Quyết định số 02/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 02/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2007/QĐ-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005, số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 và số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 02/2007/Q -BGTVT Hà N i , ngày 17 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG CÁC QUY T NNH S 75/2005/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005, S 76/2005/Q -BGTVT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005 VÀ S 27/2006/Q - BGTVT NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2006 C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Thông tư s 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2005 c a Văn phòng Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam i v i ho t ng c a Công báo Trung ương; Xét văn b n s 2330/ S-ATGT ngày 25 tháng 10 năm 2006 c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam; Văn b n s 7275/BGTVT-KHCN ngày 20 tháng 11 năm 2006 c a B Giao thông v n t i; Văn b n s 1998/C SVN-VTPC ngày 30 tháng 11 năm 2006 c a C c ư ng s t Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c - Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh s a, b sung m t s i m (như ph l c kèm theo ây) trong n i dung c a 03 Tiêu chuNn ngành v ư ng s t sau ây: 1. "Quy trình ch y tàu và công tác d n ư ng s t", s ăng ký 22TCN 342-05, ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 75/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Giao thông v n t i. 2. "Quy ph m k thu t khai thác ư ng s t", s ăng ký 22TCN 340-05, ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Giao thông v n t i; 3. "Quy trình tín hi u ư ng s t", s ăng ký: 22TCN 341-05 ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2006/Q -BGTVT ngày 08 tháng 6 năm 2006 c a B Giao thông v n t i; i u 2. Giao C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam thông báo và hư ng d n các ơn v , cá nhân có liên quan th c hi n các i m ch nh s a, b sung như 03 ph l c kèm theo Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng các V , C c trư ng C c ư ng s t Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Ph m Th Minh PH L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i)
  2. (V vi c s a i b sung các Quy t nh s 75/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005, s 76/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 và s 27/2006/Q -BGTVT ngày 08 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Tiêu chuNn ngành "Quy ph m k thu t khai thác ư ng s t", s ăng ký 22TCN 340-05, ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 76/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Giao thông v n t i có m t s i m ư c ch nh s a l i như sau: i m, B n in S al i Kho n, i u i u 257 ...báo cho TBCT ga ón và NV CT s hi u ...báo cho TBCT ga ón, g i tàu và NV CT tàu,… s hi u tàu... i u 275 ... n i thêm có n i dung quy nh t i các i m ... n i thêm. 1, 2, 3 c a i u này. i m c, - T i v trí làm vi c c a trư ng tàu và trên m t - T i v trí làm vi c c a trư ng tàu ph i ư c Kho n 1, s toa xe khách ph i ư c l p ng h áp su t l p ng h áp su t. i u 276 Kho n 2, ...trong b ng 9... ...trong b ng 11... i u 289 Tiêu chuNn ngành “Quy trình tín hi u ư ng s t”, s ăng ký: 22TCN 341-05 ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 27/2006/Q -BGTVT ngày 08 tháng 06 năm 2006 c a B Giao thông v n t i có m t s i m ư c ch nh s a l i như sau: i m, Kho n, i u B n cũ S al i i u 33 (tr khi có quy nh riêng) (trư ng h p c bi t c n ph i t pháo trong c u, trong h m thì giao cho Th trư ng TC HGT VT S quy nh) i u 49 ...k thu t ph i phòng v b ng tín hi u ...k thu t, tác nghi p x p d ph i phòng ng ng... v b ng tín hi u ng ng... i u 77 ...(ho c phó tàu) m c dù ã có (ho c phó tàu) và TBCT ga m c dù ã có b ng ch ng... b ng ch ng... i m a, Kho n 3, Ban ngày... ngư i ch huy d n giơ cao Ban ngày... ngư i ch huy d n m t tay c m i u 79 ánh èn màu vàng (ho c màu tr ng)... c túm (ho c tay không) giơ cao, tay kia c m c vàng m ph t m nh t trên xu ng... Kho n 4, i u 79 Ban ngày: nhân viên móc n i hay tay Ban ngày: nhân viên móc n i hai tay giơ giơ cao... cao... Kho n 10, i u 82 - Ban êm: hai tay c m c cu n... Ban ngày: hai tay c m c cu n ... 3. Tiêu chuNn ngành “Quy trình ch y tàu và công tác d n ư ng s t”, s ăng ký 22TCN 342-05, ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 75/2005/Q -BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2005 c a B Giao thông v n t i, có m t s i m ư c ch nh s a l i như sau: i m, B n cũ S al i Kho n, i u i u 53 ... c a khu ph i là s ch n. ... c a khu gian ph i là s ch n. i u 205 ...c nh báo do nhân viên này bàn giao cho. ... Gi y phép vào ga ó nhân viên này bàn giao cho. Kho n 4 TBCT ga xin ư ng... i n tho i i u không ... i n tho i i u không thông). i u 246 thông). TBCT ga ký tên. Kho n 4 N u không có tàu s p ch y... n ...gi ...phút”. N u không có tàu s p ch y ... n ...gi i u 246 ...phút... TBCT ga ký tên.
  3. Kho n 4 Trư ng h p k t h p vi c xin ư ng... i n Trư ng h p k t h p vi c xin ư ng… i n i u 246 tho i i u không thông). tho i i u không thông). TBCT ga ký tên. Kho n 4 N u không có tàu s p ch y vào khu gian,... N u không có tàu s p ch y vào khu gian,... i u 246 n... gi ...phút...”. n... gi ...phút...". TBCT ga ký tên. M u s 17 Gi y ch ng nh n tác d ng hãm Gi y ch ng nh n tác d ng hãm (Phân giao cho trư ng tàu) (Ph n giao cho lái tàu) M u s 19 Ngày... tháng... năm... Ngày... tháng ... năm... TBCT ga Trư ng tàu (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) (Công báo s 67+68 ngày 3/2/2007)
Đồng bộ tài khoản