Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế tổ chức và phối hợp hoạt động giữa Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Việt Nam với mạng lưới các điểm Thông báo và hỏi đáp về SPS thuộc các Bộ, ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 04/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p – T do – H nh phúc THÔN --------------- --------- S : 04/2008/Q -BNN Hà N i, ngày 10 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ PH I H P HO T NG GI A VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ I M H I ÁP QU C GIA V V SINH AN TOÀN TH C PH M VÀ KI M DNCH NG TH C V T (SPS) C A VI T NAM V I M NG LƯ I CÁC I M THÔNG BÁO VÀ H I ÁP V SPS THU C CÁC B , NGÀNH B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 99/2005/Q -TTg ngày 09/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Văn phòng Thông báo và i m h i áp qu c gia v v sinh d ch t và ki m d ch ng th c v t; Theo ngh c a V trư ng V H p tác qu c t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch t ch c và ph i h p ho t ng gi a Văn phòng Thông báo và i m h i áp qu c gia v SPS c a Vi t Nam v i m ng lư i các i m Thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V H p tác qu c t , th trư ng các ơn v có liên quan thu c các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công thương, Y t , Khoa h c và Công ngh và Giám c Văn phòng Thông báo và i m h i áp qu c gia v SPS c a Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ( b/c); - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Cao c Phát - Văn phòng TW ng; - UB KHCN và MT Qu c h i; - Các B Công thương, Khoa h c và Công ngh , Y t ;
  2. - Công báo Chính ph , Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Pháp ch ; - Lưu: HTQT(5b), VP (LTH 25). QUY CH T CH C VÀ PH I H P HO T NG GI A VĂN PHÒNG THÔNG BÁO VÀ I M H I ÁP QU C GIA V SPS C A VI T NAM V I M NG LƯ I CÁC I M THÔNG BÁO VÀ H I ÁP THU C CÁC B , NGÀNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2008/Q -BNN ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v t ch c, nhi m v , ch làm vi c và cơ ch ph i h p ho t ng gi a Văn phòng Thông báo và i m h i áp qu c gia v SPS c a Vi t Nam (sau ây g i t t là Văn phòng SPS Vi t Nam) v i m ng lư i các i m Thông báo và h i áp v v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t (sau ây g i là i m Thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành) nh m th c thi nghĩa v minh b ch hóa c a Vi t Nam v thông báo và h i áp liên quan n th c thi Hi p nh v áp d ng các bi n pháp v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t (sau ây g i t t là Hi p nh SPS) c a T ch c Thương m i th gi i (sau ây g i t t là WTO) i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng trong thông báo và h i áp gi a Văn phòng SPS Vi t Nam v i m ng lư i các i m Thông báo và h i áp v SPS ư c thành l p t i các cơ quan ch c năng thu c các B , ngành liên quan nh m th c hi n nhi m v quy nh t i i u 4, Quy t nh s 99/2005/Q -TTg ngày 09/5/2005 c a Th tư ng Chính ph và i u 5 c a Quy ch này. i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy ch này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Hi p nh SPS” là Hi p nh v áp d ng các bi n pháp v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t. 2. “Bi n pháp SPS” là b t kỳ bi n pháp v sinh an toàn th c phNm và ki m d ch ng th c v t nào ư c áp d ng b o v cu c s ng c a con ngư i, ng v t và th c v t trong lãnh th Vi t Nam kh i nguy cơ xâm nh p, xu t hi n hay lan truy n c a sâu, b nh, v t mang b nh hay v t gây b nh, nguy cơ t các ch t ph gia th c phNm, t p ch t, c ch t ho c v t gây b nh trong th c phNm, u ng ho c th c ăn chăn nuôi, nguy cơ t các b nh do ng v t, th c v t hay s n phNm c a chúng em l i ho c t vi c xâm nh p, xu t hi n và lan truy n c a sâu h i hay b nh d ch và ngăn ch n hay
  3. h n ch tác h i khác do s xâm nh p, xu t hi n hay lan truy n c a sâu h i và d ch b nh, bao g m: các văn b n quy ph m pháp lu t; các quy nh, yêu c u và th t c, tiêu chuNn cu i cùng c a s n phNm; các quá trình và phương pháp s n xu t, th nghi m, thanh tra, ch ng nh n và th t c ch p thu n; x lý ki m d ch k c các yêu c u g n v i vi c v n chuy n ng v t hay th c v t, các nguyên li u c n thi t cho s t n t i c a chúng trong khi v n chuy n; các i u kho n v phương pháp th ng kê có liên quan, th t c l y m u và phương pháp ánh giá nguy cơ; các yêu c u óng gói và dán nhãn liên quan tr c ti p n an toàn th c phNm. i u 4. Nghĩa v v minh b ch hóa theo yêu c u c a Hi p nh SPS 1. Thông báo cho các nư c thành viên thông qua Ban Thư ký WTO v các bi n pháp SPS theo quy nh t i kho n 2, i u 3 c a Quy ch này; các d th o xây d ng m i, s a i, b sung ho c văn b n do các cơ quan nhà nư c thNm quy n c a Vi t Nam ban hành có kh năng t o ra các rào c n trong thương m i gi a Vi t Nam v i các thành viên c a WTO, ng th i xem xét và có ý ki n i v i thông báo nh n ư c c a các nư c thành viên nh m m b o các bi n pháp SPS mà các nư c ã, ang ho c s áp d ng không h n ch thương m i c a Vi t Nam v i các nư c ó. a. Th i h n thông báo d th o v các bi n pháp SPS l y ý ki n tham v n c a các cơ quan có liên quan trong nư c và các nư c thành viên WTO theo quy nh ít nh t là 60 ngày. Th i h n tham v n có th ư c gia h n theo yêu c u c a nư c thành viên trư c khi t ng h p, ban hành, tr trư ng h p khNn c p liên quan n s c kh e, an toàn, b o v môi trư ng và an ninh qu c gia, trong trư ng h p này s áp d ng theo quy nh t i kho n 2 ph l c B c a Hi p nh SPS; b. Thông báo ư c th hi n b ng m t trong 03 ngôn ng là ti ng Anh, Pháp và Tây Ban Nha theo bi u m u th ng nh t theo quy nh c a y ban SPS thu c WTO. 2. Ti p nh n, x lý và chuy n các câu h i ho c tr l i c a các nư c thành viên WTO cũng như các câu h i ho c tr l i c a Vi t Nam v các bi n pháp SPS ã, ang và s áp d ng n các nư c thành viên, áp ng nhu c u thông tin và nghĩa v minh b ch hóa trong Hi p nh SPS. Chương 2. T CH C VÀ NHI M V C A VĂN PHÒNG SPS VI T NAM VÀ M NG LƯ I CÁC I M THÔNG BÁO VÀ H I ÁP V SPS THU C CÁC B NGÀNH i u 5. T ch c m ng lư i SPS Vi t Nam 1. Văn phòng SPS Vi t Nam thành l p theo Quy t nh s 99/2005/Q -TTg ngày 09/5/2005 c a Th tư ng Chính ph , t t i tr s t i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. T công tác liên B g m: các cán b c a C c Thú y, C c B o v th c v t, C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), C c An toàn v sinh th c phNm (B Y t ); T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng (B Khoa h c và Công ngh ), V Chính sách thương m i a biên (B Công thương).
  4. M i cơ quan c 01 cán b lãnh o và 01 chuyên viên làm thành viên c a t Công tác liên b thông báo và tr l i ho c chuNn b và cung c p các tài li u liên quan trong ph m vi B , ngành mình qu n lý theo Quy ch này. 2. i m Thông báo và h i áp v SPS thu c B , ngành ư c thành l p trên cơ s các i m h tr k thu t t t i các cơ quan ch c năng thu c các B , ngành g m: C c Thú y, C c B o v th c v t, C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n và C c Khai thác và b o v các ngu n l i th y s n (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn), C c An toàn v sinh th c phNm (B Y t ), T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng (B Khoa h c và Công ngh ) và V Chính sách thương m i a biên (B Công thương). i u 6. Nhi m v c a Văn phòng SPS Vi t Nam 1. Văn phòng SPS Vi t Nam làm u m i qu c gia th c hi n nghĩa v minh b ch hóa theo quy nh t i Ph l c B c a Hi p nh SPS v minh b ch hóa các quy nh v các Bi n pháp SPS, thông báo và h i áp các n i dung và quy nh liên quan n SPS, yêu c u c a các nư c thành viên WTO thông báo v các bi n pháp, th t c ánh giá r i ro, thanh tra, ki m tra, th t c ch p thu n và các v n liên quan n SPS. 2. Nhi m v c a Văn phòng SPS Vi t Nam ư c quy nh t i Quy t nh s 1733/Q -BNN-TCCB ngày 15/7/2005 và Quy ch t ch c và ph i h p ho t ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1117/Q -BNN-TCCB ngày 18/4/2006 và th c thi các nhi m v khác ư c quy nh trong Quy ch này. 3. i u ph i các ho t ng, hư ng d n nghi p v thông báo và h i áp cho các cơ quan trong m ng lư i SPS theo úng quy nh c a WTO. 4. Tham gia các ho t ng h p tác qu c t , tranh th s h tr qu c t v tài chính, khoa h c và k thu t, tri n khai th c hi n nghĩa v minh b ch hóa và Ny nhanh vi c th c thi các cam k t i v i Hi p nh SPS áp ng nghĩa v thành viên WTO. i u 7. Nhi m v c a các i m Thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành. Ch trì, ph i h p chuNn b , cung c p tài li u thông báo và h i áp các n i dung và quy nh v áp d ng các bi n pháp liên quan n SPS trong ph m vi B , ngành mình qu n lý theo th i gian và bi u m u quy nh c a WTO. Có trách nhi m ph i h p v i các i m thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành khác và v i Văn phòng SPS Vi t Nam theo quy nh c a Quy ch này, bao g m: 1. Nhi m v thông báo a. Ch ng rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t, t p h p các d th o văn b n xây d ng m i, s a i, b sung các văn b n liên quan n vi c áp d ng các bi n pháp SPS trong ph m vi B , ngành mình qu n lý có kh năng tác ng n thương m i và thông báo s m nh t cho Văn phòng SPS Vi t Nam g i cho Ban thư ký WTO thông báo t i các nư c thành viên ư c bi t và góp ý;
  5. b. Th i h n thông báo d th o các văn b n quy ph m pháp lu t v SPS ít nh t là 70 ngày trư c khi ban hành, tr trư ng h p các bi n pháp áp d ng khNn c p nh m b o v s c kh e c a con ngư i ho c ng th c v t, trong trư ng h p này, có th thông báo bi n pháp SPS khNn c p cho Văn phòng SPS Vi t Nam trư c ho c sau khi văn b n có hi u l c, ng th i ph i gi i thích lý do áp d ng bi n pháp khNn c p ó; c. Xem xét ý ki n óng góp c a các nư c thành viên WTO và các cơ quan, t ch c có liên quan trong nư c i v i d th o văn b n quy ph m pháp lu t v các bi n pháp SPS trong ph m vi B , ngành mình qu n lý trư c khi trình cơ quan thNm quy n ban hành; d. Thông báo cho Văn phòng SPS Vi t Nam v vi c ký k t các hi p nh ho c th a thu n song phương và a phương có liên quan n các bi n pháp SPS ư c ký k t trong ph m vi B , ngành mình qu n lý. 2. Nhi m v h i áp. a. Ti p nh n, tr l i các câu h i và cung c p các thông tin v SPS trong lĩnh v c chuyên môn trong ph m vi B , ngành mình qu n lý trong vòng 5 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u t Văn phòng SPS Vi t Nam, ho c t các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và c a nư c thành viên WTO; b. Tr c ti p hay thông qua Văn phòng SPS Vi t Nam tr l i các câu h i và cung c p các thông tin liên quan n các bi n pháp SPS trong ph m vi B , ngành mình qu n lý cho các cơ quan, t ch c và cá nhân có quan tâm trong nư c và các nư c thành viên WTO; c. Thông báo cho Văn phòng SPS Vi t Nam các câu h i ho c ngh cung c p văn b n quy ph m pháp lu t, quy nh v bi n pháp SPS c a các nư c thành viên WTO trong ph m vi B , ngành mình qu n lý; d. Xem xét và góp ý cho d th o văn b n có liên quan n bi n pháp SPS c a các nư c thành viên WTO khác có liên quan n ph m vi B , ngành mình qu n lý. Văn b n g i v Văn phòng SPS Vi t Nam trong th i gian không quá 50 ngày, k t ngày nh n ư c thông báo d th o c a các nư c thành viên ư c Văn phòng SPS Vi t Nam chuy n n; . Ti p nh n và chuy n thông báo v bi n pháp SPS c a các nư c thành viên WTO n các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan trong nư c, trong ó chú ý t i các hi p h i ngành ngh , doanh nghi p thu c ph m vi B , ngành mình qu n lý có kh năng ch u tác ng b i các bi n pháp này b ng các phương ti n liên l c thích h p trong th i h n 2 ngày làm vi c k t khi nh n ư c thông báo t Văn phòng SPS Vi t Nam. 3. Tuân th ch t ch quy trình, th t c thông báo và h i áp theo hư ng d n c a Văn phòng SPS Vi t Nam. 4. Nghiên c u, xu t bi n pháp thích h p v i các c p qu n lý tr c ti p nh m m b o ho t ng thông báo và h i áp v SPS có hi u qu .
  6. 5. Tham gia các ho t ng h p tác qu c t có liên quan n vi c tri n khai th c hi n các nghĩa v minh b ch hóa c a Hi p nh SPS. i u 8. Biên ch và ch làm vi c c a các t ch c trong m ng lư i SPS 1. Văn phòng SPS Vi t Nam và i m thông báo và h i áp v SPS thu c B , ngành th c hi n nhi m v ư c giao và các cán b th c hi n n m trong biên ch c a cơ quan qu n lý tr c ti p. 2. Ngoài biên ch ư c cơ quan qu n lý tr c ti p phân b , các i m Thông báo và h i áp có th tuy n d ng lao ng h p ng th c hi n nhi m v theo ch c năng ư c giao. 3. Các i m Thông báo và h i áp v SPS thu c B , ngành làm vi c theo ch th trư ng và ph i ch p hành các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 9. Ký hi u trong các văn b n c a Văn phòng SPS Vi t Nam và i m Thông báo và H i áp v SPS thu c các B , ngành 1. Văn phòng SPS Vi t Nam ư c ký hi u như sau: S :…../SPS-BNNVN; 2. i m Thông báo và H i áp v SPS c a B /ngành ư c ký hi u như sau: SPS kèm theo ký hi u c a B , ngành (gi a SPS và ký hi u c a B , ngành cách nhau b ng d u g ch ngang -). Ví d : i m thông báo và h i áp v SPS C c An toàn v sinh th c phNm – B Y t có ký hi u: S :……./SPS-BYTVN, i m Thông báo và H i áp v SPS c a C c B o v th c v t ký hi u: S :……../SPS-BVTV hay i m Thông báo và H i áp v SPS c a C c Thú y ký hi u: S :…../SPS-TY, v.v…; 3. Trong trư ng h p cơ quan thông báo (TB) và i m h i áp (H ) không cùng n m trong m t t ch c, ký hi u c a cơ quan thông báo là SPS TB kèm theo các ký hi u c a B , ngành và ký hi u c a cơ quan h i áp là SPS H kèm theo các ký hi u c a B , ngành. Chương 3. TRÁCH NHI M C A CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG QU N LÝ CÁC THÔNG BÁO, H I ÁP VÀ QUAN H HO T NG GI A VĂN PHÒNG SPS VI T NAM V I CÁC I M THÔNG BÁO VÀ H I ÁP V SPS THU C CÁC B , NGÀNH i u 10. Trách nhi m c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan nhà nư c giúp Th tư ng Chính ph i u hành, ph i h p gi a các B , ngành i u ph i các ho t ng v áp d ng các bi n pháp SPS và có các nhi m v sau: 1. Làm u m i thông báo h i áp theo i u 7 và quy nh t i Ph l c B c a Hi p nh SPS.
  7. 2. Có trách nhi m ban hành, ôn c và ki m tra vi c th c hi n các văn b n hư ng d n nghi p v v thông báo và h i áp gi a Văn phòng SPS Vi t Nam và các i m Thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành theo quy nh c a Hi p nh SPS, các hư ng d n và khuy n ngh có liên quan c a WTO. i u 11. Quan h ho t ng gi a các cơ quan trong m ng lư i 1. V th c hi n ch c năng i ngo i Văn phòng SPS Vi t Nam là cơ quan u m i th c hi n ch c năng i ngo i trong vi c thông báo và h i áp v các bi n pháp SPS c a Vi t Nam theo quy nh c a Hi p nh SPS, các i m Thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành g i các thông báo cũng như d th o các bi n pháp SPS v Văn phòng SPS Vi t Nam g i cho Ban thư ký c a WTO. 2. V m b o th i gian và tính chính xác c a thông tin a. i m Thông báo và H i áp v SPS c a B , ngành ch u trách nhi m v th i gian và tính chính xác chuyên môn, chuyên ngành trong ph m vi B , ngành mình qu n lý khi th c hi n các nhi m v thông báo và h i áp. Trong trư ng h p v n chuyên môn, chuyên ngành có liên quan n nhi u b , ngành ho c a phương, thì B , ngành ch u trách nhi m chính v v n chuyên môn ó ph i ph i h p v i các B , ngành khác có liên quan gi i quy t tr n cơ s ng thu n; b. Trong trư ng h p không có s ng thu n trong gi i quy t v n chuyên môn ư c c p, thì B , ngành ch u trách nhi m chính v v n chuyên môn ó l y ý ki n c a T công tác liên b v SPS và ý ki n c a các cơ quan ch c năng liên quan. K t lu n c a T công tác liên B v SPS và cán b chuyên trách t i các i m h tr k thu t i v i v n chuyên môn ư c c p là cơ s cho Văn phòng SPS Vi t Nam g i tr l i cho bên quan tâm. 3. Văn phòng SPS Vi t Nam ph i h p ch t ch v i các i m Thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành trong vi c thông báo và h i áp v các bi n pháp SPS m b o th c thi y nhi m v thông báo và h i áp theo úng quy nh c a WTO. 4. Văn phòng SPS Vi t Nam có quy n yêu c u các cơ quan Trung ương, a phương và các T ch c phi Chính ph và các t ch c khác có liên quan n vi c th c thi Hi p nh SPS t i Vi t Nam tuân th nh ng yêu c u v minh b ch hóa thông tin và cung c p các thông tin c n thi t theo quy nh. i u 12. i u ki n ho t ng Các B , ngành liên quan như: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c Thú y, C c B o v th c v t, C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n, C c Khai thác và b o v ngu n l i th y s n), B Y t (C c an toàn v sinh th c phNm), B Khoa h c và Công ngh (T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng) và B Công thương (V Chính sách thương m i a biên) có trách nhi m m b o các ngu n l c c n thi t, cán b , cơ s v t ch t và k thu t cho ho t ng cho i m Thông báo và h i áp v SPS do mình qu n lý.
  8. Kinh phí cho ho t ng c a các i m Thông báo và h i áp v SPS c a các B , ngành ư c c p theo k ho ch ngân sách cân i hàng năm c a Trung ương cho B , ngành ó. i u 13. i u kho n thi hành 1. Văn phòng SPS Vi t Nam và các i m Thông báo và h i áp v SPS thu c các B , ngành có trách nhi m th c hi n các quy nh c a Quy ch này. 2. Trong quá trình th c hi n Quy ch , n u có gì vư ng m c ngh ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn k p th i nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản