Quyết định số 03/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2002/QĐ-UB về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị cho vay chỉ định đối với Công ty Sản xuất - Kinh doanh xuất - nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 03/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO QU U TƯ PHÁT TRI N Ô THN CHO VAY CH NNH I V I CÔNG TY S N XU T - KINH DOANH XU T - NH P KH U DNCH V VÀ U TƯ TÂN BÌNH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Theo Quy t nh s 1148/Q -TTg ngày 15 tháng 3 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành i u l t ch c và ho t ng c a Qu u tư phát tri n ô th ; Theo Quy t nh s 1947/Q -UB-NC ngày 05 tháng 4 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch qu n lý v n ngân sách y thác cho Qu u tư phát tri n ô th ; Th c hi n Chương trình h p tác gi a thành ph và t nh Tây Ninh ký k t ngày 29 tháng 6 năm 2001 ; Xét ngh c a Chi c c Tài chính doanh nghi p t i Văn b n s 658/TCDN-TM ngày 29 tháng 11 năm 2001 v gi i quy t v n cho Công ty S n xu t - Kinh doanh xu t - nh p kh u d ch v và u tư Tân Bình ; QUY T NNH i u 1.- Ch p thu n Qu u tư Phát tri n ô th cho Công ty S n xu t - Kinh doanh xu t - nh p khNu d ch v và u tư Tân Bình vay ch nh 10 (mư i) t ng u tư xây d ng và kinh doanh cơ s h t ng Khu công nghi p Tr ng Bàng, t nh Tây Ninh, v i chính sách ưu ãi như sau : 1.1. Lãi su t cho vay : 0,7%/tháng (tr lãi hàng tháng), lãi su t cho vay ch ư c thay i khi có s ch p thu n c a y ban nhân dân thành ph b ng văn b n; 1.2. Th i gian cho vay : 5 (năm) năm k t ngày gi i ngân u tiên; trong ó, th i gian ân h n 1 năm k t ngày gi i ngân u tiên. i u 2.- Qu u tư Phát tri n ô th ch u trách nhi m ki m tra y h sơ vay v n khi cho vay, ki m tra vi c s d ng v n úng m c ích và thu h i v n theo úng quy nh c a y ban nhân dân thành ph . i u 3.- Công ty S n xu t - Kinh doanh xu t - nh p khNu d ch v và u tư Tân Bình có trách nhi m ký h p ng vay v n v i Qu u tư Phát tri n ô th , s d ng v n vay úng m c ích, hoàn tr v n và lãi vay cho Qu u tư Phát tri n ô th y , úng h n.
  2. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p, T ng Giám c Qu u tư Phát tri n ô th và Giám c Công ty S n xu t - Kinh doanh xu t - nh p khNu d ch v và u tư Tân Bình ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - Thư ng tr c H ND/TP PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c UBND/TP - H QL Qu TPT T - VPH -UB : CVP, PVP/KT - T TM (2b), CNN,TH - Lưu (TM) Mai Qu c Bình
Đồng bộ tài khoản