Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Y tế Quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 3 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 03/2007/Q -UBND Qu n 3, ngày 26 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N 3 Y BAN NHÂN DÂN QU N 3 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 172/2004/N -CP ngày 29 tháng 09 năm 2004 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12 tháng 4 năm 2005 c a Liên B Y t và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v y t a phương; Căn c Quy t nh s 149/Q -UBND ngày 12 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 3 v thành l p Phòng Y t thu c y ban nhân dân qu n 3; Căn c Công văn s 6330/SYT-TCCB ngày 25 tháng 10 năm 2006 c a S Y t thành ph v quy ch m u Phòng Y t , Trung tâm Y t d phòng, Phòng khám a khoa và b nh vi n qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 3 và Báo cáo th m nh s 140/BC-TP ngày 16 tháng 3 năm 2007 c a Phòng Tư pháp qu n 3, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Y t qu n 3. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân, Trư ng Phòng N i v và Trư ng Phòng Y t qu n 3 có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Tr nh Văn Thình QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG Y T QU N 3 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2007/Q -UBND ngày 26 tháng 03 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 3) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ch c năng 1. Phòng Y t là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n, ho t ng theo cơ ch “m t c a, m t d u”, ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n, ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Y t thành ph H Chí Minh. 2. Phòng Y t th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c theo phân c p v b o v , chăm sóc s c kh e và nâng cao s c kh e nhân dân trên a bàn qu n, g m: y t d phòng, khám ch a b nh, ph c h i ch c năng, y dư c h c c truy n, thu c phòng ch a b nh, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm, trang thi t b y t ; góp ph n b o m s th ng nh t qu n lý c a ngành y t a phương. i u 2. Nhi m v Phòng Y t tham mưu giúp UBND qu n th c hi n các nhi m v ch y u sau: 1. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng y t c a các t ch c, cá th s n xu t kinh doanh có liên quan n s c kh e nhân dân trên a bàn qu n. 2. Ti p nh n, hư ng d n vi c ăng ký l p h sơ, hoàn ch nh th t c trình S Y t và y ban nhân dân qu n xét duy t c p gi y ch ng ch hành ngh , gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh thu c lĩnh v c y t theo quy nh c a B Y t . 3. T ch c th c hi n và ph i h p cùng các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n công tác thanh tra, ki m tra chuyên ngành y t trên lĩnh v c ư c phân công ph trách theo quy nh c a pháp lu t. 4. Tham mưu y ban nhân dân qu n trong vi c x lý các vi ph m hành chính trên lĩnh v c y t thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. 5. Ch trì ph i h p v i các ngành, các t ch c chính tr xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p trong công tác truy n thông giáo d c s c kh e và công tác chăm sóc, b o v
  3. s c kh e nhân dân; ph i h p các ban ngành trong ho t ng phòng ch ng d ch b nh, các ho t ng y t trong i phó thiên tai, th m h a. 6. T ch c ng d ng khoa h c công ngh thông tin; xây d ng h th ng thông tin y t lưu tr ph c v công tác qu n lý Nhà nư c và chuyên môn nghi p v c a cơ quan. 7. Qu n lý tài chính, tài s n c a cơ quan theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n. 8. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a y ban nhân dân qu n và S Y t thành ph . i u 3. Quy n h n 1. xu t y ban nhân dân qu n thành l p các oàn thanh tra, ki m tra liên ngành, ch trì l p k ho ch và tri n khai thanh tra, ki m tra i v i các cơ s ho t ng y t trên a bàn theo phân c p qu n lý c a ngành. 2. xu t v i Thanh tra S Y t , y ban nhân dân qu n ban hành quy t nh x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, v hành ngh y dư c theo quy nh, ph i h p theo dõi vi c th c thi các quy t nh x ph t. 3. Tri u t p các ơn v tr c thu c qu n, các cơ s s n xu t, kinh doanh d ch v , các cơ quan ơn v tr c thu c thành ph , Trung ương trú óng trên a bàn qu n tri n khai, hư ng d n, ph bi n các ch trương, chính sách c a Nhà nư c v lĩnh v c chuyên môn thu c Phòng qu n lý. 4. Gi i quy t, x lý nh ng v n thu c ph m vi thNm quy n do y ban nhân dân qu n phân công. Ngoài nh ng nhi m v và quy n h n nêu trên Phòng Y t còn ư c y ban nhân dân qu n y quy n th c hi n thêm m t s nhi m v và quy n h n xét th y c n thi t, do y ban nhân dân qu n quy nh c th b ng văn b n. i u 4. ThNm quy n ký văn b n Vi c y nhi m, y quy n cho Trư ng Phòng Y t qu n 3 ư c ký tên và óng d u UBND qu n theo cơ ch “m t c a, m t d u” do Ch t ch UBND qu n quy nh c th b ng văn b n. Chương 2: CƠ C U T CH C i u 5. Cơ c u t ch c b máy 1. Phòng Y t qu n 3 t ch c và ho t ng theo ch Th trư ng. 2. Phòng Y t qu n do Trư ng phòng ph trách chung, có t 01 n 02 Phó Trư ng phòng giúp vi c và m t s công ch c chuyên môn.
  4. - Trư ng Phòng Y t là ngư i ng u và ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND qu n v toàn b công tác c a Phòng, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S Y t thành ph trong vi c th c hi n ch o và hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S Y t thành ph . Tr c ti p ph trách công tác t ch c b máy, công tác cán b , công tác xây d ng ngành, xây d ng quy ho ch, k ho ch, ki m tra, khi u n i t cáo và xu t x lý các vi ph m hành chính trên lĩnh v c y t . - Phó Trư ng Phòng: giúp vi c cho Trư ng phòng v m t s lĩnh v c, ư c Trư ng phòng phân công ph trách thêm m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách. Phó Trư ng phòng thay m t Trư ng phòng i u hành công vi c cơ quan và ư c y quy n b ng văn b n th c hi n m t s công vi c c th khi Trư ng phòng i v ng. Căn c ch c năng, nhi m v c a cơ quan, Trư ng phòng có trách nhi m phân công nhi m v c th cho t ng công ch c nh m m b o hoàn thành nhi m v , nâng cao hi u qu công vi c và tinh g n b máy. Các cán b , công ch c ch u trách nhi m cá nhân ph n công tác c a mình trư c Trư ng phòng. i u 6. Biên ch Biên ch c a Phòng Y t do y ban nhân dân qu n quy t nh trên cơ s mb o hoàn thành nhi m v c a Phòng và trong ph m vi ch tiêu biên ch qu n lý Nhà nư c c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Chương 3: CH LÀM VI C VÀ M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Gi gi c làm vi c c a cơ quan 1. Phòng Y t làm vi c t th hai n th sáu hàng tu n. Ngh làm vi c vào ngày th b y, ch nh t và các ngày l theo quy nh chung. 2. Gi làm vi c: làm úng và 8 gi /ngày: - Sáng: t 7 gi 30 phút - 11 gi 30 phút. - Chi u: t 13 gi 00 phút - 17 gi 00 phút. Cán b , công ch c ph i có m t t i nơi làm vi c úng theo quy nh (tr trư ng h p i d h p ho c i công tác). T ng b ph n ph i c cán b , công ch c ti p nh n và gi i quy t công vi c. 3. Cán b , công ch c ph i có b ng tên, ch c v , ch c danh t t i bàn làm vi c và eo th công ch c theo quy nh. i u 8. Ch thông tin báo cáo
  5. 1. Phòng Y t nghiêm ch nh th c hi n ch thông tin báo cáo (tháng, quý, 06 tháng, năm) theo quy nh c a UBND qu n, S Y t thành ph . 2. Trong quá trình công tác n u có tình hu ng t xu t phát sinh, chuyên viên ph i k p th i thông tin, báo cáo ngay cho Trư ng phòng Trư ng phòng ra hư ng gi i quy t trong ph m vi ch c năng và quy n h n. Ngoài ra các chuyên viên giúp vi c có nhi m v thông tin, báo cáo k p th i nh ng công vi c mình ph trách khi Trư ng phòng yêu c u. 3. Trư ng phòng ch u trách nhi m m b o vi c th c hi n ch thông tin, báo cáo nh kỳ (ho c t xu t) theo quy nh c a UBND qu n và ngành c p trên k p th i, chính xác, trung tr c. i u 9. Ch h ih p 1. Phòng Y t h p cơ quan m i tu n 01 l n (vào sáng th hai hàng tu n). 2. Ngoài ra, Phòng có th t ch c h p b t thư ng ph bi n, tri n khai nh ng công vi c t xu t c a thành ph ho c qu n. 3. Tùy theo nhu c u công tác, Phòng có th t ch c các cu c h p giao ban v i các ngành có liên quan th ng nh t trư c khi xu t UBND qu n. 4. Hàng tháng t ch c h p giao ban i v i Trung tâm Y t d phòng, B nh vi n qu n 3 tri n khai nhi m v công tác và ki m tra vi c th c hi n. 5. Cán b , công ch c có trách nhi m th c hi n t t ch tr c cơ quan theo l ch phân công. i u 10. M i quan h công tác 1. i v i S Y t thành ph : Phòng Y t qu n thư ng xuyên liên h ư c hư ng d n v chuyên môn nghi p v . ng th i th c hi n các công tác, báo cáo theo yêu c u c a S Y t thành ph , tham d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do S Y t tri u t p. 2. i v i y ban nhân dân qu n: ch u s lãnh o toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Trư ng phòng có trách nhi m ti p nh n ch th , chương trình công tác tham mưu k ho ch và báo cáo UBND qu n nh ng k t qu công tác ư c phân công. Trư ng h p H ND qu n có yêu c u, n u ư c s y nhi m c a Ch t ch UBND qu n, thì Trư ng phòng báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan trong kỳ h p c a H ND. 3. i v i các cơ quan chuyên môn thu c UBND qu n: th c hi n m i quan h bình ng, ph i h p trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Trong trư ng h p chưa t ư c s nh t trí c a các ơn v v các công vi c có liên quan, Trư ng phòng ch ng t p h p báo cáo xin ý ki n UBND qu n.
  6. 4. i v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th qu n: khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình UBND qu n gi i quy t các yêu c u theo quy nh. 5. i v i Trung tâm Y t d phòng qu n; B nh vi n qu n; Tr m Y t phư ng: - Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. - B nh vi n qu n có trách nhi m ph i h p trong ho t ng thanh tra, ki m tra hành ngh y dư c trên a bàn qu n. - Trung tâm Y t d phòng có trách nhi m ph i h p trong ho t ng thanh tra, ki m tra các ho t ng chuyên môn k thu t v y t d phòng trên a bàn qu n. - Tr m Y t phư ng có trách nhi m ph i h p trong giám sát ho t ng hành ngh y t tư nhân trên a bàn phư ng. 6. V i y ban nhân dân các phư ng: - Hư ng d n y ban nhân dân phư ng th c hi n ch c năng, nhi m v qu n lý hành chính Nhà nư c v các lĩnh v c y t có nh hư ng n s c kh e cho nhân dân trên a bàn phư ng. - Cung c p cho y ban nhân dân phư ng các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c trên lĩnh v c y t ; ng th i h tr k t h p th c hi n ch thanh tra, ki m tra chuyên ngành t i a phương khi có yêu c u. 7. i v i các cơ quan, xí nghi p, trư ng h c trên a bàn qu n: Phòng Y t có trách nhi m hư ng d n, ph i h p ki m tra ho t ng các cơ quan xí nghi p, trư ng h c trên a bàn qu n th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v y t . i u 11. Ch khen thư ng, k lu t Cán b , công ch c c a Phòng ư c qu n khen thư ng ho c k lu t tùy vào m c hoàn thành công tác chuyên môn, g n li n v i vi c ch p hành n i quy cơ quan, thông qua nh n xét ánh giá k t qu công vi c hàng tháng, quý, 06 tháng, năm. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 12. Trư ng Phòng Y t qu n có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng khó khăn vư ng m c, Trư ng phòng trao i th ng nh t v i Phòng N i v qu n xu t y ban nhân dân qu n i u ch nh, b sung, s a i cho phù h p./.
  7. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr nh Văn Thình
Đồng bộ tài khoản