Quyết định 99/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
16
download

Quyết định 99/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 99/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 99/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUY Õ T § Þ NH  CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNHSè 99/2004/Q§­BTC  n g µ y   1 7   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   b æ   s u n g   D a n h   m ô c   d ù   ¸ n  vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§­CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   106/2004/N§­CP   ngµy   01   th¸ng   4   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña   Nhµ níc;  C¨n cø NghÞ  quyÕt sè  13/2004/NQ­CP ngµy 03 th¸ng 11   n¨m 2004 cña ChÝnh phñ; Theo  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng   vµ tæ chøc tµi chÝnh; QUY Õ T § Þ NH: §i Ò u   1.   Bæ sung c¸c dù  ¸n  ®Çu t  míi s¶n xuÊt xi  m¨ng vµo Danh môc c¸c dù  ¸n vay vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t  triÓn   cña   Nhµ   níc   ban   hµnh   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  54/2004/Q§­BTC ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2004 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh. Vèn tÝn dông  ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ  níc cho  c¸c dù ¸n vay ®Ó mua thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong n íc; møc vèn  vay kh«ng qu¸ 30% tæng møc ®Çu t cña dù ¸n. §i Ò u   2.  Dù  ¸n nªu trªn ph¶i cã  s¶n xuÊt clinke vµ  t¹i  ®Þa bµn kinh tÕ  ­ x∙ héi khã  kh¨n (danh môc B) hoÆc  ®Æc biÖt khã  kh¨n (danh môc C) quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  35/2002/N§­CP   ngµy   29   th¸ng   3   n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ;  ®ång thêi  ®¸p øng  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh  ®îc vay  vèn tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña Nhµ  níc. Thêi h¹n ký  hîp  ®ång tÝn dông gi÷a chñ   ®Çu t  cã  dù  ¸n nªu trªn víi  Quü hç trî ph¸t triÓn ®Õn hÕt ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2005. §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.
  2. 2 Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n lý, Tæng gi¸m  ®èc Quü  hç  trî  ph¸t   triÓn;   Vô   trëng   Vô   Tµi   chÝnh   c¸c   ng©n   hµng   vµ   tæ  chøc tµi chÝnh; Chñ ®Çu t dù ¸n s¶n xuÊt xi m¨ng nªu trªn   cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản