Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
68
lượt xem
10
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN

 1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 04/2008/QĐ-BKHCN Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH VÀ TH C HI N “QUY CHU N K THU T QU C GIA V MŨ B O HI M CHO NGƯ I ĐI MÔ TÔ, XE MÁY” B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Lu t tiêu chu n và quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Xét đ ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy chu n k thu t qu c gia v mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy”. Đi u 2. K t ngày 15 tháng 11 năm 2008, mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy s n xu t trong nư c, nh p kh u ch đư c lưu thông trên th trư ng sau khi đã đư c ch ng nh n h p quy, công b h p quy theo Quy chu n k thu t qu c gia v mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy ban hành kèm theo Quy t đ nh này và quy đ nh c a pháp lu t v tiêu chu n và quy chu n k thu t, tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u 3 c a Quy t đ nh này. Đi u 3. 1. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy đã đưa vào lưu thông trên th trư ng trư c ngày 15 tháng 11 năm 2008 mà đáp ng các yêu c u c a các Quy t đ nh nêu t i kho n 4 Đi u này, thì đư c ti p t c lưu thông. 3. K t ngày Quy t đ nh này có hi u l c đ n trư c ngày 15 tháng 11 năm 2008, vi c s n xu t, nh p kh u mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy ti p t c đư c th c hi n theo các Quy t đ nh nêu t i kho n 4 Đi u này ho c theo Quy chu n k thu t qu c gia ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Trư ng h p tuân theo Quy chu n k thu t qu c gia ban hành kèm theo Quy t đ nh này thì vi c th c hi n ch ng nh n h p quy và công b h p quy đ i v i mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy s n xu t trong nư c, ch ng nh n h p quy đ i v i mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy nh p kh u ph i hoàn thành khi t ch c, cá nhân ti n hành s n xu t, nh p kh u. Trư ng h p mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy s n xu t trong nư c, nh p kh u đã đư c ch ng nh n, đánh giá và công b phù h p v i Quy chu n k thu t qu c gia ban hành kèm theo Quy t đ nh này trư c ngày 15 tháng 11 năm 2008 thì đư c lưu thông ngay trên th trư ng. 4. K t ngày 15 tháng 11 năm 2008, các Quy t đ nh sau đây h t hi u l c: a) Quy t đ nh s 51/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 18 tháng 10 năm 2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) v vi c b t bu c công b phù h p tiêu chu n Vi t Nam đ i v i mũ b o hi m s n xu t trong nư c dùng cho ngư i đi xe máy; b) Quy t đ nh s 52/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 18 tháng 10 năm 2001 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) v vi c qu n lý ch t lư ng mũ b o hi m nh p kh u dùng cho ngư i đi xe máy; c) Quy t đ nh s 29/2004/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh v vi c qu n lý ch t lư ng mũ b o hi m cho tr em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy; Đi u 4. T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng, các cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Qu c Th ng QCVN 2: 2008/BKHCN QUY CHU N K THU T QU C GIA V MŨ B O HI M CHO NGƯ I ĐI MÔ TÔ, XE MÁY National technical regulation on protective helmets for motorcycle and moped users L I NÓI Đ U QCVN 2: 2008/BKHCN do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v Mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy biên so n, T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng trình duy t và đư c ban hành theo Quy t đ nh s 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . QUY CHU N K THU T QU C GIA V MŨ B O HI M CHO NGƯ I ĐI MÔ TÔ, XE MÁY National technical regulation on protective helmets for motorcycle and moped users 1. Quy đ nh chung 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh m c gi i h n c a các ch tiêu liên quan đ n an toàn đ i v i mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy (dư i đây vi t t t là mũ) và các yêu c u qu n lý ch t lư ng đ i v i mũ s n xu t trong nư c, nh p kh u và lưu thông trên th trư ng. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân s n xu t, nh p kh u, phân ph i, bán l mũ, các cơ quan qu n lý nhà nư c và các t ch c, cá nhân khác có liên quan. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy: Mũ dùng cho ngư i đi mô tô, xe máy có đ c tính k thu t phù h p v i quy đ nh theo m c 2 c a Quy chu n này. 1.3.2. Ki u mũ: Các mũ cùng lo i, cùng c , cùng m t thi t k , đư c s n xu t b ng cùng v t li u. 1.3.3. Lô s n ph m: Các mũ cùng ki u và đư c s n xu t cùng m t đ t trên cùng m t dây chuy n công ngh . 1.3.4. Lô hàng hóa: Các mũ cùng ki u, có cùng n i dung ghi nhãn, do m t t ch c, cá nhân nh p kh u, phân ph i, bán l t i cùng m t đ a đi m. 1.4. Phân lo i 1.4.1. Theo vùng che ph , mũ đư c chia thành ba lo i sau (Xem Hình 1): - Mũ che n a đ u: Mũ có k t c u b o v ph n đ u phía trên c a ngư i đ i mũ;
 3. - Mũ che c đ u và tai: Mũ có k t c u b o v ph n phía trên c a đ u, vùng ch m và vùng tai c a ngư i đ i mũ; - Mũ che c đ u, tai và hàm: Mũ có k t c u b o v ph n phía trên c a đ u, vùng ch m, vùng tai và c m c a ngư i đ i mũ; Các lo i mũ có th có kính che ho c không có kính che. 1.4.2. Theo chu vi vòng đ u, mũ đư c chia thành ba nhóm c sau: - Nhóm c nh : Mũ có chu vi vòng đ u nh hơn 500 mm; - Nhóm c trung: Mũ có chu vi vòng đ u t 500 mm đ n nh hơn 520 mm; - Nhóm c l n: Mũ có chu vi vòng đ u t 520 mm tr lên; 2. Quy đ nh k thu t 2.1. C u t o C u t o cơ b n c a mũ theo Hình 1. Mũ ph i có các b ph n sau: - V mũ; - L p đ m h p th xung đ ng bên trong v mũ (đ m b o v ); - Quai đeo. 2.2. Yêu c u k thu t 2.2.1. Mũ ph i đư c s n xu t b ng các v t li u không gây nh hư ng có h i đ n da và tóc c a ngư i s d ng. 2.2.2. Kh i lư ng c a mũ, k c các b ph n kèm theo, không đư c l n hơn: 2.2.2.1. Đ i v i lo i che c đ u, tai và hàm: - Mũ c l n: 1,5 kg; - Mũ c trung và c nh : 1,2 kg. 2.2.2.2. Đ i v i lo i che c đ u, tai và lo i che n a đ u: - Mũ c l n: 1,0 kg; - Mũ c trung và c nh : 0,8 kg. 2.2.3. B m t phía ngoài c a v mũ và các b ph n l p vào mũ ph i nh n, không có v t n t, không có g và c nh s c. Không đư c s d ng đinh tán, bu lông, đai c, khóa quai đeo có các g và c nh nh n, s c. Đ u đinh tán, bu lông không đư c cao hơn 2 mm so v i b m t phía ngoài c a v mũ. 2.2.4. V mũ và l p đ m h p th xung đ ng ph i che ch n đư c ph m vi c n b o v trên d ng đ u th tương ng khi ki m tra theo m c 4 c a Ph l c c a Quy chu n này. 2.2.5. Mũ ph i ch u đư c va đ p và h p th xung đ ng khi th nghi m theo m c 5 c a Ph l c c a Quy chu n này. Sau khi th , v mũ không b v tách r i và gia t c d i l i khi b va đ p không đư c l n hơn: 2.2.5.1. Gia t c d i l i t c th i đ i v i mũ có chu vi vòng đ u: - < 500 mm: 225 g; - ≥ 500 mm: 300 g. 2.2.5.2. Gia t c dư sau 3 miligiây đ i v i mũ có chu vi vòng đ u: - < 500 mm: 175 g; - ≥ 500 mm: 200 g. 2.2.5.3. Gia t c dư sau 6 miligiây đ i v i mũ có chu vi vòng đ u: - < 500 mm: 125 g; - ≥ 500 mm: 150 g.
 4. 2 Chú thích: Các giá tr gia t c tính b ng m/s đư c xác đ nh trên cơ s đơn v gia t c tr ng trư ng g = 2 9,80665 ms . Hình 1 - C u t o cơ b n mũ b o hi m 2.2.6. Mũ ph i ch u đư c th nghi m đ b n đâm xuyên theo m c 6 c a Ph l c c a Quy chu n này. Sau khi th , đ u đâm xuyên không đư c ch m vào d ng đ u th bên trong mũ.
 5. 2.2.7. Quai đeo ph i ch u đư c th nghi m theo m c 7 c a Ph l c c a Quy chu n này. Khi th , đ d ch chuy n c a gá móc quai đeo gi a hai l n đ t t i ban đ u và t i th nghi m không đư c vư t quá 25 mm. Đ n đ nh c a mũ ph i đ t các yêu c u quy đ nh trong m c 8 c a Ph l c c a Quy chu n này. 2.2.8. K t c u c a mũ b o hi m ph i đ m b o t m nhìn c a ngư i đi mô tô, xe máy trong khi s d ng, c th : 2.2.8.1. Góc nhìn bên ph i và bên trái c a mũ khi ti n hành đo góc nhìn theo m c 9 c a Ph l c c a o Quy chu n này không đư c nh hơn 105 . o 2.2.8.2. Góc nhìn phía trên, α, không đư c nh hơn 7 , góc nhìn phía dư i, β, không đư c nh hơn o 45 . 2.2.9. Kính ch n gió, n u có, ph i th a mãn các yêu c u sau: 2.2.9.1. Ch u đư c th nghi m theo đi m 10.1 c a Ph l c c a Quy chu n này. N u kính b v , o không đư c t o thành các m nh s c nh n có góc nh hơn 60 . 2.2.9.2. H s truy n sáng khi đư c th nghi m theo đi m 10.2 c a Ph l c c a Quy chu n này không đư c nh hơn 85%. 2.3. Ghi nhãn 2.3.1. N i dung ghi nhãn mũ th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v nhãn hàng hóa. 2.3.2. Nhãn ph i đư c ghi m t cách rõ ràng, b n v ng (không phai m ) trên b m t trong ho c ngoài mũ. 2.3.3. Nhãn c a mũ s n xu t trong nư c t i thi u ph i bao g m các thông tin sau: - Tên s n ph m: Ph i có c m t “Mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy”; - Tên và đ a ch cơ s s n xu t; - C mũ; - Tháng, năm s n xu t. 2.3.4. Nhãn ph c a mũ nh p kh u t i thi u ph i bao g m các thông tin sau: - Tên s n ph m: Ph i có c m t “Mũ b o hi m cho ngư i đi mô tô, xe máy”; - Tên và đ a ch c a t ch c, cá nhân nh p kh u và phân ph i; - Xu t x hàng hóa; - C mũ; - Tháng, năm s n xu t. 3. Phương pháp th Các phép th đư c ti n hành theo Ph l c c a Quy chu n này. Phép th coi là đ t yêu c u khi t t c các k t qu th đ u đ t. 4. Qu n lý ch t lư ng 4.1. Mũ s n xu t trong nư c 4.1.1. Mũ s n xu t trong nư c ph i đư c công b h p quy phù h p v i các quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này cho t ng ki u mũ trên cơ s ch ng nh n h p quy c a T ch c ch ng nh n đư c ch đ nh. Vi c ch ng nh n h p quy đư c th c hi n theo phương th c th nghi m m u đi n hình và đánh giá quá trình s n xu t; giám sát thông qua th nghi m m u l y t i nơi s n xu t ho c trên th trư ng k t h p v i đánh giá quá trình s n xu t (Phương th c 5 trong Ph l c II c a Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ). 4.1.2. Mũ s n xu t trong nư c trư c khi đưa ra lưu thông trên th trư ng ph i g n d u h p quy trên v mũ.
 6. 4.2. Mũ nh p kh u 4.2.1. Mũ nh p kh u ph i đư c ch ng nh n h p quy phù h p v i các quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này cho t ng ki u mũ. Vi c ch ng nh n h p quy mũ nh p kh u do m t trong các t ch c sau đây ti n hành: 4.2.1.1. T ch c giám đ nh ho c t ch c ch ng nh n trong và ngoài nư c đư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n ch đ nh ho c th a nh n th c hi n t i nư c ngoài. 4.2.1.2. T ch c ch ng nh n h p quy đư c ch đ nh ti n hành t i Vi t Nam theo phương th c th nghi m lô hàng hóa (Phương th c 7 trong Ph l c II c a Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ). S lư ng mũ đ đánh giá s phù h p theo lô hàng hóa quy đ nh trong B ng 1. Lô hàng hóa đư c coi là đ t yêu c u khi t t c các phép th và ki m tra đ u đ t. B ng 1 (1) S lư ng mũ đ S lư ng mũ đ th các yêu c u ki m tra ngo i quan, Va đ p và Ph m vi b o v , t m C lô (mũ) Đ b n kh i lư ng và ghi h p th xung nhìn, kính ch n gió, quai nhãn đâm xuyên đ ng đeo và đ n đ nh Đ n 500 20 2 2 2 T 501 đ n 1200 32 4 4 4 T 1201 đ n 3200 50 6 6 6 T 3201 đ n 10000 80 8 8 8 (1) S lư ng mũ đ th các yêu c u đư c l y trong s mũ ki m tra ngo i quan, kh i lư ng và ghi nhãn 4.2.2. Mũ nh p kh u trư c khi đưa ra lưu thông trên th trư ng ph i g n d u h p quy trên v mũ. 4.3. Mũ lưu thông trên th trư ng 4.3.1. Mũ lưu thông trên th trư ng ph i có d u h p quy và nhãn mũ. 4.3.2. Mũ lưu thông trên th trư ng ph i ch u ki m tra nhà nư c v ch t lư ng. Khi c n thi t mũ ph i đư c ki m tra phù h p v i các yêu c u quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này. S lư ng mũ, ch tiêu, yêu c u ph i ki m tra do cơ quan ho c đoàn ki m tra quy t đ nh. 4.4. Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c đánh giá s phù h p Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c đánh giá s phù h p quy đ nh t i các đi m 4.1; 4.2; 4.3 c a m c này th c hi n theo Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 5. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân 5.1. T ch c, cá nhân s n xu t trong nư c ph i công b h p quy phù h p v i các yêu c u quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này và đ m b o ch t lư ng mũ theo đúng n i dung công b , th c hi n trách nhi m theo Đi u 20 c a Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . T ch c, cá nhân nh p kh u ph i th c hi n vi c ch ng nh n h p quy và đ m b o ch t lư ng mũ phù h p v i các yêu c u quy đ nh trong m c 2 c a Quy chu n này. 5.2. T ch c, cá nhân phân ph i, bán l ch đư c kinh doanh mũ đ m b o ch t lư ng, có d u h p quy và nhãn phù h p v i các quy đ nh hi n hành. 6. T ch c th c hi n T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan hư ng d n và t ch c vi c th c hi n Quy chu n này.
 7. Căn c vào yêu c u qu n lý, T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng có trách nhi m ki n ngh B Khoa h c và Công ngh s a đ i, b sung Quy chu n này. PH L C PHƯƠNG PHÁP TH 1. Chu n b m u Các m u đ th nghi m đ b n va đ p và h p th xung đ ng, đ b n đâm xuyên ph i đư c thu n hóa theo các đi u ki n quy đ nh trong B ng 2. M i mũ ch đư c phép chu n b theo m t trong hai đi u ki n thu n hóa. M i đ t l y m u trong lô s n ph m, hàng hóa ph i ti n hành th nghi m c hai đi u ki n thu n hóa. M u kính ch n gió trư c khi th đ c tính cơ h c ph i đư c thu n hóa theo đi u ki n A quy đ nh trong B ng 2. B ng 2 - Các đi u ki n thu n hóa Đi u ki n thu n hóa Nhi t đ Th i gian thu n hóa o C h A. Nhi t đ cao 50 ± 2 4đ n6 B. Ngâm nư c 23 ± 2 4đ n6 Sau khi thu n hóa, m u đư c đưa vào th nghi m theo các quy đ nh sau: - M u chu n b theo đi u ki n A đư c ti n hành th ngay, th i gian di chuy n và gá l p không đư c quá 3 min. N u quá 3 min, mũ ph i đư c đưa l i vào đi u ki n thu n hóa, c m i phút quá tương đương v i 5 min thêm trong đi u ki n thu n hóa. - M u chu n b theo đi u ki n B đư c l y ra ngoài, đ ráo nư c t 4 min đ n 5 min trư c khi th . 2. Ki m tra kh i lư ng Dùng cân có v ch chia đ n 10g đ xác đ nh kh i lư ng toàn b c a mũ. 3. Ki m tra ngo i quan Quan sát hình d ng, các chi ti t ghép n i và ch t lư ng bên ngoài mũ b ng m t thư ng. Ki m tra chi u cao c a đ u đinh tán, bu lông b ng thư c đo. 4. Ki m tra kích thư c và ph m vi b o v Mũ đư c đ i khít lên d ng đ u th theo c tương ng và ti n hành ki m tra. Ph m vi b o v c a v mũ và l p đ m h p th xung đ ng: 4.1. Mũ che c đ u, tai và hàm, mũ che c đ u và tai ph i che đư c ít nh t là ph n phía trên c a d ng đ u th , tính t đư ng ACDEF đánh d u trên d ng đ u th tr lên (Hình 2). 4.2. Mũ che n a đ u ph i che đư c ít nh t ph n d ng đ u th phía trên, tính t đư ng bao quanh AA' đánh d u trên d ng đ u th tr lên.
 8. Kích thư c tính b ng milimét D ng đ u th có chu vi vòng đ u AC ± 0,25 HD ± 0,4 500 82 98 540 84 101 570 86 103 600 89 105 620 90 107 Hình 2 - Ph m vi b o v c a mũ 5. Th đ b n va đ p và h p th xung đ ng 5.1. Thi t b Sơ đ nguyên lý c a thi t b đư c mô t theo Hình 3, g m các ph n chính sau: 5.1.1. Kh i va đ p có d ng đ u ngư i, h th ng đo gia t c, kh p n i c u và giá trư t. Kh i va đ p ph i phù h p các yêu c u sau: 5.1.1.1. Kh i lư ng toàn b c a kh i va đ p theo t ng c d ng đ u th đư c quy đ nh trong B ng 3. 5.1.1.2. Kh i lư ng c a giá trư t không l n hơn 800 g. o 5.1.1.3. Tr ng tâm c a kh i va đ p không l ch quá 10 so v i chi u th ng đ ng đi qua đi m va đ p trên đe. 5.1.1.4. D ng đ u th làm b ng h p kim magiê (h p kim ch a 0,5% zircon, còn l i là magiê) hay b ng v t li u khác sao cho t n s dao đ ng riêng c a d ng đ u th không dư i 3 kHz. 5.1.1.5. H th ng đo gia t c g m gia t c k , h th ng ch th và h th ng ghi. H th ng đo gia t c ph i phù h p các yêu c u sau: - T n s đáp ng: T 10 Hz đ n 10 kHz; - Ph m vi đo: Đ n 2000 g; - Xác đ nh đư c gia t c t c th i. B ng 3 - Kh i lư ng toàn b c a kh i va đ p D ng đ u th có chu vi vòng đ u, Kh i lư ng, mm kg 500 3,1 ± 0,10
 9. 540 4,1 ± 0,12 570 4,7 ± 0,14 600 5,6 ± 0,16 620 6,1 ± 0,18 5.1.2. Đe Đe làm b ng thép g m có lo i đe ph ng hình tr , đư ng kính nh nh t là 127 mm, chi u dày nh nh t là 18 mm và lo i đe c u v i b m t c u, bán kính c u 48 mm. Các đe này đư c g n trên n n bê tông ho c v t li u c ng v ng. 5.1.3. Khung, dây d n hư ng, h th ng nâng, h , gài m giá trư t. 5.2. Ti n hành th - Đ i v i mũ c nh : Mũ th đư c đ i ch t lên d ng đ u th trên kh i va đ p. Bu c ch t quai đeo (ho c có th dùng dây bu c bên ngoài sao cho c đ nh mũ th v i d ng đ u th nhưng không nh hư ng đ n v trí va đ p trên mũ). Kh i va đ p đư c th rơi t do t m t v trí th ng đ ng đi qua tâm 5 đe, kho ng cách t đi m th p nh t c a mũ đ n đi m cao nh t c a đe ph ng là 1500 +0 mm, đ i v i 5 đe c u là 1200 +0 mm. Ghi nh n gia t c va đ p t c th i và xem xét tình tr ng c a mũ sau khi th . Đi u ch nh kh p c u trên kh i va đ p đ ti n hành th b n vùng trên mũ. M i vùng th m t v trí. Các vùng này n m trong ph m vi che ch n, b o v c a mũ và tâm c a đi m th n m phía trên đư ng b o v ít nh t là 20 mm. Tâm c a v trí th cách nhau ít nh t 72 mm. Hai vùng th trên đe c u, hai vùng th trên đe ph ng. - Đ i v i mũ c trung và c l n: Mũ th đư c đ i ch t lên d ng đ u th trên kh i va đ p. Bu c ch t quai đeo (ho c có th dùng dây bu c bên ngoài sao cho c đ nh mũ th v i d ng đ u nhưng không nh hư ng đ n v trí va đ p trên mũ). Kh i va đ p đư c th rơi t do t m t v trí th ng đ ng đi qua 5 tâm đe, kho ng cách t đi m th p nh t c a mũ đ n đi m cao nh t c a đe ph ng là 1830 +0 mm, đ i 5 v i đe c u là 1385 +0 mm. Ghi nh n gia t c va đ p t c th i, gia t c dư sau 3 miligiây và 6 miligiây và xem xét tình tr ng c a mũ sau khi th . Đi u ch nh kh p c u trên kh i va đ p đ ti n hành th b n vùng trên mũ. Các vùng này n m trong ph m vi che ch n, b o v c a mũ cách nhau ít nh t 1/5 chu vi vòng đ u. M i vùng th hai v trí sao cho tâm c a hai v trí này cách nhau không quá 6 mm. Hai vùng th trên đe c u, hai vùng th trên đe ph ng.
 10. Hình3 - Sơ đ nguyên lý th đ b n va đ p và h p th xung đ ng 6. Th đ b n đâm xuyên 6.1. Thi t b th Thi t b th g m các ph n chính sau: 6.1.1. D ng đ u th b ng kim lo i ho c g c ng có g n kim lo i, như mô t trong Hình 4. Ph n ch m c u c a d ng đ u th có bán kính c u 82,5 mm ± 0,5 mm, chi u cao nh nh t 133 mm. Phía trên đ nh d ng đ u th có g n m t lõi chì. Đ u đâm xuyên và lõi chì này đư c liên k t b ng h th ng tín hi u đi n sao cho khi có s ti p xúc gi a chúng s nh n đư c tín hi u ch báo (đèn báo ho c chuông báo,…). D ng đ u th đư c g n ch t lên m t giá đ c ng v ng. 6.1.2. Đ u đâm xuyên có d ng hình côn ph n phía dư i, ph n này có các thông s theo quy đ nh sau: - Kh i lư ng: 3,0 kg ± 0,045 kg; o o - Góc côn: 60 ± 0,5 ; - Bán kính đ u: 0,5 mm ± 0,1 mm; - Đ c ng đ u: 45 HRC đ n 50 HRC; - Chi u cao nh nh t c a ph n côn: 40 mm;
 11. 6.1.3. H th ng d n hư ng đâm xuyên. 6.2. Ti n hành th Mũ th đư c đ i ch t lên d ng đ u th , bu c ch t quai đeo (ho c có th dùng dây bu c bên ngoài sao cho c đ nh m u th v i d ng đ u th nhưng không nh hư ng đ n v trí th đâm xuyên trên đ nh mũ). Đ u đâm xuyên đư c th rơi t do t m t v trí th ng đ ng cách đi m th đâm xuyên trên đ nh mũ th m t kho ng cách 2000 mm ± 5 mm. Ph m vi th đâm xuyên gi i h n trong bán kính 30 mm ± 1 mm xung quanh đ nh mũ. Ghi nh n có hay không s ti p xúc gi a đ u đâm xuyên v i d ng đ u th . Khi có s nghi ng , ph i ti n hành th l n th hai trên cùng mũ th m t v trí khác trong ph m vi th . Kích thư c tính b ng milimét Hình 4 - Sơ đ nguyên lý d ng đ u th đ b n đâm xuyên 7. Th quai đeo 7.1. Thi t b th Thi t b th g m các ph n chính sau:
 12. 7.1.1. Giá đ g n mũ lên th ; 7.1.2. Giá móc quai đeo, t i tr ng có hình d ng và kích thư c như trong Hình 5. T i tr ng g m có t i tr ng ban đ u 45N và t i th nghi m là 500N. Riêng đ i v i d ng đ u th có chu vi vòng đ u < 500 mm, t i tr ng ban đ u là 25N và t i tr ng th là 300N; 7.1.3. Thư c đo bi n d ng c a gá móc quai đeo. 7.2. Ti n hành th Mũ th đư c đ i ch t lên d ng đ u th . Treo quai đeo c a mũ vào móc treo t i c a thi t b th r i bu c ch t quai đeo l i. Khóa quai đeo c a mũ không đư c ch m vào móc treo t i cũng như tr mang t i c a thi t b . Cho t i tr ng ban đ u tác d ng lên quai đeo c a mũ và xác đ nh v trí b (Hình 5) c a móc treo t i trên thư c đo. Sau đó tăng d n đ u đ n t i này đ n t i th nghi m lên quai đeo c a mũ trong vòng 30s, duy trì t i th nghi m trong th i gian 2 min và xác đ nh v trí a (Hình 5) c a móc treo t i trên thư c đo. Đ d ch chuy n gi a hai l n đ t t i c a móc quai đeo là: e=a-b Kích thư c tính b ng milimét
 13. Hình 5 - Sơ đ nguyên lý th quai đeo 8. Th đ n đ nh c a mũ 8.1. Thi t b th (xem Hình 6) - M t khung d n hư ng có kh i lư ng 3 kg ± 0,1 kg; - M t v t rơi có kh i lư ng 10 kg ± 0,1 kg có th rơi trong khung d n hư ng và d ng l i đáy c a khung d n hư ng; - Khung ph i đ m b o t c đ va ch m c a v t rơi không nh hơn 95% t c đ lý thuy t. 8.2. Ti n hành th
 14. Mũ đư c đ i ch t lên d ng đ u th tương ng. Cài quai đeo mũ như trong tr ng thái s d ng. Móc khung d n hư ng vào ph n sau c a v mũ trong m t ph ng đ i x ng c a mũ. V ch lên v mũ m t đư ng chu n trùng v i m t ph ng chu n c a d ng đ u th . Cho kh i lư ng rơi 10 kg ± 0,01 kg rơi t do đ cao 500 mm ± 10 mm trong khung d n hư ng t i đáy c a khung d n hư ng. Sau khi rơi, góc gi a đư ng chu n v ch trên v mũ và m t ph ng chu n c a d ng đ u th không o đư c vư t quá 30 . Hình 6 - Sơ đ nguyên lý th đ n đ nh mũ 9. Đo góc nhìn 9.1. Thi t b Sơ đ nguyên lý th theo Hình 7, g m có ph n chính là d ng đ u th như quy đ nh và d ng c đo góc. 9.2. Ti n hành th Mũ đư c đ i ch t lên d ng đ u th . Đo góc m t i đa trong m t ph ng cơ b n t đi m K trên d ng đ u th , hư ng th ng v mép mũ bên ph i và bên trái đ xác đ nh góc nhìn c a mũ. 10. Th kính ch n gió 10.1. Th đ c tính cơ h c Đ c tính cơ h c c a kính ch n gió đư c ti n hành th như sau:
 15. 10.1.1. Mũ đư c l p kính và thu n hóa theo m c 1 c a Ph l c này đư c đ i ch t lên d ng đ u th tương ng v i c mũ. M t ph ng cơ b n c a d ng đ u th ph i n m v trí th ng đ ng; 10.1.2. Thi t b th g m mũi va đ p b ng kim lo i có hình côn và v t rơi va đ p: - Mũi va đ p: + Kh i lư ng: 0,3 kg ± 0,01 kg o o + Góc côn: 60 ± 1 + Bán kính đ u: 0,5 mm ± 0,1 mm - Kh i lư ng v t rơi va đ p: 3 kg ± 0,025 kg Thi t b ph i đư c ch t o sao cho mũi va đ p ph i d ng cách phía trên d ng đ u th ít nh t 5 mm. 10.1.3. Ti n hành th Đ t mũi va đ p ti p xúc v i kính t i đi m K trên m t ph ng đ i x ng th ng đ ng c a d ng đ u th . 5 Cho v t rơi va đ p rơi t đ cao 1000 +0 mm, tính t m t trên cùng c a mũi va đ p đ n m t dư i c a v t rơi, đ p vào m t trên c a mũi va đ p. Đánh giá k t qu ki m tra theo 2.2.9.1). 10.2. Ki m tra h s truy n sáng 10.2.1. Ki m tra h s truy n sáng b ng thi t b có sai s đo không l n hơn 3%; 10.2.2. Trình t ki m tra 5 Đ t kính ch n gió lên thi t b ki m tra. Ti n hành ki m tra t i ba đi m b t kỳ cách nhau 80 +0 mm. Đánh giá k t qu ki m tra theo 2.2.9.2).
 16. Hình 7 - Sơ đ nguyên lý đo góc nhìn
Đồng bộ tài khoản