Quyết định ban hành quy định về trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
159
lượt xem
12
download

Quyết định ban hành quy định về trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định ban hành quy định về trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định ban hành quy định về trình tự xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T æ n g  c ô c tr n g  T æ n g  c ô c  ¶i q u a n   è  97/TC H Q­P C   ë H s n g µ y 05  th¸ng 8 n¨ m  1996 B a n  h µ n h  B ¶ n  q u y  ® Þ n h  v Ò   tr× nh  ù x ö  p h ¹t  t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong n g µ n h  H ¶i q u a n T æ n g  c ô c tr ng T æ n g  c ô c H ¶i  ë quan ­C¨n  Ph¸p  Önh      cø  l H¶i quan  c«ngbè  µy  ng 24/2/1990 ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 16/CP  µy  ng 07/3/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  µ  chøc  é    v v tæ  b m¸y  ña  c Tæng  ôc    c H¶i quan; ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 16/CP  µy  ng 20/3/1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ viÖc  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ     l  n  h¶i quan;   Ó   ¶m   §® b¶o  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  vi x ph     h ch trong ngµnh      h¶iquan  ­ ® îcthùc hiÖn  èng  Êt,®óng      th nh   ph¸p luËt;   X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c «ng  ô  ëng  ô  V tr V ph¸p chÕ.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n B¶n quy  nh   Ò   ®Þ v tr×nh tùxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      ph     h ch trong ngµnh      h¶iquan. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý;thay thÕ  Õt  2: Quy ®Þ n c hi l   t   k    Quy ®Þnh  218/TCHQ­PC   µy  ng 05/11/1994  ña  c Tæng   ôc  ëng  c Tr Tæng   ôc    c H¶i quan,c¸cquy  nh  ña     ®Þ c Tæng  ôc    c H¶i quan  Ò   ×nh tùxö  ¹tviph¹m  µnh  v tr     ph     h chÝnh    íi tr¸v   i Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    «ng  ô   ëng  ô   3: C¸c  V tr V ph¸p  Õ,  ô   ëng  ô   chøc    é  ch V tr V tæ  c¸n b vµ  o  ¹o,Thñ  ëng    n  Þ  éc  ®µ t   tr c¸c ®¬ v thu Tæng   ôc    c H¶i quan, Côc  ëng  ôc    tr C H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, HiÖu  ëng  êng  ¬  tr tr Cao  ®¼ ng     H¶i quan  Þu  ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản