Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT về việc điều chỉnh vị trí Vùng đón trả hoa tiêu tại Vũng Tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2007/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2007/Q -BGTVT Hà n i, ngày 24 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH S 04/2007/Q -BGTVT C A B GIAO THÔNG V N T I V VI C I U CH NH VN TRÍ VÙNG ÓN TR HOA TIÊU T I VŨNG TÀU B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/ 2006/ N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Xét ngh c a C c Hàng h i Vi t Nam t i công văn s 1845 /CHHVN-PC ngày 25/ 10/ 2006 v vi c xu t i u ch nh v trí Vùng ón tr hoa tiêu t i Vũng Tàu; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh v trí Vùng ón tr hoa tiêu t i Vũng Tàu như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu t i v trí 1: là vùng nư c ư c gi i h n b i n a ư ng tròn bán kính 01 h i lý v phía Tây-Tây Nam, v i tâm t i v trí có t a : vĩ : 10o 19’ 48” 6 N; kinh : 107o 03’ 17” 7 E. Vùng ón tr hoa tiêu này ư c s d ng ón tr hoa tiêu cho tàu thuy n (tr các tàu thuy n quy nh t i i m 2 c a Quy t nh này) ra vào các c ng bi n thu c a ph n thành ph H Chí Minh, các t nh ng Nai, Bình Dương và Bà R a - Vũng Tàu, các c ng bi n trên sông Ti n và tàu thuy n nư c ngoài quá c nh sang Cam-Pu-Chia qua sông Ti n. 2. Vùng ón tr hoa tiêu t i v trí 2: là vùng nư c ư c gi i h n b i n a ư ng tròn bán kính 01 h i lý v phía Nam, có tâm t i v trí có t a : vĩ : 10o 17’ 04” 3 N; kinh : 107o 05’ 17” E. Vùng ón tr hoa tiêu này ư c s d ng ón tr hoa tiêu cho các lo i tàu thuy n ch xăng d u, hàng hóa nguy hi m, c h i có t ng dung tích t 5000 GT tr lên, các tàu thuy n khác có m n nư c t 10 mét tr lên và tàu thuy n vì các lý do c bi t t có yêu c u ón tr hoa tiêu t i Vùng ón tr hoa tiêu này, ra vào các c ng bi n thu c a ph n thành ph H Chí Minh, các t nh ng Nai, Bình Dương và Bà R a - Vũng Tàu, các c ng bi n trên sông Ti n.
  2. i u 2. C ng v Vũng Tàu có trách nhi m: 1. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c, tr ng t i c a tàu thuy n và lo i tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n neo u ón tr hoa tiêu, ki m d ch trong vùng nư c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. 2. Ph i h p v i các C ng v hàng h i liên quan, th c hi n qu n lý nhà nư c chuyên ngành v hàng h i i v i tàu thuy n Vi t Nam và nư c ngoài neo u, ón tr hoa tiêu trong vùng nư c quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Bà R a-Vũng Tàu, Giám c S Giao thông v n t i t nh ng Nai, Giám c S Giao thông công chính thành ph H Chí Minh, Giám c C ng v hàng h i Vũng Tàu, Giám c C ng v hàng h i ng Nai, Giám c C ng v hàng h i thành ph H Chí Minh, Giám c C ng v hàng h i M Tho, Giám c C ng v hàng h i ng Tháp, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 4; - Văn phòng Chính ph ; - Các B ; cơ quan ngang B ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Hi p h i: Ch tàu, C ng bi n, i lý và Môi gi i hàng h i VN; - TCTy Hàng h i VN; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); H Nghĩa Dũng - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, PC.
Đồng bộ tài khoản