dư i 50%. Vì v y, sau khi có Ngh quy t 5 c a Ban ch p hành Trung ương (Khoá VII) v "Ti p t c i m i và phát tri n kinh t - xã h i nông thôn", Ngh quy t Trung ương 2, Khoá VIII v " nh hư ng chi n lư c phát tri n khoa h c và công ngh trong th i kỳ công nghi p hoá, hi n i hoá và nhi m v n năm 2000" và Ngh quy t s 06-NQ/TW ngày 10 tháng 11 năm 1998 c a B Chính tr Ban ch p hành Trung ương ng v "M t s v n phát tri n nông nghi p và nông thôn", trên cơ s t ng k t, ánh giá và k th a các kinh nghi m ã ư c tích lu trong vi c t ch c th c hi n các d án giai o n 1991-1997, b sung quy ch t ch c qu n lý và ch o th c hi n Chương trình nh m b o m vi c th c hi n Chương trình t hi u qu cao hơn trong th i gian t i, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch chương Ny m nh vi c áp d ng k thu t ti n b và chuy n giao công ngh vào khu v c nông thôn và mi n núi thông qua vi c t ch c th c hi n Chương trình: "Xây d ng các mô hình ng d ng khoa h c và công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i nông thôn và mi n núi giai o n 1998-2002". 5. M c tiêu c a Chương trình: 5.1. Xây d ng m t s mô hình trình di n v ng d ng khoa h c và công ngh , chuy n giao k thu t ti n b ph c v phát tri n nông nghi p, nông thôn, góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t nông thôn, c bi t và chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi trong s n xu t nông nghi p phù h p v i các vùng sinh thái nh m b o m s n xu t n nh, b o v tài nguyên, môi trư ng; t ng bư c phát tri n các ngành công nghi p, c bi t là công nghi p ch bi n và d ch v ph c v s n xu t nông nghi p. 5.2. Liên k t và ph i h p v i các Chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình kinh t - xã h i khác c a các B , ngành và a phương b o m hi u qu th c hi n Chương trình nh m xây d ng và t o ra h th ng các mô hình phát tri n nông thôn m i c trưng cho các vùng sinh thái trong c nư c trên cơ s ng d ng có hi u qu các k thu t ti n b v s n xu t, kinh doanh cũng như qu n lý kinh t nh m: - T o thêm ngành ngh và vi c làm, t ng bư c c i thi n i s ng, tăng thu nh p c a ngư i dân trên a bàn th c hi n d án; - Tăng năng su t lao ng, năng su t cây tr ng, v t nuôi trên a bàn th c hi n d án; - Tăng giá tr t o ra trên m t ơn v canh tác, m t ơn v ngày công ho c tăng hi u su t v n u tư v.v... - T o ra s n phNm m i, các s n phNm ph i có th trư ng tiêu th . 5.3. T ch c ào t o cán b và ph i h p ch t ch v i các B ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph có liên quan t o ra năng l c n i sinh trên a bàn th c hi n d án, góp ph n nâng cao trình dân trí và s hi u bi t v khoa h c và công ngh c a l c lư ng cán b trên a bàn ư c l a ch n, s c l c lư ng này cùng b n thân ngư i nông dân có th ti p nh n và th c hi n vi c chuy n giao công ngh cũng như có th ch ng tìm ki m công ngh m i, thích h p ho c nhân r ng mô hình ư c t o
 4. ra sau khi D án k t thúc ho c xây d ng mô hình s n xu t kinh doanh tiên ti n nh m tìm ki m các gi i pháp cho vi c s n xu t i trà. 5.4. T k t qu xây d ng mô hình, có th t ng k t rút ra nh ng v n có tính ch t lý lu n, ó là cơ s khoa h c c n thi t ki m nghi m các ch trương và chính sách c a ng và Nhà nư c và trên cơ s ó xu t nh ng ki n ngh i u ch nh, b sung k p th i ho c xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách m i nh m t ng bư c hoàn thi n th ch cho phát tri n nông nghi p nông thôn như: lu t và các chính sách c a Nhà nư c, lu t l c a c ng ng, làng xã, h th ng t ch c b máy và cơ ch ho t ng v.v... 6. N i dung c a Chương trình: Chương trình bao g m: - H th ng các d án xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao công ngh ; -M ts tài nghiên c u, t ng k t kinh nghi m th c ti n mang tính ch t lý lu n v phát tri n nông nghi p và nông thôn; H th ng các d án xây d ng mô hình ng d ng và chuy n giao công ngh là t ng h p các d án có m c tiêu c th , phù h p v i c i m sinh thái và ti m năng phát tri n c a t ng vùng. Các d án ư c hình thành d a trên nh ng n i dung cơ b n sau ây: - Áp d ng ng b các k thu t ti n b nâng cao năng su t, ch t lư ng và s n lư ng c a các lo i cây lương th c, cây công nghi p, cây ăn qu , cây r ng; phát tri n chăn nuôi và nuôi tr ng thu h i s n t i các a bàn th c hi n d án. - ưa công ngh m i vào s n xu t t o ra s n phNm m i, có ch t lư ng cao, c bi t là các s n phNm có th xu t khNu (ví d : áp d ng công ngh nuôi c y mô nhân nhanh các gi ng t t cho vùng nguyên li u s n xu t i trà các nông s n ph c v tiêu dùng trong nư c và xu t khNu). - ưa công ngh m i vào t o ra ngành ngh m i, t o thêm vi c làm, nâng cao ch t lư ng các s n phNm phù h p v i nhu c u tiêu dùng trong nư c, các s n phNm có kh năng xu t khNu (Ví d : tr ng n m, tr ng hoa, qu xu t khNu, ch bi n lương th c, th c phNm cho ngư i và th c ăn gia súc v.v...) ho c gi m nh p khNu. - Áp d ng công ngh m i ho c k thu t ti n b có kh năng hình thành các cơ s s n xu t công nghi p quy mô v a và nh , ưu tiên quy mô h gia ình trên cơ s công ngh truy n th ng, công ngh truy n th ng ư c c i ti n và công ngh hi n i nh m t o ra các xí nghi p nông thôn. Ưu tiên áp d ng ho c chuy n giao vào s n xu t nông nghi p các lo i hình công ngh ho c k thu t ti n b nh m phát tri n công nghi p ch bi n nông lâm thu h i s n. - Áp d ng các gi i pháp công ngh m i v x lý ô nhi m môi trư ng như: Gi i quy t nư c s ch cho nông thôn; x lý nư c th i, ch t th i, b i, các gi i pháp khoa h c và công ngh gi i quy t v n năng lư ng m i (gió, m t tr i, khí sinh v t...), v v t li u xây d ng và ki n trúc nhà nông thôn cho các vùng khác nhau v.v...
 5. - Khai thác h p lý, có hi u qu các vùng t tr ng i núi tr c, các vùng t hoang, các vùng t m i, hình thành nông nghi p trang tr i v.v... b ng các bi n pháp khoa h c và công ngh . xác nh y và chính xác n i dung c a t ng d án c th , các mô hình trình di n c n th hi n ư c các hư ng ưu tiên theo t ng vùng sau ây: a. Các t nh mi n núi phía B c: - Tăng kh năng gi i quy t t túc lương th c b ng vi c tăng năng su t trên di n tích hi n có t i a phương. - Phát tri n cây công nghi p, cây ăn qu ; b o qu n và ch bi n qu tươi. - Phát tri n chăn nuôi, c bi t chú ý phát tri n i gia súc. - Tr ng và b o v r ng. - Gi i quy t nư c s ch quy mô gia ình và c m dân cư. b. Các t nh vùng ng b ng sông H ng: - Chuy n i cơ c u cây tr ng, tăng hi u qu kinh t t ng h p trên ơn v canh tác, tăng kh năng s n xu t nông s n, th c phNm tiêu dùng trong nư c và xu t khNu. - B o qu n, ch bi n nông s n, th c phNm. - Khôi ph c và phát tri n ngành ngh truy n th ng và ngh ph . c. Các t nh mi n Trung: - Chuy n i cơ c u cây tr ng phù h p v i di n bi n ph c t p c a th i ti t. - C i t o và phát tri n chăn nuôi bò. - C i t o vùng t cát, t i, ch ng sa m c hoá. - Phát tri n nuôi tr ng, ánh b t và ch bi n thu h i s n. - Phát tri n ngành ngh m i thu hút lao ng nông nhàn. d. Các t nh Tây Nguyên: - Phát tri n cây lương th c tr ng c n; phát tri n cây công nghi p: cà phê, cao su, i u, bông nh ng nơi có i u ki n. - Phát tri n chăn nuôi gia súc l n. - Sơ ch cà phê, cao su, i u, bông quy mô nh .
 6. - Tr ng r ng và b o v r ng. - Gi i quy t nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn. . Các t nh ông Nam B : - Chuy n i cơ c u cây tr ng, phát tri n các lo i cây công nghi p, xây d ng vùng nông s n nguyên li u cho công nghi p ch bi n (mía, bông, cây i u, u tương). - Phát tri n chăn nuôi hàng hoá (l n, gà công nghi p). - Ch bi n nông lâm, thu h i s n. e. Các t nh ng b ng sông C u Long: - Chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi h p lý, phù h p v i vùng lũ l t; xây d ng vùng s n xu t nông s n xu t khNu, vùng nguyên li u t p trung cho công nghi p ch bi n và xu t khNu; ph c h i và phát tri n r ng ng p m n. - Phát tri n ánh b t, nuôi tr ng và ch bi n thu h i s n. - S n xu t v t li u xây d ng nhà , xây d ng thu l i nh và c u ư ng nông thôn. - Các gi i pháp và công ngh x lý cung c p nư c s ch quy mô h gia ình và c m dân cư. Tuy nhiên, cũng có th l a ch n n i dung c a D án phù h p v i ti m năng các vùng sinh thái xây d ng mô hình theo các vùng sau ây: 1. Vùng ng b ng: (bao g m ng b ng B c b , ng b ng B c trung b , ng b ng ông Nam b và ng b ng sông C u Long) - Chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi b ng các gi ng cây, con m i, áp d ng các quy trình thâm canh tăng v và h canh tác tiên ti n nh m tăng hi u qu kinh t t ng h p trên m t ơn v di n tích canh tác, tăng năng su t lao ng và năng su t cây tr ng, v t nuôi, tăng kh năng s n xu t hàng hoá ph c v tiêu dùng và xu t khNu, cung c p nguyên li u cho công nghi p ( u tương, mía, bông, dâu t m, th t, s a...). - B o qu n, ch bi n nông lâm thu s n, th c phNm. - Khôi ph c và phát tri n các ngành ngh truy n th ng và ngh ph . 2. Vùng Trung du (bao g m vùng gò i, vùng t b c màu, vùng s n xu t hàng hoá trong nông nghi p và cây ăn qu ) - S n xu t nông s n hàng hoá t p trung. - Phát tri n chăn nuôi gia súc - gia c m, c bi t chú ý chăn nuôi i gia súc.
 7. - Phát tri n cây công nghi p, cây ăn qu cùng v i vi c phát tri n công nghi p ch bi n. - Phát tri n v t li u xây d ng. - Khai thác t tr ng, i tr c, t hoang hoá k t h p c i t o t. 3. Vùng ven bi n (bao g m ven bi n B c b , ven bi n Trung b và ven bi n Nam b ). - Phát tri n ánh b t và nuôi tr ng thu h i s n k t h p b o qu n ch bi n thu h i s n xu t khNu. - Khai thác t b i ven bi n k t h p tr ng r ng ch n gió. - Phát tri n ngh ph c thù ven bi n: ngh tr ng cói và d t chi u, ngh làm mu i, nuôi tr ng và ch bi n rong câu... - Gi i pháp và công ngh x lý, cung c p nư c s ch quy mô h gia ình và c m dân cư. 4. Mi n núi: (bao g m mi n núi phía B c, Trung b và Tây nguyên). - Tr ng và ch bi n cây lương th c tr ng c n, cây công nghi p v i quy mô khác nhau. - Tr ng r ng và b o v r ng. - S n xu t g nguyên li u. - Phát tri n chăn nuôi i gia súc. - Gi i quy t nư c s ch và v sinh môi trư ng. 5. Vùng ng bào dân t c ít ngư i - Tăng kh năng gi i quy t t túc lương th c t i a phương. - Phát tri n chăn nuôi quy mô nh . - Phát tri n công nghi p nh quy mô h gia ình (xay xát g o, thu i n nh , sơ ch nông lâm s n, d t v i...). - Phát tri n cây công nghi p truy n th ng t c p t túc (dâu t m, bông, ay và cây thu c...). - Phát tri n thông tin, văn hoá và y t c p xã... Ngoài nh ng n i dung tr ng tâm cho các vùng sinh thái c thù nêu trên, các d án chuy n giao công ngh và ng d ng k thu t ti n b thu c Chương trình s dành ưu tiên c bi t cho các a bàn (thôn, b n, xã) ư c quy nh là vùng sâu, vùng xa, h i
 8. o, vùng có i u ki n thiên nhiên không thu n l i, các vùng căn c cách m ng và kháng chi n cũ theo s l a ch n c a U ban nhân dân các t nh, thành ph . Tuy nhiên, vi c xem xét và l a ch n d án cũng s chú ý n các n i dung khoa h c và công ngh khác phù h p v i c thù c a t ng vùng, ho c h tr th c hi n các d án chuyên như xây d ng các phòng nuôi c y mô t bào nh m ph c v tích c c cho vi c chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p nông thôn, góp ph n th c hi n có k t qu m c tiêu c a Chương trình. Ngoài ra, Chương trình s có m t s tài nghiên c u, t ng k t kinh nghi m th c ti n mang tính ch t lý lu n nh m t o cơ s khoa h c c n thi t ki m nghi m mô hình ư c xây d ng, ng th i ki m nghi m các ch trương và chính sách c a ng và Nhà nư c, t o i u ki n cho vi c xu t nh ng ki n ngh i u ch nh, b sung k p th i ho c xây d ng và ban hành các cơ ch , chính sách m i nh m t ng bư c hoàn thi n th ch cho phát tri n nông nghi p nông thôn trong quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá. 7. Tiêu chuNn l a ch n d án: Căn c các n i dung tr ng tâm nói trên, vi c l a ch n các d án thu c ph m vi Chương trình d a vào các tiêu chuNn sau ây: - D án có m c tiêu nh lư ng c th , phù h p v i m c tiêu và n i dung c a Chương trình, phù h p v i quy ho ch và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, ng th i ph c v thi t th c cho vi c th c hi n các Chương trình m c tiêu Qu c gia và các Chương trình kinh t - xã h i khác trên cùng m t a bàn. - D án có tính kh thi cao, phù h p v i kh năng t ch c ch o th c hi n d án c a cán b a phương cũng như phù h p v i năng l c ti p thu và áp d ng các k thu t ti n b c a ngư i dân trên a bàn. - D án b o m hi u qu kinh t , hi u qu xã h i. - D án có tính i di n cho m t vùng sinh thái có tri n v ng nhân r ng. Như v y, các mô hình ư c l a ch n ph i b o m yêu c u là i m sáng th c s nông thôn, ó là m t mô hình t ng h p v k thu t, kinh t , xã h i và môi trư ng nhưng ph i phù h p v i trình hi u bi t và năng l c ti p thu c a ngư i nông dân, t ng bư c phát tri n nông thôn theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. 8. Danh m c các d án thu c Chương trình: Danh m c các d án phù h p v i n i dung M c 6 nói trên bao g m kho ng 150 n 200 d án th c hi n trong 5 năm 1998-2002, m i năm s t ch c th c hi n t 30 n 60 d án các vùng sinh thái c thù nói trên. Tuy nhiên, các mô hình s ư c t p trung th c hi n vào các năm 1998, 1999, 2000, và 2001 có th k t thúc vào năm 2002. Th i gian c n thi t xây d ng mô hình là 2 năm. K ho ch tri n khai th c hi n các D án phân b theo vùng thu c ph m vi Chương trình s ư c c th hoá trong k ho ch hàng năm.
 9. 9. Th i gian th c hi n Chương trình: Chương trình ư c th c hi n t năm 1998 t i năm 2002. nh kỳ hàng năm, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n Chương trình và vào năm 2000 s t ch c sơ k t, rút kinh nghi m vi c t ch c tri n khai th c hi n Chương trình, ng th i ti n hành i u ch nh m t s m c tiêu, n i dung, nhi m v trong k ho ch t ng th c a Chương trình cho phù h p v i th c t . Vi c t ng k t th c hi n Chương trình vào năm 2002 s là cơ s cho các ki n ngh liên quan n vi c t ch c th c hi n Chương trình trong nh ng năm ti p theo. 10. V cơ ch th c hi n Chương trình: ây là m t Chương trình có tính ch t liên ngành. Chương trình ư c th c hi n b ng các d án áp d ng các k thu t ti n b thích h p v i t ng a bàn nh m hình thành các mô hình trình di n ng d ng k thu t ti n b và chuy n giao công ngh (mô hình m u) quy mô xã ho c m t c m xã v i m c tiêu t o ra nh ng căn c khoa h c và th c ti n m r ng s n xu t b ng vi c áp d ng r ng rãi các k thu t ti n b . Các mô hình trình di n ư c th c hi n v i s giúp tr c ti p c a i ngũ cán b khoa h c và công ngh các cơ quan khoa h c và công ngh trong c nư c tìm ra phương th c chuy n giao công ngh thích h p n t n tay ngư i nông dân. Các d án xây d ng mô hình ng d ng k thu t ti n b và chuy n giao công ngh thu c ph m vi Chương trình do U ban nhân dân t nh, thành ph l a ch n và xu t, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét, thNm nh, phê duy t và ký h p ng th c hi n D án v i Giám c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các t nh, thành ph có liên quan, ng th i giao cho S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch o th c hi n D án a phương. Hàng năm, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thông báo r ng rãi các D án ư c tri n khai có th huy ng l c lư ng các nhà khoa h c các cơ quan khoa h c và công ngh trong c nư c tham gia th c hi n D án. Cơ quan ch trì D án là S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các t nh, thành ph . Ch nhi m D án là Giám c ho c Phó Giám c các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Trên cơ s H p ng th c hi n D án ư c ký gi a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, cơ quan ch trì D án và Ch nhi m D án s căn c vào m c tiêu, n i dung D án và i tư ng (gi ng cây, con c th ) ti n hành ký các H p ng th c hi n t ng ph n n i dung v i các cơ quan khoa h c và công ngh Trung ương, nơi t o ra các công ngh m i có năng l c chuy n giao công ngh , b o m l a ch n úng ngư i, giao úng vi c theo yêu c u khách quan, công b ng. V t ch c, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng thành l p m t Ban ch o Chương trình do B trư ng làm Trư ng Ban, m t ng chí Lãnh o B làm Phó Ban. Tham gia Ban ch o Chương trình có i di n Lãnh o B , Ngành ch c năng có liên quan như B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban Dân t c và Mi n núi, B K ho ch và u tư, B Tài chính v.v... Ban ch o Chương trình có m t T Thư ký giúp vi c.
 10. Ban Ch o Chương trình có trách nhi m qu n lý, ch o và t ch c tri n khai các D án thu c ph m vi Chương trình phù h p v i m c tiêu, n i dung, cơ ch t ch c và ch o th c hi n Chương trình theo hư ng d n c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. ng th i, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n và ph i h p v i các B ngành và a phương t p h p l c lư ng cán b khoa h c và công ngh tri n khai th c hi n các D án thu c ph m vi Chương trình nói trên vào a bàn nông thôn và mi n núi. Phương th c t ch c và ho t ng c a Ban Ch o Chương trình ư c th c hi n theo m t Quy ch riêng. Công tác ki m tra và ch o th c hi n các d án ư c chú ý c bi t. Vì v y, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng s t p chung ch o, ph i h p ch t ch v i các B ngành và a phương có liên quan t ch c th c hi n có k t qu Chương trình, b o m m c tiêu ra cho t ng D án; thư ng xuyên ôn c, ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n Chương trình và báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình và k t qu th c hi n các D án thu c ph m vi Chương trình. V phía a phương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là U ban nhân dân các t nh, thành ph ) có trách nhi m ph i h p v i Ban ch o Chương trình trong vi c l ng ghép vi c th c hi n Chương trình này v i vi c th c hi n các Chương trình m c tiêu qu c gia và các chương trình kinh t - xã h i khác b o m hi u qu c a vi c th c hi n các Chương trình trên cùng m t a bàn. Sau khi các d án thu c ph m vi Chương trình ư c Ban ch o Chương trình phê duy t và h p ng th c hi n d án gi a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ư c ký, hàng năm U ban nhân dân các t nh, thành ph giao nhi m v th c hi n d án thành ch tiêu k ho ch cho U ban nhân dân huy n U ban nhân dân huy n giao ch tiêu k ho ch ó cho U ban nhân dân xã, nơi ư c ch n làm a bàn th c hi n d án. 11. Ngu n v n và cơ ch tài chính th c hi n Chương trình: 11.1. V ngu n v n: Kinh phí th c hi n Chương trình ư c hình thành ch y u t các ngu n sau ây: - Ngu n Ngân sách Nhà nư c ư c cân i trong t ng ngu n kinh phí chi cho s nghi p khoa h c Trung ương. - Ngu n Ngân sách c a t nh, thành ph do U ban nhân dân các t nh, thành ph quy t nh. - Ngu n khác bao g m v n vay c a Ngân hàng, v n tài tr c a các t ch c qu c t , v n huy ng b ng v t ch t, s c lao ng c a nhân dân a bàn th c hi n D án ho c huy ng t các chương trình m c tiêu qu c gia và chương trình ho c d án phát tri n kinh t - xã h i khác. 11.2. Cơ ch tài chính: Hàng năm, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng cùng v i B Tài chính và B K ho ch và u tư th ng nh t cân i m t kho n kinh phí t Ngân sách s nghi p khoa h c c a Nhà nư c u tư cho các D án thu c ph m vi Chương trình và trình Th
 11. tư ng Chính ph phê duy t, sau ó B Tài chính th c hi n c p phát kinh phí theo phương th c c p u quy n v a phương trên cơ s các H p ng th c hi n D án do B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ký v i S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Cơ ch tài chính cho vi c th c hi n các D án thu c ph m vi Chương trình ư c th c hi n theo hư ng d n th ng nh t gi a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Tài chính nh m b o m vi c s d ng kinh phí úng m c ích và có hi u qu . 12. B trí các D án thu c ph m vi chương trình vào k ho ch hàng năm: Các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m tham mưu cho U ban nhân dân t nh, thành ph v m c tiêu, n i dung, a bàn và quy mô c a các D án thu c ph m Chương trình th hi n trong k ho ch khoa h c và công ngh hàng năm c a các t nh, thành ph . Sau khi th o lu n k ho ch hàng năm v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các cơ quan t ng h p c a Nhà nư c, các D án ư c hoàn ch nh, b sung xin ý ki n c a H i ng khoa h c và công ngh c p t nh, thành ph . Trên cơ s ý ki n tư v n c a H i ng khoa h c và công ngh c p t nh, thành ph , U ban nhân dân t nh, thành ph phê duy t và có công văn chính th c ngh B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng xem xét h tr th c hi n d án. Trên cơ s ngh c a U ban nhân dân các t nh, thành ph , Ban Ch o Chương trình t ch c xét duy t D án hàng năm theo m t quy trình th ng nh t. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng cùng các cơ quan t ng h p c a Nhà nư c xem xét b trí các D án vào k ho ch và giao nhi m v cho các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng th c hi n trên cơ s m t h p ng ư c ký gi a B và S . Căn c nhi m v ư c giao, Giám c S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có liên quan ti n hành ký h p ng th c hi n toàn b D án ho c t ng ph n n i dung D án v i cơ quan khoa h c và công ngh có liên quan.
Đồng bộ tài khoản