Quyết định số 04/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2006/QĐ-BYT việc ban hành Bản bổ sung Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N B SUNG DƯ C I N VI T NAM L N XU T B N TH BA B TRƯ NG B YT Căn c Lu t b o v s c kho nhân dân năm 1989; Căn c i u l v công tác tiêu chu n hoá ban hành kèm theo Ngh nh 141-H BT ngày 24/8/1982 c a H i ng B trư ng; Căn c Quy t nh s 85-H BT ngày 01/8/1983 c a H i ng B trư ng v vi c u nhi m cho Th trư ng m t s ngành ch qu n xét duy t và ban hành TCVN; Căn c Ngh nh c a Chính ph s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 quy nh v ch c năng, quy n h n và t ch c c a B Y t ; Xét công văn c a H i ng Dư c i n s 68/D -DT ngày 05/09/2005 v vi c xin quy t nh ban hành B n b sung Dư c i n Vi t Nam l n xu t b n th ba; Theo ngh c a Ông C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành B n b sung Dư c i n Vi t Nam l n xu t b n th ba, g m các Tiêu chuNn Qu c gia: 1. 22 chuyên lu n thu c nguyên li u và d ng bào ch m i ư c ưa vào Dư c i n ho c thay th chuyên lu n ã in trong Dư c i n Vi t Nam l n xu t b n th ba không còn phù h p; 2. Nh ng s a i ho c b sung liên quan n 195 chuyên lu n c a Dư c i n Vi t Nam l n xu t b n th ba: trong ó có 163 chuyên lu n thu c và 32 chuyên lu n v phương pháp ki m nghi m. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Nh ng Tiêu chuNn Qu c gia ghi trong B n b sung Dư c i n Vi t Nam l n xu t b n th ba ư c ban hành và áp d ng chính th c t ngày 01 tháng 04 năm 2006. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh B n b sung Dư c i n Vi t Nam l n xu t b n th ba u bãi b . i u 3. Các Ông/Bà C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, V Trư ng V Khoa h c - ào t o và Ch t ch H i ng Dư c i n Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n vi c áp d ng b n b sung Dư c i n Vi t Nam l n xu t b n th ba.
  2. i u 4. Các Ông/Bà Chánh Văn phòng B Y t , V Trư ng V Khoa h c- ào t o, C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam và các V , C c có liên quan trong cơ quan B Y t , T ng Giám c T ng công ty Dư c Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Y t tr c thu c các B , Ngành và Ông Ch t ch H i ng Dư c i n Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản