Quyết định 964-QLD/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định 964-QLD/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 964-QLD/QĐ về việc ban hành quy định tạm thời quản lý chất lượng mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ con người do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 964-QLD/QĐ

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 964-QLD/Q Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH T M TH I QU N LÝ CH T LƯ NG M PH M NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I C C TRƯ NG C C QU N LÝ DƯ C VI T NAM Căn c Ngh nh 86-CP ngày 08-12-1995 v phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá. Căn c Thông tư liên B Y t - Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng s 07/TTLB ngày 1-7-1996 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 86/CP ngày 08-12-1995 v phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c i v i ch t lư ng hàng hoá. Căn c Quy t nh s 547/TTg ngày 13-8-1996 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p C c Qu n lý dư c Vi t Nam tr c thu c B Y t . Căn c Quy t nh s 2063/BYT-Q ngày 4-11-1996 c a B trư ng B Y t ban hành danh m c hàng hoá các lo i m ph m b t bu c ăng ký ch t lư ng t i B Y t . Theo ngh c a Phòng ăng ký thu c và m ph m Phòng Qu n lý ch t lư ng thu c và m ph m. QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n quy nh t m th i qu n lý ch t lư ng m phNm nh hư ng tr c ti p t i s c kho con ngư i. i u 2. T t c các m phNm nh hư ng tr c ti p t i s c kho con ngư i có trong danh m c quy nh c a B Y t ư c s n xu t trong nư c hay c a nư c ngoài mu n lưu hành Vi t Nam ph i ti n hành ăng ký úng theo quy nh nói t i i u 1. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01-01-1997. i u 4. Trư ng các phòng thu c C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph và th trư ng các ơn v s n xu t, kinh doanh, xu t, nh p khNu m phNm nh hư ng tr c ti p t i s c kho con ngư i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Vi Ninh ( ã ký)
 2. QUY NNH T M TH I QU N LÝ CH T LƯ NG M PH M NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I (Ban hành theo Quy t nh s 964/QLD-Q ngày 27 tháng 12 năm 1996) Các m phNm nói trong quy nh này là: các m phNm nh hư ng tr c ti p t i s c kho con ngư i thu c danh m c ph i ăng ký ch t lư ng t i B Y t (g i t t là m phNm). A. ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I: 1- Các doanh nghi p ho c cá nhân trong nư c, nư c ngoài và các ơn v có v n u tư nư c ngoài (g i t t là cơ s ) s n xu t, kinh doanh trên th trư ng Vi t Nam các lo i m phNm thu c "Danh m c các lo i m phNm b t bu c ăng ký ch t lư ng t i B Y t " u ph i n p h sơ ăng ký ch t lư ng theo quy nh t i C c Qu n lý dư c Vi t Nam. H sơ ăng ký ch t lư ng m phNm là văn b n pháp quy k thu t cơ s s n xu t th c hi n trong s n xu t, kinh doanh; là cơ s pháp lý cho vi c thanh tra, ki m tra ch t lư ng hàng hoá, gi i quy t khi u n i, t cáo v ch t lư ng hàng hoá và các tranh ch p h p ng kinh t gi a cơ s s n xu t và khách hàng. Cơ s s n xu t ph i có phi u ki m nghi m kèm theo t ng lô hàng xu t xư ng. S ăng ký có giá tr 02 năm k t ngày ư c c p. Trư c khi h t h n s ăng ký 06 tháng, n u cơ s mu n s n xu t ti p t c ph i làm h sơ ăng ký l i. 2- Quy nh i v i tiêu chuNn ch t lư ng. Các cơ s ăng ký tiêu chuNn ch t lư ng c a m phNm có th áp d ng tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn qu c gia c a nư c ngoài ho c tiêu chuNn cơ s nhưng không ư c th p hơn so v i tiêu chuNn Vi t Nam (n u có): ph i có các ch tiêu ch t lư ng i v i t ng lo i s n phNm b o m ư c tính v sinh, an toàn c a m phNm. Các lo i m phNm u ph i có các ch tiêu b t bu c m b o không có nh ng tác d ng có h i v i cơ th con ngư i như: kích ng da, d ng da, gây n i m n nư c,... ph i ư c quy nh trong tiêu chuNn ch t lư ng. 3- Các m phNm ã ư c B Y t c p s ăng ký ch t lư ng, khi lưu hành trên th trư ng ph i úng theo h sơ chuyên môn ã ư c xét duy t, ph i in s ăng ký lên nhãn. Cơ s ch ư c lưu hành nh ng m phNm ã ư c ki m nghi m và m b o ch t lư ng như ã ăng ký. Không ư c lưu hành nh ng m phNm ã h t h n dùng.
 3. Trong quá trình lưu hành trên th trư ng, cơ s s n xu t, kinh doanh, nh p khNu ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng m phNm c a mình và nh ng tai bi n do nó gây ra k c thi t h i v kinh t . 4- Trong th i gian còn hi u l c s ăng ký ch t lư ng m phNm: 4.1- Thay i tên m phNm ho c nhãn hi u hàng hoá ho c ki u cách óng gói, c n ph i: - N p ơn xin thay i. - M u nhãn, m u s n phNm m i cho s thay i ó. - B n k t qu tra c u nhãn hi u hàng hoá t i C c S h u công nghi p, B Khoa h c, công ngh và môi trư ng i v i m phNm s n xu t trong nư c; gi y phép c a nư c s t i c p cho s thay i ó i v i m phNm nư c ngoài (n u có). 4.2- M i s thay i khác u ph i làm h sơ ăng ký m i theo quy nh. 5- M phNm xin ăng ký ch t lư ng không ư c vi ph m các quy nh v s h u công nghi p c a Vi t Nam cũng như các Công ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia. 6- H sơ xin ăng ký ch t lư ng ph i làm thành 03 b trong ó có ít nh t là 01 b n chính ho c photo có công ch ng; h sơ ph i làm b ng ti ng Vi t i v i s n xu t trong nư c; ti ng Vi t ho c ti ng Anh i v i s n xu t nư c ngoài, ph i óng ch c ch n tránh th t l c, ch in ph i rõ ràng, không tNy xoá, trình bày trên kh gi y A4. 7- Các m phNm thu c danh m c quy nh ăng ký t i B Y t ã ư c cơ quan có thNm quy n trư c ây c p s ăng ký ch t lư ng, ho c cho phép nh p khNu v n ư c lưu hành v i s ăng ký, gi y phép cũ cho t i khi h t hi u l c s ăng ký, gi y phép ó. (Tuy nhiên có cơ s ki m tra ch t lư ng các m phNm này, các cơ s ph i n p v C c Qu n lý dư c Vi t Nam ch m nh t là trong quý I năm 1997: b n danh sách các m phNm ã ư c phép lưu hành Vi t Nam kèm theo tiêu chuNn ki m tra ch t lư ng c a nó). Sau th i gian này, n u cơ s mu n ăng ký ch t lư ng l i, thì ti n hành ăng ký theo quy nh c a B Y t . 8- Các cơ s xin ăng ký ch t lư ng m phNm ph i n p l phí theo quy nh hi n hành. QUY NNH IV IH SƠ ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M I- H SƠ ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M S N XU T TRONG NƯ C 1- ơn xin ăng ký: m u 1. 2- Tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm: như i m 2 ph n A. 3- Phi u ki m nghi m: Do Vi n Ki m nghi m ho c Phân Vi n ki m nghi m c p. 4- Thuy t minh công th c:
 4. - Tên khoa h c t ng ch t. - Lư ng dùng c a các ch t trong công th c c a m t ơn v óng gói. - Tiêu chuNn c a t ng thành ph n. - Công d ng và cơ ch tác d ng c a s n phNm. 5- M u nhãn: ph i y n i dung sau: - Tên s n phNm. - Tên, a ch cơ s s n xu t. - D ng s n phNm. - Công th c. - Quy cách óng gói: Tr ng lư ng, dung tích, s lư ng m phNm trong m t ơn v óng gói. -S ăng ký (S K - do C c QLDVN c p), s ki m soát (SKS), h n dùng HD). - Công d ng, cách dùng, th n tr ng khi dùng (n u có). - i u ki n b o qu n. Các n i dung trên ph i ư c trình bày b ng ti ng Vi t, n u có ti ng nư c ngoài ph i có kích thư c nh hơn ti ng Vi t. 6- M u s n phNm: 03 m u. 7- Các tài li u liên quan khác: n u có. II- H SƠ ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M NƯ C NGOÀI 1- ơn xin ăng ký: m u 2. 2- Gi y phép ăng ký ch t lư ng m phNm: do cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i (nư c có cơ s s n xu t) c p. 3- Tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm: như i m 2 ph n A. 4- Phi u ki m nghi m: Phi u ki m nghi m c a phòng ki m tra ch t lư ng s n phNm c a cơ s s n xu t ho c do cơ quan ki m tra ch t lư ng qu c gia nư c s t i c p. 5- Thuy t minh công th c: - Tên khoa h c t ng ch t.
 5. - Lư ng d ng c a các ch t trong công th c c a m t ơn v óng gói. - Tiêu chuNn c a t ng thành ph n. - Công d ng và cơ ch tác d ng c a s n phNm. 6- M u nhãn: là m u nhãn ã ư c lưu hành chính th c nư c s t i, nhưng ph i có thêm ph n d ch ra ti ng Anh ho c ti ng Vi t (Lưu ý: ghi rõ nư c s n xu t; m b o các thông tin c n thi t như i v i nhãn m phNm trong nư c). 7- M u s n phNm: 03 m u. 8- Các tài li u liên quan khác: n u có. III- H SƠ ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M DO CÁC CƠ S NƯ C NGOÀI, LIÊN DOANH CÓ GI Y PHÉP U TƯ VI T NAM S N XU T 1- ơn xin ăng ký: m u 3. 2- Gi y phép u tư: b n sao. 3- Tiêu chuNn, ch t lư ng s n phNm: như i m 2 ph n A. 4- Phi u ki m nghi m: Do Vi n ki m nghi m ho c Phân Vi n ki m nghi m c p. 5- Thuy t minh công th c: - Tên khoa h c t ng ch t. - Lư ng dùng c a các ch t trong công th c c a m t ơn v óng gói. - Tiêu chuNn c a t ng thành ph n. - Công d ng và cơ ch tác d ng c a s n phNm. 6- M u nhãn: Ph i y n i dung sau: - Tên s n phNm. - Tên, a ch cơ s s n xu t. - D ng s n phNm. - Công th c. - Quy cách óng gói: Tr ng lư ng, dung tích, s lư ng m phNm trong m t ơn v óng gói. -S ăng ký (S K), s ki m soát (SKS), h n dùng (HD).
 6. - Công d ng, cách dùng, th n tr ng khi dùng (n u có). - i u ki n b o qu n. Các n i dung trên ph i b ng ti ng Vi t, n u có ti ng nư c ngoài ph i có kích thư c nh hơn ti ng Vi t i v i nhãn s n phNm lưu hành trong nư c; v i nhãn s n phNm dùng cho xu t khNu có th in các n i dung trên b ng ti ng Anh (ch dùng cho xu t khNu). 6- M u s n phNm: 03 m u. 7- Các tài li u khác: n u có. IV- H SƠ ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M S N XU T NHƯ NG QUY N: Vi c s n xu t như ng quy n ch th c hi n v i nh ng s n phNm ã ư c phép lưu hành h p pháp Vi t Nam ho c nư c ngoài có cơ s như ng quy n. H sơ trình b y b ng ti ng Vi t. 1- ơn xin ăng ký: m u 4. 2- Gi y phép ăng ký ch t lư ng m phNm như ng quy n do cơ quan có thNm quy n Vi t Nam ho c nư c s t i c p cho cơ s như ng quy n. 3- Tiêu chuNn ch t lư ng và phương pháp ki m nghi m: là b n tiêu chuNn c a cơ s như ng quy n. 4- Phi u ki m nghi m: do Vi n ki m nghi m ho c Phân vi n ki m nghi m c p. 5- Thuy t minh công th c: - Tên khoa h c t ng ch t. - Lư ng d ng c a các ch t trong công th c c a m t ơn v óng gói. - Tiêu chuNn c a t ng thành ph n. - Công d ng và cơ ch tác d ng c a s n phNm. 7- M u nhãn: là m u nhãn c a cơ s như ng quy n. Ph i in thêm công d ng, hư ng d n s d ng b ng ti ng Vi t. Ph i ghi rõ tên và a ch c a cơ s nh n như ng quy n. Trong trư ng h p dùng xu t khNu, có th in b ng ti ng Anh (ch dùng cho xu t khNu). 8- M u s n phNm: 03 m u. 9- Các tài li u khác: n u có. V- TH T C C P S ĂNG KÝ CH T LƯ NG
 7. Khi nh n ư c h sơ ăng ký h p l , C c Qu n lý dư c Vi t Nam s tr l i k t qu ch m nh t là 06 tháng k t ngày nh n h sơ. 1- N u i u ki n c p s ăng ký ch t lư ng: - Quy t nh ban hành danh m c ư c c p s ăng ký ch t lư ng. - Trong 45 ngày khi ư c c p s ăng ký cơ s s n xu t ph i n p 03 m u nhãn s n phNm chính th c lưu hành ã ư c c p s ăng ký ( i v i cơ s s n xu t trong nư c). Sau ó, c p gi y ch ng nh n ăng ký ch t lư ng. 2- N u không i u ki n c p s ăng ký: cơ quan c p s ăng ký tr l i cơ s không c p s ăng ký; chưa c p s ăng ký; ư c b sung h sơ hay không ư c b sung h sơ và nêu lý do c th . 3- Trong trư ng h p có yêu c u ki m tra c a cơ quan ki m tra ch t lư ng thì cơ s xin ăng ký ph i n p m u và l phí theo quy nh hi n hành. B. QUY NNH V XU T, NH P KH U THÀNH PH M M PH M NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I 1- B Y t (C c Qu n lý dư c Vi t Nam) xem xét danh m c xu t, nh p khNu thành phNm m phNm. 2- Ch các doanh nghi p trong nư c có ch c năng kinh doanh, xu t, nh p khNu tr c ti p m i l p th t c xin xu t, nh p khNu m phNm. 3- Th t c xin phép xu t, nh p khNu m phNm: - Bư c 1: Các doanh nghi p ph i l p ơn xin phép (theo quy nh i m 4 ph n này), C c Qu n lý dư c Vi t Nam xem xét. - Bư c 2: Trên cơ s ng ý c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam, các doanh nghi p làm th t c xu t, nh p khNu v i T ng c c H i quan ho c cơ quan có ch c năng theo úng các quy nh hi n hành. 4- Th t c xin xem xét nh p khNu m phNm t i C c Qu n lý dư c Vi t Nam: I- Các m phNm ư c B Y t Vi t Nam c p s ăng ký ch t lư ng: Ch có nh ng m t hàng m phNm ư c C c Qu n lý dư c Vi t Nam c p s ăng ký ch t lư ng ho c như t i i m 7 ph n A m i ư c nh p khNu lưu hành Vi t Nam. H sơ xin phép như sau: - ơn xin phép (m u 5). - Danh m c các m t hàng m phNm xin nh p khNu (m u 6). II- Các m phNm chưa ư c C c Qu n lý dư c Vi t Nam c p s ăng ký ch t lư ng không ư c phép nh p khNu vào Vi t Nam lưu hành. Nh ng m t hàng này, C c Qu n
 8. lý dư c Vi t Nam ch xác nh n cho phép ưa vào Vi t Nam v i m c ích: Tham gia các h i ch , tri n lãm t i Vi t Nam tìm hi u th trư ng, làm m u xin ăng ký ch t lư ng. Các m t hàng này ch ư c ưa vào Vi t Nam v i s lư ng h n ch (tuỳ trư ng h p c th , C c Qu n lý dư c Vi t Nam s xem xét). H sơ xin phép như sau: - ơn xin phép: (m u 7). - Danh m c các m t hàng m phNm xin phép (m u 8). 5- Ch có nh ng m t hàng m phNm ư c C c Qu n lý dư c Vi t Nam c p s ăng ký ch t lư ng ho c như t i i m 7 phNn A m i ư c xu t khNu buôn bán nư c ngoài. H sơ xin phép căn c vào quy nh c a nư c nh xu t khNu. III- Quy nh v ch t lư ng m phNm nh p khNu vào Vi t Nam: - Các m phNm nh p khNu vào Vi t Nam ph i có phi u ki m tra ch t lư ng g c t yêu c u kèm theo t ng lô hàng. - Các m phNm nh p khNu vào Vi t Nam ph i ư c cơ quan ki m tra ch t lư ng Nhà nư c (Vi n ki m nghi m, Phân vi n ki m nghi m, ho c cơ quan khác ư c ch nh) ki m tra ch t lư ng theo tiêu chuNn ã ăng ký t i Vi t Nam ch ng nh n t tiêu chuNn trư c khi lưu hành. tránh nh ng thi t h i có th xNy ra, các doanh nghi p có th căn c vào ơn hàng nh p khNu ã ư c duy t, g i m u t i cơ quan ki m tra ch t lư ng Nhà nư c ki m tra ch t lư ng trư c khi nh p hàng hoá vào Vi t Nam. C. PHÂN PH I LƯU THÔNG M PH M NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I M phNm có th ư c bán trong các cơ s buôn bán dư c phNm ho c cơ s kinh doanh, c a hàng bách hoá c a các t ch c Nhà nư c, t p th , cá nhân khác nhưng ph i có khu v c dành riêng cho m phNm m b o ư c i u ki n b o qu n, v sinh hàng hoá do cơ s s n xu t quy nh. Di n tích ph i áp ng ư c vi c th c hi n kinh doanh. D. CÔNG TÁC THANH TRA KI M TRA CH T LƯ NG 1- C c Qu n lý dư c Vi t Nam, Thanh tra B Y t ph i h p v i C c Qu n lý th trư ng t ch c vi c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v qu n lý ch t lư ng m phNm c a các cơ s trên toàn qu c. S Y t , Thanh tra S Y t , Phòng nghi p v dư c ph i h p v i Chi c c Qu n lý th trư ng t ch c thanh, ki m tra trên ph m vi a phương mình ph trách. C c Qu n lý dư c Vi t Nam, cơ quan ki m tra ch t lư ng (Vi n ki m nghi m, Phân vi n ki m nghi m), tr m, trung tâm ki m nghi m S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương có quy n l y m u trên th trư ng theo Quy ch l y m u thu c hi n hành g i v cơ quan ki m tra ch t lư ng ki m tra. Khi có k t qu ph i g i cho cơ s s n xu t, nơi l y m u và các cơ quan ch c năng. Các cơ s ph i ch p hành và t o m i i u ki n thu n l i cho vi c thanh, ki m tra, l y m u ki m tra ch t lư ng t i cơ s mình.
 9. 2- ình ch lưu hành m phNm trên th trư ng trong các trư ng h p: Các lô m phNm không t yêu c u như h sơ ăng ký ã ư c duy t. 3- Rút s ăng ký trong các trư ng h p: Cùng m t s n phNm có t 03 l n tr lên vi ph m như i m 2 ph n này. 4- C c Qu n lý dư c Vi t Nam là cơ quan ban hành Quy t nh ình ch lưu hành, rút s ăng ký ch t lư ng m phNm. 5- Cơ s s n xu t lưu hành ph i thu h i tri t , k p th i s n xu t có s lô không t ch t lư ng b ình ch , ph i ch u trách nhi m hoàn toàn, b i thư ng v t ch t do vi c s n xu t, lưu thông m phNm không t ch t lư ng gây ra và có báo cáo g i v C c Qu n lý dư c Vi t Nam, v các cơ quan ch c năng có liên quan. C c Qu n lý dư c Vi t Nam thông báo các ơn v bi t và th c hi n. N u cơ s nào vi ph m tuỳ m c , s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. M u1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C PS ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M S N XU T TRONG NƯ C Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam, 1- Tên và a ch cơ s s n xu t (ghi c s Fax, s i n tho i liên l c): 2- Gi y phép thành l p cơ s s ......., ngày......, do...................... c p ( ính kèm b n sao). 3- Gi y ăng ký kinh doanh s ........, ngày......, do...................... c p ( ính kèm b n sao). 4- Cơ s có i u ki n s n xu t m phNm theo quy nh. 5- Xin ăng ký ch t lư ng m t hàng: 6- Có công th c: 7- D ng bào ch : 8- Tiêu chuNn áp d ng: 9- Công d ng:
 10. 10- Cách dùng: 11- H n dùng........ tháng k t ngày s n xu t. 12- Trong i u ki n b o qu n như sau: 13- V i giá bán buôn d ki n Vi t Nam: 14- Xu t khNu : Có........ Không........ 15- Nhà s n xu t xin cam k t th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c. 16- Các tài li u kèm theo: ý ki n c a cơ quan Ngày, tháng, năm... qu n lý tr c ti p Giám c công ty ăng ký (Ký tên, óng d u) M u2 ƠN XIN PS ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M NƯ C NGOÀI NH P KH U VÀO VI T NAM Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam, 1- Tên và a ch c a Công ty ăng ký (ghi c s Fax, s i n tho i liên l c): 2- Tên và a ch cơ s s n xu t (ghi c s Fax, s i n tho i liên l c): 3- Xin ăng ký ch t lư ng m t hàng 4- ã có gi y phép s n xu t và lưu hành nư c......................., do................... cơ quan.............................. c p. 5- Có công th c: 6- D ng bào ch : 7- Tiêu chuNn áp d ng: 8- Công d ng: 9- Cách dùng: 10- H n dùng............ tháng k t ngày s n xu t.
 11. 11- Trong i u ki n b o qu n như sau: 12- V i giá bán buôn d ki n Vi t Nam: 13- M t hàng này ã ư c ăng ký lưu hành các nư c: 14- Công ty ăng ký và nhà s n xu t xin cam k t th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 15- Các tài li u kèm theo: 16- Công ty ăng ký xin m b o các tài li u trong h sơ là do nhà s n xu t cung c p, n u có gì sai, công ty xin hoàn toàn ch u trách nhi m. Ngày, tháng, năm... Giám c Công ty ăng ký (Ký tên, óng d u) M u3 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C PS ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M C A CÁC ƠN VN LIÊN DOANH CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam, 1- Tên và a ch cơ s s n xu t (ghi c s Fax, s i n tho i liên l c): 2- Gi y phép u tư t i Vi t Nam s ......., ngày......, do................ c p 3- Cơ s có i u ki n s n xu t m phNm theo quy nh, ch c năng theo úng gi y phép u tư. 4- Xin dăng ký ch t lư ng m t hàng: 5- Có công th c: 6- D ng bào ch : 7- Tiêu chuNn áp d ng: 8- Công d ng: 9- Cách dùng:
 12. 10- H n dùng........ tháng k t ngày s n xu t. 11- Trong i u ki n b o qu n như sau: 12- V i giá bán buôn d ki n Vi t Nam: 13- Xu t khNu: Có........ Không........ 14- Nhà s n xu t xin cam k t th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 15- Các tài li u kèm theo: Ngày, tháng, năm... Giám c cơ s s n xu t (Ký tên, óng d u) M u4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN C PS ĂNG KÝ CH T LƯ NG M PH M S N XU T NHƯ NG QUY N Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam, 1- Tên và a ch cơ s s n xu t nh n như ng quy n (ghi c s Fax, s i n tho i liên l c): 2- Gi y phép thành l p cơ s s ............., ngày..........., do.................... c p. (n u là cơ s có u tư c a nư c ngoài thì nêu gi y phép u tư t i Vi t Nam) ính kèm b n sao. 3- Gi y phép ăng ký kinh doanh s ......., ngày..........., do.................... c p. ( ính kèm b n sao). 4- ã ư c ch ng nh n cơ s i u ki n s n xu t như ng quy n t i văn b n...: 5- Xin ăng ký ch t lư ng m phNm s n xu t như ng quy n: 6- C a cơ s : 7- ã ư c lưu hành t i......., theo gi y phép s ......., do cơ quan........ c p:
 13. 8- Có công th c: 9- D ng bào ch : 10- Tiêu chuNn áp d ng: 11- Công d ng: 12- Cách dùng: 13- H n dùng........ tháng k t ngày s n xu t. 14- Trong i u ki n b o qu n như sau: 15- V i giá bán buôn d ki n Vi t Nam: 16- Xu t khNu : Có.......... Không........ 17- Và cơ s có m t hàng cho s n xu t như ng quy n ã ng ý chính th c b ng h p ng ký k t gi a hai bên (kèm theo văn b n). 18- Hai bên xin cam k t th c hi n úng h p ng ã ký k t: Cơ s có m t hàng cho s n xu t như ng quy n s bàn giao toàn b h sơ k thu t, giúp nhà s n xu t th c hi n úng h sơ chuyên môn ư c bàn giao m b o ch t lư ng và th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. 19- Các tài li u kèm theo: Giám c cơ s có Ngày, tháng, năm... s n ph m cho s n xu t như ng quy n Giám c cơ s s n xu t nh n như ng quy n (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) M u5 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN XÁC NH N DANH M C CÁC M T HÀNG M PH M S N NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I XIN NH P KH U VÀO VI T NAM Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam, 1- Tên và a ch doanh nghi p xin nh p khNu (ghi c s Fax, s i n tho i liên l c):
 14. 2- Gi y phép thành l p doanh nghi p s ......., ngày..........., do.................... c p (n u là cơ s có u tư c a nư c ngoài thì nêu s gi y phép u tư t i Vi t Nam). 3- Gi y ăng ký kinh doanh s ......., ngày..........., do.................... c p. 4- Xin xác nh n danh m c các m t hàng m phNm nh hư ng tr c ti p t i s c kho con ngư i nh p khNu vào Vi t Nam (danh m c kèm theo công văn). 5- Chúng tôi xin cam k t th c hi n úng vi c m b o ch t lư ng s n phNm như ăng ký, và th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam v xu t, nh p khNu. Xác nh n c a cơ quan qu n Ngày, tháng, năm... lý tr c ti p Giám c Doanh nghi p (Ký tên, óng d u) xin nh p kh u (Ký tên, óng d u) M u6 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam, DANH M C CÁC M T HÀNG M PH M NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I XIN NH P KH U VÀO VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 964/QLD-Q ngày 27-12-1996 c a C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam) S TT Tên Quy S S ăng ký ch t Hãng Hãng Hãng Ghi m t cách lư ng lư ng ư c c p s n ăng phân chú hàng óng nh p t i Vi t Nam xu t ký ph i gói C c Qu n lý dư c Vi t Nam xác nh n b ng danh m c này g m có...... kho n, úng theo quy nh trong Công văn s ..... /QLD, ngày... tháng... năm... c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam Ngày... tháng... năm... Ngày... tháng... năm... C c Qu n lý dư c Vi t Nam Giám c doanh nghi p xin nh p kh u
 15. C c trư ng (Ký tên, óng d u) M u7 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN XÁC NH N DANH M C CÁC M T HÀNG M PH M NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I XIN ƯA VÀO VI T NAM THAM GIA TRI N LÃM, TI P THN, LÀM M U ĂNG KÝ CH T LƯ NG Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam, 1- Tên và a ch công ty xin phép (ghi c s Fax, s i n tho i liên l c): có th công ty nư c ngoài xin phép tr c ti p, ho c công ty c a Vi t Nam i di n cho bên nư c ngoài xin phép. 2- Xin xác nh n danh m c các m t hàng m phNm nh hư ng tr c ti p t i s c kho con ngư i ưa vào Vi t Nam tham gia tri n lãm (ti p th , làm m u ăng ký ch t lư ng), (danh m c kèm theo công văn). 3- Chúng tôi xin cam k t là không lưu hành nh ng s n phNm này Vi t Nam khi chưa có gi y phép ăng ký ch t lư ng c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam, ch s d ng úng m c ích ã xin phép. Ngày, tháng, năm... Giám c Công ty xin phép (Ký tên, óng d u) M u8 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Kính g i: C c Qu n lý dư c Vi t Nam, DANH M C CÁC M T HÀNG M PH M NH HƯ NG TR C TI P T I S C KHO CON NGƯ I XIN ƯA VÀO VI T NAM THAM GIA CÁC TRI N LÃM, TI P THN, LÀM M U ĂNG KÝ CH T LƯ NG S Tên Quy cách S lư ng Hãng Hãng Ghi TT m t hàng óng gói xin phép s n xu t xin phép chú
 16. C c Qu n lý dư c Vi t Nam xác nh n b ng danh m c này g m có...... kho n, úng theo quy nh trong Công văn s ....../QLD, ngày... tháng... năm 199... c a C c Qu n lý dư c Vi t Nam Ngày... tháng... năm... Ngày... tháng... năm... C c Qu n lý dư c Vi t Nam Giám c Công ty xin phép C c trư ng (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản