Quyết định 94/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
107
lượt xem
4
download

Quyết định 94/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép Ban Quản lý các dự án ngân hàng áp dụng tạm thời Hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 41/QĐ-NH2 ngày 6/3/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/QĐ-NH21 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  n h µ  n íc s è  94/Q§­N H 2 1  n g µ y 17 th¸ng    ® 4 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c ch o  p h Ð p  B ¶ n  q u ¶ n  lý c¸c v d ù  ¸n N g © n  h µ n g  ¸p d ô n g   ¹ m th êi Ö  th è ng t  H T µ i  h o ¶ n  k Õ  to¸n c ñ a  k c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g ba n  h µ n h  kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h  s è  41/Q§­N H 2 n g µ y  06/03/1993 c ñ a T h è n g  ® è c N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Th è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ  íc ViÖt  cø  l Ng h nh n   Nam,  Ph¸p  Önh  ©n   l Ng hµng, Hîp      Ýn  ông  µ    t¸cx∙ t d v C«ng    µi chÝnh  ty T   c«ng  è  ¹  Önh  è  vµ   b ti L s 37  38/LCT­H§NN8   µy  ng 24/5/1990; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  Õ     cø  l K to¸n vµ  èng  c«ng  è  ¹  Önh  è    Th kª  b ti L s 06/LCT­ H§NN8   µy  ng 20/5/1988 vµ  Òu  Ö      §i l Tæ chøc  Õ     µ   ícban  µnh  K to¸nNh n   h theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 25/H§BT  µy  ng 18/03/1989; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 5551/QHQT   µy  ng 02/10/1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Öc  vi cho  Ðp  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   ùc hiÖn  ph Ng h Nh n     th   chøc n¨ng  ©n   Ng hµng  b¸n bu«n  ña  ù   "TµichÝnh  c D ¸n    n«ng th«n"do  ©n   µng  Õ   í tµi   Ng h Th gi i     trî  cho vay  ¹c¸cTæ   l     chøc  Ýn  ông; i td ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 1641/Q§­TCCB   µy  ng 27/11/1995  ña  èng   c Th ®èc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ng h Nh n     giao cho Ban qu¶n  ý c¸c dù  Ng ©n   l     ¸n  hµng  iÓn khaithùc hiÖn  ù  "TµichÝnh  tr       d ¸n    n«ng th«n" do  ©n   µng  Õ     Ng h Th giítµitrî   ; i ­ C¨n  C«ng  sè    cø  v¨n  88/TC/C§KT  µy  ng 15/11/1996  ña  é   µi chÝnh   c BT  vÒ   Öc  vi quy  nh  Õ     Õ       ông  ®Þ ch ®é k to¸n¸p d cho Ban  qu¶n  ýc¸c dù    ©n   l     ¸n Ng hµng; ­Theo    Þ  ña  ëng    ®Ò ngh c Tr ban  qu¶n  ýc¸cdù    ©n  µng, l     ¸n Ng h Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1.­Nay  phÐp  cho  Ban qu¶n  ýc¸cdù    ©n  µng  ¹m  êi¸p l     ¸n Ng h t th     dông:“HÖ   èng  µikho¶n  Õ           th t  k to¸nc¸cTæ chøc  Ýn  ông” ®∙  îcThèng  c  td  ®  ®è ban  µnh  h theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 41/Q§­ NH2   µy  ng 06/3/1993    ¹ch  ®Ó h to¸n  viÖc  ö  ông  èn  sd v vay  ña    chøc  u     c c¸c tæ  ®Ç t ph¸ttr Ón quèc  Õ  µ   ©n    i   t m Ng hµng  µ   íc®ãng      µc¬  Nh n   vaitrßl   quan  ùc hiÖn. th  
  2. 2 §i Ò u    2.­ Giao  cho Ban  qu¶n  ýc¸c dù    ©n   µng  èihîp víiVô   l     ¸n Ng h ph       K Õ     µichÝnh  Èn  ¬ng  ©y  ùng  Ö   èng  µikho¶n  Õ     µ  É u   to¸nT   kh tr xd H th t  k to¸nv m biÓu b¸o    ï hîp víilo¹  ×nh  ¹t®éng  ña  c¸o ph       i h ho   c Ban  qu¶n  ýc¸c dù  Ng ©n   l     ¸n  hµng    ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ícký  ®Ó tr   ®è Ng h Nh n   ban  µnh. h §i Ò u 3.­ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý    ®Þ n c hi l   15  k t  k ban  µnh. h §i Ò u    4.­Ch¸nh  phßng  èng  c, Trëng  V¨n  Th ®è   ban Qu¶n  ýc¸c dù    l     ¸n Ng ©n   µng, Vô   ëng  ô   Õ   h   tr V K to¸n Tµi chÝnh, Vô   ëng  µ  ñ  ëng    n        tr v th tr c¸c ®¬ vÞ  éc Ng ©n  µng  µ   ícchÞu  thu   h Nh n   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản