Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP

Chia sẻ: Tung Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
108
lượt xem
8
download

Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2006/QĐ-BTP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- --------------- Số: 02/2006/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê; Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Trưởng Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Lê Thị Thu Ba
  2. (CLICK ĐÔI VÀO CÁC BIỂU TƯỢNG ĐỂ XEM CHI TIẾC) Phụ lục I Phụ lục I Phụ lục I (TIẾP THEO) HỆ THỐNG BIỂU (TIẾP THEO) MẪU BÁO CÁO Phụ lục II THỐNG KÊTHI HÀNH ÁN DÂN SỰ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG HƯỚNG DẪN NỘI KÊ THI HÀNH DUNG VÀ GHI CHÉP ÁN DÂN SỰ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Microsoft Word Microsoft Word Microsoft Word Microsoft Word Microsoft Word Document Document Document Document Document
Đồng bộ tài khoản