Quyết định 969/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định 969/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 969/QĐ-BXD về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 969/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 969/Q -BXD Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C KI N TOÀN BAN CH O C PH N HÓA CÔNG TY M - T NG CÔNG TY SÔNG H NG THU C B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành Công ty c ph n và Thông tư s 146/2007/TT-BTC ngày 06-12-2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26-6-2007; Căn c Quy t nh s 1493/Q -TTg ngày 08/11/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Phương án s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B Xây d ng giai o n 2007 – 2010; Căn c Quy t nh s 204/Q -BXD ngày 06/3/2009 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ki n toàn Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng; Căn c văn b n s 8709/BTC-TCCB ngày 24-7-2008 c a B Tài chính v vi c c cán b tham gia Ban Ch o c ph n hóa các T ng công ty thu c B Xây d ng; Theo ngh c a Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng; QUY T NNH: i u 1. Ki n toàn Ban Ch o c ph n hóa Công ty m - T ng công ty Sông H ng (sau ây g i t t là Ban Ch o c ph n hóa T ng công ty Sông H ng) g m các Ông, Bà có tên sau ây: 1. Ông Tr n Văn Sơn, Th trư ng B Xây d ng, Trư ng ban; 2. Ông Ngô Minh M n, V trư ng V T ch c cán b , B Xây d ng, Phó Trư ng ban; 3. Ông Tr n Ng c Thi n, V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng, B Xây d ng, thành viên; 4. Ông Giang Văn Hi u, Phó V trư ng, Phó Trư ng ban chuyên trách Ban im i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng, thành viên; 5. Bà Ph m Th Minh Thu n, Phó V trư ng V K ho ch - Tài chính, B Xây d ng, thành viên;
  2. 6. Ông Bùi ình Châu, Phó trư ng phòng C c Tài chính doanh nghi p, B Tài chính, thành viên; 7. Ông Nguy n Quang M n, Ch t ch H i ng qu n tr T ng công ty Sông H ng, thành viên. i u 2. Ban Ch o c ph n hóa T ng công ty Sông H ng có trách nhi m giúp B trư ng B Xây d ng ch o và t ch c th c hi n vi c c ph n hóa T ng công ty Sông H ng theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ban Ch o làm vi c theo k ho ch và theo s ch o tr c ti p c a Trư ng ban. Trư ng Ban Ch o ch u trách nhi m v ho t ng c a Ban, nh kỳ báo cáo B trư ng v ti n và k t qu th c hi n nhi m v . i u 3. Ban Ch o c ph n hóa T ng công ty Sông H ng có các quy n và trách nhi m sau : 1. ư c s d ng con d u c a B Xây d ng trong khi th c hi n nhi m v . 2. Thành l p T giúp vi c (như quy nh t i ti t 2, 3 i m 2 Ph n VII Thông tư s 146/2007/TT-BTC ngày 06-12-2007 c a B Tài chính). 3. Báo cáo B l a ch n phương th c nh giá, u giá bán c ph n. 4. Ch o xây d ng phương án c ph n hóa và d th o i u l l n u c a T ng công ty c ph n. 5. ThNm tra và trình B quy t nh công b giá tr doanh nghi p; báo cáo B trình Th tư ng Chính ph phê duy t phương án c ph n hóa T ng công ty Sông H ng; 6. Ch o T ng công ty Sông H ng ph i h p v i các t ch c tài chính trung gian t ch c u giá bán c ph n. 7. T ng h p báo cáo B k t qu bán c ph n; 8. T ng h p, báo cáo B trình Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh phương án c ph n hóa (n u có); trình B quy t nh i u ch nh giá tr doanh nghi p sau khi chuy n thành T ng công ty c ph n; 9. Xem xét, l a ch n và xu t v i B vi c c ngư i i di n ph n v n nhà nư c t i T ng công ty c ph n. 10. Thành viên Ban Ch o ư c hư ng ph c p theo quy nh t i ti t 2.4 i m 2 Ph n VII Thông tư s 146/2007/TT-BTC ngày 06-12-2007 c a B Tài chính. i u 4. Ban Ch o c ph n hóa T ng công ty Sông H ng t gi i tán sau khi hoàn thành vi c chuy n T ng công ty Sông H ng thành T ng công ty c ph n. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 994/Q -BXD ngày 12/8/2008 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ki n toàn Ban Ch o c ph n hóa Công ty m – T ng công ty Sông H ng.
  3. Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B Xây d ng; Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Sông H ng; Th trư ng các ơn v , t ch c có liên quan và các Ông, Bà có tên ghi t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n - Như i u 5; - Th tư ng CP ( báo cáo); - Ban Ch o M & PTDN; - VPCP (V MDN); - B Tài chính; Nguy n H ng Quân - Lưu VP, MDN – AV (05).
Đồng bộ tài khoản