Quyết định số 04/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 (đoạn từ phía Nam thị trấn Văn Điển đến hết địa phận Hà Nội) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2005/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH V VI C PHÊ DUY T CH GI I Ư NG QU C L 1A, T L 1/500 ( O N T PHÍA NAM THN TR N VĂN I N NH T NA PH N HÀ N I) U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy ho ch chi ti t huy n Thanh Trì t l 1/5000 (ph n S d ng t và Giao thông) ã ư c U ban nhân dân Thành ph phê duy t t i Quy t nh s 133/2001/Q -UB ngày 28/12/2001; Xét ngh c a S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i t i công văn s 13/QHKT-P1 ngày 04/01/2005. QUY T NNH i u 1: Phê duy t ch gi i ư ng Qu c l 1A, t l 1/500 ( o n t phía Nam th tr n Văn i n n h t a ph n Hà N i) do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p, ư c S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i thNm nh, ch p thu n ngày 04/01/2005 v i n i dung ch y u như sau: 1. a i m: - i m u tuy n: phía Nam Th tr n Văn i n. - i m cu i tuy n: ranh gi i Hà N i - Hà Tây. - Tuy n ư ng i qua a bàn Th tr n Văn i n, các Xã: T Hi p, Ngũ Hi p, Vĩnh Quỳnh, Ng c H i và Liên Ninh - Huy n Thanh Trì v i chi u dài kho ng 4,4km. 2. Hư ng tuy n: - Hư ng tuy n c a ư ng d a hoàn toàn trên cơ s ư ng hi n có, ư c m r ng v phía ông trên cơ s rãnh thoát nư c d c theo phía ông tuy n ư ng s t B c - Nam.
  2. 3. C p h ng ư ng: ư ng ph chính thành ph . 4. M t c t ngang: Tuy n ư ng có m t c t ngang i n hình r ng B=46m v i thành ph n chính g m: + Hai d i xe cơ gi i chính r ng 11,25mx2. + Hai d i xe a phương hai bên r ng 7mx2. + D i phân cách trung tâm r ng 1¸3m. + Hai d i phân cách gi a d i xe a phương và d i xe chính r ng 0,25mx2. + Hè phía ông r ng 6¸8m. T i m t s v trí, tuy n ư ng ư c m r ng c c b v phía ông kho ng 4 ¸10m ch gi i ư ng trùng tư ng rào hi n có c a các cơ quan, khu dân cư… d c theo phía ông tuy n ư ng. D i t m r ng này s d ng xe, tr ng cây xanh, công trình h t ng ph c v công c ng. Chi ti t c u t o m t c t ngang t ng o n c a tuy n ư ng s ư c xác nh khi duy t d án nghiên c u kh thi. 5. Ch gi i ư ng : - Ch gi i ư ng ư c xác nh trên cơ s tim ư ng, m t c t ngang i n hình, các thông s k thu t và kích thư c ghi trên b n v . - Tim tuy n ư ng ư c xác nh qua các i m : A, B, C, D, E , F theo to và k t h p v i các thông s k thu t ghi trên b n v . Ch gi i ư ng ph n m r ng v phía ông l y trùng tư ng rào các cơ quan ơn v ã xây d ng n nh theo th hi n trên b n v . Riêng o n cu i tuy n, t i khu v c Chùa Yên Phú ch gi i ư ng s ư c xem xét quy t nh trong quá trình phê duy t d án u tư xây d ng. 6. Các nút giao thông trên tuy n: Trên tuy n có các nút giao khác m c v i các ư ng quy ho ch t i v trí: - Giao v i ư ng vành ai 4 và tuy n ư ng s t vành ai phía Nam Hà N i. - Giao v i ư ng quy ho ch n i Ga u m i Ng c H i v i qu c l 1A và ư ng cao t c Pháp Vân - C u Gi t i cu i tuy n. Ch gi i các nút giao thông khác c t này s ư c xác nh theo d án và thi t k nút ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p Vành ai 4 có i u ch nh thì v trí nút giao thông t i ây s ư c i u ch nh l i cho phù h p. Các nút giao thông v i các tuy n ư ng ngang khác t ch c giao b ng, trong ó, các tuy n ư ng nhánh ch y u là giao nh p.
  3. Khi l p d án xây d ng c i t o tuy n ư ng, c n b sung các h m, c u vư t qua ư ng b và ư ng s t. i u 2: - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. - Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Tài chính; Ch t ch U ban nhân dân Huy n Thanh Trì, Ch t ch U ban nhân dân các xã, th tr n có tuy n ư ng i qua, các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản