Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
5
download

Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng-Sở Khoa học và Công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM GIA LAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 01/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 09 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI (GỌI TẮT LÀ TBT) THUỘC CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG - SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ Tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại; Văn bản số 2374/KBHCN-TĐC ngày 13/09/2005 của Bộ khoa học và công nghệ về thành lập mạng lưới TBT Việt Nam; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 275/TT-SKHCN ngày 01/11/2005 và Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là TBT) thuộc Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng-Sở Khoa học Công nghệ. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc của Phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đúng quy định. Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH
  2. Phạm Thế Dũng
Đồng bộ tài khoản