Quyết định số 04/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
24
lượt xem
1
download

Quyết định số 04/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 04/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM XÚC TI N THƯƠNG M I VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c quy t nh s 104/2001/q -ub ngày 01 tháng 11 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p trung tâm xúc ti n thương m i và u tư thành ph trên cơ s t ch c l i trung tâm phát tri n ngo i thương và u tư thành ph h chí minh; Xét ngh c a giám c trung tâm xúc ti n thương m i và u tư thành ph t i Văn b n s 514/ITPC-VP ngày 15 tháng 11 năm 2001 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 126/TCCQ ngày 26 tháng 11 năm 2001; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Xúc ti n Thương m i và u tư thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Tài chính - V t giá, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Thương m i, Th trư ng các S - Ngành thành ph và Giám c Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 CHŨ TNCH - B Thương m i - B K ho ch và u tư - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - UBMTTQ và các oàn th TP - Ban TCTU, Ban TCCQ/TP (3b), - UBND các qu n - huy n - Các T ng Công ty 90, Các s - ngành TP Lê Thanh H i - Công an thành ph , NHNN/TP - Kho b c Nhà nư c thành ph
  2. - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP. H Chí Minh, ngày 17 tháng 01năm 2002 QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM XÚC TI N THƯƠNG M I VÀ U TƯ THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04 /2002/Q -UB ngày 17tháng 01 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. Trung tâm Xúc ti n thương m i và u tư thành ph H Chí Minh (dư i ây g i t t là Trung tâm) là cơ quan chuyên trách xúc ti n thương m i và u tư c a y ban nhân dân thành ph . Tên giao d ch ti ng Anh : Investment and Trade Promotion Centre of Ho Chi Minh City. Tên vi t t t : ITPC Trung tâm là ơn v s nghi p có thu, h ch toán theo phương th c gán thu bù chi, ư c ngân sách h tr m t ph n kinh phí ho t ng theo k ho ch ư c duy t, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh. Tr s Trung tâm t t i s 92-96, ư ng Nguy n Hu , qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. Trung tâm có nhi m v :
  3. 2.1. Tham gia xây d ng và góp ph n th c hi n k ho ch, chương trình xúc ti n thương m i, u tư c a thành ph và th c hi n các nhi m v khác v xúc ti n thương m i, u tư theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . 2.1.1. Ph i h p v i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , s Thương m i, s K ho ch và u tư, Vi n Kinh t , các s - ngành có liên quan c a thành ph , y ban nhân dân các qu n - huy n, Khu ô th m i Th Thiêm, Khu Nam thành ph , các Khu công nghi p, các Khu ch xu t, các H i doanh nghi p,... xu t các chương trình, k ho ch 5 năm, hàng năm v xúc ti n thương m i và u tư c a thành ph ; 2.1.2. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph các chính sách h tr , khuy n khích xu t khNu, u tư nư c ngoài vào thành ph và u tư c a doanh nghi p thành ph ra nư c ngoài ; 2.1.3/ Tri n khai các gi i pháp, chương trình xúc ti n thương m i, u tư do y ban nhân dân thành ph quy t nh. 2. 2. Thu th p thông tin và nghiên c u v th trư ng, cơ h i u tư và thông tin kinh t : 2.2.1. Thu th p thông tin và nghiên c u v th trư ng trong nư c và xu t khNu, cơ h i u tư tư v n cho y ban nhân dân thành ph và cho doanh nghi p; 2.2.2. Xây d ng cơ s d li u v ti m năng c a thành ph , hàng hóa, th trư ng, xu t - nh p khNu và u tư ; 2.2.3. Phát hành b n tin thưong m i và u tư, các n phNm v k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph và các khu v c tr ng i m như Khu ô th m i Th Thiêm, Khu Nam thành ph , Khu công ngh cao, các Khu công nghi p, các Khu ch xu t, ... các chính sách khuy n khích xu t khNu và u tư c a thành ph và qu c gia, thông tin th trư ng, cơ h i kinh doanh, thông tin v doanh nghi p, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t ; 2.2.4. T ch c thông tin v thương m i và u tư qua m ng theo quy ho ch phát tri n m ng thông tin c a thành ph . 2.3. Cung c p các d ch v , tri n khai các chính sách c a thành ph và Nhà nư c h tr doanh nghi p m r ng th trư ng trong nư c, Ny m nh xu t khNu và thu hút u tư nư c ngoài bao g m : 2.3.1. T ch c b i dư ng v nghi p v ho c gi i thi u các t ch c cung c p các d ch v v nghiên c u th trư ng, ti p th , ngo i thương, u tư, ngo i ng ; tư v n ho c gi i thi u tư v n cho doanh nghi p v giao d ch àm phán, ký k t h p ng, thanh toán, b o hi m, thi t k m u mã, ki u dáng công nghi p, bao bì óng gói, v.v... giúp doanh nghi p nâng cao năng l c v thương m i trong nư c và nư c ngoài, v qu n tr doanh nghi p ; 2.3.2. Tư v n, h tr doanh nghi p m các Văn phòng i di n thương m i và u tư trong nư c và nư c ngoài ; các phòng trưng bày, c a hàng bán s n phNm ;
  4. 2.3.3. T ch c ho c h tr t ch c các oàn doanh nghi p i kh o sát th trư ng, tham d h i ch , tri n lãm, di n àn u tư trong nư c và nư c ngoài ; 2.3.4. xu t vi c áp d ng các chính sách khuy n khích xu t khNu và u tư c a thành ph cho các doanh nghi p trong nư c và ngoài nư c ; 2.3.5. T ch c ón ti p, b trí chương trình cho các doanh nghi p nư c ngoài, các t ch c và cơ quan nư c ngoài vào thành ph tìm hi u môi trư ng u tư và thương m i thành ph , tìm ki m cơ h i kinh doanh và u tư theo k ho ch ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t ; 2.3.6. T ch c h i th o, h i ngh chuyên v th trư ng, s n phNm ; gi i thi u s n phNm xu t khNu, gi i thi u các d án kêu g i u tư c a thành ph ; 2.3.7. Xây d ng phòng trưng bày gi i thi u s n phNm xu t khNu ; t ch c ho c ph i h p t ch c các h i ch và tri n lãm hàng hóa xu t khNu c a thành ph theo k ho ch ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t ; 2.3.8. Cung c p ho c gi i thi u cung c p d ch v cho doanh nghi p nư c ngoài và trong nư c n thành ph tìm cơ h i và i tác kinh doanh : Phòng h i ngh , văn phòng làm vi c ; d ch v thư ký, phiên d ch và chuyên viên nghi p v ; l p d án u tư ; tham quan các doanh nghi p thành ph ; g p g các doanh nghi p, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. 2.4. Thu th p ý ki n c a c ng ng doanh nghi p trong nư c và ngoài nư c, qua ó ki n ngh y ban nhân dân thành ph các v n liên quan n ch trương, chính sách kinh t , tuy n d ng lao ng, khoa h c - công ngh , ào t o, h i quan, xúc ti n thương m i và u tư nh m c i thi n môi trư ng kinh doanh và u tư c a thành ph ; t ch c cho doanh nghi p g p g lãnh o thành ph và các s - ngành thành ph gi i quy t các khó khăn, vư ng m c c a doanh nghi p. 2.5. Phát tri n h p tác qu c t v i các t ch c xúc ti n thương m i và u tư trong nư c và nư c ngoài, nh m Ny m nh ho t ng xúc ti n thương m i và u tư c a thành ph . i u 3. Trung tâm có các quy n h n sau : 3.1. ư c các cơ quan ch c năng cung c p tài li u, thông tin v kinh t , thương m i và u tư c a thành ph có liên quan tr c ti p n th c hi n nhi m v xúc ti n thương m i và u tư. 3.2. ư c tham kh o các d án qui ho ch phát tri n c a thành ph và tham gia cùng các cơ quan ch c năng trình bày các v n kinh t , thương m i và u tư c a thành ph . 3.3. ư c m b o các i u ki n v tài chính, tài s n, phương ti n làm vi c và nhân s Trung tâm th c hi n t t nhi m v ư c giao. Chương 2:
  5. T CH C B MÁY i u 4. Trung tâm do Giám c ph trách, có m t s Phó Giám c giúp vi c. Giám c Trung tâm do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo phân c p qu n lý cán b . Các Phó Giám c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Giám c Trung tâm. Giám c, Phó Giám c Trung tâm ph i có trình i h c v kinh t ho c lu t; s d ng ư c ti ng Anh trong giao ti p v i ngư i nư c ngoài. i u 5. T ch c b máy và biên ch c a Trung tâm : 5.1. Trung tâm ư c thành l p các phòng ban chuyên môn nghi p v trên cơ s tinh g n, có hi u qu . Vi c thành l p, sáp nh p ho c thay i các phòng ban chuyên môn nghi p v th c hi n ch c năng nhi m v theo t ng th i kỳ do Giám c Trung tâm quy t nh, sau khi th a thu n v i Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph . 5.2. Biên ch c a Trung tâm ư c giao hàng năm trong biên ch hành chánh s nghi p do y ban nhân dân thành ph quy t nh. Ngoài ch tiêu biên ch ư c giao, Trung tâm ư c tuy n d ng thêm lao ng, c ng tác viên và tr lương t ngu n thu h p pháp c a Trung tâm. Trung tâm ư c s d ng m t ph n doanh thu t các ho t ng có thu thêm thu nh p cho s cán b , công ch c c a cơ quan theo hư ng d n c a s Tài chánh - V t giá. Trung tâm ư c áp d ng cơ ch tr lương khoán, thư ng theo k t qu ho t ng và úng quy nh c a Nhà nư c. Chương 3: M I QUAN H CÔNG TÁC C A TRUNG TÂM i u 6. Trung tâm ch u s ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân thành ph . Trung tâm có trách nhi m báo cáo các m t ho t ng c a Trung tâm cho y ban nhân dân thành ph ; ng th i, có các quan h ch y u sau : 6.1. Ph i h p v i các s - ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n - huy n t ng h p tình hình, xu t v i y ban nhân dân thành ph các chính sách, các bi n pháp th c hi n công tác xúc ti n thương m i, u tư và qu ng bá du l ch trên a bàn thành ph . 6.2. Ph i h p v i s K ho ch và u tư, s Thương m i, s Du l ch th c hi n các chương trình xúc ti n thương m i, u tư và qu ng bá du l ch c a thành ph . 6.3. Ph i h p v i s Ngo i v , các T ng lãnh s Vi t Nam, các i s quán Vi t Nam và các t ch c nư c ngoài t i thành ph H Chí Minh t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i, u tư và qu ng bá du l ch trong nư c và ngoài nư c.
  6. 6.4. Ph i h p v i các S , C c H i quan, C c Thu , các ngành c a thành ph tháo g khó khăn cho doanh nghi p trong ho t ng s n xu t - kinh doanh và u tư. 6.5. ư c tham d các kỳ h p c a y ban nhân dân thành ph , các s - ngành có liên quan n thương m i, u tư và du l ch. Chương 4: QU N LÝ TÀI CHÍNH C A TRUNG TÂM i u 7. Kinh phí ho t ng c a Trung tâm g m các ngu n : 7.1. Kinh phí h tr t ngân sách : 7.1.1- Kinh phí thư ng xuyên theo k ho ch hàng năm : Trung tâm l p k ho ch thu - chi theo phương th c gán thu bù chi, ph n thu không chi, ngân sách c p b sung nh ng nhu c u chi c n thi t. 7.1.2. Kinh phí c p theo án ho c chương trình xúc ti n thương m i và u tư c a thành ph . 7.2. Ngu n thu t các ho t ng có thu c a Trung tâm : Các kho n thu t nh ng ho t ng d ch v g n v i ch c năng, nhi m v chuyên môn c a Trung tâm b sung ngu n kinh phí ho t ng c a Trung tâm. 7.3. Trung tâm ư c s d ng các ngu n v n khác ho t ng : V n vay, v n h p tác, v n vi n tr t các t ch c qu c t và trong nư c theo úng quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c vào Quy ch này, Trung tâm có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác c a Trung tâm, t ch c b máy, b trí cán b phù h p v i yêu c u, nhi m v , ban hành n i quy, quy ch làm vi c và các quy nh ph c v công tác i u hành, b o m th c hi n t t ch c năng xúc ti n thương m i và u tư do y ban nhân dân thành ph giao. i u 9. Quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i theo ngh c a Giám c Trung tâm, Th trư ng các s - ngành có liên quan ho c yêu c u c a y ban nhân dân thành ph và phù h p v i quy nh c a pháp lu t./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản