intTypePromotion=1

Quyết định 950/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
4
download

Quyết định 950/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 950/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc bổ sung, sửa đổi Điều 13 Quy chế thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân và việc thành lập Quỹ tín dụng nhân dân dưới sự giám sát của NHNN ban hành kèm theo QĐ số 101/2000/QĐ-NHNN17 ngày 29/3/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 950/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  n h µ  n íc Vi Ö t N a m   ® s è  950/2002/Q§­N H N N  n g µ y  06 th¸ng 9 n¨ m  2002 v Ò   Ö c b æ  su n g, s ö a  vi ® æ i  §i Ò u  13 Q u y  c h Õ  thu h åi gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ   h o ¹t ® é n g  Q u ü  t Ý n d ô n g   h © n  d © n  v µ   Ö c thanh  ý Q u ü   n vi l t Ý n d ô n g  n h © n  d © n  d íi ù  gi¸m   c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc b a n  h µ n h    s s¸t kÌ m  theo Q u y Õ t ® Þ n h   è  101/2000/Q§­N H N N 1 7   s n g µ y  29 th¸ng 3 n¨ m  2000 Th è ng ® è c  ng © n   µ ng  h µ  n íc h N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­C¨n  LuËt Hîp      µy  th¸ng3    cø    t¸cx∙ng 20    n¨m  1996; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 48/2001/N§­   µy  CP ng 13/8/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü   Ýn  ông  ©n  ©n; v tæ  v ho   c Qu t d nh d ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, tæ  td h  Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.    Bæ sung, söa  æi    ® quy  nh  ¹  Òu  "Quy  Õ   håi ®Þ ti §i 13  ch thu    giÊy ph¸p  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ü   Ýn  ông  ©n  ©n  µ  Öc  th l v ho   Qu t d nh d v vi thanh  ý l  Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  íisù  td nh d d   gi¸m    ña  ©n   µng  µ   íc"ban  µnh  s¸tc Ng h Nh n   h kÌm theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 101/2000/Q§­NHNN17   µy  ng 29/3/2000  ña  èng  c Th ®èc  ©n  µng  µ   ícnh  Ng h Nh n   sau: "§iÒu    êih¹n  13.Th   thanh  ýQuü   Ýn  ông  ©n  ©n  èi®a  l  td nh d t   kh«ng      qu¸ 6 th¸ng kÓ   õ ngµy    t  Quy Õt  nh    åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ã  ®Þ thu h   ph th l v ho   c hiÖu  ùc.Trêng  îp ph¶ikÐo  µi qu¸ thêih¹n  l  h    d      thanh  ýth×  éi ®ång  l  H   thanh  ý l  ph¶ib¸o    û     c¸o U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  µ  ©n   µng  µ   ícxem     ph v Ng h Nh n   xÐt,quyÕt  nh    ¹n  êih¹n    ®Þ gia h th   thanh  ý.Thêi gian    ¹n  õng  Çn  l    gia h t l kh«ng  qu¸ 6    th¸ng". §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k
  2. 2 §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  tæ  V¨n    tr V C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c, td h    Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    tr c¸c ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  éc  Ng h Nh n     ph thu Trung  ng, Chñ   Þch  éi ¬  t H  ®ång  qu¶n  Þ  ü   Ýn  ông  ©n  ©n   ¬  ë, Quü   Ýn  ông  ©n   ©n   tr Qu t d nh d cs  td nh d Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2