Quyết định số 04/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2005/QĐ-UB về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** 04/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO D TOÁN KINH PHÍ HO T NG NĂM 2005 CHO CÁC I TR T T GIAO THÔNG THANH NIÊN XUNG PHONG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002 ; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Căn c Quy t nh s 194/2004/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v giao d toán ngân sách Nhà nư c năm 2005 ; Căn c Quy t nh s 86/2004/Q -BTC ngày 17 tháng 11 năm 2004 c a B trư ng B Tài chính v giao d toán thu, chi ngân sách Nhà nư c năm 2005 ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-H ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph khoá VII thông qua t i kỳ h p l n th 3 v nhi m v kinh t - xã h i thành ph năm 2005 ; Xét d toán kinh phí cho các i tr t t giao thông năm 2004 do Công ty D ch v công ích Thanh niên xung phong trình t i Công văn s 1122/CV-CT ngày 07 tháng 12 năm 2004 và ý ki n c a S Tài chính t i Công văn s 9016/TC-HCSN ngày 22 tháng 12 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1.- Nay giao d toán kinh phí ho t ng năm 2005 cho các i tr t t giao thông Thanh niên xung phong v i s ti n 10.814.855.000 (mư i t tám trăm mư i b n tri u tám trăm năm mươi lăm ngàn) ng ; trong ó : + Chi t ngu n thu ph t l i c a Ban An toàn giao thông (12%) : 2.890.800.000 ng ; + Chi t ngu n thu x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông l i thành ph (33%) : 7.924.055.000 ng. i u 2.- Giám c Công ty D ch v công ích Thanh niên xung phong có trách nhi m l p d toán chi thông qua Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , g i S Tài chính l p th t c c p phát kinh phí ho t ng cho các i tr t t giao thông Thnh niên xung phong theo quy nh.
  2. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban An toàn giao thông thành ph , Giám c Công an thành ph , Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph , Giám c Công ty D ch v công ích Thanh niên xung phong ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - TTUB : CT, PCT/ T, TM KT. CH TNCH - VP H -UB : PVP/KT, T PHÓ CH TNCH - T TM, T, TH - Lưu (TM/P) Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản