intTypePromotion=1

Quyết định 94/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
224
lượt xem
52
download

Quyết định 94/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trị của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN ngày 3/11/2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc sè 94/2004/Q§­NHNN  ngµy 20 THANGS 01 n¨m 2004 vÒ viÖc söa ®æi mét sè ®iÒu  cña Quy chÕ cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê  cã gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi c¸c  ng©n hµng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè 1452/2003/Q§­NHNN ngµy 03/11/2003 cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè  01/1997/QH10  ngµy 12/12/1997; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét  sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè  10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 vµ  LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông  sè 02/1997/QH10 ngµy 12/12/1997;  ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy  05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô TÝn dông, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi mét sè ®iÒu cña Quy chÕ cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ  n íc  ViÖt Nam  ®èi víi c¸c ng©n  hµng  ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè   1452/2003/Q§­NHNN   ngµy   03/11/2003   cña   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc nh sau: 1. §iÒu 7 ®îc söa ®æi nh sau: “§iÒu 7. Tµi s¶n cÇm cè Tµi s¶n cÇm cè bao gåm: 1. TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ níc; 2. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, gåm: a) TÝn phiÕu Kho b¹c, b) Tr¸i phiÕu Kho b¹c, c) Tr¸i phiÕu c«ng tr×nh Trung ¬ng, d) Tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ, ®) C«ng tr¸i x©y dùng Tæ quèc,
 2. 2 3. C¸c giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c  ®îc sö  dông lµm tµi s¶n  cÇm cè do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh trong tõng  thêi kú.” 2. §iÒu 16 ®îc söa ®æi nh sau: “§iÒu 16. Xö  lý  tµi s¶n cÇm cè  khi ph¶i thu håi nî  b¾t buéc ViÖc   xö   lý   tµi   s¶n   cÇm   cè   khi   ph¶i   thu   håi   nî   b¾t  buéc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  viÖc xö  lý  tµi s¶n cÇm cè  cña c¸c ng©n hµng vay  vèn t¹i Ng©n hµng Nhµ níc.” 3. §iÒu 19 ®îc söa ®æi nh sau: “§iÒu 19. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam 1. Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ:  a)  X¸c  ®Þnh  møc cung  øng  tiÒn cho  môc tiªu  t¸i  cÊp  vèn hµng quý, hµng n¨m, tr×nh Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n íc  quyÕt   ®Þnh,  bao gåm c¶ møc cung øng dµnh cho nghiÖp  vô  cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ vµ  th«ng b¸o tíi c¸c  ®¬n vÞ  liªn  quan; b) Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng   khã   kh¨n,  víng  m¾c  ph¸t   sinh   trong  qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn   cho vay cÇm cè. 2. Vô TÝn dông:  a) TiÕp nhËn vµ  thÈm  ®Þnh hå  s¬   ®Ò  nghÞ  vay vèn cña  ng©n hµng cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi; b)   Tr×nh   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   phª   duyÖt   ®Ò  nghÞ  vay cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ cña c¸c ng©n hµng; chuyÓn  b¶n gèc bé  hå  s¬   ®∙  ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc phª  duyÖt  ®Õn Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc hoÆc chuyÓn v¨n  b¶n   ñy   quyÒn   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tíi   chi  nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung   ¬ng cã liªn quan qua m¸y Fax vµ theo ®êng bu ®iÖn;  c)  Th«ng  b¸o tíi  ng©n hµng   ®Ò  nghÞ  vay  vèn vÒ  viÖc  chÊp thuËn hay kh«ng chÊp thuËn cho vay cÇm cè giÊy tê cã  gi¸;  d)   Chñ   tr×   phèi   hîp   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   liªn   quan   gi¶i  quyÕt nh÷ng khã  kh¨n, víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh   thùc hiÖn viÖc cho vay cÇm cè giÊy tê cã gi¸. ®)   Hµng   th¸ng   tæng   hîp   c¸c   th«ng   tin,   sè   liÖu   vÒ   nghiÖp   vô   cho   vay   cÇm   cè   giÊy   tê   cã   gi¸   ph¸t   sinh   t¹i  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc  c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng b¸o c¸o Thèng ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc vµ göi Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 
 3. 3 3. Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc:  a) Th«ng b¸o c«ng khai l∙i suÊt cho vay cÇm cè t¹i Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc, b) C¨n cø vµo bé hå s¬ ®∙ ®îc Thèng ®èc phª duyÖt (do  Vô  TÝn dông göi), lµm thñ  tôc ký  hîp  ®ång cho vay cÇm cè   giÊy tê  cã  gi¸, thùc hiÖn cho vay vµ  thu håi nî  gèc vµ  l∙i theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy; c) Thùc hiÖn viÖc lu gi÷, b¶o qu¶n, bµn giao an toµn   hå  s¬, tµi liÖu, tµi s¶n cÇm cè  vµ  thùc hiÖn h¹ch to¸n  theo quy ®Þnh; d)   Hµng   th¸ng   tæng   hîp   c¸c   th«ng   tin,   sè   liÖu   vÒ   nghiÖp vô  cho vay cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸, ph¸t hiÖn kÞp  thêi c¸c khã kh¨n víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc  hiÖn göi Vô  TÝn dông  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n  hµng Nhµ níc. 4. Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh híng dÉn h¹ch to¸n cho vay  cÇm cè giÊy tê cã gi¸; 5.   Chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   c¸c   tØnh,   thµnh   phè  trùc thuéc Trung ¬ng: a)  Th«ng  b¸o c«ng  khai  l∙i suÊt  cho vay  cÇm cè   t¹i  trô së chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc, b) TiÕp nhËn vµ kiÓm tra bé hå s¬ ®Ò nghÞ vay vèn cña   ng©n hµng xin vay trªn ®Þa bµn;  c)   Tr×nh   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   phª   duyÖt   møc  cho vay tèi ®a th«ng qua Vô TÝn dông (göi qua m¸y Fax cña   Vô  TÝn dông  ®ång thêi göi Vô  TÝn dông b¶n chÝnh v¨n b¶n  tr×nh Thèng  ®èc vµ  b¶n sao bé  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  vay vèn cña  ng©n hµng);  d)   Thùc   hiÖn   nghiÖp   vô   cho   vay   cÇm   cè   sau   khi   ®îc  Thèng   ®èc  Ng©n  hµng Nhµ  níc  ñy quyÒn  b»ng  v¨n b¶n (b¶n  Fax); thu håi nî gèc, l∙i theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ nµy;  ®)  Thùc hiÖn  lu gi÷,  b¶o  qu¶n,  bµn giao  an toµn  hå  s¬, tµi liÖu, tµi s¶n cÇm cè  vµ  thùc hiÖn h¹ch to¸n theo  quy ®Þnh; e)   Hµng   th¸ng   tæng   hîp   c¸c   th«ng   tin,   sè   liÖu   vÒ   nghiÖp vô cho vay cÇm cè, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c khã kh¨n  víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn göi Vô  TÝn  dông ®Ó tæng hîp b¸o c¸o Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc.” 4. B∙i bá kho¶n 4 §iÒu 3 vµ kho¶n 5 §iÒu 8. 5.   Thay   thÕ   05   mÉu,   biÓu   ®Ýnh   kÌm   QuyÕt   ®Þnh   sè  1452/2003/Q§­NHNN ngµy 03/11/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc b»ng 05 mÉu, biÓu ®Ýnh kÌm QuyÕt ®Þnh nµy.
 4. 4 § i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.  §i Ò u   3.   Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c ng©n hµng chÞu tr¸ch nhiÖm   thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. PhulucQuyche.xls                                              
 5. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA BiÓu 01/CC Ng©n hµng….. Sè:...../§NCC. b¶ng kª giÊy tê cã gi¸ ®Ò nghÞ cÇm cè ®Ó vay vèn t¹i Ng©n hµng nhµ níc ViÖt nam §¬n vÞ: 1 ®ång STT Lo¹i giÊy tê cã gi¸ Sè  Tªn  tæ chøc  Ngµy  MÖnh  L∙i suÊt Ngµy ®Õn  h¹n  chøng  ph¸t hµnh ph¸t  gi¸ thanh to¸n tõ hµnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ  níc 1 2 B Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ 1 TÝn phiÕu Kho b¹c 2 Tr¸i phiÕu Kho b¹c 3 Tr¸i   phiÕu   c«ng   tr×nh  trung ¬ng 4 Tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ 5 C«ng   tr¸i   x©y   dùng   tæ  quèc Céng
 6. 6 Trong  TÝn phiÕu NHNN ®ã TÝn phiÕu Kho b¹c Tr¸i phiÕu Kho b¹c Tr¸i   phiÕu   c«ng   tr×nh  trung ¬ng Tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ C«ng   tr¸i   x©y   dùng   tæ  quèc Ghi chó: Cét (2) kª theo nhãm giÊy tê cã cïng thêi h¹n thanh to¸n. ..., Ngµy        th¸ng   n¨m LËp biÓu KiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) (ký tªn, ®ãng dÊu)
 7. 7 BiÓu 02/CC Ng©n hµng nhµ níc viÖt nam Së giao dÞch (chi nh¸nh:…) Sè:...../§NCC. B¶ng kª giÊy tê cã gi¸ ®îc chÊp nhËn cÇm cè ®Ó vay vèn  t¹i ng©n hµng nhµ níc viÖt nam §¬n vÞ: 1 ®ång STT Lo¹i giÊy tê cã gi¸ Sè  Tªn  tæ  Ngµy  MÖnh  L∙i  Ngµy  Gi¸ trÞ  Sè  Thêi  chøng  chøc  ph¸t  gi¸ suÊt ®Õn  thanh to¸n  tiÒn  h¹n cÇm  tõ ph¸t  hµnh h¹n  khi ®Õn  cho  cè hµnh thanh  h¹n vay to¸n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A TÝn   phiÕu   Ng©n   hµng  Nhµ níc 1 2 B Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ 1 TÝn phiÕu Kho b¹c 2 Tr¸i phiÕu Kho b¹c 3 Tr¸i   phiÕu   c«ng   tr×nh  trung ¬ng
 8. 8 4 Tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ 5 C«ng tr¸i x©y dùng tæ  quèc Céng Trong  TÝn phiÕu NHNN ®ã TÝn phiÕu Kho b¹c Tr¸i phiÕu Kho b¹c Tr¸i   phiÕu   c«ng   tr×nh  trung ¬ng Tr¸i phiÕu ngo¹i tÖ C«ng tr¸i x©y dùng tæ  quèc Ghi chó: Cét (2) kª theo nhãm giÊy tê cã cïng thêi h¹n thanh to¸n. ..., Ngµy        th¸ng   n¨m LËp biÓu KiÓm so¸t Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) (ký tªn, ®ãng dÊu)
 9. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu  sè 03/CC ng©n hµng nhµ níc  céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:           /TBCC ...,   ngµy         th¸ng   n¨m 200... Th«ng b¸o VÒ viÖc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chÊp thuËn cho vay cã  b¶o ®¶m  b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ ®èi víi Ng©n hµng..... C¨n cø Quy chÕ cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê   cã  gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c ng©n  hµng ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  1452/2003/Q§­NHNN ngµy  03/11/2003 vµ QuyÕt ®Þnh sè…/2004/Q§­NHNN ngµy …../…/2004  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc; Sau khi xem xÐt   hå  s¬     ®Ò  nghÞ  xin vay cã  b¶o  ®¶m  b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ cña Ng©n hµng..... ngµy…th¸ng…   n¨m 200..., Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chÊp thuËn cho vay  cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ ®èi víi Ng©n hµng….   . víi c¸c néi dung sau: 1. Sè tiÒn cho vay cÇm cè: 2. L∙i suÊt cho vay cÇm cè: 3. Thêi h¹n cho vay cÇm cè  cuèi cïng lµ  ngµy víi c¸c  kú h¹n tr¶ nî nh sau: 3.1. 3.2. 3.3. . . . . 4.GiÊy tê cã gi¸ dïng ®Ó cÇm cè: theo b¶ng kª giÊy tê  cã  gi¸  ®îc chÊp nhËn cÇm cè  t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam do Ng©n hµng………........ lËp sè:       ngµy     th¸ng   n¨m 200... Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o ®Ó Quý Ng©n hµng   biÕt vµ thùc hiÖn. N¬i nhËn: tl/Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc
 10. 10 ­ Nh ®Ò göi, vô trëng vô tÝn dông ­   Thèng   ®èc   NHNN   (®Ó  b/c), (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ­   Së   Giao   dÞch   hoÆc  CNNHNN tØnh… (®Ó th/h); ­ C¸c Vô: CSTT, KTTC,  ­ Lu VP, Vô TD.
 11. 11 MÉu  sè 04/CC ng©n hµng nhµ níc  céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc Sè:           /TBCC ...,   ngµy         th¸ng   n¨m 200... Th«ng b¸o VÒ viÖc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam kh«ng chÊp thuËn cho  vay  cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ ®èi víi Ng©n  hµng ..... C¨n cø Quy chÕ cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê   cã  gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c ng©n  hµng ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  1452/2003/Q§­NHNN ngµy  03/11/2003   vµ   QuyÕt   ®Þnh   sè..…/2004/Q§­NHNN   ngµy   …./ …/2004 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc; Sau khi xem xÐt   hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÇm cè  cña Ng©n hµng   …….   ngµy...   /...     /200...,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam  kh«ng chÊp thuËn cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã gi¸ ®èi víi Ng©n hµng …... víi lý do nh sau: 1/ 2/ 3/ ... Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam th«ng b¸o ®Ó Quý Ng©n hµng   biÕt. tl/Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc N¬i nhËn: Vô trëng vô tÝn dông ­ Nh ®Ò göi, ­ Thèng  ®èc NHNN (®Ó  (ký, hä tªn, ®ãng dÊu) b/c), ­ C¸c Vô: CSTT, KTTC, ­ Lu VP, Vô TD.
 12. 12 MÉu sè 05/CC ng©n hµng nhµ níc  céng hßa x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam ViÖt Nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc ...,   ngµy         th¸ng   n¨m 200...                   KhÕ íc cho vay cã b¶o ®¶m b»ng  cÇm cè  giÊy tê cã gi¸   Sè:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tªn ng©n hµng xin vay cÇm cè:……………….. M∙ sè…………………….. §Þa chØ:……………………………………………………………………… Sè hiÖu tµi kho¶n tiÒn göi:………………………………………………….. Sè hiÖu tµi kho¶n tiÒn vay:…………………………………………………. Më t¹i:……………………………………………………………………… C¨n cø ®Ò nghÞ xin vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê   cã  gi¸ t¹i C«ng v¨n sè…. ngµy... /... / 200... cña…..  ®∙  ®îc   chÊp   thuËn   theo   néi   dung   th«ng   b¸o   sè….  ngµy...   /.../  200...   kÌm   theo  b¶ng   kª  giÊy   tê   ® îc   chÊp  nhËn cÇm cè  sè  ngµy.../.../ 200... cña….. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam,  Ng©n hµng…..  nhËn nî  vay cã  b¶o  ®¶m b»ng  cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ t¹i Ng©n hµng Nhµ  n íc ViÖt Nam víi  c¸c néi dung sau: Sè tiÒn vay cÇm cè:………………………………………………………….. B»ng ch÷:……………………………………………………………………. L∙i suÊt vay cÇm cè:………………………………………………………… Thêi h¹n vay cÇm cè:…....     kÓ    tõ  ngµy nhËn nî, vµ   ®îc ph©n chia theo c¸c kú  h¹n tr¶ nî  t¹i mÆt sau khÕ  íc  nµy. Môc ®Ých xin vay cÇm cè:………………………………………………….. Ng©n hµng xin vay cam kÕt thùc hiÖn  ®óng Quy chÕ  cho  vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ cña Ng©n hµng  Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ®èi   víi   c¸c   ng©n   hµng   ban   hµnh   theo  QuyÕt  ®Þnh sè  1452/2003/Q§­NHNN ngµy 03/11/2003 vµ  QuyÕt  ®Þnh   sè   ….../2004/Q§­NHNN   ngµy   …/…/2004   cña   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc.
 13. 13 Ng©n hµng xin vay  cÇm cè ..., ngµy..... th¸ng...... n¨m 200... Trëng phßng……. Tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)                                                                                           MÉu sè 05/CC ChÊp nhËn cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê cã gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Sè tiÒn cho vay cÇm cè:…………………………………………………… B»ng ch÷:………………………………………………………………….. L∙i suÊt cho vay cÇm cè:………………………………………………….. Thêi h¹n cho vay cÇm cè:………………………………………………… Lo¹i giÊy tê ®îc chÊp nhËn cÇm cè:…………………………………….. Môc ®Ých cho vay cÇm cè………………………………………………… Ng©n hµng cho vay cÇm cè ..., ngµy ..... th¸ng ...... n¨m 200... Trëng phßng……. T/Lthèng ®èc ng©n hµng nhµ níc  gi¸m ®èc (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ph¸t tiÒn vay vµ kú h¹n tr¶ nî Ph¸t tiÒn vay (cÇm cè) Kú h¹n tr¶ nî Ngµy,  Sè tiÒn  Ký nhËn  Ngµy,  Sè tiÒn th¸ng, n¨m cÇm cè (§ãng dÊu) th¸ng, n¨m theo dâi tr¶ nî vµ nî qu¸ h¹n
 14. 14 Ngµy,  Sè tiÒn  Sè tiÒn chuyÓn  D nî th¸ng, n¨m tr¶ nî nî qu¸ h¹n Tæng sè Qu¸ h¹n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2