Quyết định số 03/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 03/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2004/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Vũng Tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 03/2004/Q -BGTVT Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH V VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N T NH BÀ RNA-VŨNG TÀU VÀ KHU V C TRÁCH NHI M C A C NG V VŨNG TÀU B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 58 B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c ý ki n c a U ban nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu t i công văn s 3180/UB- VP ngày 16 tháng 8 năm 2002; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1.-Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a-Vũng Tàu bao g m: 1. Vùng nư c trư c c u c ng: a. Trên sông Th V i: vùng nư c trư c c u c ng d u Phú M c a Nhà máy i n Phú M 1, c u c ng d u Nhà máy i n Phú M 2-1, c u c ng Phú M , c u c ng PV Gas Vũng Tàu, c u c ng Interflour; b. Trên sông Dinh: vùng nư c trư c c u c ng Công ty H i s n Trư ng Sa, c u c ng Thu s n Cát L , c u c ng cá Cát L Vũng Tàu, Phân c ng Cát L (Thương c ng Vũng Tàu), Phân c ng d u Vũng Tàu (c u c ng d u K2), Phân c ng D ch v D u khí chuyên dùng (c u c ng VietsovPetro), c u c ng chuyên dùng kho xăng d u c a Công ty D ch v K thu t D u khí, Phân c ng D ch v D u khí Vũng Tàu (c u c ng thư ng lưu PTSC), c u c ng h lưu PTSC; c. Vùng nư c trư c c u c ng cá B n m; d. Vùng nư c các c ng xu t d u thô ngoài khơi t i: m B ch H , m R ng, m i Hùng, m R ng ông, m H ng Ng c và m Sư T en. 2. Vùng nư c c a các tuy n lu ng hàng h i, vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i, tránh bão thu c các c ng bi n quy nh t i kho n 1 i u này và khu v c chuy n t i Gò Gia.
  2. i u 2.-Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a-Vũng Tàu tính theo m c nư c thu tri u l n nh t, ư c quy nh như sau: 1. Khu v c các c u c ng trên sông Th V i, sông Dinh và khu v c chuy n t i Gò Gia: a. Ranh gi i v phía bi n (phía Nam và phía Tây v ng Gành Rái): ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m GR1, GR2, GR3, GR4, GR5 có t a sau ây: GR1. 100 19’ 12” N; 1070 04’ 42” E (Mũi Ô C p) ; GR2. 100 18’ 06” N; 1070 06’ 06” E (Bãi c n Ô C p); GR3. 100 18’ 06” N; 1070 00’ 0 0” E; GR4. 100 24’ 00” N; 1070 00’ 0 0” E; GR5. 100 25’ 0 0” N; 1060 58’ 12” E (mép b ông-B c Mũi C n Gi ). b. Ranh gi i v phía b Tây v ng Gành Rái: là ư ng n i t i m GR5 ch y d c theo ư ng kinh tuy n 1060 58’12” E (là ranh gi i v i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n thành ph H Chí Minh), n i v i mép b phía ông Cù lao Phú L i. c. Ranh gi i v phía b B c v ng Gành Rái: (i) T giao i m c a ư ng kinh tuy n 1060 58’12” E v i mép b phía ông Cù lao Phú L i, ch y theo b phía ông Cù lao Phú L i lên phía B c t i i m nhô ra xa nh t c a b h u ng n c a sông Cái Mép. (ii) Ranh gi i trên các sông Cái Mép, Th V i: - T hai i m nhô ra xa nh t c a c a sông Cái Mép ch y d c theo hai b sông Cái Mép n ngã ba sông Cái Mép - sông Gò Gia - sông Th V i. -T hai i m nhô ra xa nh t c a c a sông Th V i (t i ngã ba sông Th V i - sông Gò Gia -sông Cái Mép) ch y d c theo hai b sông Th V i n ư ng vĩ tuy n 10o 38’ 24” N. d. Ranh gi i v phía b ông B c v ng Gành Rái: (i) T t ng n c a sông Cái Mép ch y d c theo b v ng Gành Rái qua mép b Tây Nam Cù lao Phú L ng, qua c a r ch ông, r ch Ông Ben, ch y theo ư ng b phía Tây Nam xã Long Sơn, n i m GR6 có to : 10o 26’ 00” N, 107o 05’ 56” E và n i v i i m GR7 (mép b phía Nam Gò Công) có to : 10o 25’ 00 N, 107o 06’ 48” E. (ii) T i m GR7 ch y d c theo b h u ng n sông Dinh n ư ng ranh gi i ngang sông, cách c u c ng Công ty H i s n Trư ng Sa 300 mét v phía thư ng lưu. T giao i m c a ư ng ranh gi i ngang sông v i mép b t ng n sông Dinh ch y theo b sông Dinh v phía h lưu sông, d c theo b B c Cù lao B n ình, qua mũi Gành Rái , ch y theo ư ng b phía Nam n i m GR1.
  3. 2. Khu v c C ng cá B n m t i Côn o: a. V phía bi n: là vùng nư c ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m B 1, B 2, B 3, B 4 có to sau ây: B 1. 08o 39’ 36” N; 106o 32’ 24” E (mũi Tây B c o Hòn Bà); B 2. 08o 39’ 36” N; 106o 31’ 30” E; B 3. 08o 42’ 12” N; 106o 32’ 12” E (mũi Tây Nam o Hòn Tre L n); B 4. 08o 41’ 18” N; 106o 33’ 12” E (mũi Tây Nam o Hòn Tr c). b. V phía t li n: T i m B 4 ch y theo ư ng b v phía Nam, ti p n ư ng b phía Tây o Côn Sơn t i i m B 1. 3. Khu v c c ng xu t d u thô ngoài khơi t i các m : a. M B ch H : là vùng nư c ư c gi i h n b i 3 ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i 3 v trí có to sau ây: BH1. 09o 46’ 28” N, 107o 58’ 50” E; BH2. 09o 48’ 51” N, 108o 00’ 16” E; BH3. 09o 43’ 48” N, 107o 57’ 09” E; b. M R ng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có to sau ây: MR. 09o 34’ 30” N, 107o 52’ 59” E; c. M i Hùng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có to sau ây: H. 08o 28’ 33” N, 108o 41’ 23” E; d. M R ng ông: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có to sau ây: R . 10o 00’ 45” N, 108o 15’ 22” E; . M H ng Ng c: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có to : HN: 10o 22’ 32” N; 108o 30’ 01” E. e. M Sư T en: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có to :
  4. ST : 10o 25’ 24” N; 108o 23’ 38” E. 4. Khu v c chuy n t i Gò Gia: là vùng nư c ư c gi i h n t hai i m nhô ra xa nh t c a c a sông Gò Gia (t i ngã ba sông Gò Gia - sông Cái Mép - sông Th V i) ch y d c theo hai b sông Gò Gia n ranh gi i phía thư ng lưu ngang ư ng vĩ tuy n 10o 34’ 36” N (t i ngã ba sông Gò Gia - Ba Gi i - T c Cua). i u 3.- 1. Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a-Vũng Tàu, ư c quy nh như sau: a. Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch: (i) i v i các c u c ng trên sông Th V i, sông Dinh và Khu v c chuy n t i Gò Gia: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 100 19’ 00'' N; 1070 02’ 00'' E. (ii) i v i c ng cá B n m: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý, v i tâm t i v trí có to : 08o 40’ 30” N; 106o 32’ 42” E. (iii) i v i c ng xu t d u thô ngoài khơi t i các m : - M B ch H : + Trong i u ki n th i ti t bình thư ng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 090 51’ 00'' N, 1070 58’ 30'' E; + Trong i u ki n th i ti t x u: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 10016’ 00'' N, 1070 05’ 00'' E. - M R ng: + Trong i u ki n th i ti t bình thư ng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 09037’ 00'' N, 1070 52’ 00'' E; + Trong i u ki n th i ti t x u: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 10016’ 00'' N, 1070 05’ 00'' E. -M i Hùng: + Trong i u ki n th i ti t bình thư ng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 080 28’ 30'' N, 1080 41’ 00'' E; - + Trong i u ki n th i ti t x u: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 10016’ 00'' N, 1070 05’ 00'' E. M R ng ông:
  5. + Trong i u ki n th i ti t bình thư ng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 100 01’ 00'' N, 1080 10’ 00'' E; + Trong i u ki n th i ti t x u: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 10016’ 00'' N, 1070 05’ 00'' E. - M H ng Ng c: + Trong i u ki n th i ti t bình thư ng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 100 20’ 00'' N, 1080 33’ 00'' E; + Trong i u ki n th i ti t x u: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 10016’ 00'' N, 1070 05’ 00'' E. - M Sư T en + Trong i u ki n th i ti t bình thư ng: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 100 21’ 24'' N, 1080 23’ 38'' E; + Trong i u ki n th i ti t x u: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 01 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : 10016’ 00'' N, 1070 05’ 00'' E. b. Vùng neo u, tránh bão: (i) i v i các c u c ng trên sông Th V i, sông Dinh: - Cho tàu thuy n có tr ng t i n 3.000 DWT: t i các v trí phù h p phía ph i Lu ng Hàng h i Vũng Tàu-Sài Gòn trong vùng nư c quy nh t i i m a và i m b kho n 1, i u 2 c a Quy t nh này. - Cho tàu thuy n có tr ng t i trên 3.000 DWT: t i các v trí phù h p phía trái lu ng Hàng h i Vũng Tàu-Sài Gòn trong vùng nư c quy nh t i i m a và i m b kho n 1, i u 2 c a Quy t nh này. - Cho tàu thuy n ch hàng hóa nguy hi m : do Giám c C ng v Vũng Tàu ch nh t i các v trí phù h p trong vùng nư c quy nh t i i m a và i m b kho n 1, i u 2 c a Quy t nh này. (ii) i v i C ng cá B n m: là vùng nư c ư c quy nh t i kho n 2, i u 2 c a Quy t nh này. (iii) i v i các c ng xu t d u thô ngoài khơi: là vùng nư c ư c quy nh t i kho n 3, i u 2 c a Quy t nh này. c. Vùng chuy n t i khu v c Gò Gia: (i). Cho tàu thuy n có tr ng t i dư i 10.000 DWT t i v trí có to : 10o 31’ 40” N, 107o 00’ 30” E;
  6. (ii). Cho tàu thuy n có tr ng t i t 10.000 DWT n 20.000 DWT t i v trí có to : 10o 31’ 43” N, 106o 59’ 31” E (iii). Cho tàu thuy n có tr ng t i t 20.000 DWT n 30.000 DWT t i v trí có to : 10o 31’ 49” N, 107o 00’ 11” E; (iv). Cho tàu thuy n có tr ng t i t 20.000 DWT n 50.000 DWT t i v trí có to : 10o 31’ 47” N, 106o 59’ 51” E. 2. Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch quy nh t i ti t (i) i m a kho n 1 i u này cũng là vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch cho tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh, thành ph : H Chí Minh, ng Nai, Bình Dương, Ti n Giang, Vĩnh Long, ng Tháp và tàu thuy n quá c nh sang Cam-Pu-Chia qua sông Ti n. i u 4.- 1. C ng v Vũng Tàu có trách nhi m th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan i v i m i ho t ng hàng h i trong vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a-Vũng Tàu. 2. C ng v Vũng Tàu căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c, tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n neo u, chuy n t i, tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, m b o an toàn hàng h i và v sinh môi trư ng. 3. C ng v Vũng Tàu th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành hàng h i i v i tàu thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh, thành ph : H Chí Minh, ng Nai, Bình Dương, Ti n Giang, Vĩnh Long, ng Tháp và tàu thuy n quá c nh sang Căm-Pu-Chia qua sông Ti n và ngư c l i nhưng ph i neo u vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch quy nh t i ti t (i) i m a và ti t (i) i m b kho n 1 i u 3 c a Quy t nh này, theo nguyên t c dư i ây: a. Ch nh cho tàu thuy n neo u t i các v trí quy nh t i ti t (i) i m a và ti t (i) i m b kho n 1 i u 3 c a Quy t nh này; b. Ph i h p v i các c ng v hàng h i liên quan, qu n lý nhà nư c chuyên ngành v hàng h i tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài vào, r i c ng bi n thu c a ph n t nh, thành ph và tàu thuy n quá c nh quy nh t i kho n 3 i u này. c. Ch gi i quy t th t c quá c nh theo quy nh c a pháp lu t cho tàu thuy n nư c ngoài quá c nh sang Căm-Pu-Chia qua sông Ti n; 4. Ch m nh t 02 gi trư c khi tàu thuy n n ho c r i v trí ón tr hoa tiêu, ki m d ch thu c vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a-Vũng Tàu, C ng v hàng h i nơi có tàu thuy n vào ho c r i c ng, thông báo cho C ng v Vũng Tàu bi t tên, qu c t ch, các thông s k thu t chính và nh ng thông tin c n thi t khác c a tàu thuy n ó.
  7. i u 5.-Ngoài ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Bà R a-Vũng Tàu quy nh t i Quy t nh này, C ng v Vũng Tàu còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c chuyên ngành v tr t t , an toàn hàng h i trong vùng bi n Vi t Nam thu c a ph n các t nh: Bà R a-Vũng Tàu, Bình Thu n, Ti n Giang, B n Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng. i u 6.-Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 1635/Q -PCVT ngày 18/08/1993 c a B Giao thông v n t i v vùng nư c c ng Vũng Tàu và khu v c trách nhi m c a C ng v Vũng Tàu và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 7.-Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Bà R a-Vũng Tàu, Giám c S Giao thông v n t i t nh ng Nai, Giám c S Giao thông công chánh thành ph H Chí Minh, Giám c C ng v Vũng Tàu, Giám c C ng v ng Nai, Giám c C ng v thành ph H Chí Minh, Giám c C ng v M Tho, Giám c C ng v ng Tháp, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Như i u 7 - Th tư ng Chính ph TH TRƯ NG - Văn phòng Qu c h i - Văn phòng Ch t ch nư c - Văn phòng Chính ph - Toà án Nhân dân t i cao - Vi n KSND t i cao - Các B , Ngành - UBND t nh Bà R a-Vũng Tàu Ph m Th Minh - UBND t nh ng Nai - UBND TP.H Chí Minh - Công báo - Lưu: VP, PC.
Đồng bộ tài khoản