Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 02/2008/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 02/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG C A CÁC CƠ QUAN I DI N VI T NAM NƯ C NGOÀI VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC C A VI T NAM NƯ C NGOÀI TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B Ngo i Giao, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các Quy nh trư c ây trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các t p oàn kinh t , T ng công ty 91; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b). A.
  2. QUY CH QU N LÝ CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG C A CÁC CƠ QUAN I DI N VI T NAM NƯ C NGOÀI VÀ CÁC CƠ QUAN KHÁC C A VI T NAM NƯ C NGOÀI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2008/Q -TTg ngày 07 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh 1. Ph m vi: Ho t ng u tư c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài có s d ng ngu n v n t ngân sách nhà nư c. 2. i tư ng: Các d án u tư xây d ng m i và c i t o, nâng c p t i các tr s làm vi c hi n có, s d ng v n ngân sách nhà nư c ho c v n có ngu n g c ngân sách nhà nư c; các d án u tư mua nhà, mua t xây d ng tr s làm vi c và nhà cho cán b , nhân viên s d ng v n ngân sách nhà nư c ho c v n có ngu n g c ngân sách nhà nư c (sau ây g i chung là d án u tư xây d ng tr s làm vi c). i u 2. Nguyên t c qu n lý 1. Các d án u tư xây d ng tr s làm vi c c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài ph i th c hi n theo quy nh t i Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t c a Vi t Nam có liên quan. Trư ng h p có nh ng quy nh khác nhau cùng m t v n thì th c hi n theo quy nh t i Quy ch này và pháp lu t c a nư c s t i có d án u tư. 2. i v i các d án u tư xây d ng tr s làm vi c c a các cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài ph i có ý ki n b ng văn b n c a B Ngo i Giao v ch trương u tư trư c khi g i l y ý ki n c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác trung ương có liên quan. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài, g m: Cơ quan i di n ngo i giao, Phái oàn i di n thư ng tr c t i T ch c Qu c t Liên Chính ph và Cơ quan Lãnh s . Cơ quan i di n th c hi n ch c năng i di n cho Nhà nư c Vi t Nam trong quan h v i nư c, T ch c qu c t ti p nh n trong ph m vi nhi m v và quy n h n do pháp lu t quy nh. 2. Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài: là các Cơ quan c a Vi t Nam nư c ngoài do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương thành l p, trên cơ s th a thu n v i các nư c h u quan và không thu c cơ c u t ch c c a Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài.
  3. 3. Ch u tư: là Cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (sau ây g i là Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài) và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài ho c các cơ quan ch qu n c a Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài, ư c giao trách nhi m tr c ti p qu n ti p qu n lý và s d ng v n u tư xây d ng công trình và qu n lý, s d ng công trình sau khi u tư theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và quy nh c a pháp lu t c a nư c s t i có d án u tư. i u 4. L p k ho ch u tư 1. Căn c nh hư ng chi n lư c, k ho ch dài h n v quan h h p tác qu c t c a Nhà nư c, B Ngo i giao, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương l p k ho ch dài h n và trung h n (5 năm) v u tư xây d ng tr s làm vi c các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài. K ho ch dài h n và trung h n v u tư xây d ng tr s làm vi c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương ư c phân chia thành hai lo i: a) Tr s riêng do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương qu n lý u tư; b) B ph n n m trong Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài do B Ngo i giao qu n lý u tư. 2. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p k ho ch dài h n và trung h n v u tư xây d ng tr s làm vi c Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Căn c k ho ch dài h n và trung h n v u tư xây d ng tr s làm vi c c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương l p k ho ch u tư xây d ng tr s làm vi c hàng năm thu c thNm quy n và theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 5. L p, th m nh, phê duy t d án 1. L p d án: a) Ch u tư l p d án u tư ph i th c hi n y các n i dung theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng, trong ó có căn c ý ki n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i có d án u tư v : a i m xây d ng, giá mua bán nhà ho c xây d ng và các v n khác liên quan n d án u tư xây d ng. b) H sơ g i thNm nh bao g m c ph n thuy t minh và ph n thi t k cơ s . i v i các d án mua nhà, t trong d án u tư, h sơ g i thNm nh, phê duy t ch c n ph n thuy t minh.
  4. 2. ThNm nh, phê duy t d án u tư: a) i v i d án u tư có t ng m c v n u tư (quy ngo i t ) t 10 tri u USD tr lên: các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương có d án u tư xây d ng tr s làm vi c Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài ch trì thNm nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh u tư; b) i v i d án u tư có t ng m c v n u tư (quy ngo i t ) dư i 10 tri u USD: các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương có d án u tư xây d ng tr s làm vi c Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài thNm nh và quy t nh u tư; c) B Ngo i giao thNm nh và quy t nh u tư d án thu c thNm quy n i v i d án u tư Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài do B Ngo i giao qu n lý; d) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương thNm nh và quy t nh u tư d án thu c thNm quy n i v i d án u tư Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài do mình qu n lý; ) i v i các d án u tư liên quan n vi c mua nhà, t làm tr s Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài, vi c phê duy t d án ư c th c hi n sau khi ã có th a thu n nguyên t c v vi c mua bán nhà, t và giá mua (bán) nhà, t d ki n gi a ch u tư và bên bán. T ng m c u tư c a d án ư c chính xác hóa trên cơ s giá mua (bán) nhà, t ư c nêu trong h p ng ký k t chính th c gi a ch u tư và bên bán. Ch u tư ký h p ng mua, bán nhà, t khi d án u tư ã ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. 3. Cho phép các d án i u ki n u tư ư c hoàn thi n các th t c c n thi t và th c hi n ngay trong năm. i u 6. Công tác thi t k , d toán, giao t và gi y phép xây d ng 1. Thi t k : a) Các d án u tư xây d ng ph i tuân th các bư c thi t k như sau: d án có t ng m c v n u tư (quy ngo i t ) t 10 tri u USD tr lên, g m: thi t k cơ s , thi t k m thu t, thi t k b n v thi công; các d án u tư có t ng m c v n u tư (quy ngo i t ) dư i 10 tri u USD, g m: thi t k cơ s , thi t k b n v thi công; b) Vi c thi t k xây d ng ph i tuân theo quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn k thu t xây d ng do nhà nư c ban hành, tr trư ng h p ph i áp d ng quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t xây d ng c a nư c s t i có d án u tư; c) T ch c thi t k xây d ng (k c t ch c Vi t Nam) ph i th c hi n công tác giám sát tác gi trong su t quá trình thi công xây d ng; d) Các d án u tư mua nhà, t: không có bư c thi t k , nhưng ph i có các tài li u, b n v m t b ng.
  5. 2. D toán: a) Vi c l p, phê duy t và qu n lý d toán, t ng d toán: th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. Riêng v nh m c, ơn giá d toán c n ph i căn c quy nh c a nư c s t i có d án u tư; b) i v i d án mua nhà, t: không c n l p d toán và t ng d toán; căn c t ng m c u tư ư c duy t và H p ng mua nhà, t ư c ký k t qu n lý. 3. Giao t và xin gi y phép xây d ng : Các v n liên quan n vi c mua ho c thuê t và xin gi y phép xây d ng th c hi n theo quy nh c a nư c s t i có d án u tư. 4. X lý các phát sinh: Trong quá trình xây d ng, n u có phát sinh c n s a i thi t k , d toán nhưng không thay i quy mô công trình ã ư c duy t thì ch u tư xem xét, quy t nh. Trong trư ng h p c n ph i thay i thi t k , d toán làm thay i quy mô, m c tiêu và tăng t ng m c u tư c a d án ã ư c duy t thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh. i u 7. L a ch n nhà th u xây d ng. i v i các d án u tư xây d ng, vi c l a ch n nhà th u xây d ng th c hi n theo quy nh pháp lu t hi n hành, ng th i ph i phù h p v i quy nh pháp lu t c a nư c s t i có d án u tư. i u 8. Thi công xây d ng a) Qu n lý thi công xây d ng công trình, bao g m: qu n lý ch t lư ng xây d ng, qu n lý ti n xây d ng, qu n lý kh i lư ng thi công xây d ng công trình, qu n lý an toàn lao ng trên công trư ng xây d ng, qu n lý môi trư ng xây d ng. b) Ch u tư tr c ti p th c hi n qu n lý công tác thi công xây d ng, trư ng h p ch u tư không năng l c v qu n lý thi công xây d ng có th ký h p ng thuê toàn b ho c m t ph n công vi c qu n lý thi công xây d ng. i u 9. Thanh toán và quy t toán v n u tư. 1. Thanh toán: a) i v i d án u tư mua nhà, t: v n ư c thanh toán theo i u kho n quy nh trong h p ng và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam; b) i v i d án u tư xây d ng: vi c t m ng v n và thanh toán v n phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và c a nư c s t i có d án u tư. Các i u kho n v thanh toán ph i ư c quy nh c th , rõ ràng trong h p ng gi a ch u tư, ngư i nh n th u xây d ng và cung ng thi t b .
  6. c) Trư ng h p thanh toán b ng ngo i t , ch u tư ph i mua hàng c a ngân hàng ho c có văn b n ngh B Tài chính c p tr c ti p ngo i t thanh toán. 2. Quy t toán: Khi th c hi n xong d án u tư xây d ng ho c mua nhà, t ph i quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 10. Trách nhi m qu n lý c a các cơ quan liên quan 1. B Ngo i giao, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương có Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài: a) Th c hi n qu n lý d án u tư xây d ng thu c thNm quy n theo quy nh t i Quy ch này và quy nh c a pháp lu t có liên quan; b) B Ngo i giao ch u trách nhi m qu n lý h p ng u tư xây d ng các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; c) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và cơ quan khác Trung ương ch u trách nhi m qu n lý ho t ng u tư xây d ng các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài; d) Th c hi n công tác theo dõi, ki m tra, t ng h p và hư ng d n các ch u tư thu c quy n qu n lý th c hi n các d án u tư theo quy nh hi n hành. 2. B Ngo i giao ch trì, ph i h p v i các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và các Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i các B liên quan hư ng d n thanh toán và quy t toán v n u tư các d án u tư xây d ng c a các Cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài và Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài. i u 11. T ch c th c hi n nh kỳ hàng năm, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương có d án u tư xây d ng c a Cơ quan khác c a Vi t Nam nư c ngoài g i báo cáo tình hình th c hi n Quy ch này v B Ngo i giao t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . TH TƯ NG
  7. Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản