Quyết định 95/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 95/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế quản lý, thu nộp và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 95/2000/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 95/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 95/2000/Q -BTC NGÀY 9 THÁNG 6 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, THU N P VÀ S D NG QU H TR S P X P VÀ C PH N HOÁ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/9/1999 cu Chính ph v giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c; Căn c Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v t ch c và ho t ng c a Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c; ư c s ch p thu n c a Th tư ng Chính ph nêu t i Công văn s 32/VPCP- MDN ngày 19 tháng 5 năm 2000 c a Văn phòng Chính ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, T ng giám c Kho b c Nhà nư c, QUY T NNH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý, thu n p và s d ng Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c thi hành và thay th Quy t nh s 01/1998/Q -BTC ngày 02/01/1998 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ti n bán c ph n và l i t c c ph n c a Nhà nư c. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính thi hành Quy t nh này. i u 3: C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, T ng giám c Kho b c Nhà nư c, cơ quan qu n lý Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c các c p có trách nhi m t ch c th c hi n Quy t nh này. Tr n Văn Tá
 2. ( ã ký) QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG QU H TR S P X P VÀ C PH N HOÁ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 95/2000/Q -TC ngày 9 tháng 6 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính) Chương 1: THÀNH L P VÀ NGU N HÌNH THÀNH QU i u 1: Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c nh m gi i quy t ch cho ngư i lao ng, t o i u ki n và h tr tài chính cho các doanh nghi p nhà nư c trong quá trình s p x p l i và chuy n i s h u, chuy n i phương th c qu n lý, c th là các doanh nghi p th c hi n chia tách, sáp nh p, c ph n hoá, giao, khoán, bán, cho thuê theo quy nh t i Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 và Ngh nh s 103/1999/N -CP ngày 10/9/1999 c a Chính ph , Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . i u 2: Qu h tr , s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c (sau ây g i t t là Qu s p x p doanh nghi p) ư c thành l p 3 c p Trung ương, a phương và T ng Công ty 91; c th là: 1. Qu s p x p doanh nghi p Trung ương: Ngu n v n c a Qu này ư c hình thành t : các ngu n thu khi th c hi n s p x p và chuy n i s h u các doanh nghi p nhà nư c thu c các B , ngành qu n lý; các kho n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho Chính ph và các B , ngành th c hi n s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c; Ngân sách Trung ương c p theo k ho ch hàng năm (n u có). 2. Qu s p x p doanh nghi p a phương: Ngu n v n c a Qu này ư c hình thành t các kho n thu khi th c hi n s p x p và chuy n i s h u các doanh nghi p nhà nư c thu c a phương qu n lý; các kho n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho a phương th c hi n s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c và ngân sách a phương c p theo k ho ch hàng năm (n u có). 3. Qu s p x p doanh nghi p T ng công ty 91: Ngu n v n c a Qu này ư c hình thành t các kho n thu khi th c hi n s p x p và chuy n i s h u các doanh nghi p nhà nư c là thành viên c a T ng công ty 91; các kho n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho T ng công ty th c hi n s p x p và c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c.
 3. i u 3: Các ngu n thu c th t doanh nghi p vào Qu s p x p doanh nghi p t i 3 c p nói trên bao g m: 1. Ti n th c thu t bán ph n v n Nhà nư c t i các doanh nghi p nhà nư c khi th c hi n c ph n hoá (bao g m c ti n thu c ph n bán tr ch m cho ngư i lao ng). 2. Ti n thu ư c t các ho t ng bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p nhà nư c (sau ó bán l i cho ngư i nh n thuê) sau khi tr chi phí ph c v cho vi c bán, khoán, cho thuê doanh nghi p; thanh toán các kho n n lương, n b o hi m xã h i, thanh toán các kho n n có m b o và các kho n chi phí khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ti n thu t vi c chuy n như ng c ph n c a ngư i lao ng các doanh nghi p sau 3 năm th c hi n hình th c giao cho t p th ngư i lao ng trong doanh nghi p (thu 30% giá tr c ph n t i th i i m ư c giao doanh nghi p). 4. Ti n thu t vi c thu h i các kho n công n khó òi ã ư c x lý, bán các tài s n không c n dùng, tài s n ng, tài s n thanh lý ã lo i tr ra kh i giá tr doanh nghi p khi chuy n i s h u sau khi tr chi phí ph c v cho các ho t ng như ng bán, thanh lý tài s n, thu h i công n . 5. Ti n thu v bán các tài s n c a các doanh nghi p nhà nư c b gi i th , sau khi tr các chi phí ph c v cho ho t ng gi i th doanh nghi p, thanh toán các kho n n như quy nh t i Thông tư s 25/TC/TCDN ngày 15/5/1997 c a B Tài chính hư ng d n trình t , th t c, nguyên t c x lý tài chính khi gi i th doanh nghi p nhà nư c. 6. C t c và các kho n thu nh p ư c chia t ph n v n góp c a Nhà nư c t i các công ty c ph n, công ty TNHH ư c hình thành trên cơ s th c hi n chuy n i s h u các doanh nghi p nhà nư c ho c do các doanh nghi p này góp b ng v n Nhà nư c. i u 4: i v i kho n ti n thu v bán ph n v n Nhà nư c c a doanh nghi p ã th c hi n c ph n hoá hi n ang g i tài kho n "ti n g i thu v c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c" thì tuỳ theo c p qu n lý doanh nghi p, Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c chuy n ti n v tài kho n c a Qu s p x p doanh nghi p tương ng. i v i các T ng công ty 90 (có H i ng qu n tr ) thu c B qu n lý ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có doanh nghi p thành viên th c hi n chuy n i s h u thì tuỳ theo t ng trư ng h p c th , cơ quan qu n lý qu có th xem xét gi i quy t cho l i T ng công ty ti n thu t bán ph n v n Nhà nư c t i các doanh nghi p thành viên th c hi n chuy n i áp ng nhu c u u tư phát tri n theo phương án s d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 5: Các B , UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty 91 ch o các ban, ngành ch c năng: 1. Ph i h p v i cơ quan Tài chính doanh nghi p cùng c p ki m tra các kho n chi phí cho vi c chuy n i s h u các doanh nghi p thu c quy n qu n lý và xác nh s ti n doanh nghi p ph i n p vào Qu .
 4. 2. ôn c các doanh nghi p tr c thu c có th c hi n chuy n i s h u, Ban thanh lý tài s n và H i ng gi i th doanh nghi p (thu c B , a phương, T ng công ty qu n lý) n p ngay vào Qu s ti n thu ư c t vi c bán, giao, c ph n hoá doanh nghi p, thanh lý, như ng bán tài s n c a các doanh nghi p b gi i th ho c tài s n và thu h i các kho n công n không tính vào giá tr doanh nghi p trư c khi th c hi n chuy n i s h u (sau khi tr i các kho n chi phí theo ch ). 3. Ngư i i di n ph n v n c a Nhà nư c góp t i các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có trách nhi m ki m tra, ôn c vi c phân ph i và trích chuy n k p th i các kho n thu nh p ư c chia (tương ng v i ph n v n Nhà nư c góp doanh nghi p này) vào tài kho n c a Qu s p x p doanh nghi p các c p. Chương 2: S D NG QU I. GI I QUY T CHÍNH SÁCH VÀ H TR CHO NGƯ I LAO NG TRONG CÁC DOANH NGHI P TH C HI N S P X P CHUY N IS H U i u 6: Trư c khi th c hi n s p x p ho c chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c, H i ng qu n tr ho c Giám c ( i v i doanh nghi p có H i ng qu n tr ) và Ban i m i t i doanh nghi p có trách nhi m ph i h p v i công oàn doanh nghi p: 1. L p danh sách và phân lo i s lao ng hi n có c a doanh nghi p th c hi n s p x p và chuy n i s h u theo các i tư ng: a. Lao ng thu c di n ào t o, ào t o l i b trí vi c làm m i. b. Lao ng b m t vi c. c. Lao ng t nguy n thôi vi c. d. Lao ng h t h n h p ng. 2. L p phương án gi i quy t chính sách cho s lao ng này theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Phương án gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng c a các doanh nghi p ph i xác nh rõ: a. T ng s chi phí gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng. b. Kh năng t thanh toán c a doanh nghi p t qu d phòng tr c p m t vi c làm. c. S còn thi u ngh Qu h tr . 3. Danh sách và phương án gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng thu c di n ư c ào t o l i b trí công vi c m i, lao ng h t h n h p ng ho c t nguy n thôi vi c, lao ng không b trí ư c vi c làm, ph i ư c công b công khai t i doanh nghi p và g i cùng án s p x p ho c chuy n i s h u doanh nghi p cho c p có
 5. thNm quy n xét duy t và cơ quan qu n lý Qu s p x p doanh nghi p theo dõi, ph i h p. i u 7: M c h tr t Qu cho vi c ào t o và ào t o l i gi i quy t vi c làm m i cho ngư i lao ng ti p t c làm vi c t i doanh nghi p sau khi th c hi n s p x p và chuy n i s h u trong phương án nói t i i u 6 ư c xác nh như sau: 1. i v i s lao ng thu c di n ư c ào t o, ào t o l i t i các doanh nghi p nhà nư c sau khi th c hi n chia tách, sáp nh p: M c h tr c a qu b ng 50% nh m c kinh phí do Nhà nư c quy nh cho 1 năm ào t o và ào t o l i; ph n chi phí ào t o còn thi u doanh nghi p h ch toán và phân b vào chi phí s n xu t kinh doanh. 2. i v i s lao ng thu c di n ư c ào t o, ào t o l i các doanh nghi p nhà nư c sau khi th c hi n c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê: h tr theo chi phí th c t phát sinh nhưng không vư t quá nh m c kinh phí do Nhà nư c quy nh cho 1 năm ào t o và ào t o l i; ph n chi phí ào t o còn thi u doanh nghi p h ch toán và phân b vào chi phí s n xu t kinh doanh. 3. nh m c chi phí ào t o và ào t o l i ư c i u ch nh thích h p trong t ng th i kỳ, trư c m t áp d ng theo nh m c chi ào t o ã ư c B Tài chính quy nh và áp d ng t năm 1998 (Ph bi u ính kèm). i u 8. M c h tr t Qu thanh toán các kho n tr c p cho ngư i lao ng b m t vi c, thôi vi c (h t h n h p ng ho c t nguy n ch m d t h p ng) các doanh nghi p th c hi n s p x p và chuy n i s h u trong phương án nói t i i u 6 ư c xác nh như sau: M c h tr t Chi phí tr c p cho S dư qu d phòng tr Qu s p x p = ngư i lao ng thôi - c p m t vi c làm c a doanh nghi p vi c, m t vi c doanh nghi p - Chi phí tr c p thôi vi c, m t vi c theo ch ư c quy nh t i B lu t Lao ng, Ngh nh s 198/CP ngày 31/12/1994, Ngh nh s 72/CP ngày 31/10/1995 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 9: Căn c vào phương án và m c h tr t Qu ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, doanh nghi p ti n hành: - L p h sơ ngh cơ quan qu n lý Qu chuy n ti n h tr . - Ti p nh n các kho n h tr t Qu . - T ch c chi tr cho các i tư ng. - Thanh quy t toán v i Qu s p x p doanh nghi p. i u 10: H sơ ngh Qu h tr bao g m:
 6. - Phương án h tr gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng doanh nghi p ã ư c c p có thNm quy n phê duy t (kèm theo danh sách ngư i lao ng ư c hư ng tr c p và m c tr c p ư c hư ng). - B n sao báo cáo tài chính c a doanh nghi p t i th i i m trư c khi th c hi n s p x p và chuy n i s h u. - H p ng ào t o gi a doanh nghi p và cơ s ào t o (trư ng h p doanh nghi p không có cơ s t ào t o). i u 11. Quy t toán kinh phí: i v i các kho n tr c p m t vi c, thôi vi c: ch m nh t sau 30 ngày k t ngày nh n ư c kinh phí h tr , doanh nghi p ho c t ch c ư c ti p nh n và s d ng ngu n h tr t Qu ph i báo cáo quy t toán kinh phí h tr v i cơ quan qu n lý Qu . i v i kho n h tr v ào t o và ào t o l i: ch m nh t là 30 ngày sau khi k t thúc chương trình ào t o, ào t o l i, doanh nghi p ph i báo cáo quy t toán kinh phí h tr v i cơ quan qu n lý Qu . 3. Trư ng h p chưa s d ng h t kinh phí, doanh nghi p ph i báo cáo rõ nguyên nhân và hư ng x lý v i cơ quan qu n lý Qu và cơ quan phê duy t phương án h tr xin ý ki n. 4. Ch m nh t 30 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo quy t toán kinh phí h tr cu doanh nghi p cơ quan qu n lý Qu ph i th c hi n công tác ki m tra báo cáo quy t toán kinh phí h tr v i doanh nghi p ho c t ch c ư c ti p nh n. II. H TR VÀ U TƯ V N CHO DOANH NGHI P: i u 12: B sung v n cho các doanh nghi p nhà nư c theo các phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t: 1. B sung v n cho các doanh nghi p nhà nư c c n ưu tiên c ng c . 2. B sung v n cho các doanh nghi p có s v n nhà nư c không th c hi n chính sách ưu ãi v giá bán c ph n cho ngư i lao ng theo phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t như quy nh t i i u 14 Ngh nh s 44/1998/N -CP ngày 29/6/1998 c a Chính ph . 3. B sung v n cho các doanh nghi p có s v n nhà nư c không mb ot tr ng v n nhà nư c chi ph i. i v i các doanh nghi p lo i này m c h tr c a Qu ư c xác nh trên cơ s : T tr ng v n Nhà nư c c n thi t ph i duy trì trong cơ c u v n i u l c a doanh nghi p theo phương án chuy n i s h u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và s v n nhà nư c th c t có doanh nghi p.
 7. 4. B sung v n cho các doanh nghi p có t tr ng v n Nhà nư c trên v n kinh doanh th p, t o i u ki n cho doanh nghi p x lý các kho n n quá h n và cơ c u l i n , nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh trư c khi chuy n i. i v i doanh nghi p lo i này m c h tr c a Qu ư c xác nh trên cơ s : Phương án cơ c u l i n trư c khi th c hi n chuy n i s h u c a doanh nghi p ư c c p có thNm quy n phê duy t. T ng s n vay quá h n và kh năng thanh toán th c t c a doanh nghi p t i th i i m có quy t nh th c hi n chuy n i s h u. i u 13. u tư v n cho nh ng doanh nghi p ã th c hi n c ph n hoá. 1. Hình th c h tr : Mua l i c phi u do các doanh nghi p nói trên phát hành th c hi n d án u tư. 2. M c và ph m vi h tr t Qu : i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c c n thi t ph i gi c ph n chi ph i: Qu s p x p doanh nghi p th c hi n s h tr v n (mua l i c phi u) cho doanh nghi p theo phương án h tr ư c c p có thNm quy n phê duy t, ti n th c hi n d án và t tr ng c ph n Nhà nư c c n thi t ph i duy trì trong cơ c u v n c a doanh nghi p. i u 14: H tr thanh toán n nh ng doanh nghi p nhà nư c th c hi n giao, bán, cho thuê: 1. i v i các doanh nghi p th c hi n giao cho t p th ngư i lao ng: Qu s p x p doanh nghi p h tr thanh toán n b o hi m xã h i cho nh ng doanh nghi p không có kh năng thanh toán t i th i i m có quy t nh giao doanh nghi p do ho t ng s n xu t kinh doanh trư c ó b l . 2. i v i các doanh nghi p nhà nư c th c hi n bán, cho thuê (sau ó bán l i cho ngư i nh n thuê): Qu s p x p doanh nghi p ch h tr thanh toán các kho n n b o hi m xã h i, n vay Ngân hàng, n ph i tr khác trong trư ng h p không ngư i mua nào ch u k th a n và các kho n thu t các ho t ng cho thuê, bán doanh nghi p, thu h i công n ph i thu, s dư v n b ng ti n t i th i i m bán không thanh toán. Vi c chi thanh toán h tr nói trên ch ư c th c hi n trên cơ s quy t nh c a B trư ng B Tài chính. i u 15: Các doanh nghi p thu c i tư ng ư c Qu s p x p doanh nghi p h tr , b sung v n các i u 12, i u 13, i u 14 nói trên, khi có nhu c u ph i l p phương án ngh Qu h tr kèm theo các tài li u có liên quan (k ho ch th c hi n c ph n hoá, giao bán, cho thuê doanh nghi p ã ư c c p có thNm quy n phê chuNn ho c xác nh n; Quy t nh phê duy t d án u tư, phương án phát hành c phi u, phương án cơ c u l i n trư c khi th c hi n chuy n i s h u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; báo cáo tài chính doanh nghi p...) g i cơ quan có thNm quy n xem xét phê duy t phương án h tr ; ng th i g i cơ quan qu n lý Qu có ý ki n và ph i h p th c hi n. Khi phương án h tr ư c duy t, doanh nghi p g i cơ quan qu n lý Qu th c hi n vi c h tr .
 8. i u 16: Các doanh nghi p ư c ti p nh n các kho n h tr , b sung v n Qu có trách nhi m qu n lý và s d ng ngu n v n h tr úng theo phương án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t và ch u s ki m tra giám sát c a cơ quan qu n lý Qu và cơ quan tài chính doanh nghi p. N u phát hi n hành vi s d ng ngu n v n h tr t Qu sai m c ích và vi ph m ch , cơ quan qu n lý Qu và cơ quan tài chính doanh nghi p ph i báo cáo B trư ng B Tài chính ho c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c H i ng qu n tr các T ng công ty 91 có quy t nh thu h i và x lý vi ph m theo pháp lu t hi n hành. Chương 3: QU N LÝ QU I. PHÂN C P QU N LÝ QU i u 17: Vi c qu n lý tr c ti p các qu ư c phân c p và th c hi n theo i u 4 c a Quy t nh s 177/1999/Q -TTg ngày 30/8/1999 c a Th tư ng Chính ph ; c th là: 1. Qu s p x p doanh nghi p Trung ương do B trư ng B Tài chính qu n lý và ư c dùng h tr tài chính cho các doanh nghi p nhà nư c thu c các B , ngành Trung ương qu n lý trong quá trình s p x p và chuy n i s h u; gi i quy t ch cho ngư i lao ng các doanh nghi p này, B Tài chính th c hi n vi c c p phát trên cơ s các phương án s d ng ti n thu t ho t ng chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c ã ư c các B qu n lý ngành phê duy t và kh năng cân i ngu n Qu . 2. Qu s p x p doanh nghi p a phương do Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý. Quy t nh phê duy t phương án và các kho n chi h tr tài chính cho các doanh nghi p nhà nư c thu c a phương qu n lý trong quá trình s p x p và chuy n i s h u; gi i quy t ch cho ngư i lao ng các doanh nghi p này. 3. Qu s p x p doanh nghi p các T ng công ty 91 do H i ng Qu n tr các T ng công ty qu n lý, quy t nh phê duy t phương án và các kho n chi h tr tài chính cho các doanh nghi p thành viên c a T ng công ty trong quá trình s p x p và chuy n i s h u; gi i quy t ch cho ngư i lao ng các doanh nghi p này. i u 18: Cơ quan giúp B trư ng B Tài chính, Ch t ch U ban nhân dân t nh thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 th c hi n công tác qu n lý Qu . 1. C c Tài chính doanh nghi p là cơ quan giúp B trư ng B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a h th ng Qu s p x p doanh nghi p; thNm nh các phương án h tr cho các doanh nghi p thu c các B , ngành; t ch c ki m tra, giám sát vi c s d ng ngu n v n c a Qu s p x p doanh nghi p các doanh nghi p trung ương; ki m tra báo cáo quy t toán hàng năm c a Qu s p x p doanh nghi p các c p và tr c ti p qu n lý Qu s p x p doanh nghi p Trung ương. 2. S Tài chính - V t giá là cơ quan giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thNm nh phương án h tr cho các doanh nghi p a phương; ki m tra
 9. vi c s d ng ngu n v n c a Qu s p x p doanh nghi p các doanh nghi p a phương và th c hi n ch c năng qu n lý tr c ti p Qu s p x p doanh nghi p a phương. 3. Ban Tài chính ho c phòng tài chính - k toán T ng công ty 91 là ơn v giúp H i ng Qu n tr thNm nh phương án h tr cho các doanh nghi p thành viên, ph i h p v i C c Tài chính doanh nghi p ki m tra vi c s d ng ngu n v n c a Qu s p x p doanh nghi p các doanh nghi p thu c T ng công ty qu n lý và th c hi n ch c năng qu n lý tr c ti p Qu s p x p doanh nghi p c a T ng công ty 91. i u 19: Tài kho n c a Qu 1. Qu s p x p doanh nghi p ư c g i t p trung t i h th ng Kho b c Nhà nư c, s d ng và i tên tài kho n "ti n g i thu v c ph n hoá doanh nghi p nhà nư c" trư c ây thành tài kho n "Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p"; c th : a) Qu s p x p doanh nghi p Trung ương: ư c g i vào tài kho n 945.06 do B trư ng B Tài chính ho c ngư i ư c u quy n làm ch tài kho n. b) Qu s p x p doanh nghi p a phương: ư c g i vào tài kho n 945.07 do Ch t ch UBND t nh, thành ph ho c ngư i ư c u quy n làm ch tài kho n. c) Qu s p x p doanh nghi p c a T ng công ty 91: ư c g i vào tài kho n 945.08 do Ch t ch H QT T ng công ty ho c ngư i ư c u quy n làm ch tài kho n. 2. Vi c m tài kho n, h ch toán và s d ng tài kho n "Qu h tr s p x p và c ph n hoá doanh nghi p" theo hư ng d n c a Kho b c Nhà nư c Trung ương. II. K HO CH HOÁ VÀ I U HOÀ QU : i u 20: K ho ch thu chi và i u hoà Qu s p x p doanh nghi p. 1. Hàng năm, cùng v i vi c l p k ho ch ngân sách, căn c vào k ho ch s p x p và chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c, các B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các T ng công ty 91 ch o Ban i m i qu n lý doanh nghi p ph i h p v i cơ quan ư c u quy n tr c ti p qu n lý Qu l p k ho ch thu và d ki n các kho n chi t Qu s p x p doanh nghi p, báo cáo B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và H i ng qu n tr T ng công ty 91 phê duy t và g i v B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p). 2. Căn c vào tình hình qu n lý và s d ng Qu trong năm báo cáo, k ho ch s p x p và chuy n i s h u doanh nghi p c a các B , các a phương, các T ng công ty và k ho ch thu chi c a các Qu s p x p doanh nghi p các c p, C c Tài chính doanh nghi p - B Tài chính thNm nh, t ng h p và báo cáo B trư ng B Tài chính k ho ch s d ng và i u hoà ngu n Qu trong ph m vi toàn qu c. i u 21: i u hoà Qu : 1. Căn c vào quy t nh i u ng c a B trư ng B Tài chính, trong ph m vi 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh, cơ quan qu n lý Qu ư c i u ng ph i làm
 10. th t c chuy n ti n t Qu v tài kho n c a Qu s p x p doanh nghi p Trung ương. Quá 15 ngày, n u cơ quan qu n lý Qu ư c i u ng không th c hi n chuy n ti n thì Kho b c Nhà nư c nơi Qu m tài kho n ph i t ng th c hi n vi c i u chuy n ngu n Qu theo Quy t nh i u ng c a B trư ng B Tài chính v qu s p x p doanh nghi p Trung ương và thông báo cho cơ quan qu n lý Qu s p x p doanh nghi p ư c i u ng bi t. 2. Căn c vào phương án h tr ã ư c B trư ng B Tài chính phê duy t, báo cáo ti n th c hi n k ho ch c a cơ quan qu n lý Qu s p x p doanh nghi p ư c h tr o, Qu s p x p doanh nghi p Trung ương th c hi n vi c chuy n ti n h tr cho Qu s p x p doanh nghi p a phương và T ng công ty 91 phù h p v i ti n th c hi n k ho ch và trong m c ư c B trư ng B Tài chính phê duy t. nh kỳ ho c t xu t, cơ quan qu n lý Qu s p x p doanh nghi p Trung ương th c hi n ki m tra tình hình qu n lý và s d ng c a Qu s p x p doanh nghi p ư c h tr . III. THANH TOÁN TR C P VÀ H TR : i u 22: Qu s p x p doanh nghi p ch th c hi n thanh toán các kho n tr c p và h tr cho ngư i lao ng và các doanh nghi p thu c i tư ng ư c th hư ng khi có y h sơ, phương án h tr ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. i u 23: Trư c khi th c hi n c p phát, thanh toán, cơ quan tr c ti p qu n lý Qu s p x p doanh nghi p các c p ph i ki m tra l i i u ki n, vi c tính toán m c tr c p và h tr cho các i tư ng. Trư ng h p phát hi n có sai sót ho c có i m chưa rõ, cơ quan tr c ti p qu n lý Qu ph i báo cáo ngay v i cơ quan phê duy t m c và phương án h tr k p th i xem xét, i u ch nh. Trư ng h p cơ quan phê duy t không có s gi i thích h p lý, b túc h sơ, ho c không i u ch nh m c tr c p, cơ quan tr c ti p qu n lý Qu ph i th c hi n l nh chi theo m c xác nh l i và báo cáo B trư ng gi i quy t. i u 24: Vi c c p phát thanh toán các kho n tr c p và h tr t Qu cho ngư i lao ng và doanh nghi p th c hi n s p x p và chuy n i s h u ư c th c hi n theo trình t ưu tiên sau: 1. H tr kinh phí ào t o, ào t o l i cho ngư i lao ng. 2. H tr gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng b m t vi c, thôi vi c. 3. H tr thanh toán các kho n n lương, n b o hi m xã h i. 4. H tr th c hi n chính sách ưu ãi giá cho ngư i lao ng nh ng doanh nghi p nhà nư c c ph n hoá có s v n Nhà nư c không th c hi n. 5. H tr tài chính cho các doanh nghi p nhà nư c c n ưu tiên c ng c th c hi n chuy n i s h u. 6. u tư v n cho các doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hoá theo phương án ư c c p có thNm quy n phê duy t.
 11. i u 25: Căn c vào Quy t nh phê duy t c a c p có thNm quy n và U nhi m chi c a cơ quan tr c ti p qu n lý Qu , Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n ti n tr c p, h tr cho doanh nghi p và các i tư ng th hư ng. Kho b c Nhà nư c không ư c s d ng ngu n qu vào m c ích khác ho c thanh toán các kho n chi trái v i quy nh c a quy ch này. IV. CH BÁO CÁO - K TOÁN: i u 26: Qu s p x p doanh nghi p các c p có trách nhi m m s sách k toán, h ch toán y m i kho n thu chi và lưu gi ch ng t theo úng ch Nhà nư c quy nh. Năm tài chính c a Qu s p x p doanh nghi p b t u t ngày 1 tháng 1 và k t thúc vào 31 tháng 12. Năm tài chính u tiên ư c tính t ngày qu b t u ho t ng n ngày k t thúc năm. i u 27: nh kỳ hàng tháng, quý, cơ quan qu n lý Qu s p x p doanh nghi p các c p (Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i v i Qu s p x p doanh nghi p a phương; H i ng Qu n tr T ng công ty i v i Qu s p x p doanh nghi p T ng công ty 91) có trách nhi m báo cáo tình hình qu n lý và s d ng Qu cho B trư ng B Tài chính. Trong các trư ng h p c n thi t, Qu s p x p doanh nghi p các c p còn có trách nhi m k p th i báo cáo và gi i trình nh ng v n có liên quan n tình hình qu n lý và s d ng Qu theo yêu c u c a B trư ng B Tài chính. i u 28: K t thúc năm tài chính, trong ph m vi 45 ngày cơ quan qu n lý Qu s p x p doanh nghi p các c p ph i ch o, ôn c vi c l p và g i báo cáo quy t toán Qu cho B Tài chính (C c Tài chính doanh nghi p) ph i h p ki m tra, xem xét và trình B trư ng B Tài chính phê duy t và t ng h p báo cáo Chính ph . Báo cáo quy t toán qu ph i ph n ánh y , trung th c tình hình Qu th i i m l p báo cáo; tình hình thu chi và nh ng v n còn t n t i trong công tác qu n lý Qu như: Các kho n chưa thu ư c ho c chưa chi; các kho n chi vư t ho c chưa có ngu n thanh toán... kèm theo xác nh n s dư Qu c a Kho b c Nhà nư c nơi Qu m tài kho n. V. KI M TRA - QUY T TOÁN QU i u 29: Qu s p x p doanh nghi p ch u s ki m tra, giám sát thư ng xuyên và nh kỳ c a B Tài chính. Căn c vào báo cáo tình hình qu n lý và s d ng Qu c a các a phương, các T ng công ty 91. C c Tài chính doanh nghi p - B Tài chính l p k ho ch và th c hi n công tác ki m tra công tác qu n lý s d ng và s d ng Qu theo quy t nh c a B trư ng B Tài chính. i u 30: Quy t toán Qu ;
 12. 1. Hàng năm, cơ quan qu n lý Qu s p x p doanh nghi p các c p có trách nhi m quy t toán các kho n thu chi v i B Tài chính. 2. Trong ph m vi 90 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo quy t toán Qu , C c Tài chính doanh nghi p - B Tài chính có trách nhi m giúp B trư ng B Tài chính tri n khai th c hi n công tác ki m tra báo cáo quy t toán Qu s p x p doanh nghi p các c p. 3. K t qu ki m tra quy t toán Qu ư c thông báo cho Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 và trình B trư ng B Tài chính xem xét, phê duy t. Chương 4 X LÝ VI PH M i u 31. Nh ng hành vi vi ph m các i u kho n quy nh trong Quy ch này, tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
Đồng bộ tài khoản