intTypePromotion=3

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
51
lượt xem
4
download

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH LÀO CAI c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 03/2008/Q -UBND Lào Cai, ngày 04 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH M T S N I DUNG V QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI U BAN NHÂN DÂN T NH LÀO CAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 99/2004/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính Ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình ; Căn c Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Thông tư s 06/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng; Xét ngh c a S Xây d ng t i T trình s : 120 /TTr-SXD ngày 28 /12 /2007. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này “B n Quy nh m t s n i dung v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Lào Cai”. i u 2. Giao cho S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các ngành có liên quan hư ng d n, ôn c ki m tra, giám sát vi c th c hi n b n Quy nh này. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám c S Xây d ng, Th trư ng các s , ban, ngành ; Ch t ch UBND các huy n, thành ph ; các t ch c, cá nhân có ho t ng xây d ng trên a bàn t nh Lào Cai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KÝ THAY CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Văn phòng Chính Ph ; - C c Ki m tra VBQPPL - B Tư pháp; - Website Chính ph ; - oàn i bi u QH t nh Lào Cai; - TT.TU, H ND, UBND t nh; - Ban Pháp ch H ND t nh; Ph m Văn Cư ng - Như i u 3 Q ; - Các chuyên viên; - Lưu: VT- XDCB.
 2. QUY NNH M T S N I DUNG V QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI (Kèm theo quy t nh s : 03 /2008/Q -UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a UBND t nh Lào Cai) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh B n Quy nh này quy nh m t s n i dung c th v vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình trên a bàn t nh Lào Cai bao g m: T ng m c u tư, d toán xây d ng công trình, nh m c và ơn giá, h p ng trong ho t ng xây d ng, thanh toán quy t toán v n u tư xây d ng công trình s d ng v n Nhà nư c do a phương qu n lý, v n h n h p trong ó v n nhà nư c do a phương qu n lý chi m t 30% tr lên. Trư ng h p có quy nh riêng c a Th tư ng Chính ph ho c có i u ư c qu c t mà cơ quan, t ch c có thNm quy n c a Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t mà có quy nh khác thì không áp d ng quy nh này. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân liên quan n vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình s d ng v n Nhà nư c do a phương qu n lý. Khuy n khích các t ch c, cá nhân liên quan n vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình s d ng ngu n v n khác áp d ng quy nh này. i u 3. Nguyên t c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình Nguyên t c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i i u 3 Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. Chương 2: T NG M C U TƯ C A D ÁN VÀ D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 4. N i dung t ng m c u tư xây d ng công trình T ng m c u tư xây d ng công trình (sau ây g i là t ng m c u tư) là chi phí d tính c a d án bao g m các chi phí theo quy nh t i i m 1.1 kho n 1 Ph n II Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (g i t t là thông tư 05/2007/TT-BXD). T ng m c
 3. u tư xây d ng công trình là m t n i dung b t bu c ph i có trong ph n thuy t minh c a d án u tư xây d ng công trình. i u 5. L p t ng m c u tư T ng m c u tư xây d ng công trình ư c xác nh theo kho n 1 i u 5 Ngh nh 99/CP và hư ng d n t i ph l c s 01 Thông tư 05/BXD. 1.Chi phí xây d ng: a) Chi phí xây d ng tính theo thi t k cơ s c a d án ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng ch y u tính t thi t k cơ s và ơn giá do U ban nhân dân t nh công b , giá v t li u t i th i i m ư c cơ quan có thNm quy n thông báo, ch chính sách hi n hành. Chi phí xây d ng các công tác khác còn l i ư c tính theo t l (%) trên t ng chi phí xây d ng các công tác xây d ng ch y u. b) Chi phí xây d ng tính theo di n tích ho c công su t s d ng công trình thì xác nh theo giá xây d ng t ng h p ho c su t v n u tư xây d ng công trình. Giá xây d ng t ng h p ư c xác nh trên cơ s ơn giá xây d ng chi ti t do U ban nhân dân t nh công b , giá v t li u t i th i i m ư c cơ quan có thNm quy n thông báo và các ch chính sách hi n hành. Su t v n u tư xây d ng công trình ư c xác nh theo t ng lo i công trình, nhóm công trình, c p công trình t i m t th i i m nh t nh và ư c i u ch nh theo th i gian th c hi n d án. Su t v n u tư xây d ng công trình ư c xác nh theo hư ng d n t i Ph l c s 01 kèm theo quy nh này. c) Chi phí xây d ng tính theo s li u c a các công trình xây d ng ã có ch tiêu kinh t k thu t tương t ã th c hi n thì ph i s d ng ch tiêu kinh t - k thu t các công trình ã xây d ng t i Lào Cai. Chi phí xây d ng tính theo s li u các công trình ã có ch tiêu kinh t k thu t tương t ư c xác nh theo hư ng d n t i Ph l c s 02 kèm theo quy nh này. 2. Chi phí thi t b xác nh theo hư ng d n t i m c 2 Ph l c s 2 Thông tư s 05/TT- BXD; 3. Chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng trong t ng m c u tư ư c xác nh trên cơ s Phương án gi i phóng m t b ng ư c c p có thNm quy n phê duy t; 4. Chi phí qu n lý d án ư c xác nh theo nh m c t l ph n trăm do B Xây d ng công b ho c xác nh theo phương pháp l p d toán; 5. Chi phí tư v n u tư xây d ng g m các công vi c theo hư ng d n t i ti t 1.1.5 i m 1.1 m c 1 Ph n II Thông tư 05/TT-BXD. Nh ng công vi c tư v n u tư xây d ng ã có nh m c ư c B Xây d ng công b thì áp d ng theo nh m c ó xác nh chi phí, nh ng công vi c không có nh m c thì t m tính ưa vào t ng m c u tư, khi th c hi n ph i xác nh b ng phương pháp l p d toán và ư c ch u tư phê duy t. Trư ng h p ch u tư có i u ki n, năng l c th c hi n m t s công vi c tư v n u tư xây d ng thì ư c hư ng chi phí th c hi n công vi c tư v n ó;
 4. 6. Chi phí khác g m các chi phí theo hư ng d n t i ti t 1.1.6 i m 1.1 m c 1 Ph n II Thông tư 05/TT-BXD ư c xác nh theo nh m c quy nh, nh ng chi phí chưa có quy nh thì t m tính ưa vào t ng m c u tư, khi th c hi n ph i l p d toán và phê duy t theo quy nh; 7. Chi phí d phòng th c hi n theo hư ng d n t i ti t 1.1.7 i m 1.1 m c 1 Ph n II Thông tư 05/TT-BXD. i u 6. Th m nh và phê duy t t ng m c u tư T ng m c u tư ư c ghi trong quy t nh u tư xây d ng công trình và ph i ư c thNm nh, phê duy t. 1. S K ho ch và u tư thNm nh t ng m c u tư các d án thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n thNm nh t ng m c u tư các d án thu c thNm quy n phê duy t c a Ch t ch U ban nhân dân huy n, thành ph và Ch t ch U ban nhân dân c p xã; 2. ThNm quy n phê duy t t ng m c u tư th c hi n theo quy nh t i i u 12 Quy t nh s 24/2007/Q -UBND ngày 5/6/2007 c a U ban nhân dân t nh Lào Cai v vi c ban hành m t s i m c th v qu n lý quy ho ch, qu n lý d án u tư xây d ng công trình và qu n lý ch t lư ngcông trình t i Lào Cai; i u 7. i u ch nh t ng m c u tư: Th c hi n theo quy nh t i i u 7 Ngh nh 99/2007/N -CP. i u 8. L p d toán xây d ng công trình D toán xây d ng công trình là cơ s ch u tư qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. D toán công trình bao g m chi phí xây d ng, chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n u tư xây d ng, chi phí khác và chi phí d phòng. 1. Chi phí xây d ng ư c xác nh b ng cách l p d toán trên cơ s kh i lư ng các công vi c tính theo thi t k k thu t ho c thi t k b n v thi công và ơn giá do U ban nhân dân t nh công b , giá v t li u t i th i i m ư c cơ quan có thNm quy n thông báo, ch chính sách hi n hành. Chi phí làm nhà t m t i hi n trư ng và i u hành thi công ư c xác nh b ng nh m c t l theo hư ng d n t i ti t 2.2.1 i m 2.2 m c 2 Ph n II Thông tư 05/TT-BXD, trư ng h p chi phí này tính theo nh m c l n hơn 100 tri u ng thì ph i l p d toán ho c xác nh theo su t v n u tư i v i nhà t m do UBND t nh công b ; 2. Chi phí thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí khác và chi phí d phòng th c hi n theo hư ng d n t i m c 2 Ph n II Thông tư 05/TT-BXD. 3. Chi phí tư v n u tư xây d ng công trình ư c tính theo nh m c ban hành kèm theo văn b n công b c a B Xây d ng, nh ng công vi c tư v n u tư xây d ng không có nh m c thì ph i l p d toán; i u 9. Th m tra, phê duy t d toán công trình
 5. 1. Công trình ho c h ng m c công trình trư c khi kh i công ph i có thi t k , d toán ư c phê duy t; 2. Ch u tư t t ch c thNm tra và phê duy t d toán xây d ng công trình, trư ng h p không có năng l c thNm tra thì ư c phép thuê t ch c, cá nhân có năng l c, kinh nghi m thNm tra d toán làm cơ s phê duy t. 3. Các S qu n lý xây d ng chuyên ngành và các phòng chuyên môn thu c c p huy n không ư c th c hi n công vi c tư v n thNm tra thi t k , d toán cho các ch u tư khác. i u 10. i u ch nh d toán công trình Th c hi n theo i u 11 Ngh nh 99/2007/N -CP. Chương 3: NNH M C VÀ GIÁ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 11. L p và qu n lý nh m c xây d ng nh m c xây d ng g m nh m c kinh t - k thu t và nh m c t l . 1. nh m c kinh t - k thu t do B Xây d ng công b là căn c l p ơn giá xây d ng công trình t i Lào cai; 2. nh m c t l do B Xây d ng công b dùng xác nh chi phí m t s lo i công vi c, chi phí trong u tư xây d ng bao g m: Tư v n u tư xây d ng, công trình ph tr , chuNn b công trư ng, chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c và m t s công vi c, chi phí khác. 3.Trư ng h p công tác xây d ng không có trong h th ng nh m c ư c B Xây d ng công b thì ch u tư, nhà th u, t ch c tư v n căn c vào yêu c u k thu t và i u ki n thi công l p nh m c theo hư ng d n l p nh m c xây d ng công trình t i ph l c s 3 kèm theo Thông tư s 05/TT-BXD g i S Xây d ng thNm nh và trình U ban nhân dân t nh phê duy t áp d ng; 4. Trư ng h p nh m c công tác xây d ng ư c B Xây d ng công b chưa phù h p v i yêu c u k thu t c a công trình, chưa phù h p v i i u ki n thi công ho c bi n pháp thi công thì ch u tư, nhà th u, t ch c tư v n i u ch nh nh ng nh m c ó theo hư ng d n l p nh m c xây d ng công trình t i ph l c s 3 kèm theo Thông tư s 05/TT-BXD g i S Xây d ng thNm nh và trình U ban nhân dân t nh phê duy t áp d ng; 5. S Xây d ng giúp U ban nhân dân t nh qu n lý nh m c xây d ng t i Lào Cai; i u 12. L p ơn giá xây d ng và ơn giá xây d ng công trình 1. S Xây d ng l p các b ơn giá xây d ng áp d ng t i Lào Cai trên cơ s nh m c kinh t - k thu t do B Xây d ng công b ;
 6. 2. Ch u tư l p ơn giá xây d ng công trình cho công trình xây d ng c th trên cơ s ơn giá xây d ng t i Lào Cai do UBND t nh công b và các y u t chi phí sau: a) V t li u xây d ng ư c xác nh phù h p v i tiêu chuNn, ch ng lo i và ch t lư ng v t li u xây d ng s d ng cho công trình xây d ng c th . Giá v t li u xây d ng xác nh trên cơ s giá v t li u chính do cơ quan có thNm quy n thông báo, báo giá c a nhà s n su t, thông tin giá c a nhà cung c p ho c giá ã dư c áp d ng cho công trình khác có tiêu chuNn, ch t lư ng tương t ; b) Giá nhân công xây d ng ư c tính toán theo ơn giá nhân công trong ơn giá xây d ng do y ban nhân dân t nh công b và căn c theo m c ti n lương t i thi u ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công b , kh năng chi tr c a ch u tư và các yêu c u khác; c) Giá ca máy và thi t b thi công tính theo ơn giá ca máy và thi t b thi công do y ban nhân dân t nh công b . i u 13. Qu n lý giá xây d ng công trình 1. Ch u tư căn c tính ch t, i u ki n c th c a công trình, ơn giá xây d ng t i Lào Cai ư c U ban nhân dân t nh công b , giá v t li u t i th i i m ư c cơ quan có thNm quy n thông báo và ch chính sách hi n hành làm cơ s xác nh t ng m c u tư và d toán xây d ng công trình qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; 2. Nh ng công vi c không có trong h th ng ơn giá ư c U ban nhân dân t nh công b ho c ơn giá ư c công b chưa phù h p v i i u ki n thi công, bi n pháp thi công thì ch u tư, nhà th u, ơn v tư v n l p ơn giá trên cơ s nh m c quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u 10 g i S Xây d ng thNm nh trình U ban nhân dân t nh phê duy t th c hi n. Chương 4: H P NG TRONG HO T NG XÂY D NG i u 14. Nguyên t c ký k t h p ng xây d ng 1. Nguyên t c ký k t h p ng th c hi n theo m c 3 Ph n I Thông tư s 06/2007/TT- BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng; 2. H p ng xây d ng ư c ký k t căn c ph i vào Quy t nh phê duy t k ho ch u th u; H sơ m i th u, h sơ d th u c a nhà th u ư c ch n còn hi u l c và các văn b n khác có liên quan; Quy t nh phê duy t k t qu l a ch n nhà th u; K t qu thương th o h p ng; Thông tin v năng l c và tài chính c a nhà th u t i th i i m ký h p ng ph i áp ng úng yêu c u c a h sơ m i th u. i u 15. Giá h p ng xây d ng
 7. Giá h p ng xây d ng là kho n kinh phí bên giao th u cam k t tr cho bên nh n th u th c hi n kh i lư ng công vi c theo yêu c u v ch t lư ng, ti n và yêu c u khác qui nh trong h p ng. Giá h p ng không vư t giá trúng th u ư c duy t ( i v i trư ng h p u th u), không vư t d toán gói th u ( i v i trư ng h p ch nh th u) tr trư ng h p kh i lư ng phát sinh ngoài gói th u ư c Ngư i quy t nh u tư cho phép. Tùy theo c i m tính ch t công trình xây d ng, ch u tư l a ch n m t trong các hình th c h p ng theo quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 21 Ngh nh 99/2007/N -CP trình ngư i quy t nh u tư phê duy t trong k ho ch u th u; i u 16. i u ch nh giá h p ng xây d ng i u ch nh h p ng ph i ư c ngư i quy t nh u tư cho phép và ch áp d ng trong th i gian th c hi n h p ng theo h p ng ã ký, trư ng h p c bi t ph i kéo dài th i gian do có nh ng nguyên nhân khách quan mà không do l i c a bên nh n th u gây ra thì bên giao th u ph i xem xét nguyên nhân d n n ch m ti n báo cáo ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh vi c gia h n h p ng. Giá h p ng sau i u ch nh không ư c vư t d toán, t ng d toán ho c giá gói th u trong k ho ch u th u ư c duy t, tr trư ng h p ư c ngư i quy t nh u tư cho phép. Vi c i u ch nh giá h p ng ph i ư c ghi trong h p ng và phù h p v i h sơ m i th u, h sơ d th u và k t qu àm phán h p ng. Trong h p ng các bên quy nh rõ các trư ng h p ư c i u ch nh h p h p ng, phương pháp, cách th c, ph m vi i u ch nh h p ng. Giá h p ng ư c i u ch nh trong các trư ng h p sau: 1. H p ng theo hình th c giá h p ng tr n gói (Hình th c tr n gói và hình th c theo t l ph n trăm quy nh trong Lu t u th u): a) Khi có kh i lư ng công vi c b sung ngoài h p ng ã ư c ký k t; b) Khi các bên h p ng th ng nh t không th c hi n m t s công vi c trong h p ng; c) Khi có thay i thi t k so v i thi t k ã ư c duy t; 2. H p ng theo hình th c theo ơn giá c nh: a) Khi kh i lư ng phát sinh l n hơn 20% kh i lư ng công vi c tương ng mà nhà th u ph i th c hi n theo h p ng; b) Khi có bi n ng l n v giá nhiên li u, v t tư, thi t b ho c khi Nhà nư c thay i các chính sách có liên quan nh hư ng tr c ti p t i vi c th c hi n h p ng. c) Khi có kh i lư ng phát sinh tăng gi m trong quá trình th c hi n h p ng không do l i c a nhà th u gây ra. 3. H p ng theo hình th c giá i u ch nh:
 8. a) Trong h p ng có s d ng ơn giá t m tính i v i nh ng công vi c ho c kh i lư ng công vi c mà th i i m h p ng bên giao th u và bên nh n th u chưa i u ki n xác nh chính xác ơn giá và ng ý i u ch nh khi có i u ki n xác nh ơn giá; b) Trong h p ng có cam k t xem xét i u ch nh l i các ơn giá sau kho ng th i gian nh t nh k t khi ký h p ng; c) Khi có bi n ng l n v giá nhiên li u, v t tư, thi t b ho c khi Nhà nư c thay i các chính sách có liên quan nh hư ng tr c ti p t i vi c th c hi n h p ng; d) Khi có b sung công vi c ngoài h p ng ã ư c ký k t; ) Khi các bên h p ng th ng nh t không th c hi n m t s công vi c trong h p ng; e) Khi có thay i thi t k so v i thi t k ã ư c duy t; g) Khi kh i lư ng phát sinh l n hơn 20% kh i lư ng công vi c tương ng mà nhà th u ph i th c hi n theo h p ng; 4. H p ng theo hình th c giá h p ng k t h p: Tùy theo lo i công vi c áp d ng giá h p ng tr n gói, giá h p ng theo ơn giá c nh, giá h p ng theo i u ch nh giá ng v i các trư ng h p ư c i u ch nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u này i u ch nh giá h p ng cho phù h p. i u 17. T m ng v n th c hi n h p ng xây d ng Bên nh n th u ư c t m ng v n u tư xây d ng theo quy nh t i kho n 1 i u 24 Ngh nh 99/2007/N -CP, các văn b n qui nh hi n hành khác c a Nhà nư c có liên quan và quy nh sau: 1. Trư c khi t m ng v n u tư xây d ng công trình, bên nh n th u n u có nhu c u t m ng thì ph i có văn b n ngh t m ng và ph i có b o lãnh t m ng c a ngân hàng. Giá tr b o lãnh không th p hơn giá tr ngh t m ng, th i gian hi u l c c a b o lãnh t m ng có giá tr n khi thu h i 100% ti n t m ng. Trư ng h p bên nh n th u không có b o lãnh thì ư c t m ng không quá m c b o m th c hi n h p ng. 2. Các d án k các các d án phát sinh trong kỳ k ho ch ph i ư c ghi v n và b sung k ho ch v n k p th i áp ng kh năng t m ng v n th c hi n h p ng xây d ng. Chương 5: THANH QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH i u 18. Thanh toán v n u tư xây d ng công trình
 9. Th c hi n theo qui nh t i i u 31, Ngh nh s 99/2007/N -CP; i u 42 N 16/CP và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 19. Quy t toán v n u tư Th c hi n theo qui nh t i i u 32 Ngh nh s 99/2007/N -CP và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 20. Th m quy n th m nh, phê duy t quy t toán v n u tư xây d ng công trình 1. S Tài chính thNm tra h sơ báo cáo quy t toán và trình UBND t nh phê duy t quy t toán i v i các công trình do U ban nhân dân t nh quy t nh u tư; 2. Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n thNm tra h sơ báo cáo quy t toán và trình UBND cùng c p phê duy t quy t toán i v i các công trình do U ban nhân dân c p huy n quy t nh u tư. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 21. X lý chuy n ti p 1. Các d án ã ư c phê duy t t ng m c u tư trư c ngày quy nh này có hi u l c thì th c hi n qu n lý chi phí u tư xây d ng theo quy nh v qu n lý chi phí u tư quy nh t i ngh nh 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a chính ph v s a i, b sung m t s i u c a ngh nh 16/2005/N -CP, Quy t nh s 24/2007/Q -UBND ngày 5/6/2007 c a U ban nhân dân t nh Lào Cai v vi c ban hành m t s i m c th v qu n lý quy ho ch, qu n lý d án u tư xây d ng công trình và qu n lý ch t lư ng công trình t i Lào Cai và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. Trư ng h p c n thi t i u ch nh t ng m c u tư theo quy nh c a ngh nh 99/N -CP và quy nh này thì ngư i quy t nh u tư xem xét i u ch nh nhưng không làm gián o n các công vi c th c hi n d án; 2. Các d án chưa phê duy t thì th c hi n theo quy nh này; 3. Các d án ang th c hi n d dang n u có i u ch nh h p ng thì th c hi n i u ch nh h p ng theo quy nh này; 4. T m ng h p ng th c hi n theo quy nh này; i u 22. T ch c th c hi n 1. S Xây d ng:
 10. a) L p các b ơn giá xây d ng t i Lào Cai ( ơn giá máy và thi t b thi công, ơn giá xây d ng công trình, ơn giá kh o sát xây d ng, ....) trình UBND t nh xem xét công b ; b) Công b ch s giá xây d ng, su t v n u tư xây d ng công trình; c) Hư ng d n l p t ng m c u tư xây d ng công trình và qu n lý giá xây d ng và d toán xây d ng công trình. 2. S Tài chính hư ng d n t m ng, thanh quy t toán công trình và chi phí qu n lý d án. 3. Ch t ch UBND các huy n, thành ph và Th trư ng các s , ban, ngành có liên quan ph i h p ôn c th c hi n quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c các t ch c, cá nhân ph n ánh v S Xây d ng t ng h p báo cáo U ban nhân nhân t nh xem xét i u ch nh cho phù h p./. PH L C S 01 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a UBND t nh Lào Cai) Su t v n u tư xây d ng ư c xác nh như sau: Gxd = G*Ks t Trong ó: G là su t v n u tư xây d ng công trình, h ng m c công trình tương t ã có; Ks t là h s i u ch nh v th i gian th c hi n d án và ư c xác nh theo công th c: Ks t = Kvl*Knc*Km*Kk Trong ó: Kvl là t l bình quân gi a giá các v t li u chính theo lo i công trình t i th i i m l p, phê duy t d án và giá bình quân các v t li u chính c a lo i công trình t i th i i m công b su t v n u tư; Knc là t l ti n lương công nhân theo ch chính sách quy nh t i th i i m l p, phê duy t d án và ti n lương công nhân theo ch chính sách quy nh t i th i i m công b su t v n u tư;
 11. Km là t l giá ca máy ư c công b t i th i i m l p, phê duy t d án và giá ca máy t i th i i m công b su t v n u tư; Kk là h s i u ch nh các chi phí khác (n u có), trư ng h p không có thì l y Kk=1. PH L C S 02 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a UBND t nh Lào Cai) Chi phí xây d ng n u tính theo s li u c a các công trình xây d ng ã có ch tiêu kinh t k thu t tương t ã th c hi n ư c tính theo công th c: Gxd = Gxd-cttt* Ht*Hkv Trong ó: - Gxd là chi phí xây d ng công trình; - Gxd-cttt là chi phí xây d ng công trình tương t ; - Ht là h s quy i v th i i m l p d án ư c xác nh theo công th c: Ht = Hvl* Hnc*Hm*Hk Trong ó: - Hvl là t l bình quân gi a giá các v t li u chính t i th i i m và giá bình quân các v t li u chính c a công trình tương t ã có; - Hnc là t l ti n lương công nhân theo ch chính sách quy nh t i th i i m và ti n lương bình quân công nhân theo ch chính sách quy nh t i th i i m th c hi n công trình tương t ã có; - Hm là t l giá ca máy ư c công b t i th i i m và giá ca máy t i th i i m th c hi n công trình tương t ã có. Hk là h s i u ch nh các chi phí khác (n u có), trư ng h p không có thay i so v i th i gian th c hi n d án tương t ã có thì l y Hk=1. H s quy iv a i m xây d ng ư c xác nh theo công th c: Hkv = Hp*Kvl Trong ó: - Hp là t l gi a ph c p khu v c nơi xây d ng công trình và ph c p khu v c nơi xây d ng công trình tương t ã có; - Hvl là t l gi a giá các v t li u chính t i nơi xây d ng công trình và giá v t li u t i nơi xây d ng công trình tương t ã có.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản