Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
74
lượt xem
4
download

Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về vệ sinh an toàn đối với sản phẩm thuốc lá do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p- T do -H nh phúc S : 02/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY Đ NH V V SINH AN TOÀN Đ I V I S N PH M THU C LÁ B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 v vi c quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/PL-UBTVQH ngày 26 tháng 7 năm 2003 c a U ban Thư ng v Qu c h i và Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a Pháp l nh v sinh an toàn th c ph m; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa s 18/1999/PL-UBTVQH ngày 24 tháng 12 năm 1999 c a U ban thư ng v Qu c h i ; Ngh đ nh s 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Ngh đ nh s 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph v nhãn hàng hoá; Căn c Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Chính sách qu c gia phòng ch ng tác h i thu c lá trong giai đo n 2000-2010 Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c và Đào t o, C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, B Yt , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v sinh an toàn đ i v i s n ph m thu c lá” Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo.Bãi b Quy t đ nh s 2019/2000/QĐ-BYT ngày 30/6/2000 c a B trư ng B Y t v “Quy đ nh t m th i v v sinh thu c lá đi u”. Đi u 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B Y t , V trư ng các V : Pháp ch , Khoa h c và Đào t o; C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m, Giám đ c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các đơn v liên quan thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO V N B N Quy dinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản