intTypePromotion=1

Quyết định 96/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định 96/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 96/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục rút vốn ODA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 96/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  é  tr n g  b é  t µi b ë  ch Ý n h  S è  96/2000/Q§/BT C n g µ y  12 th¸ng 08  n¨ m  2009 B a n   µ n h  H í ng d É n   h c hi  Õt  Ò  q u y   × nh v µ  th ñ t ô c r ót v è n O D A   ti v tr b é  tr ng b é  tµi ch Ý nh ë    C¨n  cø: NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994 cña  Ýnh  ñ    nh    Ch ph qui®Þ chøc  n¨ng  Ö m  ô  µ  chøc  é  nhi v v tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  NghÞ   nh   è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 5/8/1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h Quy   chÕ   qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  ç  î l  s d ngu H tr  Ph¸ttr ÓnchÝnh   i   thøc (ODA);   NghÞ   nh   è  ®Þ s 145/1999/N§­   µy  CP ng 20/9/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v Tæ   chøc  ¹Tæng  ôc  Çu     iÓnthuéc Bé  µichÝnh; l i c§ tph¸ttr     T  Th«ng   ªntÞch  è  t li   s 81/1998/TTLT/BTC­NHNN   µy  ng 17/6/1998  ña  é   cB Tµi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   íng  Én    v Ng h Nh n     h d quy  ×nh,thñ  ôc vµ  tr   t  qu¶n  ýviÖc  ótvèn  i víi ån  èn  ç  î   iÓnchÝnh  l  r  ®è     ngu v h tr  ph¸ttr   thøc (ODA);   quy Õt  Þ nh ® §i Ò u    1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  íng dÉn    ÕtvÒ   ®Þ n "H   chiti   quy  ×nh vµ  ñ tôcrótvèn  tr   th       ODA”. §i Ò u 2: Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1860a/1998/Q§­BTC   µy  ng 16/12/1998  cña  é  ëng  é  µichÝnh. B tr BT    Tæng  Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc,Vô   ëng  ô   Çu , Vô   ëng  ô   µi b Nh n   tr V§ t  tr VT  chÝnh  èingo¹i  ô  ëng  ô  µichÝnh  µnh  Ýnh  ù  §  , tr V VT  H ch S nghiÖp  µ  v Ch¸nh   v¨n phßng  é  Þu  B ch tr¸chnhiÖ m  chøc    µnh  Õt ®Þnh  µy.   tæ  thih quy   n
 2. 2 H í ng d É n  c hi ti Õt u y  tr× nh th ñ t ô c v µ  q u ¶ n  l ý vi Ö c r ót v è n   q ® è i v íi g u å n  v è n h ç  trî  n   p h¸t  tri Ó n c h Ý n h  thøc (O D A) Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 96/2000/Q§/BTC  ngµy 12/06/2000 cña  é  ëng  é  µichÝnh   B tr BT  I.  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g   1. Nguån  èn  ç  î   v h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc (ODA)    u     ®Ó ®Ç t cho    ù  c¸c d ¸n, ch¬ng  ×nh    tr (sau  y   äi chung  µ dù  ODA)  µ m ét  ån  ®© g   l   ¸n  l  ngu thu  ña  c Ng ©n  s¸ch  µ   íc,ph¶i® îc h¹ch  Nh n      to¸n vµo  ©n    ng s¸ch,vµ    qu¶n  ýtheo    l  quy ®Þnh  ña  Ët Ng ©n  c Lu   s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ët. h  Lu 2. Bé  µichÝnh  Þu    T  ch tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýtµichÝnh  i víi Öc  ótvèn  l    ®è     vi r   thanh    to¸ncho  ù    ¬ng  ×nh,thùc hiÖn  Öc  ¹ch to¸nthu chiNg ©n  d ¸n,ch tr     vi h         s¸ch  nhµ  ícc¸cnguån  èn  n    v ODA,  íng dÉn  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn    Õ     h  v ki travi th   c¸cch ®é qu¶n  ýtµichÝnh,quyÕt to¸nc¸cdù    íng dÉn  µ  Óm      n  Þ  ùc l            ¸n,h   v ki trac¸c®¬ v th   hiÖn  Öc  µn  vi b giao tµis¶n,vËtttiÒn vèn  ña  ù      Õt  óc.           c d ¸n khik th 3.C¬     quan  Óm      µ: ki so¸tchil + Kho  ¹c Nhµ   íc c¸c cÊp  ú theo  ©n  Êp  ùc hiÖn  ña  õng  ù  b  n    (tu   ph c th   ct d ¸n)thùc hiÖn  Öc  Óm       ¹t®éng      ña  ù  thuéc  i îng     vi ki so¸tc¸c ho   chitiªuc d ¸n  ®è t   Ng ©n s¸ch cÊp    ph¸t, Ó   c¸c dù    ã  ét  Çn  èn    c¶    ¸n c m ph k v cho    ñ  u      c¸cch ®Ç tvay l¹ . i +  ¬   C quan  cho vay  ¹ (lµQuü   ç   îph¸ttr Ón,hoÆc   ¬  li     H tr   i   c quan  îc uû  ®  quyÒn  ña  é   µi chÝnh  c BT  trong  ÷ng  êng  îp  Æc   Öt)thùc  Ön  Öc  nh tr h® bi   hi vi kiÓm      ¹t®éng      ña    ù    µn  µn  so¸tc¸cho   chitiªuc c¸cd ¸n ho to cho  vay  ¹    l i   . 4. Chñ   u    Þu    ®Ç tch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Öc  ùc hiÖn    ù    tr   lu   vi th   c¸c d ¸n ODA     theo  ng    ®ó c¸ccam   Õt  ∙  k ® quy  nh  ®Þ trong c¸c®iÒu  cquèc  Õ,chÊp     í  t  hµnh  nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   qu¶n  ý tµichÝnh, thùc l        hiÖn  Õ     ¹ch    Õ   ch ®é h to¸nk to¸n,kiÓm      to¸ntheo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   íc. n 5. B¶n  íng  Én  µy    h d n chØ   quy  nh  ®Þ quy  ×nh  ñ  ôc vµ  tr th t   qu¶n  ýviÖc  l  rótvèn    ODA.  èivíi èn  i øng  §   v ®è   trong níc,viÖc  ótvèn,thanh    ©n     r    to¸ntu theo   c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò     ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  Ò   l  tv x d v v qu¶n  ýchitiªu l      Ng ©n  s¸ch  µ   íc,phï hîp  íitiÕn    ùc  Ön  ù  vµ  Õn    ótvèn  Nh n     v  ®é th hi d ¸n  ti ®é r   ngoµiníc.   6. §èivíic¸c dù    ¬ng  ×nh cã  Æc   ïriªng,tïytheo  cÇu          ¸n,ch tr   ® th      yªu  qu¶n  lý, é  µichÝnh  ã  Ó    T  B c th ban  µnh  íng dÉn  ô  Ó. h h  c th II. Ë p  k Õ  h o ¹ ch c ñ a c¸c d ù  ¸n O D A  L 1.Ph ©n  ¹ dù      Ëp kÕ   ¹ch vµ    lo   ¸n ®Ó l   ho   qu¶n  ýchitiªu: i l    a.Ph ©n  ¹ theo tÝnh  Êtchi:   lo   i   ch  
 3. 3 ­ C¸c  ù    u    ©y  ùng  ¬    d ¸n ®Ç tx d c b¶n  å m:    ù  cã  éidung    ©y  g c¸c d ¸n  n   chix dùng  ¬  c b¶n  quy  nh  ¹ Ph Çn  , ôc    ®Þ ti  II  m I,Th«ng   è  ts 135/1999/TT­ BTC   µy  ng 19/11/1999  ña  é  µichÝnh  c BT  hoÆc       c¸c v¨n b¶n  öa  æi,bæ   s®   sung,thay thÕ      Th«ng   µy. tn ­ C¸c  ù  ®Ç u    ã  Ýnh  Êt chihµnh  Ýnh  ù    d ¸n  tc t ch     ch s nghiÖp  å m:    ù  g c¸c d ¸n ®Ç u      iÓn vµo  Ünh  ùc    tph¸ttr   l v kinh tÕ,     éinhng      x∙h   kh«ng  ã  éidung    cn  chi x©y  ùng  ¬  d c b¶n. §èi víic¸c dù  bao  å m   c¸c thµnh  Çn    ©y  ùng  ¬        ¸n  g c¶    ph chi x d c b¶n  µ  v hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp,chñ  u    Çn    æi  èng  Êt víiBé   Õ   ¹ch   ®Ç tc trao ® th nh     K ho   vµ  Çu   µ  é   µi chÝnh    îc ¸p  ông  ¬ng  § tv B T   ®Ó ®   d ph thøc  Ëp  Õ   ¹ch  èn  µ  l k ho vv qu¶n  ýchitiªutheo m ét  l        trong hailo¹ dù        i ¸n trªn.   ­ C¸c  ¬ng  ×nh/dù ¸n tÝn  ông  å m:    ¬ng  ×nh/dù ¸n hoÆc   îp   ch tr    d g c¸c ch tr    h  phÇn  Ýn  ông  ña  ét  ù  sö  ông  ån  èn  td cm d ¸n  d ngu v ODA    cho    chøc  c¸c tæ  ng©n  µng,tÝn  ông  h  d vay  ¹ ®Ó     chøc  µy  ùc hiÖn  Öc  l   c¸ctæ  i n th   vi cho  vay  Õp  ti ®Õ n   ù  hay  êi sö  ông  èicïng,  d ¸n  ng   d cu     nh»m   ùc hiÖn    ôc    ∙  îc th   c¸c m tiªu® ®   x¸c®Þnh.   b.Ph ©n  ¹ theo c¬  Õ   ö  ông  èn:   lo   i   ch s d v ­ C¸c  ù    Êp    d ¸n c ph¸tbao  å m:    ù    ö  ông  èn  g c¸c d ¸n s d v ODA  theo  ¬  Õ   c ch Ng ©n s¸ch Nhµ   íccÊp    n  ph¸t. ­ C¸c  ù    d ¸n vay  ¹ bao  å m:    ù    ö  ông  èn  l i g c¸cd ¸n s d v ODA   theo c¬  Õ       ch vay l¹tõNg ©n     i s¸ch Nhµ   íc.   n ­ C¸c  ù    çn  îp võa  Êp    õa  d ¸n h h   c ph¸tv cho  vay  ¹  c¸c dù    ö  ông  èn  l i    ¸n s d : v ODA   îcNg ©n  ®  s¸ch Nhµ   íccÊp    ét  Çn, phÇn    n  ph¸tm ph   cßn  ¹ nhËn  l i vay  ¹ tõ l    i ng©n s¸ch.   2.LËp  Õ   ¹ch vèn  u  /hay dù    ©n    k ho   ®Ç t   to¸nng s¸ch cña  ù      d ¸n ODA: a.§èivíi   ù    Êp        d ¸n c ph¸t: c¸c Hµng  n¨m,  µo  êi®iÓ m   Ëp,tr×nh,vµ  Ðt  Öt  ù  v th   l    x duy d to¸n Ng ©n     s¸ch  Nhµ   íc theo  n  quy  nh  Ön  µnh, Ban  ®Þ hi h   Qu¶n  ýdù  c¨n  tiÕn    ùc l   ¸n  cø  ®é th   hiÖn  ù    Ëp  Õ   ¹ch  èn  u    ña  ù    ®èivíidù    u    ©y  ùng  d ¸n l K ho v ®Ç tc d ¸n (     ¸n ®Ç tx d c¬ b¶n),hay  ù     ©n    D to¸nng s¸ch (®èivíi ù    µnh  Ýnh  ù        ¸n H d ch s nghiÖp)göiBé      chñ qu¶n  Õu  ù  do  (n d ¸n  trung  ng  ¬ qu¶n  ý), öi UBND   l    g tØnh/thµnh  è  ùc ph tr   thuéc trung  ng  Õu  ù  do  a   ¬ng  ¬ (n d ¸n  ®Þ ph qu¶n  ý)    l ,®Ó tæng  îp  µo  Õ   hvk ho¹ch ng©n    s¸ch chung  ña  é, tØnh  öiBé  µichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     c B  g  T    K ho   § t  ×nh ChÝnh  ñ  µ  èc  éiphª duyÖt.  tr   ph v Qu h     K Õ   ¹ch  µy  ho n ph¶i thÓ  Ön  â    éi dung    ña  ù      ån    hi r c¸c n   chi c d ¸n,c¸c ngu vèn  ña  ù        ån  èn  c d ¸n nh c¸c ngu v vay,viÖn  îvèn  i øng    tr   , ®è   trong nícdo  ©n       Ng s¸ch Trung  ng  Êp, Ng ©n   ¬c  s¸ch  Þa  ¬ng  Êp, vèn  ng  ãp  ña  êi h­ § ph c  ®ã g c ng   ëng  î  èn  Ýn  ông  Õu  ã). l iv t d , (n c Quy  ×nh phª  Öt,ph©n    Õ   ¹ch  èn  u  ,dù    ©n  tr   duy   bæ k ho v ®Ç t  to¸nng s¸ch   cho  ù  tu©n  ñ  ng    d ¸n  th ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h trong níc (Vèn  i  íic¸c    ®è v     dù    ©y  ùng  ¬  ¸n x d c b¶n  Ïdo  é  Õ   ¹ch vµ  u    s   B K ho   ®Ç tth«ng    èn  i víi   b¸o,v ®è     c¸c dù  hµnh  Ýnh  ù  ¸n  ch s nghiÖp  Ï do  é   µi chÝnh  s  B T   th«ng  b¸o).Quy Õt  nh     ®Þ cña c¸c  é   B hay  UBND   tØnh/thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   trung  ng  ©n     Õ   ¬ ph bæ k ho¹ch  èn  u  ,hay  ù    ©n  v ®Ç t  d to¸nng s¸ch cho  ù  ph¶i® îc göi®Õ n   é   µi   d ¸n      BT  chÝnh  ô  Çu ,n Õu  µdù    u    ©y  ùng  ¬  (V § t  l   ¸n ®Ç tx d c b¶n hoÆc   ô  µnh  Ýnh  VH ch sù nghiÖp,n Õu  µdù    µnh  Ýnh  ù    l   ¸n h ch s nghiÖp)Vô  Çu   µ  ô  µnh  Ýnh   § tv V H ch
 4. 4 sù nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp,th«ng  kÕ   ¹ch  èn  u    h  b¸o  ho v ®Ç thoÆc   ù  d to¸nng©n    s¸ch cña    ù      c¸cd ¸n cho Kho  ¹c nhµ  íctrung ¬ng  µ  ô  µichÝnh  b  n    vVT  §èi ngo¹ilµm  ¬  ë      c s theo  âi,®èi  Õu    Êp  d  chi khic ph¸tvµ  ótvèn    r  ODA  thanh  to¸ncho  ù    d ¸n. b.§èivíi   ù          d ¸n vay  ¹ : c¸c li Dù     Çn  Ëp  Õ   ¹ch vèn  u    ña  ù    ¸n c l k ho   ®Ç tc d ¸n theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh, trong ®ã   ã      c nªu  â  ån  èn  r ngu v ODA   µ  ån  èn  i  v ngu v ®è øng, kÕ   ¹ch    ho nµy ph¶i® îc cÊp  ã  Èm   quyÒn     c th   phª  Öt.Chñ   u    ã  duy   ®Ç t c tr¸chnhiÖ m   ù   t  c©n  i    èn  i  ®è ®ñ v ®è øng  theo  Õn    ùc  Ön  ù  vµ  ti ®é th hi d ¸n  b¸o  c¸o  é   µi BT  chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ò   Öc  ©n  i vèn  i øng.   K ho   § tv vi c ®è   ®è   c.§èivíi   ù    çn  îp th× tuú theo  Ýnh  Êt cña  îp phÇn  îccÊp        d ¸n h h       c¸c t ch   h  ®  ph¸thay    vay  ¹   µ   dông  l im ¸p  , quy  ×nh  Ëp  Õ   ¹ch  èn  u     tr l k ho v ®Ç t hay  ù    d to¸n ng©n s¸ch theo quy  nh  ¹ c¸cm ôc        ®Þ t    i a) hoÆc       y. b) trªn®© 3.K Õ   ¹ch rótvèn    ho     ODA: ­ K Õ   ¹ch n¨m: Th¸ng  hµng  ho     8  n¨m, ®ång  êivíi   ×nh lËp kÕ   ¹ch   th     tr     ho   qu¸ vèn  u  /dù    ©n  ®Ç t  to¸nng s¸ch cña  ù      d ¸n,hay  Õ   ¹ch sö  ông  èn  Ýn  ông  k ho   d vtd nguån  ODA,   c¸cBan Qu¶n  ýdù    Ëp kÕ   ¹ch rótvèn  l   ¸n l   ho     ODA   n¨m sau  öiBé  g  chñ qu¶n  µ  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i ngo¹i)   vBT  (V T   ®è    ®Ó tæng  îp kÕ   ¹ch  h   ho rótvèn    ODA   chung,vµ    theo  âit×nh  ×nh  ót, ö  ông  ån  èn  d  h r ds ngu v ODA   ña c dù  trong n¨m  Õ   ¹ch.K Õ   ¹ch  µy  Çn  ©n  â  õng  ån  èn  ¸n    k ho   ho nc ph rt ngu v ODA   (nÕu  µ dù  hçn  îp  Ön  î µ  l   ¸n  h vi tr  vay  v hoÆc   ng  µitrî  µ  ©n  ®å t   ) ph v theo  õng  t quý. III.m ë  t µi h o ¶ n  v µ  N g © n  h µ n g  p h ô c  v ô    k § Ó   Õn  µnh  ótvèn, thanh  ti h r    to¸n,Ban    qu¶n  ý dù  m ë     µikho¶n  l   ¸n  c¸c t   giao dÞch  Ých  îp t¹ ng©n  µng  ¬ng  ¹iphôc  ô    th h    i h th m  v theo c¸cquy  nh  Ön     ®Þ hi hµnh. §èivíic¸c dù  cã  ö  ông  ×nh          ¸n  s d h thøc thanh    to¸nqua  µi kho¶n  Æc   T  ® biÖt/Tµikho¶n  ¹m    t øng,Ban    qu¶n  ýdù    Çn  ë   l   ¸n c m thªm  µikho¶n  Æc   Öt/ T  ® bi Tµikho¶n  ¹m    t øng  øng    ù    ®èivíi   ù    ® tªnd ¸n (     d ¸n WB,  c¸c ADB)  hoÆc   øng    ® tªn Bé   µi chÝnh  ®èi víic¸c dù  kh¸c)t¹  ©n  µng  ¬ng  ¹i phôc  ô    T  (       ¸n   i ng h th m  v ®Ó tiÕp nhËn  èn  ¹m    v t øng  ña  µ  µitrî c nh t   . Ng ©n   µng  ôc  ô  ã  h ph v c tr¸chnhiÖm     th«ng b¸o  ×nh  ×nh  ótvèn  µi t h r  ngo   níc/vµ hoÆc   ×nh  ×nh    t h thanh to¸n qua  µi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m    T  ® bi   t øng  ña  ù    c d ¸n cho  é  µichÝnh,Ng ©n  µng  µ   íc,Chñ  u  . BT    h Nh n   ®Ç t Trong    ×nh thùc hiÖn  ù    ©n  µng  ôc  ô  îchëng  Ý  qu¸ tr     d ¸n ng h ph v ®   ph theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n    µng  µ   íc vÒ   ®Þ hi h c Ng h Nh n   thu  Ý   Þch  ô  ©n  ph d v ng hµng.  iv. Ó m  s o¸t hi ® è i v íi  ki  c  c¸c k h o ¶ n  thanh to¸n  b » n g  n g u å n  v è n o d a *  Öc  Óm       dông  i  íichi tiªucña  Êtc¶    ù  x©y  Vi ki so¸tchi ¸p  ®è v       t   c¸c d ¸n  dùng  ¬  c b¶n  µ  µnh  Ýnh  ù  vh ch s nghiÖp.
 5. 5 *  å   ¬  µ  H s v quy  ×nh  Óm       i  íic¸c dù  x©y  ùng  ¬    tr ki so¸tchi®è v     ¸n  d c b¶n tu©n theo quy  nh  ¹  ®Þ ti th«ng   t 135/1999/TT­ é   µi chÝnh  µy  BT  ng 19/11/1999   cña  é   µi chÝnh  íng  Én  Öc  BT  h d vi qu¶n  ý,thanh  l  to¸n vèn  u    vµ  èn  ù    ®Ç t vs nghiÖp  ã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc nguån  èn  ©n  ct ch   tv x d thu   v ng s¸ch nhµ  íc   n  hay      c¸cv¨n b¶n  öa  æi,bæ   s®   sung,thay thÕ      th«ng   µy. tn *  å   ¬  µ  H s v quy  ×nh  Óm   tr ki so¸tchi ®èi  íic¸c  ù  hµnh  Ýnh  ù     v  d ¸n  ch s nghiÖp tu©n theo quy ®Þnh  t¹ th«ng t i  40/1998/TT­ é  Tµi chÝnh ngµy  B 31/03/1998  ña  é   µichÝnh  íng dÉn  Õ     c BT  h  ch ®é qu¶n  ý, Êp  l  c ph¸t,  thanh    to¸n c¸c kho¶n    ©n    ching s¸ch  µ  íc qua  nh n   Kho  ¹c  µ   íc hay    b Nh n   c¸c v¨n b¶n  öa  s ® æi,bæ     sung,thay thÕ      th«ng   µy. tn * ViÖc  Óm     å  ¬    Þ   ki so¸th s ®Ò ngh thanh    to¸nb»ng  ån  èn  µiníc ngu v ngo     cña  ù    d ¸n ODA   kh«ng  Þ   ¹n  Õ   ëikÕ   ¹ch  èn  u    b h ch b   ho v ®Ç thay  ù    ©n  d to¸nng s¸ch cña  ù      d ¸n (hoÆc th«ng    ¹n møc  b¸o h   kinh phÝ).   * Sau    Óm     Óm     å  ¬, chøng  õ chicña  n  Þ, c¬  khiki tra,ki so¸th s   t    ®¬ v   quan  kiÓm         Ën  µo  Õu    so¸tchix¸c nh v phi gi¸thanh      Þ hîp lÖ    iÒu  Ön  to¸ngi¸tr     ®ñ ® ki thanh    ®óng  to¸n   theo  û lÖ  èn  µiníc vµ  èn  i  t   v ngo     v ®è øng  ∙  îc quy  nh   ®®  ®Þ trong §iÒu  cquèc  Õ    í  t hoÆc   µiliÖu dù    Õu    ã    Ën  ña  ¬  t     ¸n.Phi gi¸c x¸cnh c c quan  kiÓm      µc¬  ë    ùc hiÖn    ñ tôcrótvèn  µiníc. so¸tchil   s ®Ó th   c¸cth       ngo   V. C¸c h × n h  thøc r ót v è n Tuú  éc vµo  thu   quy  nh  ®Þ trong §iÒu  cquèc  Õ,viÖc  ótvèn,thanh      í  t  r    to¸n b»ng  ån  èn  ngu v ODA   îc thùc hiÖn  ®    th«ng qua  ét  m hoÆc   ét  è    ×nh  m s c¸c h thøc phæ   Õn  bi sau: thanh    to¸n trùc tiÕp,tµikho¶n  Æc   Öt,th       ® bi    cam   Õt, k  hoµn  èn  µ  ñ tôcchuyÓn  Òn. v v th     ti Hå   ¬  s ban  u   µm  cø  ®Ç l c¨n  qu¶n  ýviÖc  ótvèn  l  r  ODA: Ban  Qu¶n  ý dù  cÇn  öi c¸c tµiliÖu  l   ¸n  g     sau cho  é   µi chÝnh  ô  µi BT  (V T   chÝnh  èingo¹i) §  : * Quy Õt  nh  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn;   ®Þ ®Ç tc c c th quy * §iÒu  cquèc  Õ  Ò     í  t v ODA   ý  ÷a ViÖt Nam   µ  µ  µitrî µ  µiliÖu dù  k gi     v nh t     t     v ¸n li     ªnquan  n   ù  ®Õ d ¸n; * K Õ   ¹ch vèn  u    ù to¸nng©n    ho   ®Ç t/d     s¸ch hµng    n¨m  ∙  îccÊp  ã  Èm   ®®  c th quyÒn giao; * Tho¶  Ën    thu cho vay  ¹ ®∙  ý  ÷a chñ  u    µ  ¬  l   k gi   i ®Ç tv c quan  îcuû  Òn  ®   quy cho  vay  ¹(nÕu  µdù    éc diÖn  l i l   ¸n thu   vay  ¹ ) l i; * Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn  ®Þ c c c th quy c«ng  Ën  n  Þ  óng thÇu  nh ®¬ v tr   (hoÆc  Õt ®Þnh  quy   chØ  nh  Çu) ®Þ th *  îp  ng  ©y  ¾p, mua   ¾ m,   vÊn, v.v…)  ÷a  ñ  u     íinhµ  H ®å (x l   s t   gi ch ®Ç t v   thÇu    / hoÆc   ù  d to¸n chi tiªu® îc cÊp  ã  Èm   Òn       c th quy phª  Öt    Õu   ¹t duy ( n ho   ®éng      chitiªukh«ng theo h×nh    thøc hîp ®ång     ) * Quy Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn    Öt hîp ®ång.   ®Þ c c c th quy phª duy      
 6. 6 *  êng  îp  îp  ng  éc  i îng  Çn  ã    Õn  íc cña  µ  µitrî Tr h h ®å thu ®è t c c ý ki tr   nh t    , cÇn  ã  c thªm  ýkiÕn  "  kh«ng  ph¶n  i"(no object   ña  µ  µitrî ®è     ion)c nh t   . * B¶o    ùc hiÖn  ña  ©n  µng  µ  Çu;   l∙nhth   c ng h nh th * B¶o    ¹m    l∙nht øng  Õu  µthanh    ¹m  (n l   to¸nt øng) Ban  qu¶n  ýdù  chØ  Çn  öic¸c tµiliÖu trªnm ét  Çn  i  íitoµn  é  l   ¸n  c g        l ®è v   b dù    ¸n,riªngkÕ   ¹ch vèn  u  /dù    ©n    ho   ®Ç t  to¸nng s¸ch ® îcgöihµng      n¨m. 1. Quy  ×nh  ótvèn    tr r  theo  ñ  ôc thanh  th t   to¸n trùc tiÕp     (hay  ×nh  h thøc  chuyÓn  Òn): ti Thanh    ùctiÕp lµh×nh  to¸ntr      thøc thanh      to¸ntheo ®Ò   Þ  ña    ngh c Bªn  vay,   nhµ  µitrîsÏ chuyÓn  Òn  t    ti thanh  to¸n trùc tiÕp     cho  µ  Çu/ng i cung  Êp. nh th ê  c  H×nh thøc nµy  êng    ông    th ¸p d trong c¸ctr ng  îp thanh       ê h   to¸ntheo  Õn ®é   ùc ti   th   hiÖn  cho    îp ®ång  ©y  ¾p  ín, îp ®ång   Ên  c¸ch   x l l    h tv hay  thanh    to¸ncho    îp c¸ch   ®ång  Ëp  Èu  µng    íi è îng nhá  nh kh h ho¸ v   l   s kh«ng  Çn  Õtph¶im ë   c thi     L/C.   §èivíic¸c dù  JBIC  µitrî ×  ×nh        ¸n  t   h th thøc  µy  äilµ h×nh  n g    thøc  ótvèn  r  chuyÓn  Òn vµ  ti   chØ    ông  i víi   n  ótvèn  ¸p d ®è     ®¬ r   c¸c b»ng  ång  Ötnam. § Vi   1.1.§ Ó   ótvèn    r  thanh    ùctiÕp  õng  Çn  to¸ntr   t l Ban Qu¶n  ýdù  göic¸c l   ¸n      tµiliÖu sau  n   é  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i)    ®Õ B T   (V T   ®è   : * §¬n  ótvèn  µ      r  v c¸c sao    i  Ìm  kª ® k theo  É u   m quy  nh  µ  ®Þ v c«ng      v¨n ®Ò nghÞ  ótvèn; r  * Ho¸  n/yªucÇu    ®¬   thanh    ña  µ  Çu; to¸nc nh th *  Õu    Phi gi¸thanh  to¸n ®∙  îc C¬     ®   quan  Óm         Ën    êng  ki so¸tchix¸c nh . Tr hîp thanh to¸n t¹m    øng ph¶i cã  Õu      phi gi¸thanh to¸n t¹m    øng  îc C¬   ®   quan  kiÓm        Ën. so¸tchix¸cnh   * Trong  ÷ng  êng  îp  Æc   Öt,Bé   µi chÝnh  ã  Ó  nh tr h® bi   T   c th yªu  Çu  c Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n cung  Êp    µiliÖu gi¶i ×nh bæ   c c¸ct       tr   sung. 1.2.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc ®Çy     å  ¬  5  l vi k t   nh ®  ®ñ h s hîp lÖ,Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) Ïxem   Ðt vµ  ý  n  ótvèn     T  (V T   §     s x   k ®¬ r   göinhµ  µitrî   t    . §èivíi   ù    WB   µ      d ¸n do  c¸c v ADB   µitrîtrong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ t    ,   5  l vi k t   ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬  îp lÖ,Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) nh ®   ®ñ h s h     T   (V T   §    cã    Õn  ý ki b»ng   v¨n b¶n  öiBan  g  qu¶n  ýdù    µ  ©n  µng  ôc  ô.Trong  l   ¸n v ng h ph v   vßng  ngµy  µm  Öc, kÓ   õ khi cã    Õn  ña  é   µi chÝnh, Ng ©n   µng  2  l vi   t     ý ki c B T     h phôc  ô  ïng Ban  vc   qu¶n  ýdù    ý  µo  n  ótvèn  µ  öinhµ  µitrî l   ¸n k v ®¬ r   vg  t  . Nhµ   µitrî t   xem   Ðt ®¬n    ótvèn  Õu  Êp  Ën  ÏchuyÓn  Òn trùc x  xinr   n ch nh s   ti     tiÕp  µo  µikho¶n  ña  µ  Çu.§èivíidù  JBIC  Öc  v t  c nh th       ¸n  vi chuyÓn  Òn  ti thanh  to¸n  µo  µi  v t   kho¶n  ña  µ  Çu  Ïth«ng  c nh th s   qua  ©n  µng  ôc  ô. ng h ph v 2. Quy  ×nh rótvèn    tr     theo  ñ tôc Th  th     cam   Õt,hoÆc   k  thanh    to¸nb»ng L/ C  kh«ng  Çn    c thcam   Õt: k 2.1.Thñ  ôcthcam   Õt  µh×nh    t    k l  thøc theo ®Ò   Þ  ña  vay,nhµ  µi     ngh c bªn    t  trî   µnh  ét     ph¸th m Th cam   Õt  ¶m   k® b¶o    Òn cho  ©n  µng  ¬ng  ¹i®èi tr¶ti   ng h th m    víi  kho¶n  Òn ®∙  ti   hay  Ïthanh    s  to¸nb»ng    Ýn  ông  Th t d (L/C). H×nh  thøc  µy  êng  dông  n th ¸p  trong  êng  îp  tr h thanh  to¸n hµng  Ëp    nh khÈu b»ng  L/C  µ  v thanh    Çn  ¹itÖ  to¸nph ngo   trong c¸c hîp ®ång  ña    ù        c c¸c d ¸n JBIC.
 7. 7 Ban  Qu¶n  ýdù  göi ®Õ n   é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i)c¸c l   ¸n    BT  (V T   §     tµiliÖu sau:       * C«ng      Þ  é   µi chÝnh  v¨n ®Ò ngh B T   cho  Ðp  ë   ph m L/C  µ    Þ    v ®Ò ngh ph¸t hµnh    Th cam   Õt  Ìm  ¬n    ótvèn  µ    k k § xin r   v c¸c sao    kª theo  É u   m quy  nh  èi ®Þ (§   víi ù    ña    ¸n c JBIC  d kh«ng    Çu  ép  ¬n    ótvèn  µ    yªu c n § xinr   v c¸csao  kª). Trong  vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  y    å  ¬  îp lÖ,c¨n  5  l vi k t   nh ®Ç ®ñ h s h     cø  µo  v c«ng  v¨n    Þ   µ  ®Ò ngh v quy  nh ®Þ trong hîp  ng, Bé   µi chÝnh  ô    ®å   T  (V TµichÝnh  èingo¹i)   §    xem   Ðt cã    x   v¨n b¶n  Êp  Ën  ë   ch thu m L/C  öiBan  g  Qu¶n  ý l  dù  vµ  ©n  µng  ôc  ô. C¨n  vµo    Õn  ng    ña  é   µi chÝnh, ¸n  ng h ph v   cø  ý ki ®å ýc B T     trong vßng  ngµy  µm  Öc, kÓ   õ khi cã    Õn  ña  é   µi chÝnh, Ng ©n   2  l vi   t     ý ki c B T     hµng  ôc  ô  µm  ñ tôc ®Ò   Þ  ©n  µng  ôc  ô  ícngoµim ë   ph v l th     ngh ng h ph v n     L/C  µ  v th«ng  b¸o cho  µ  µitrî®Ò   nh t     nghÞ  ph¸thµnh   cam   Õt  êng  îp  ù      th k (tr h d ¸n JBIC) hoÆc   ïng Ban    c  qu¶n  ýdù    ý  µo  n  ótvèn göinhµ  µitrî   êng  l   ¸n k v ®¬ r      t     tr ( hîp dù    ña    ¸n c WB,  ADB). Nhµ   µitrî t   xem   Ðt th ®Ò   Þ  x    ngh hoÆc   n    ótvèn,n Õu  Êp  Ën  ®¬ xin r     ch nh sÏph¸thµnh       Th cam  Õt. k 2.2.Thanh      to¸nb»ng L/C  kh«ng  Çn    c th cam   Õt    ông  i víi ét  è  k (¸pd ®è     ms dù    µitrî ¸n t     song  ¬ng): ph   Ban  Qu¶n  ýdù  göi ®Õ n   é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i)c¸c l   ¸n    BT  (V T   §     tµiliÖu sau:       ­C«ng      Þ  é  µichÝnh    v¨n ®Ò ngh B T   cho  Ðp  ë   ph m L/C  . Trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,Bé   µi 5  l vi k t   nh ®ñ h s h     T   chÝnh  ã  b¶n  Êp  Ën  ë   c v¨n  ch thu m L/C  öi Ban  g  qu¶n  ýdù  vµ  ©n  µng  l   ¸n  ng h phôc  ô. v 3.Quy  ×nh rótvèn    tr     theo thñ tôchoµn  èn,thñ tôchåitè:     v        Thanh to¸n Hoµn  èn  µ h×nh    v l  thøc  µ  µitrîtµitrîcho    nh t         c¸c kho¶n    chi cña  ù    ∙    d ¸n ® ph¸tsinh,®∙  îcbªn   ®  vay thanh    to¸nb»ng  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch  hoÆc   ån  ù cã. H×nh  ngu t     thøc  µy  êng  dông  n th ¸p  trong    êng  îp  c¸c tr h thanh  to¸nmua  ¾ m   á,thanh    ét  è  ¹ng  ôc  ©y  ùng  ¬    s nh   to¸nm s h m xd c b¶n. Thanh    åitèlµh×nh  to¸nh       thøc nhµ  µitrî µitrî   t      t cho  ÷ng  nh kho¶n    ña  chic dù   ®∙  ¸n  ph¸t sinh, ®∙  îc bªn     ®  vay  thanh to¸n b»ng  ån  èn  ©n     ngu v ng s¸ch  hoÆc   ån  èn  ù cã  íc khi hiÖp  nh  ngu v t   tr     ®Þ vay  ã  Öu  ùc.H×nh  c hi l   thøc  µy  n chØ    ông    îcnhµ  µi î ¸p d khi®   t  tr tho¶ thuËn  ng    õkhichuÈn  Þ  ù    µ  ­   ®å ý t     b d ¸n v ® îc® a  µo  éidung  ña  Öp  nh    v n  c hi ®Þ vay. § Ó   ótvèn  r  theo  ×nh  h thøc  µn  èn  ho v (hoÆc  åi tè),Ban  h    qu¶n  ýdù    l   ¸n göic¸ctµiliÖu sau  n   é  µichÝnh  ô  µichÝnh  èingo¹i)        ®Õ B T   (V T   §  : C¸c  µi Öu ph¶igöitõng lÇn  ótvèn: t   li      r  * C«ng  ®Ò   Þ  ótvèn  µ  n  ótvèn  µ    v¨n  ngh r   v ®¬ r   v c¸c sao    i  Ìm  kª ® k theo  m É u. Trong  n  ótvèn  ®¬ r   ph¶ighitªnvµ  è  µikho¶n  ña  n  Þ  ô hëng  µ       s t  c ®¬ v th   l  ®¬n  Þ  ∙    v ® chiøng  íccho  tr   kho¶n  µn  èn  ; ho v ®ã *  Õu    Phi gi¸thanh    ã    Ën  ña  ¬   to¸nc x¸c nh c C quan  Óm      ki so¸tchitheo    quy ®Þnh  Ön  µnh  µ    hi h v c¸c chøng  õ kh¸c chøng  t    minh  è  Òn  µ  ån  èn  ∙  s ti v ngu v ® thanh    to¸ncho  µ  Çu; nh th * Trong  ÷ng  êng  îp  Æc   Öt,Bé   µi chÝnh  ã  Ó  nh tr h® bi   T   c th yªu  Çu  c Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n cung  Êp    µiliÖu gi¶i ×nh bæ   c c¸ct       tr   sung.
 8. 8 Trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®ñ   å  ¬  îp lÖ,Bé  5  l vi k t   nh ®   h s h     Tµi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) Ïxem   Ðt vµ  ý  n  ótvèn  öinhµ  µi   (V T   §     s x   k ®¬ r   g  t  trî  . §èivíi   ù    WB   µ      d ¸n do  c¸c v ADB   µitrîtrong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ t    ,   5  l vi k t   ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬  îp lÖ,Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) nh ®   ®ñ h s h     T   (V T   §    cã    Õn  ý ki b»ng   v¨n b¶n  öiBan  g  qu¶n  ýdù    µ  ©n  µng  ôc  ô.Trong  l   ¸n v ng h ph v   vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ    ã    Õn  ña  é   µi chÝnh, ng©n  µng  2  l vi k t khi c ý ki c B T     h phôc  ô  ïng Ban  vc   Qu¶n  ýdù    ý  n  ótvèn  öinhµ  µitrî l   ¸n k ®¬ r   g  t  . Nhµ   µitrî t   xem  Ðt n Õu  Êp  Ën  ÏchuyÓn  Òn hoµn  ¹sè  èn  ∙  ­ x  ch nh s   ti   l  v ® ® i îcthanh    to¸n.   §èi víic¸c kho¶n  óthoµn  èn       r  v cho    c¸c kho¶n  ng©n  do  s¸ch  µ  íc ®∙  nh n   chi(hoÆc  õc¸cnguån  èn  ã  ån  èc  ©n    t    v c ngu g ng s¸ch), è  Òn rótvÒ     ti     ph¶i® îc s    nép  µo  ©n  v Ng s¸ch Nhµ   ícn¬i®∙    n     øng  èn. v §èi víic¸c         kho¶n  ótvèn  µn  èn  r  ho v cho    c¸c kho¶n  chñ  ù  ®∙    do  d ¸n  chi b»ng  èn  ù cã  v t   (hoÆc  èn  Ýn  ông,hay  vtd   huy  ng  ®é kh¸ckh«ng  ã  ån  èc    c ngu g tõng©n    s¸ch), ñ  ù    îcsö  ông  è  Òn rótvèn    ch d ¸n ®   d s ti     theo    c¸cquy  nh  ®Þ qu¶n  lýtµichÝnh  Ön  µnh.    hi h 4. Quy  ×nh  ótvèn  tr r  theo  ñ  ôc Tµi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m  th t     ® bi   t øng:  4.1.Tµikho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m     ® bi   t øng  µh×nh  l  thøc nhµ  µitrî   t     øng tr c cho  í  bªn vay  ét  m kho¶n  Òn vµo  µi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m    ti   T  ® bi   t øng ®Ó   bªn vay  ñ  ng  Ën  î trong c¸c thanh    á, gi¶m  ítsè  Çn    ch ®é thu l  i    to¸n nh   b   l xin rótvèn  õ nhµ  µitrî ®Èy    t  t    , nhanh  èc ®é   t   thanh    to¸ncho    ¹t®éng  ña  ù  c¸c ho   cd ¸n.H×nh    thøc  µy  êng  dông  n th ¸p  trong c¸c tr ng  îp      ê h thanh      to¸n c¸c ho¸  n   ®¬ x©y  ¾p  l theo  Õn  ,  ti ®é mua   ¾ m   ÕtbÞ   á, chi phÝ   ¹t®éng  ña  s thi   nh     ho   c Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n,v.v. . H¹n møc  ña  µikho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m  c T  ® bi   t øng  ú thuéc nhu  Çu  tu     c chitiªucña  ù    îcx¸c®Þnh     d ¸n,®     trong hiÖp  nh    ®Þ vay hay      ©n  ña  ù  th gi¶ing cd ¸n. a.Rót  èn  Çn  u   Ò   µikho¶n  Æc   Öt/Tµi   v l ®Ç v T   ® bi  kho¶n  ¹m  t øng: § Ó   ótvèn  Çn  u   Ò   µi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m  r  l ®Ç v T   ® bi   t øng, c¨n cø     h¹n møc  µikho¶n  ∙  t  ® quy  nh  ®Þ trong hiÖp  nh    ®Þ vay,vµ  ù  Õn      êi   d ki chitiªuth   gian  í  ti Ban  Qu¶n  ý dù  göi c¸c tµiliÖu  l   ¸n        sau  n   é   µi chÝnh  ô  µi ®Õ B T   (V T   chÝnh  èingo¹i) §  : * C«ng      Þ  ótvèn,®¬n  ótvèn  µ      v¨n ®Ò ngh r     r  v c¸csao    i  Ìm  kª ® k theo m É u     Trong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬  îp lÖ, 5  l vi k t   nh ®   ®ñ h s h     c¨n cø  iÒu  cquèc  Õ  ∙  ý,Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) Ïxem    ® í  t®k  T  (V T   §     s xÐt vµ  ý  n  ótvèn  öinhµ  µitrî   k ®¬ r   g  t    . §èivíi   ù    WB   µ      d ¸n do  c¸c v ADB   µitrîtrong vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ t    ,   5  l vi k t   ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬  îp lÖ,Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) nh ®   ®ñ h s h     T   (V T   §    cã    Õn  ý ki b»ng   v¨n b¶n  öiBan  g  qu¶n  ýdù    µ  ©n  µng  ôc  ô.Trong  l   ¸n v ng h ph v   vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ    ã    Õn  ña  é   µi chÝnh, ng©n  µng  2  l vi k t khi c ý ki c B T     h phôc  ô  ïng Ban  vc   Qu¶n  ýdù    ý  µo  n  ótvèn  öinhµ  µitrî l   ¸n k v ®¬ r   g  t  . Nhµ   µitrîxem   Ðt, chÊp  Ën  Ï chuyÓn  Òn  µo  µi kho¶n  Æc   t    x  nh s  ti v T   ® biÖt/Tµi  kho¶n  ¹m  t øng.
 9. 9 b.Quy  ×nh chitiªutõTµikho¶n  Æc   Öt/Tµi   tr           ® bi  kho¶n  ¹m  t øng: ­ Quy  ×nh C¬   tr   quan  Óm      Óm    ki so¸tchiki trasau: Khi cã    yªu  Çu    c chithanh to¸n cho  µ  Çu/ ngêi cung  Êp/tvÊn, sau    nh th     c     khithùc hiÖn      nghiÖ m    Óm    èil ng,chøng  õ,chÊp  Ën  thu,ki trakh  î   t  nh thanh    to¸n theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  µ  Ýnh  ®Þ hi h vt to¸n sè  Òn  îc thanh    ti ®   to¸n b»ng    nguån  èn  v ODA,  ng  ûlÖ  ®ó t   quy  nh  ®Þ trong tµiliÖu dù          ¸n,Ban  Qu¶n  ýdù    l   ¸n ®Ò   Þ   ©n  µng  ôc  ô  Ých  Òn  õ Tµi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ngh ng h ph v tr ti t     ® bi   t¹m øng  thanh    to¸ncho  êihëng  î . ng   li Trong  vßng  ngµy  µm  Öc  5  l vi sau    ótvèn  õ Tµi kho¶n  Æc   Öt/Tµi khir   t    ® bi   kho¶n  ¹m  t øng    ®Ó thanh  to¸n,Ban    Qu¶n  ýdù  göi hå  ¬  l   ¸n    s chøng  õ thanh  t  to¸ntheo    quy  nh  Ön  µnh  n   ¬   ®Þ hi h ®Õ C quan  Óm        ¬   ki so¸tchi®Ó C quan  µy  n thùc hiÖn  Öc  Óm         vi ki so¸tchitheo  quy  nh  Ön  µnh. Trong  ®Þ hi h   vßng  ngµy  5  lµm  Öc,c¨n  kÕt  vi   cø  qu¶  Óm     å  ¬  ki so¸th s chøng  õ,C¬   t   quan  Óm       ki so¸tchi x¸c nhËn  èil ng hoµn  µnh    iÒu  Ön    kh  î   th ®ñ ® ki thanh      Õu    to¸ntrªnphi gi¸hoÆc   b¶ng    ®ång  êithanh    Çn  èn  i øng,n Õu  ã). kª ( th   to¸nph v ®è     c Trêng  îp  h thanh   to¸ncho    îp  ng  c¸c h ®å thanh    ét  Çn  to¸nm l hoÆc   thanh  to¸n lÇn  èicho    îp  ng,    cu   c¸c h ®å Ban  qu¶n  ý dù  göi hå  ¬  l   ¸n    s chøng  õ theo  t  quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cho  ¬   C quan  Óm           Þ  Óm     íc, ki so¸tchi®Ó ®Ò ngh ki tratr   x¸c nhËn  å  ¬    iÒu  Ön    h s ®ñ ® ki thanh  to¸n.Trong    vßng  ngµy  µm  Öc,C¬   5  l vi   quan  Óm       Óm     å  ¬  ki so¸tchiki trah s chøng  õ,x¸c nhËn  èil ng  µn  µnh  t    kh  î ho th ®ñ   iÒu  Ön  ® ki thanh    ®ång  êithanh    Çn  èn  i  to¸n( th   to¸nph v ®è øng, n Õu  ã).   c  C¨n  vµo    Ën  ña  ¬   cø  x¸c nh c C quan  Óm       ki so¸tchi,Ban  qu¶n  ýdù  lµm  ñ l   ¸n  th   tôc víing©n  µng  ôc  ô       h ph v ®Ó thanh    õ Tµi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  to¸n t     ® bi   t¹m øng  cho  µ  Çu. nh th PhiÕu    ã    Ën  ña  ¬   gi¸c x¸cnh c C quan  Óm      µm ét  ki so¸tchil   trongc¸cc¨n cø      ®Ó  Ban Qu¶n  ýdù  lµm  ñ tôc rótvèn    l   ¸n  th       bæ sung  µi kho¶n  Æc   Öt/Tµi T  ® bi   kho¶n  ¹m  t øng  sau  µy. n ­ Quy  ×nh C¬   tr   quan  Óm      Óm    íc: ki so¸tchiki tratr §èi víic¸c dù  nhiÒu  Êp        ¸n  c qu¶n  ý(trung  ng, ®Þa   ¬ng),hoÆc     l  ¬  ph   do ® Æc   ïdù    th  ¸n phøc  ¹p, ϸp dông  ×nh  t     s h thøc C¬     quan  Óm      Óm    ki so¸tchiki tra tr c®èi víi Öc      õTµikho¶n  Æc   Öt/Tµi í      vi chitiªut     ® bi  kho¶n  ¹m  t øng   nh sau: Theo quy  ×nh nµy,ng©n  µng  ôc  ô  tr     h ph v chØ  ùc hiÖn    ©n  õ tµi th   gi¶ing t    kho¶n  Æc   Öt/ µ kho¶n  ¹m  ® bi t i  t øng        Þ   khic¸c ®Ò ngh thanh to¸n cã  Ìm    k theo  phiÕu    ã    Ën    iÒu  Ön  gi¸c x¸cnh ®ñ ® ki thanh    ña  ¬   to¸nc C quan  Óm    ki so¸tchi. *    ã  cÇu    Khi c yªu  chithanh    to¸ncho  µ  Çu/ngêicung  Êp/tvÊn  nh th     c   v.v.  , Ban  Qu¶n  ýdù  (trung ¬ng/®Þa  ¬ng) göic¸c hå  ¬  l   ¸n    ph       s chøng  õ thanh    t  to¸n theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  µnh  n   ¬   ®Þ hi h ®Õ C quan  Óm       ki so¸tchi.Trong  vßng    5 ngµy  µm  Öc, C¬   l vi   quan  Óm       ùc  Ön  Öc  Óm     å  ¬, x¸c ki so¸tchi th hi vi ki tra h s     nhËn  Çn  èn  µiníc ®ñ   iÒu  Ön  ph v ngo     ® ki thanh    µ  to¸n(v thanh    Çn  èn  to¸nph v ®èi øng,n Õu  ã).     c §èivíi   ù    Òu  Êp      d ¸n nhi c qu¶n  ý: c¸c l * § Ó   ótvèn  õ Tµikho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m    r  t    ® bi   t øng, Ban    Qu¶n  ýdù  l  ¸n  a   ¬ng  öi yªu  Çu  ®Þ ph g  c thanh to¸n kÌm    Ën  ña  ¬     x¸c nh c C quan  Óm     ki so¸t chicho    Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n trung¬ng.     * C¨n  vµo    Þ  ña  cø  ®Ò ngh c Ban  qu¶n  ýdù    a   ¬ng, Ban  l   ¸n ®Þ ph   qu¶n  ý l  dù    ¸n trung ¬ng  öiyªu  Çu    g  c thanh    Ìm    Ën  ña  ¬   to¸nk x¸c nh c C quan  Óm     ki so¸t
 10. 10 chi®Õ n   ©n  µng  ôc  ô      ©n  õ Tµi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n    ng h ph v ®Ó gi¶ing t    ® bi   t¹m øng thanh    to¸ncho  êithô hëng. ng       * Trêng  îp c¸c dù    ã  µikho¶n  ¹m    h     ¸n c t   t øng    Êp  a  ¬ng  µikho¶n  ë c ®Þ ph (T   t¹m øng  Êp    c 2),Ban  qu¶n  ýdù    a  ¬ng  öiyªu  Çu  l   ¸n ®Þ ph g   c thanh    Ìm    to¸nk x¸c nhËn  ña  ¬   c C quan  Óm       n   ©n  µng  ôc  ô      ©n  õ ki so¸tchi®Õ ng h ph v ®Ó gi¶ing t  Tµikho¶n  ¹m    t øng  Êp  thanh    c 2  to¸ncho  êithô hëng. ng     §èivíi   ù    ét  Êp      d ¸n m c qu¶n  ý: c¸c l * Ban qu¶n  ýdù  göi yªu  Çu  l   ¸n    c thanh    Ìm    Ën  ña  ¬   to¸n k x¸c nh c C quan  kiÓm      n   ©n  µng  ôc  ô      ©n  õ Tµikho¶n  Æc   Öt/ so¸tchi®Õ ng h ph v ®Ó gi¶ing t    ® bi Tµikho¶n  ¹m    t øng  thanh    to¸ncho  êithô hëng. ng     c.Quy  ×nh rótvèn      tr     bæ sung  µikho¶n  Æc   Öt/Tµi T  ® bi  kho¶n  ¹m  t øng  § Ó   ótvèn    r  bæ sung  µi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m  T  ® bi   t øng, Ban    qu¶n  lýdù    Çn  öic¸ctµiliÖu sau    ¸n c g         cho  é  µichÝnh  ô  µichÝnh  èingo¹i) BT  (V T   §  : * C«ng v¨n    Þ   ótvèn    ®Ò ngh r   bæ sung  µi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  T  ® bi   t¹m  øng,®¬n  ótvèn  µ      r  v c¸csao    i  Ìm  kª ® k theo m É u;   * B¶n sao        ban  kª chitiªudo  qu¶n  ýdù    Ëp  Ó  Ön  â c¸c kho¶n  ∙  l   ¸n l th hi r     ® chitõ Tµi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m       ® bi   t øng, sè/ngµy v¨n b¶n    Ën  ña       x¸c nh c C¬  quan  Óm       Ò   ki so¸tchi v kho¶n  ∙    Ìm  ® chi,k theo  b¶n sao  Õu    phi gi¸thanh  to¸ncã    Ën  ña  ¬     x¸cnh c C quan  Óm     ki so¸tchi. * Sao    µikho¶n  Æc   Ötcña  ©n  µng  ôc  ô;   kª t   ® bi   ng h ph v * Kh Õ   cnhËn  î ®∙  ý  ÷a chñ  u    µ  ¬    í  n   k gi   ®Ç tv c quan  îcBé   µichÝnh  û  ®  T  u quyÒn  qu¶n  ýkho¶n  l  vay  ¹ ®èi  íic¸c kho¶n  Òn  ∙  ótvÒ   µikho¶n  Æc   l i v    ti ® r   t   ® biÖt(trongtr ng  îp dù    Ën      ê h   ¸n nh vay  ¹ ) l i; Trong  vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬  îp lÖ, 5  l vi k t   nh ®   ®ñ h s h     Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) Ïxem   Ðt vµ  ý  n  ótvèn  öinhµ  T  (V T   §     s x   k ®¬ r   g  tµitrî    . §èi víic¸c dù  do    µ        ¸n  WB v ADB   µitrî trong vßng  ngµy  µm  Öc  é   t    ,   5  l vi B Tµi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) ã    Õn  öiBan    (V T   §    ý ki g   c qu¶n  ýdù    µ  ©n   l   ¸n v ng hµng  ôc  ô. Trong  ph v   vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khicã    Õn  ña  é   µi 2  l vi k t     ý ki c B T   chÝnh,ng©n  µng  ôc  ô  ïng     h ph v c  Ban  qu¶n  ýdù    öinhµ  µitrî l   ¸n g   t  . Nhµ   µitrî t   xem   Ðt,chÊp  Ën  ÏchuyÓn  Òn bæ   x  nh s   ti   sung  µo  µi kho¶n  v T  ® Æc   Öt/Tµi bi  kho¶n  ¹m  t øng. 4.2.Rót  èn  µ    v v thanh    to¸ntheo  ¬ng  ph thøc  µi kho¶n  Æc   Öt®èi víi T  ® bi       vèn  vay  JBIC:   a.M ë   µikho¶n  Æc   Ötvµ  ótvèn  Çn  u:   T  ® bi   r   l ®Ç ­ Theo  ù  û  Ö m   ña  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) Ng ©n   s u nhi c BT  (V T   §    , hµng  ¹ith ng  Öt Nam   ë   µi kho¶n  Æc   Öt b»ng  Òn  ngo   ¬ Vi   m T  ® bi   ti Yªn, vµ  µi   T  kho¶n    ña  µikho¶n  Æc   Ött¹ Ng ©n  µng  l∙c T   i ® bi     i h Tokyo    ­ Mitsubishi Bé  µi  do  T   chÝnh  ô  µichÝnh  èingo¹i) µm  ñ  µikho¶n. (V T   §   l ch t   ­ Trong  íc,Bé   µi  Ýnh  ô  µi  Ýnh  èi ngo¹i)®Ò   n   T ch (V T ch §    nghÞ   ©n   Ng hµng  Ngo¹ith ng  Öt   ¬ Vi Nam   ë   m c¸c  µikho¶n  t  chuyªn  ïng  i  d ®è øng  íiTµi v    kho¶n  Æc   Öt vµ  µi kho¶n    ña  µi kho¶n  Æc   Öt do  é   µi chÝnh  ® bi   T   l∙ c T   i ® bi   B T   (Vô  µichÝnh  èingo¹i) µchñ  µikho¶n    T  §     l t  ®Ó theo  âivµ  ¹ch to¸nsè  Òn ®∙  d   h     ti  
 11. 11 rótvµ  è  Òn      s ti l∙ ph¸tsinh trªnTµi kho¶n  Æc   Öt còng    Öc    î sau  i      ® bi   nh vi tr¶n   nµy. ­ Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èi ngo¹i)ký  ¬n    Þ   ótvèn  Çn  T  (V T   §    § ®Ò ngh r   l ®Ç u   öinhµ  µitrî íi   Þtheo quy  nh  ¹ hiÖp  nh, nhng  èi®a  g  t       tr   v gi¸   ®Þ t  i ®Þ   t   kh«ng  qu¸ 50%     Þ hiÖp  nh.  ú   ót vèn  u     gi¸tr   ®Þ K r  ®Ç tiªnkh«ng  Çn  c chøng  õ  Ìm  tk theo. b.Thanh    õTµikho¶n  Æc   Öt:   to¸nt     ® bi ­ §èivíi Çn       ph chib»ng  ång  ÖtNam:  § Vi   * Chñ   u   /BQLDA   Ëp  îp  ®Ç t t h chøng  õ  öi C¬   t g   quan  Óm   ki so¸tchi ®Ó      thùc hiÖn  Öc  Óm        vi ki so¸tchitheo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h * Sau    ã    Ën  ña  ¬   khi c x¸c nh c C quan  Óm       ñ   u   /BQLDA   ki so¸tchi,Ch ®Ç t lËp  å  ¬  öi Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èi ngo¹i)gå m:  Êy    Þ  hsg  T  (V T   §    Gi ®Ò ngh thanh  to¸n cña  µ  Çu  ã    nh th c x¸c  Ën  ña  ñ   u   , b¶ng  nh c Ch ®Ç t   tæng  îp    h c¸c kho¶n  ótvèn  r  (Accumulated payment    claimed and paid),ho¸ ®¬n,  Õu       phi gi¸ thanh    ã    Ën  ña  ¬   to¸nc x¸c nh c C quan  Óm      êng  îp thanh      ki so¸tchi.Tr h  to¸nøng tr c th×  Çn  ã  í  c c thªm  B¶o    ¹m  l∙nh t øng  ng©n  µng  îc Chñ   u    chÊp  do  h ®  ®Ç t nhËn  Êp. c * Trong vßng  ngµy  Ó   õ    Ën    å  ¬  îp  Ö, Bé   µi chÝnh  7  k t khi nh ®ñ h s h l   T   hoÆc   ¬  c quan  îcBé  µichÝnh  û  Òn  ã  ®  T  u quy c c«ng      Þ  ©n  µng  v¨n ®Ò ngh Ng h Ngo¹ith ng  Öt Nam     ¬ Vi   chuyÓn  Òn thanh    ti   to¸ntheo    Þ  ña  ñ  u  . ®Ò ngh c Ch ®Ç t  Trong  vßng  ngµy  3  sau    Ën  îc c«ng  khinh ®  v¨n    Þ, Ng ©n   µng  ¹i ®Ò ngh   h Ngo   th ng  Öt Nam   ùc hiÖn  ¬ Vi   th   chuyÓn  Òn,sau    öi Bé   µi chÝnh    Êy  ti   ®ã g   T   c¸c Gi b¸o chuyÓn  Òn  Ìm  ti k theo  chøng  õ chuyÓn  Òn  ña  ©n  µng    é   µi t  ti c ng h ®Ó B T   chÝnh  µm  ñ tôcrótvèn    l th       bæ sung  µo  µikho¶n  Æc   Öt. v T  ® bi ­ §èivíi Çn       ph chib»ng  ¹itÖ    ngo   ®Ó thanh    to¸ncho    c¸cL/C  Ëp  Èu: nh kh   * Bé   µi chÝnh  û  Ö m     T  u nhi cho  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   îctù Ng h Ngo   ¬ Vi   ®    ®éng  Ých Tµi kho¶n  Æc   Öt®Ó   tr     ® bi   thanh    to¸ncho    c¸c L/C  Ëp  Èu  nh kh theo  ®óng quy  nh  Ò   ¬ng  ®Þ v ph thøc thanh      to¸nb»ng  L/C. * Sau      khithanh  to¸n,Ng ©n  µng  ¹ith ng  ÖtNam     h Ngo   ¬ Vi   sao  é  b chøng  õ t  nhËp  Èu  Ìm  kh k theo    Ën  ∙  x¸c nh ® thanh    öiBé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  to¸ng   T   (V T   §èingo¹i)   µm  ñ tôcrótvèn        l th       ®Ó bæ sung  µikho¶n  Æc   Öt. T  ® bi c.Rót  èn      v bæ sung  µikho¶n  Æc   Öt: T  ® bi Bé   µi chÝnh  Ëp  îp chøng  õ thanh    ña  ©n   µng  ¹ith ng  T  t h  t  to¸nc Ng h Ngo   ¬ ViÖt Nam   Ìm    k theo  b¶n  sao  Êy    Þ   Gi ®Ò ngh thanh  to¸n ®èi  íic¸c kho¶n      v    chi b»ng  ång  Öt nam,  § Vi   hoÆc   é  b chøng  õ nhËp  Èu  Ìm  t  kh k theo  Êy    Ën  gi x¸c nh ®∙ thanh to¸n cña  ©n   µng  ¹ith ng  Öt Nam   µ  öi §¬n  ótvèn      Ng h Ngo   ¬ Vi   vg  r  bæ sung cho JBIC. N Õ u     Þkho¶n  ótvèn  u     gi¸tr   r  ®Ç tiªnb»ng  50%     ÞhiÖp  nh, c¸clÇn  gi¸tr   ®Þ    rótvèn      bæ sung  sau    Ï chØ   îc rót50%     Þ ®Ò   Þ.  Õ u     Þ ®ã s   ®   gi¸tr   ngh N gi¸tr   kho¶n  ótvèn  Çn  u   t  în 50%     Þ hiÖp  nh,  é   µi chÝnh  ô  µi r  l ®Ç Ý h   gi¸tr   ®Þ BT  (V T   chÝnh  èingo¹i) îcrót100%     Þ ®Ò   Þ  n     §       ® gi¸tr   ngh ®Õ khitæng    Þ   èn  ∙  gi¸tr   v ® rótb»ng    50%     ÞhiÖp  nh. Sau      Çn  ótvèn    gi¸tr   ®Þ   ®ã c¸cl r   bæ sung  Õp theo sÏ ti      chØ   îc bæ   ®  sung  b»ng 50%     Þ ®Ò   Þ   ótvèn    ¶m   gi¸tr   ngh r   ®Ó ® b¶o      khigi¶i ng©n  100%     Þ hiÖp  nh  × nhµ  µitrî ïng tËp  îp ® îc®Çy    gi¸tr   ®Þ th   t   c  h    ®ñ chøng  tõrótvèn.   
 12. 12 5. Quy  ×nh  ótvèn  i  íic¸c dù  tÝn  ông  tr r  ®è v     ¸n  d hoÆc   Êu  Çn  Ýn  c ph t dông: C¸c  ù  tÝn  ông  d ¸n  d hoÆc   Êu  Çn  Ýn  ông  ña    ù  thùc hiÖn  c ph td c c¸c d ¸n    nh sau:c¨n cø  µo  cÇu      v yªu  cho vay  Õp  µ      ti v chitiªucho    éidung  ña  ù  c¸c n   cd ¸n,Tæ     chøc  Ýn  ông  Ën  td nh vay  ¹ chuÈn  Þ   å  ¬  ótvèn  õ nhµ  µitrî   li  b h s r  t  t   ®Ó thùc hiÖn    cho  vay  Õp hoÆc       ti   chitiªucho    ¹t®éng  ña  ù    c¸c ho   c d ¸n theo  ng  ®ó c¸c quy  nh    ®Þ trong  Öp  nh  hi ®Þ vay, hiÖp  nh  ù  (nÕu  ã) vµ        ®Þ d ¸n  c   c¸c quy ®Þnh  Ön  µnh  Ò   Ýn  ông,®Ç u   Çu,mua  ¾ m   hi h vtd   th   s v.v…  Tæ   chøc  Ýn  ông  Ën  td nh vay  ¹cÇn  öiBé  µichÝnh    l  i g  T  c¸cchøng  õsau: t  ­ C«ng      Þ  ótvèn, v¨n ®Ò ngh r   ­ §¬n  ótvèn  Ìm  r  k sao      kª c¸ckho¶n  ∙  ® cho  vay  ¹theo quy  nh  ña  µ  l i   ®Þ c nh tµitrî(tæ     chøc  Ýn  ông  Ën  td nh vay  ¹  Þu  li ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Ýnh  îp    vt h ph¸p,   trungthùc vµ  Ýnh    ña        ch x¸cc c¸ckho¶n  cho vay  Õp). ti ­ C¸c chøng  õ chøng  t  minh  Ýnh  îp ph¸p,hîp lÖ  ña    t h      c c¸c kho¶n      chitiªu cho    ¹t®éng  ña  ù  c¸cho   c d ¸n. Trong  vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬  îp lÖ, 5  l vi k t   nh ®   ®ñ h s h     Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  èingo¹i) Ïxem   Ðt vµ  ý  n  ótvèn  öinhµ  T  (V T   §     s x   k ®¬ r   g  tµitrî    . §èi víic¸c dù  do    µ        ¸n  WB v ADB   µitrî trong vßng  ngµy  µm  Öc  é   t    ,   5  l vi B TµichÝnh  ô  µichÝnh  èingo¹i) ã    Õn  öitæ    (V T   §    ý ki g   chøc  Ýn  ông  Ën    c td nh vay l¹ vµ  ©n  µng  ôc  ô. Trong    i ng h ph v   vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khicã    Õn  2  l vi k t     ý ki cña  é  µichÝnh,ng©n  µng  ôc  ô  ïng tæ  BT    h ph v c   chøc  Ýn  ông  Ën  td nh vay  ¹ ký  l i ®¬n  ótvèn  öinhµ  µi î r  g  t  . tr VI. h Õ  ® é  b¸o c¸o, u y Õ t to¸n, Ó m  tra, Ó m  to¸n vi Ö c r ót,  C  q  ki  ki   s ö  d ô n g  v è n c ñ a c¸c d ù  ¸n O D A 1. §Þnh  ú  µng    kh th¸ng,ng©n  µng  ôc  ô  ã    h ph v c tr¸chnhiÖ m   öi b¸o      g  c¸o sao  Tµi kho¶n  Æc   Öt/Tµikho¶n  ¹m  kª    ® bi   t øng  cho  é   µi chÝnh  ô  µi BT  (V T   chÝnh  èingo¹i  §  , Ban Qu¶n  ýdù  l   ¸n). 2. §Þnh  ú  µng    kh th¸ng,Ban    Qu¶n  ýdù    ã  l   ¸n c tr¸chnhiÖ m   Ëp    l sao      kª c¸c kho¶n  ∙  îc nhµ  µitrîgi¶ing©n  ®®  t      theo  õng  ×nh  t h thøc  ótvèn  öi Bé   µi r  g  T  chÝnh  ô  µichÝnh  èingo¹i) µ  ¬   (V T   §    C quan  Óm    v ki so¸tchi. 3. Chñ   u      ù    ¬ng  ×nh sö  ông  èn    ®Ç tc¸c d ¸n,ch tr   d v ODA   ph¶ilËp        c¸c b¸o c¸o  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  èn  u    th   k ho v ®Ç t hoÆc   Õt    èn    µnh  Ýnh  ù  quy to¸n v chih ch s nghiÖp  µng  ý/n¨m  µ  h qu v b¸o  quyÕt    c¸o  to¸n c«ng  ×nh hoµn  µnh.B¸o    tr   th   c¸o kÕ  to¸n vµ    b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n ph¶ithùc hiÖn        theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ®Þ hi h cña  é  µichÝnh. BT  3. Tuú     theo yªu  Çu  ña  õng  µ  µitrî hµng  c ct nh t   ,   n¨m,    ù    ¬ng  c¸c d ¸n,ch tr×nh sö  ông  èn   d v ODA   ph¶i® îc m ét     c«ng    Óm     c  Ëp  îc Bé   µi ty ki to¸n ®é l ®   T   chÝnh  Êp  Ën  Óm  ch thu ki to¸n. Ò   ¬ng  Óm   c § ki to¸n,  Õt ®Þnh  ùachän  quy   l  c«ng  tykiÓm    to¸n,hîp ®ång  Óm       ki to¸nph¶iphï hîp víi        quy  nh  ña  µ  µitrî µ  ®Þ c nh t     v ® îc Bé   µi  Ýnh    T ch phª  duyÖt. B¸o    c¸o  Óm   ki to¸n ph¶i ® îc göi cho  é   µi       B T  chÝnh  Ë m   Êt lµ15  µy  ch nh     ng sau    µn  µnh  ®èivíi   ù    WB   µ  khiho th (     d ¸n do  c¸c v
 13. 13 A DB   µitrî b¸o  t  ,   c¸o  Óm   ki to¸n ® îc ®ång  öi cho  ©n   µng  µ   íc (Vô     g  Ng h Nh n   Quan  Ö   èc  Õ)). h Qu t 4.  é   µi chÝnh  Ï tiÕn  µnh  Óm     BT  s  h ki tra,thanh    µichÝnh  nh   ú  tra t   ®Þ k hoÆc   t  Êt ®èi víic¸c tæ  ®é xu         chøc,®¬n  Þ  ã  ö  ông  èn    vcsd v ODA,  Æc   Öt ® bi   lµkiÓm    Öc  ö  ông  µikho¶n  Æc   Öt.   travi s d t  ® bi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2