Quyết định số 03/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
68
lượt xem
3
download

Quyết định số 03/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2005/QĐ-UB về việc biểu cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2005/QĐ-UB

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH QU NG NGÃI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2005/Q -UB Qu ng Ngãi, ngày 07 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH V VI C BI U CƯ C V N CHUY N HÀNG HOÁ B NG Ô TÔ Y BAN NHÂN DÂN T NH QU NG NGÃI Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c c Pháp l nh Giá s 40/2002/PL-UBTVQH ngày 26/4/2002; Căn c Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Căn c Thông tư s 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 170/2004/TT-BTC ngày 25/12/2003 c a Chính ph , Thông tư s 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 hư ng d n qu n lý giá hàng hoá, d ch v do Nhà nư c t hàng thanh toán b ng ngu n ngân sách Nhà nư c; Căn c Công văn s 7342/TC-QLG ngày 02/7/2004 c a B Tài chính v cư c giá v n chuy n hàng hoá t i a phương; Xét ngh c a S Tài chính t i Công văn s 1664/TC-QLGCS ngày 15/11/2004, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u cư c v n chuy n hàng hoá b ng ô tô và ph l c hư ng d n tính cư c áp d ng trong các trư ng h p sau: 1. Xác nh cư c v n chuy n hàng hoá ư c thanh toán b ng toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách Nhà nư c. 2. Xác inh ơn giá tr giá, tr cư c c a t ng m t hàng làm căn c l p d toán kinh phí tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách mi n núi theo Ngh nh 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c và Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03/01/2002 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998. 3. Trư ng h p th c hi n cơ ch u th u i v i cư c v n chuy n hàng hoá ư c thanh toán toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách Nhà nư c thì áp d ng theo m c cư c trúng th u, nhưng m c t i a không ư c cao hơn m c cư c quy nh t i Quy t nh này. i u 2. Cư c v n chuy n hàng hoá b ng ô tô quy nh t i i u 1 là m c cư c t i a và ã bao g m thu giá tr gia tăng. Căn c vào i u ki n khai thác và chi phí v n t i th c t t ng a bàn trong t ng th i kỳ mà các cơ quan, ơn v s d ng ngân sách xác
 2. nh m c cư c v n chuy n h p lý nhưng không ư c cao hơn m c cư c quy nh t i i u 1 Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài chính, Xây d ng, Giao thông V n t i; Trư ng Ban Dân t c; Th trư ng các S , Ban, ngành t nh có liên quan; Ch t ch UBND các huy n, th xã; Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây v cư c v n chuy n hàng hoá b ng ô tô c a UBND t nh trái v i Quy t nh này u bãi b ./. TM. UBND T NH QU NG NGÃI Nơi nh n: CH TNCH - B Tài chính (C c QLG); - TT T nh y, TT H ND t nh; - CT, các PCT UBND t nh; - Như i u 3; - Vi n KSND t nh; - Toà án nhân dân t nh; - Công an t nh, Thanh tra t nh; - ài PTTH t nh, Báo QN; Nguy n Kim Hi u - Ban QLKCN Dung Qu t; - VP t nh u , VP H ND t nh; - oàn BQH t nh; - VPUB: PVP, KH, CN, MN, TH; - Lưu VT, TC. BI U CƯ C V N CHUY N HÀNG HÓA B NG Ô TÔ (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 03 /2005/Q -UB ngày 07/ 01/ 2005 c a UBND t nh Qu ng Ngãi) I. BI U CƯ C V N CHUY N HÀNG HOÁ B NG Ô TÔ 1. Phân lo i b c hàng 1.1. Hàng b c 1 bao g m: t, cát, s i, á xay, g ch các lo i. 1.2. Hàng b c 2 bao g m: ngói, lương th c óng bao, á các lo i (tr á xay), g cây, than các lo i, các lo i qu ng, sơn các lo i, tranh, tre, n a, lá, bương, v u, hóp, sành, s , các thành phNm và bán thành phNm b ng g (c a, t , bàn, gh , ch n song,…) các thành phNm và bán thành phNm b ng kim lo i (thanh, th i, d m, t m, lá, dây, cu n, ng (tr ng nư c),…). 1.3. Hàng b c 3 bao g m: Lương th c r i, xi măng, vôi các lo i, phân bón các lo i (tr phân ng v t), xăng d u; thu c tr sâu, tr d ch; th c ch ng m i m t, thu c thú
 3. y, sách báo, gi y vi t; gi ng cây tr ng, nông s n phNm; các lo i v t tư, máy móc, thi t b chuyên ngành, nh a ư ng, c t i n, ng nư c (b ng thép, b ng nh a). 1.4. Hàng b c 4 bao g m: Nh a nh tương, mu i các lo i, thu c ch a b nh, phân ng v t, bùn các lo i hàng dơ bNn, kính các lo i, hàng tinh vi, hàng thu tinh, xăng d u ch a b ng phi. 2. ơn giá cư c cơ b n 2.1. Hàng b c 1 ơn v tính: ng/T n.Km Lo i ư ng ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i ư ng lo i 1 2 3 4 5 C ly (Km) 1 6.720 7.997 11.755 17.045 24.715 2 3.720 4.427 6.507 9.435 13.681 3 2.676 3.184 4.680 6.786 9.840 4 2.190 2.606 3.831 5.555 8.055 5 1.920 2.285 3.359 4.870 7.061 6 1.735 2.064 3.034 4.399 6.378 7 1.599 1.903 2.797 4.055 5.880 8 1.494 1.778 2.613 3.789 5.494 9 1.407 1.674 2.461 3.568 5.173 10 1.337 1.604 2.358 3.419 4.957 11 1.275 1.517 2.230 3.233 4.688 12 1.219 1.450 2.131 3.090 4.480 13 1.161 1.381 2.030 2.943 4.267 14 1.109 1.320 1.940 2.813 4.079 15 1.059 1.260 1.852 2.685 3.893 16 1.015 1.208 1.775 2.574 3.732 17 984 1.171 1.721 2.495 3.618 18 959 1.141 1.677 2.431 3.525 19 931 1.108 1.629 2.362 3.425 20 900 1.071 1.574 2.282 3.309 21 864 1.028 1.511 2.191 3.177
 4. 22 830 988 1.452 2.105 3.052 23 800 952 1.399 2.028 2.940 24 774 927 1.354 1.963 2.846 25 749 891 1.310 1.899 2.753 26 725 863 1.268 1.839 2.666 27 701 834 1.226 1.778 2.578 28 677 805 1.184 1.717 2.490 29 654 778 1.144 1.659 2.405 30 633 753 1.107 1.605 2.328 31-35 614 730 1.074 1.557 2.258 36-40 597 710 1.044 1.514 2.196 41-45 584 695 1.021 1.481 2.148 46-50 572 681 1.000 1.451 2.104 51-55 561 667 981 1.423 2.063 56-60 552 657 965 1.400 2.030 61-70 543 646 950 1.377 1.997 71-80 536 638 937 1.359 1.971 81-90 530 631 927 1.344 1.949 91-100 525 625 918 1.331 1.931 T 101 km tr 522 621 913 1.324 1.920 lên 2.2. Hàng b c 2: b ng 1,1 l n ơn giá cư c cơ b n hàng b c 1; 2.3. Hàng b c 3: b ng 1,3 l n ơn giá cư c cơ b n hàng b c 1; 2.4. Hàng b c 4: b ng 1,4 l n ơn giá cư c cơ b n hàng b c 1; 3. Trư ng h p v n chuy n các m t hàng không có tên trong danh m c 4 b c hàng nêu trên thì ch hàng căn c vào c tính c a m t hàng tương ương x p vào b c hàng thích h p trình S Tài chính thNm nh làm cơ s tính cư c v n chuy n. II. CÁC TRƯ NG H P Ư C TĂNG (C NG THÊM), GI M CƯ C SO V I M C CƯ C CƠ B N: 1. Cư c v n chuy n hàng hóa trên m t s tuy n ư ng khó khăn vùng cao c a huy n mi n núi (xã mi n núi vùng cao theo quy nh c a y ban Dân t c và Mi n núi (nay là y ban Dân t c), ph i s d ng phương ti n 3 c u ch y b ng xăng ư c c ng thêm 30% m c cư c cơ b n.
 5. 2. Cư c v n chuy n hàng hóa b ng phương ti n có tr ng t i t 3 t n tr xu ng (tr xe công nông và các lo i xe tương t ) ư c c ng thêm 30% m c cư c cơ b n. Ví d : V n chuy n 12 t n mu i i t trên quãng ư ng mi n núi có c ly 30 km ư ng lo i 5, s d ng phương ti n có tr ng t i nh hơn 3 t n. Cư c v n chuy n ư c tính như sau: - M c cư c cơ b n: 2.328 /T.Km x 1,4 (HB4) x 30km x 12T = 1.173.312 ng - Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c: 1.173.312 ng x 30% = 351.993 ng - T ng s ti n cư c v n chuy n là: 1.173.312 ng + 351.993 ng = 1.525.305 ng 3. Cư c v n chuy n hàng hoá k t h p chi u v : M t ch hàng v a có hàng i v a có hàng v trong m t vòng quay phương ti n ư c gi m 10% ti n cư c c a s hàng v n chuy n chi u v . Cư c v n chuy n hàng b ng phương ti n có thi t b t x p d hàng. 4.1. Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b t (xe ben), phương ti n có thi t b nâng h (xe reo) ư c c ng thêm 15% m c cư c cơ b n. 4.2 Hàng hoá v n chuy n b ng phương ti n có thi t b hút x (xe Stec) ư c c ng thêm 20% m c cư c cơ b n. 4.3. Ngoài giá cư c quy nh t i i m 4.1 và 4.2 nói trên, m i l n s d ng: 4.3.1. Thi t b t , thi t b hút x : ư c c ng thêm 2.500 /T n hàng; 4.3.2. Thi t b nâng h : ư c c ng thêm 3.000 /T n hàng. Ví d : V n chuy n 25 t n xăng trên quãng ư ng lo i 2 có c ly 42 km b ng xe Stéc có s d ng thi t b hút x . Cư c v n chuy n ư c tính như sau: - M c cư c cơ b n: 695 /T.Km x 1,3 (HB3) x 42km x 25T = 948.675 ng - Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c: + S d ng xe Stéc: 948.675 ng x 20% = 189.735 ng + S d ng thi t b hút x : 2.500 /T n x 25T = 62.500 ng
 6. - T ng s ti n cư c v n chuy n là: 948.675 ng + 189.735 ng + 62.500 ng = 1.200.910 ng Trư ng h p v n chuy n hàng thi u t i: cư c v n chuy n tính như sau: 5.1. N u hàng hoá v n chuy n ch x p ư c dư i 50% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 80% tr ng t i ăng ký phương ti n. 5.2. N u hàng hoá v n chuy n ch x p ư c dư i 50% n 90% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng 90% tr ng t i ăng ký phương ti n. Ví d : V n chuy n 22 t n phân hoá h c trên quãng ư ng có c ly 85 Km. Trong ó có 5 Km ư ng lo i 3, 30 Km ư ng lo i 4 và 50 Km ư ng lo i 5, s d ng phương ti n 3 c u ch y b ng xăng, có tr ng t i 5 t n nhưng ch ch ư c 4 t n (h s s d ng tr ng t i b ng 80%). Cư c phí v n chuy n ư c tính như sau: - M c cư c cơ b n: (927 /T.Km x 5 Km + 1.344 /T.Km x 30 km + 1.949 /T.Km x 50 Km) x 1.3 (HB3) = 185.126,5 ng/T n - Các quy nh ư c c ng thêm ti n cư c: 185.126,5 ng/T n x 30% = 55.537,95 ng/T n - Ti n cư c 1 t n hàng: 185.126,5 ng/T n + 55.537,95 ng/T n = 240.664,45 ng/T n - Do hàng v n chuy n ch x p ư c 80% tr ng t i ăng ký phương ti n nên: (240.664,45 ng/T n x 5 T n x 90%): 4 T n = 270. 747,5 ng/T n - T ng s ti n cư c v n chuy n là: 270. 747,5 ng/T n x 22 T n = 5.956.445,14 ng 5.3.N u hàng hóa v n chuy n ch x p ư c trên 90% tr ng t i ăng ký c a phương ti n thì tr ng lư ng tính cư c b ng tr ng lư ng hàng hóa th c ch . 6.Trư ng h p v n chuy n hàng hóa quá kh ho c quá n ng b ng phương ti n v n t i thông thư ng: Cư c v n chuy n ư c c ng thêm 20% m c cư c cơ b n. - Trư ng h p v n chuy n m t ki n hàng v a quá kh , v a quá n ng ch ư c tính m t m c cư c quá kh ho c quá n ng. - Trư ng h p v n chuy n m t ki n hàng v a quá kh , v a thi u t i ch ư c tính m t m c t i a không vư t quá m c cư c tính theo tr ng t i phương ti n dùng v n chuy n.
 7. 7. V n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng ph i s d ng phương ti n v n t i c ch ng: áp d ng cư c v n chuy n, x p d hàng siêu trư ng, siêu tr ng theo quy nh hi n hành c a B Giao thông V n t i./. PH L C HƯ NG D N TÍNH CƯ C V N T I HÀNG HÓA B NG ÔTÔ (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 03 /2005/Q -UB ngày 07/01/ 2005 c a UBND t nh Qu ng Ngãi) 1. Ph m vi áp d ng: 1.1. Nh ng quy nh v cư c v n t i hàng hóa b ng ô tô t i Quy t nh này ư c áp d ng trong các trư ng h p sau: - Xác nh cư c v n chuy n hàng hóa ư c thanh toán b ng toàn b ho c m t ph n t ngu n v n ngân sách nhà nư c. - Xác inh ơn giá tr giá, tr cư c c a t ng m t hàng làm căn c l p d toán kinh phí tr giá, tr cư c các m t hàng chính sách mi n núi theo Ngh nh 20/1998/N - CP ngày 31/3/1998 c a Chính ph v phát tri n thương mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c và Ngh nh s 02/2002/N -CP ngày 03/01/2002 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 20/1998/N -CP ngày 31/3/1998. 1.2.Trư ng h p th c hi n cơ ch u th u i v i cư c v n chuy n hàng hoá ư c thanh toán toàn b ho c m t ph n t ngu n ngân sách Nhà nư c thì áp d ng theo m c cư c trúng th u, nhưng m c t i a không ư c cao hơn m c cư c quy nh t i Quy t nh này. 2. Nh ng quy nh chung: 2.1. Tr ng lư ng hàng hoá tính cư c: Là tr ng lư ng hàng hoá th c t v n chuy n k c bao bì (tr tr ng lư ng v t li u kê, chèn lót, chèn bu c). ơn v tr ng lư ng tính cư c là t n (Ký hi u là T). 2.2. M t s quy nh v hàng hoá v n chuy n như sau: 2.2.1. Quy nh v hàng hoá thi u t i: Trư ng h p có s lư ng hàng hoá c n v n chuy n nh hơn tr ng t i c n ăng ký c a phương ti n ho c có s lư ng hàng hoá ã x p y thùng xe nhưng cũng chưa s d ng h t tr ng t i ăng ký c a xe. 2.2.2. Quy nh v hàng hoá quá kh , quá n ng: - Hàng quá kh là lo i hàng mà m i ki n hàng không tháo r i ra ư c khi x p lên xe và có m t trong các c i m sau: + Có chi u dài 12m và khi x p lên xe vư t quá chi u dài quy nh c a thùng xe.
 8. + Có chi u r ng c a ki n hàng dư i 2,5m và khi x p lên xe vư t quá chi u r ng quy nh c a thùng xe. + Có chi u cao quá 3,2m tính t m t t. - Hàng quá n ng là lo i hàng mà m i ki n hàng không tháo r i ra ư c khi x p lên xe và có tr ng lư ng trên 5 t n n dư i 20 t n. 2.3. Kho ng cách tính cư c: - Kho ng cách tính cư c là kho ng cách th c t v n chuy n có hàng. N u kho ng cách v n chuy n t nơi g i hàng n nơi nh n hàng có nhi u tuy n ư ng v n chuy n khác nhau thì kho ng cách tính cư c là kho ng cách tuy n ng n nh t. - Trư ng h p trên tuy n ư ng ng n nh t không m b o an toàn cho phương ti n và hàng hoá ho c c m lưu thông thì kho ng cách tính cư c là kho ng cách th c t v n chuy n nhưng hai bên ph i ghi vào h p ng v n chuy n ho c ch ng t h p l khác. - ơn v kho ng cách tính cư c là Ki lô mét (Ký hi u là Km). - Kho ng cách tính cư c t i thi u là 1 Km. - Qui tròn kho ng cách tính cư c: S l dư i 0,5 Km không tính; t 0,5 Km n dư i 1 Km ư c tính là 1 Km. 2.4. Lo i ư ng tính cư c: 2.4.1. Lo i ư ng tính cư c ư c chia làm 5 lo i theo b ng phân c p lo i ư ng c a B Giao thông V n t i; ư ng do a phương qu n lý theo phân c p lo i ư ng c a UBND t nh. S Giao thông V n t i căn c vào tiêu chuNn quy nh phân c p lo i ư ng c a B Giao thông V n t i làm tham mưu UBND t nh quy t nh công b lo i ư ng áp d ng trong ph m vi t nh. 2.4.2. ơn giá cư c cơ b n v n chuy n hàng hoá trên ư ng n i th xã ư c tính cư c theo ư ng lo i 3 cho ch ng ư ng i qua n i th xã. 2.4.3. ơn giá cư c cơ b n v n chuy n hàng hoá trên ư ng s u hơn ư ng lo i 5 (k c ư ng m i khai thông), ư c tăng thêm 30% so v i m c cư c ư ng lo i 5 (ch tính cho ch ng ư ng x u hơn ư ng lo i 5 mà phương ti n i qua). 3. Các quy nh v cư c cơ b n t i m c I bi u cư c v n chuy n hàng hoá b ng ô tô. 3.1. ơn giá cư c cơ b n ư c quy nh t i ti t 2.1, i m 2, m c I bi u cư c v n chuy n hàng hoá b ng ô tô trong Quy t nh này ư c quy nh cho hàng b c 1, v n chuy n trên 5 lo i ư ng 41 c ly. - ơn giá cư c cơ b n i v i hàng b c 2, b c 3, b c 4 ư c tính theo h s iv i cư c cơ b n i v i hàng b c 1.
 9. - ơn v tính cư c là ng/t n kilômet (ký hi u là /T.Km) 3.2. Phương pháp tính cư c cơ b n theo các c ly: 3.2.1. V n chuy n hàng hoá trên cùng m t lo i ư ng: V n chuy n hàng hoá c ly nào, lo i ư ng nào thì s d ng ơn giá cư c c ly, lo i ư ng ó tính cư c. Ví d : V n chuy n 10 t n hàng b c 1, c ly 30 Km, trên ư ng lo i 1. Tính cư c cơ b n như sau: Áp d ng ơn giá cư c c ly 30 Km, hàng b c 1, ư ng lo i 1 tính là: 633 /T.Km x 30Km x 10 T = 189.900 ng. 3.2.2. V n chuy n hàng hoá trên ch ng ư ng g m nhi u lo i ư ng khác nhau thì dùng ơn giá cư c c a kho ng cách toàn ch ng ư ng, ng v i t ng lo i ư ng tính cư c cho t ng o n ư ng r i c ng l i. Ví d : V n chuy n 10 t n hàng b c 1, kho ng cách v n chuy n 145 Km; trong ó g m 70 Km ư ng lo i 1, 30 Km ư ng lo i 2, 40 Km ư ng lo i 3, 5 Km ư ng lo i 5. Tính cư c cơ b n như sau: - Dùng ơn giá c ly trên 100 Km c a ư ng lo i 1, hàng b c 1 tính cư c 70 Km ư ng lo i 1: 522 /T.Km x 70 Km x 10 T = 365.400 ng - Dùng ơn giá c ly trên 100 Km c a ư ng lo i 2, hàng b c 1 tính cư c 30 Km ư ng lo i 2: 621 /T.Km x 30 Km x 10 T = 186.300 ng - Dùng ơn giá c ly trên 100 Km c a ư ng lo i 3, hàng b c 1 tính cư c 40 Km ư ng lo i 3: 913 /T.Km x 40 Km x 10 T = 365.200 ng - Dùng ơn giá c ly trên 100 Km c a ư ng lo i 5, hàng b c 1 tính cư c 5 Km ư ng lo i 5: 1.920 /T.Km x 5 Km x 10 T = 96.000 ng - Cư c toàn ch ng ư ng là: + 186.300 + 365.200 + 96.000) ng = 1.012.900 ng 4. Các lo i chi phí khác ngoài cư c v n chuy n hàng hoá quy nh t i Bi u cư c v n chuy n hàng hoá b ng ô tô 4.1. Chi phí huy ng phương ti n
 10. Qu ng ư ng huy ng có chi u dài dư i 3 Km không tính ti n huy ng. Khi phương ti n v n t i ư c huy ng t bãi xe (c a ơn v v n t i, i xe) i xa trên 3 Km n các a i m khác làm vi c trong m t th i gian . Xong công vi c phương ti n v n t i l i v nơi xu t phát ban u thì ư c tính m t l n ti n huy ng phương ti n ( tr trư ng h p bên ch hàng không b trí ư c ch cho công nhân lái phương ti n và ch phương ti n. Ti n huy ng phương ti n ư c tính theo công th c sau: Ti n huy ng phương ti n = [(T ng s Km xe ch y – 3 Km xe ch y u x 2) - (S Km xe ch y có hàng x 2)] x ơn giá cư c hàng b c1, ư ng lo i1 c ly trên 100Km x Tr ng t i ăng ký phương ti n Ví d : Xe ô tô 5 t n ư c i u t bãi xe A n a i m B, c ly dìa 50 Km v n chuy n hàng t i m B n i m C có c ly dài 100 km, sau khi xong vi c xe tr v bãi A. Ti n huy ng phương ti n ư c tính như sau: - T ng Km xe ch y t A n C là 150 Km x 2 = 300 Km - S Km tr theo quy nh là 3 Km x 2 = 6 Km - S Km xe ch y có hàng t B n C là 100 Km x 2 = 200 Km - ơn giá cư c hàng b c1, ư ng lo i 1, c ly trên 100 Km là 522 ng/T.Km - Ti n huy ng phương ti n là: (300 Km – 6 Km – 200 Km) x 522 ng/T.Km = 49.068 ng/T n (Ti n huy ng phí này chưa tính tr ng t i ăng ký phương ti n) 4.2. Chi phí phương ti n ch i: - Th i gian x p d làm th t c giao nh n trong m t chuy n v n chuy n là 1 gi , quá th i gian quy nh trên, bên nào gây nên ch m tr thì bên ó ph i tr ti n ch i (k c ch phương ti n ưa xe n thi u so v i kh i lư ng v n chuy n ghi trong h p ng). - Ti n ch i quy nh cho các lo i xe là 15.000 /T n-xe-gi và 6.000 /T n-moóc- gi . - Vi c quy tròn s l như sau: Dư i 15 phút không tính; t 15 phút n 30 phút tính 30 phút; trên 30 phút tính là 1 gi . 4.3. Chi phí chèn lót, ch ng bu c hàng hoá: Nh ng hàng hoá (hàng c ng k nh, tinh vi, d v , hàng n ng, hàng r i,…) khi v n chuy n òi h i ph i lót, ch ng bu c thì ngoài ti n cư c, ch phương ti n ư c thu thêm ti n chèn lót, ch ng bu c bao g m ti n công, kh u hao v t li u d ng c .
 11. Chi phí chèn lót, ch ng bu c do ch hàng và ch phương ti n tho thu n ghi vào h p ng v n chuy n. Ch phương ti n v n t i ch u trách nhi m cung c p v t li u, d ng c , nhân l c th c hi n các công vi c chèn lót, ch ng bu c hàng hoá. 4.4. Chi phí v sinh phương ti n: - Phương ti n v n t i ưa x p hàng ph i ư c quét d n s ch s , v sinh thông thư ng do bên v n t i m nhi m không tính ti n. - Trư ng h p v n chuy n hàng hóa là các lo i vôi, xi măng r i, hàng dơ bNn,…thì ch hàng ph i tr ti n làm v sinh cho bên ch phương ti n theo giá th a thu n gi a hai bên./.
Đồng bộ tài khoản