Quyết định số 05/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
20
lượt xem
1
download

Quyết định số 05/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2004/QĐ-BGTVT việc ban hành Quy chế tìm kiếm - cứu nạn hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh Phúc S : 05/2004/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 4 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH TÌM KI M - C U N N HÀNG KHÔNG DÂN D NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 04 năm 1995; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 267/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Hàng không Vi t Nam; Xét đ ngh c a C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy ch tìm ki m - c u n n hàng không dân d ng". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 219/TCHK ngày 01 tháng 01 năm 1989 c a T ng c c Hàng không dân d ng Vi t Nam ban hành Đi u l tìm ki m c u nguy và các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này. Đi u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , Chánh Thanh tra B , C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: - Như Đi u 3; - Văn phòng Chính ph ; - Các Th trư ng B GTVT; - y ban qu c gia TK-CN; - B Qu c phòng; Đào Đình Bình - B Ngo i giao; - B Tư pháp; - C c Hàng không VN; - C c Ki m tra văn b n; - Công báo; - Lưu: VP, PC. QUY CH TÌM KI M - C U N N HÀNG KHÔNG DÂN D NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 05 /2004/QĐ-BGTVT ngày 6 tháng 4 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. 1. Quy ch này quy đ nh vi c tìm ki m - c u n n hàng không dân d ng và kh n nguy sân bay (sau đây g i t t là tìm ki m - c u n n hàng không).
  2. 2. Quy ch này áp d ng đ i v i m i t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài có liên quan đ n ho t đ ng tìm ki m - c u n n hàng không dân d ng trên lãnh th Vi t Nam và vùng thông báo bay mà T ch c hàng không dân d ng qu c t giao cho Vi t Nam qu n lý, đi u hành. Đi u 2. Trong Quy ch này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Đơn v d ch v tìm ki m - c u n n (Search and Rescue services unit) là đơn v th c hi n hi p đ ng tìm ki m - c u n n trong vùng tìm ki m - c u n n ho c trong ph m vi khu v c đư c phân công, bao g m Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n, Trung tâm c u n n ph , Tr m báo đ ng; 2. Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n (Search and Rescue coordination centre) là đơn v ch u trách nhi m tri n khai ho t đ ng tìm ki m - c u n n và hi p đ ng ch huy tìm ki m - c u n n có hi u qu trong vùng tìm ki m - c u n n; 3. Trung tâm ph c u n n (Rescue subcentre) là đơn v thu c Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n th c hi n các nhi m v c u n n trong m t khu v c c a vùng tìm ki m - c u n n; 4. Tr m báo đ ng (Alerting post) là tr m đư c trang b các phương ti n c n thi t nh m thu th p m i thông tin liên quan đ n t u bay trong giai đo n h nghi, giai đo n báo đ ng, giai đo n kh n nguy và chuy n thông tin đó t i các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n có liên quan; 5. Cơ quan khí tư ng hàng không (Aeronautical meteorological office) là cơ quan cung c p thông tin khí tư ng ph c v cho ho t đ ng hàng không dân d ng trong nư c và qu c t ; 6. Cơ quan không lưu (Air traffic service unit) là cơ quan cung c p các d ch v thông báo bay, báo đ ng, tư v n không lưu, ki m soát không lưu, bao g m Cơ quan ki m soát không lưu, Trung tâm thông báo bay, Phòng th t c bay; 7. Cơ quan ki m soát không lưu (Air traffic control office) là cơ quan cung c p d ch v tư v n không lưu và ki m soát không lưu; 8. Trung tâm thông báo bay (Flight information centre) là Trung tâm cung c p d ch v thông báo bay và báo đ ng; 9. Phòng th t c bay (Air traffic services reporting office) là cơ quan nh n các báo cáo có liên quan đ n công tác không lưu và k ho ch bay trư c khi t u bay kh i hành; 10. Công tác báo đ ng (Alerting service) là ho t đ ng thông báo cho các cơ quan có liên quan v t u bay c n s giúp đ và s h tr c a đơn v d ch v tìm ki m - c u n n; 11. Công tác không lưu (Air traffic service) là công tác thông báo bay, báo đ ng, tư v n không lưu, ki m soát không lưu; 12. Đ i tìm ki m - c u n n (Seach and Rescue unit) là l c lư ng đư c hu n luy n, đào t o và đư c cung c p nh ng thi t b phù h p đ th c hi n công tác tìm ki m - c u n n; 13. Giai đo n h nghi (Uncertainty phase) là th i gian b t đ u phát sinh có nghi ng v s an toàn c a t u bay và nh ng ngư i trên t u bay; 14. Giai đo n báo đ ng (Alert phase) là th i gian b t đ u phát sinh s m t an toàn c a t u bay và nh ng ngư i trên t u bay; 15. Giai đo n kh n nguy (Distress phase) là th i gian b t đ u t khi có cơ s ch c ch n r ng m t t u bay và nh ng ngư i trên t u bay b đe d a b i m i nguy hi m tr c ti p và tr m tr ng ho c có yêu c u tr giúp kh n c p; 16. Ngư i ch huy t u bay (Pilot-in-command) là ngư i có quy n cao nh t trên t u bay, ch u trách nhi m b o đ m an toàn và khai thác t u bay trong su t th i gian bay; 17. Nhà khai thác t u bay (Operator) là cá nhân, t ch c ti n hành khai thác t u bay; 18. Qu c gia đăng ký t u bay (State of Registry) là qu c gia nơi t u bay đư c đăng ký; 19. Sân bay (Aerodrome) là ph n xác đ nh trên m t đ t ho c trên m t nư c đư c xây d ng đ b o đ m cho t u bay c t cánh, h cánh và di chuy n; 20. Sân bay d b (Alternate aerodrome) là sân bay mà t u bay có th đ n khi không th h cánh t i sân bay d đ nh h cánh;
  3. 21. T u bay tìm ki m - c u n n (Search and rescue aircraft) là t u bay đư c l p đ t các thi t b chuyên d ng phù h p đ th c hi n nhi m v tìm ki m - c u n n; 22. Th i gian bay d tính (Estimated elapsed time) là th i gian theo tính toán ch quan đ có th bay t m t đi m xác đ nh này đ n m t đi m xác đ nh khác; 23. Thông báo cho ngư i lái (NOTAM) là thông báo b ng phương ti n vi n thông ch a đ ng thông tin liên quan đ n vi c l p đ t, tình tr ng ho c s thay đ i c a b t kỳ phương ti n d n đư ng, ho c s nguy hi m nào đó mà ngư i lái c n ph i nh n bi t k p th i đ x lý; 24. Tr m vô tuy n đ nh hư ng (Radio direction-finding station) là tr m vô tuy n có tính năng xác đ nh đư c hư ng khi s d ng đài vô tuy n đó; 25. Vùng ph c n sân bay (Vicinity Area) là vùng tr i đư c xác đ nh có bán kính t 8-16 km tính t đi m quy chi u sân bay; 26. Vùng thông báo bay (Flight information region) là vùng tr i có gi i h n đư c xác đ nh trong đó có cung c p d ch v thông báo bay và báo đ ng; 27. Vùng tìm ki m - c u n n (Search and rescue region) là vùng có kích thư c đã đư c xác đ nh trong đó đư c cung c p d ch v tìm ki m - c u n n. Chương 2: TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN LIÊN QUAN Đ N HO T Đ NG TÌM KI M - C U N N HÀNG KHÔNG DÂN D NG Đi u 3. C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: 1. Xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v tìm ki m - c u n n hàng không đ B trư ng B Giao thông v n t i trình cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành ho c ban hành theo th m quy n và t ch c th c hi n các văn b n đó sau khi đư c ban hành; 2. Xây d ng và ch đ o th c hi n k ho ch tìm ki m - c u n n hàng không sau khi đư c c p có th m quy n phê duy t; 3. T ch c nghiên c u, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t nâng cao kh năng d báo, đưa ra các bi n pháp, gi i pháp nh m phòng ng a, ngăn ch n các tình hu ng đe d a an toàn c a t u bay và nh ng ngư i trên t u bay; 4. Đ m b o kh năng s n sàng ng c u nhanh c a các cơ quan, đơn v trong ngành; k p th i huy đ ng có hi u qu l c lư ng, phương ti n, trang thi t b đ tham gia ng phó các tình hu ng đe d a an toàn c a t u bay và nh ng ngư i trên t u bay; 5. Xây d ng l c lư ng tìm ki m - c u n n; hu n luy n đào t o s n sàng ng phó các tình hu ng đe d a an toàn c a t u bay và nh ng ngư i trên t u bay cho l c lư ng chuyên trách, bán chuyên trách và l c lư ng tình nguy n tham gia tìm ki m - c u n n; 6. L p k ho ch mua s m, qu n lý phương ti n, trang thi t b , v t tư ph c v công tác tìm ki m - c u n n theo quy đ nh c a pháp lu t; 7. T ch c di n t p tìm ki m - c u n n hàng không hàng năm t i các vùng và đ a hình khác nhau đ nâng cao kh năng chuyên môn và tính s n sàng ng phó các tình hu ng x y ra; 8. Ph i h p hi p đ ng tìm ki m - c u n n v i các qu c gia có liên quan trong khu v c; 9. Ph bi n, tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c trách nhi m c ng đ ng trong vi c ch p hành các quy đ nh c a pháp lu t v ng phó các tình hu ng đe d a an toàn c a t u bay và nh ng ngư i trên t u bay. Đi u 4. Trung tâm Qu n lý bay dân d ng Vi t Nam có trách nhi m: 1. T ch c ki m tra, giám sát ho t đ ng c a các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n và l c lư ng tìm ki m - c u n n thu c quy n; 2. L p k ho ch đào t o, hu n luy n chuyên môn nghi p v tìm ki m - c u n n trình C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam phê duy t;
  4. 3. Giao nhi m v cho các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n và Trung tâm ph c u n n l p phương án tìm ki m - c u n n và thư ng xuyên ch đ o t ch c di n t p nh m nâng cao kh năng tìm ki m - c u n n khi có tai n n x y ra. Đi u 5. Các C m c ng hàng không khu v c có trách nhi m: 1. T ch c ki m tra, tri n khai công tác tìm ki m - c u n n và kh n nguy sân bay t i các C ng hàng không tr c thu c; 2. L p k ho ch đào t o, hu n luy n chuyên môn nghi p v c u n n, kh n nguy sân bay trình C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam phê duy t; 3. Giao nhi m v cho các C ng hàng không tr c thu c l p phương án kh n nguy, c u n n và thư ng xuyên ch đ o t ch c di n t p nh m nâng cao kh năng ng c u khi có tai n n x y ra. Đi u 6. Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n có trách nhi m: 1. L p k ho ch tìm ki m - c u n n trong vùng tìm ki m - c u n n. K ho ch bao g m các n i dung c th sau: a) Các phương th c ti n hành tìm ki m - c u n n trong vùng tìm ki m - c u n n, các phương th c nh n, phát tin t c liên quan đ n ho t đ ng tìm ki m - c u n n, phương th c nh n tr giúp t các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n khác, phương th c tr giúp t u bay b n n đang h cánh b t bu c trên bi n g n t u c u h , phương th c tr giúp t u bay tìm ki m - c u n n ho c t u bay khác tr giúp t u bay b n n ho c các hành đ ng tr giúp khi tin ch c là t u bay b can thi p b t h p pháp; b) S d ng và b trí phương ti n s d ng trong tìm ki m - c u n n (k c phương ti n c a qu c gia khác khi đã có tho thu n tìm ki m - c u n n), h th ng thông tin liên l c hi n có, các hành đ ng th c hi n c a các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n k c n, các phương pháp báo đ ng c a t u bay đư ng dài và t u bi n trong vùng tìm ki m - c u n n, kh năng b trí l i thi t b khi th i ti t thay đ i; c) Trách nhi m và quy n h n c a nhân viên đư c giao nhi m v tìm ki m - c u n n. 2. Hi p đ ng ch t ch v i Trung tâm tìm ki m - c u n n hàng h i và các Trung tâm tìm ki m - c u n n hàng h i khu v c nơi t u bay b lâm n n đ tr giúp cho công tác tìm ki m - c u n n hàng không; 3. Thư ng xuyên đánh giá ho t đ ng tìm ki m - c u n n trong ph m vi trách nhi m; c p nh t, b sung trang thi t b , l c lư ng tìm ki m - c u n n; 4. Lưu tr h sơ, k t qu ho t đ ng tìm ki m - c u n n trong vùng tìm ki m - c u n n c a mình. Đi u 7. Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n, Trung tâm ph c u n n có trách nhi m thi t l p m ng thông tin liên l c tr c ti p v i: 1. Cơ quan không lưu có liên quan; 2. Các cơ quan tìm ki m - c u n n, các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n có liên quan; 3. Các đài c đ nh và đài đ nh hư ng trong vùng tìm ki m - c u n n; 4. H th ng đài vô tuy n duyên h i có kh năng c nh báo và liên l c v i t u thuy n trong khu v c; 5. Cơ quan khí tư ng đư c phân công; 6. Các Tr m báo đ ng. Đi u 8. M i đơn v tìm ki m - c u n n thu c các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n và Trung tâm ph c u n n hàng không có trách nhi m: 1. Tri n khai thành th o k ho ch, phương án hành đ ng đư c quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này; 2. Đ m b o l c lư ng, phương ti n, trang thi t b s n sàng làm nhi m v 24/24 gi ; 3. Duy trì, đ m b o b sung lương th c, y t , thi t b phát tín hi u, phương ti n c u nguy, c u h ; 4. Cung c p đ y đ , chính xác, thư ng xuyên nh ng thông tin có liên quan cho Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n. Đi u 9. Các Đ i tìm ki m - c u n n ph i đư c cung c p đ các phương ti n và thi t b đ nhanh chóng t i đư c hi n trư ng và tr giúp, c u n n k p th i. Phương ti n thông tin liên l c c a m i Đ i
  5. tìm ki m - c u n n ph i đ m b o t c th i, nhanh chóng và tin c y đ liên l c v i các Đ i tìm ki m - c u n n khác ho c các cơ quan, đơn v quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy ch này. Đi u 10. 1. Các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n, Trung tâm ph c u n n hàng không, các đơn v tìm ki m - c u n n, kh n nguy sân bay ph i đư c trang b các thi t b thông tin liên l c đ kh năng nh n và x lý thông tin khi có tai n n x y ra trong vùng ho c khu v c trách nhi m tìm ki m - c u n n. Các thông tin này bao g m: v trí, tên các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n, kh n nguy sân bay, cơ quan không lưu có liên quan, s máy đi n tho i, t n s liên l c vô tuy n, t n s báo đ ng, đ a ch c a t t c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, nhà khai thác ho c đ i di n nhà khai thác, b n đ ph c v cho công tác tìm ki m c u n n. 2. Các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n, Trung tâm ph c u n n hàng không, các đơn v tìm ki m - c u n n, kh n nguy sân bay có trách nhi m thư ng xuyên hu n luy n t i ch , t p dư t các phương án tìm ki m - c u n n và kh n nguy sân bay. Hàng năm, các đơn v l p k ho ch di n t p theo các phương án đưa ra sát v i th c t ho t đ ng tìm ki m - c u n n. Đi u 11. 1. Ngư i ch huy t u bay đang bay có trách nhi m tìm m i bi n pháp tr giúp t u bay, t u bi n lâm n n khi phát hi n th y t u bay hay t u bi n đó đang trong tình tr ng kh n nguy. 2. T u bay tìm ki m - c u n n ph i đư c trang b các phương ti n liên l c trên các t n s kh n nguy hàng không và các t n s khác phù h p v i ho t đ ng tìm ki m, c u n n hàng không, c th như sau: a) Trang b máy thu, phát kh n c p trên t n s 121.5 MHZ; b) Trang b thông tin liên l c hai chi u trên t n s 2182 KHZ khi th c hi n tìm ki m, c u n n trên bi n. 3. Ngoài quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, t u bay tìm ki m - c u n n ph i đư c trang b m t b n các ký hi u mã c t qu c t đ kh c ph c nh ng khó khăn v ngôn ng . 4. Thi t b c u n n, c u sinh ph i đư c mang theo đ th xu ng, cung c p, ti p t cho ngư i b n n. Thi t b c u n n, c u sinh ph i đư c đóng gói phù h p, phân bi t rõ tính ch t hàng hoá bên trong b ng m u s c, ch d n và các ký hi u, vi c xác đ nh màu s c c a các v t d ng trong thùng đ ng hàng hay gói đ ng hàng c n ph i có hình c đuôi nheo theo các màu s c sau: a) Màu đ : thi t b y t c u tr ban đ u; b) Màu xanh da tr i: th c ăn và nư c u ng; c) Màu vàng: th c ăn và qu n áo b o v ; d) M u đen: các thi t b khác nhau như lò s y, rìu, la bàn, đ dùng nhà b p và các thi t b khác. 5. Khi đ c u tr có tính ch t h n h p đư c th xu ng trong m t thùng đ ng hàng ho c m t gói đ ng hàng thì c n ph i k t h p các mã c t v m u s c và ph i kèm theo b n hư ng d n s d ng các thi t b c u tr b ng ti ng Vi t và ti ng Anh. Chương 3: HI P Đ NG TÌM KI M - C U N N HÀNG KHÔNG DÂN D NG VÀ CÁC PHƯƠNG TH C HO T Đ NG Đi u 12. M i t ch c, cá nhân n u phát hi n t u bay lâm n n ho c có lý do tin r ng t u bay đang trong tình tr ng kh n nguy, ph i thông báo ngay cho Tr m báo đ ng thích h p ho c Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n hàng không có liên quan. Đi u 13. 1. Khi có tai n n x y ra, các cơ quan, đơn v có liên quan cung c p đ y đ , nhanh và chính xác m i thông tin theo đúng ch c năng và nhi m v c a mình, tri n khai công tác tìm ki m - c u n n theo đúng k ho ch hành đ ng nh m gi m t i m c th p nh t thi t h i v ngư i và tài s n. 2. Đ i v i tai n n x y ra vùng giáp ranh c a hai hay nhi u qu c gia ho c theo đ ngh c a qu c gia đăng ký t u bay ho c qu c gia khai thác t u bay, C c Hàng không Vi t Nam th ng nh t v i các cơ quan, đơn v có liên quan thu c B Ngo i giao, B Qu c phòng c p phép cho ngư i, phương ti n vào
  6. tham gia tìm ki m - c u n n trong th i gian s m nh t. Vi c c p phép bay đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p c n thi t, sau khi xin ý ki n ch đ o c a U ban qu c gia tìm ki m - c u n n, C c Hàng không Vi t Nam đ ngh các qu c gia có vùng tìm ki m - c u n n li n k đưa ngư i, phương ti n vào tr giúp tìm ki m - c u n n. Đi u 14. Các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n, Trung tâm ph c u n n, các đ i tìm ki m - c u n n, kh n nguy sân bay nhanh chóng tri n khai l c lư ng tìm ki m - c u n n khi có s c , tai n n x y ra trong khu v c đư c phân công, ph i hi p đ ng ch t ch v i các cơ quan Không lưu, K thu t, Không báo, Khí tư ng đ nh n và chuy n m i tin t c liên quan đ n công tác tìm ki m - c u n n và s n sàng ng c u khi có yêu c u. Đi u 15. Các Tr m báo đ ng, các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n hàng không khi nh n đư c thông tin t u bay đang trong giai đo n h nghi, giai đo n báo đ ng, giai đo n kh n nguy ho c tai n n ph i nhanh chóng đánh giá, phân tích, x lý thông tin và quy t đ nh hành đ ng phù h p. N u thông tin nh n đư c không ph i t các cơ quan không lưu, Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n hàng không ph i đánh giá, xác đ nh giai đo n tương ng và ph i th c hi n các phương th c áp d ng cho t ng giai đo n, c th như sau: 1. Giai đo n h nghi: Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n hàng không ph i ph i h p v i các cơ quan ki m soát không lưu, các cơ quan và l c lư ng khác có liên quan nh m nhanh chóng đánh giá chính xác thông tin nh n đư c. 2. Giai đo n báo đ ng: Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n hàng không ph i thông báo ngay cho các đơn v tìm ki m - c u n n hàng không, báo cáo C c Hàng không Vi t Nam và tri n khai k ho ch hành đ ng tương ng. 3. Giai đo n kh n nguy: Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n hàng không ph i th c hi n các công vi c sau: a) Thông báo và ph i h p v i các đơn v tìm ki m - c u n n hàng không tri n khai l c lư ng, phương ti n theo k ho ch đã đư c phê duy t; b) Th c hi n k thu t tìm ki m, ph i h p cùng các b ph n có liên quan nghiên c u, xác đ nh v trí t u bay lâm n n và trên cơ s đó xác đ nh ph m vi khu v c tìm ki m; c) Thông báo cho nhà khai thác và gi liên l c thư ng xuyên trong quá trình tìm ki m - c u n n; thông báo cho các Trung tâm tìm ki m - c u n n k c n n u th y c n thi t; d) Thông báo cho cơ quan ki m soát không lưu có liên quan khi nh n đư c thông tin t nh ng ngu n khác; đ) Yêu c u các t u bay đang bay, t u thuy n, các t u bi n và các phương ti n khác trong khu v c t u bay lâm n n tham gia vào công tác tìm ki m - c u n n hàng không; e) Duy trì canh nghe tín hi u phát ra t t u bay lâm n n ho c t máy phát đ nh v kh n nguy (121.5 MHZ và 406 MHZ); g) Thông báo thư ng xuyên m i tin t c cho Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n hàng không có liên quan, v ch k ho ch hư ng d n tìm ki m - c u n n t u bay lâm n n; h) Thông báo cho qu c gia đăng ký t u bay b n n. Đi u 16. Trong giai đo n h nghi ho c báo đ ng, khi nh n đư c thông báo không còn tình tr ng kh n c p n a, Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n hàng không ch trì tìm ki m - c u n n ph i thông báo ch m d t tình tr ng kh n c p t i các cơ quan, đơn v , l c lư ng tham gia tìm ki m - c u n n. Đi u 17. 1. Khi giai đo n kh n nguy chưa k t thúc đ i v i t u bay lâm n n mà chưa xác đ nh đư c v trí và có th m t trong hai ho c nhi u vùng tìm ki m - c u n n, Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n không bi t phương th c hành đ ng c a các Trung tâm tìm ki m - c u n n khác thì Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n ph i tri n khai hành đ ng phù h p v i phương th c hành đ ng quy đ nh t i Đi u 15 c a Quy ch này và th ng nh t v i các Trung tâm tìm ki m - c u n n k c n đ ch đ nh ra m t Trung tâm tìm ki m - c u n n ch trì th c hi n trách nhi m tìm ki m - c u n n. 2. Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n ch trì th c hi n tìm ki m - c u n n ph i là Trung tâm ch u trách nhi m m t trong các vùng sau:
  7. a) Vùng mà trong đó t u bay báo cáo l n cu i cùng; b) Vùng mà trong đó t u bay s t i khi đi m báo cáo cu i cùng là ranh gi i c a hai vùng tìm ki m - c u n n; c) Vùng mà t u bay đã t i nhưng t u bay không đư c trang b vô tuy n liên l c hai chi u thích h p ho c không b t bu c gi liên l c vô tuy n. Đi u 18. Sau khi công b giai đo n kh n nguy, Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n ph i thông báo t i các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n có liên quan tham gia tìm ki m - c u n n và di n bi n ti p theo trong quá trình tìm ki m - c u n n, k t qu tìm ki m - c u n n. Đi u 19. Trong giai đo n kh n nguy, khi nh n đư c thông báo ch m d t tình tr ng kh n c p, Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n ph i th c hi n các hành đ ng c n thi t đ k t thúc các ho t đ ng và thông báo cho C c Hàng không Vi t Nam, cơ quan, đơn v , l c lư ng tham gia tìm ki m - c u n n. Khi nh n đư c nh ng thông tin ti p theo ph i phân tích, đánh giá và ph i th c hi n tìm ki m - c u n n tr l i khi ch ng minh đư c tính c n thi t. Đi u 20. Trong giai đo n kh n nguy, vi c tri n khai công tác tìm ki m - c u n n đã th c hi n quá 6 tháng tính t ngày công b giai đo n kh n nguy mà không có k t qu , Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n ch trì tìm ki m - c u n n báo cáo C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam đ trình B trư ng B Giao thông v n t i xem xét và tuyên b k t thúc vi c tìm ki m - c u n n. Đi u 21. Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n ch trì ch u trách nhi m chuy n t i cơ quan không lưu đang cung c p d ch v không lưu trong khu v c t u bay lâm n n nh ng thông tin liên quan đ n ho t đ ng tìm ki m - c u n n đ các t u bay đang ho t đ ng bi t và yêu c u t u bay tr giúp tìm ki m - c u n n, n u có yêu c u. Đi u 22. Khi hai hay nhi u qu c gia thành viên ch u trách nhi m vùng tìm ki m - c u n n chung thì m i qu c gia ph i có k ho ch hành đ ng phù h p v i k ho ch hành đ ng do Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n vùng yêu c u ho c phù h p v i văn b n tho thu n tìm ki m - c u n n song phương ho c đa phương v tìm ki m - c u n n hàng không. Đi u 23. Khi nh n đư c thông báo c a Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n, đơn v tìm ki m - c u n n ph i tri n khai hành đ ng tìm ki m - c u n n đúng như n i dung thông báo nh n đư c; gi liên l c, báo cáo l c lư ng, trang thi t b huy đ ng tham gia tìm ki m - c u n n; báo cáo thư ng xuyên di n bi n tìm ki m - c u n n v Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n. Đi u 24. Ngư i ch huy đơn v tìm ki m - c u n n t i hi n trư ng t ch c c p c u ngư i s ng sót; c u tài s n c a ngư i b n n; không đư c gây cháy n ; sau khi hoàn t t vi c c u n n, các Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n, các l c lư ng kh n nguy sân bay, các đ i tìm ki m - c u n n ph i b o v hi n trư ng, cung c p đ y đ thông tin đ chu n b cho công tác đi u tra tai n n. Đi u 25. Ngư i ch huy t u bay đang bay phát hi n th y t u bay khác hay t u bi n đang trong tình tr ng kh n nguy ph i thông báo ngay cho cơ quan ki m soát không lưu đang cung c p d ch v không lưu bi t. N u đi u ki n cho phép, ph i ti p t c quan sát t u bay, t u bi n lâm n n, xác đ nh v trí t u bay, t u bi n lâm n n đ tr giúp cho vi c tìm ki m - c u n n t i khi không th kéo dài thêm ho c không c n thi t n a và theo yêu c u hư ng d n hành đ ng c a cơ quan ki m soát không lưu và Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n. Đi u 26. Khi th y t u bay, t u bi n lâm n n, ngư i ch huy t u bay ph i báo cáo Cơ quan ki m soát không lưu ho c Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n m i thông tin liên quan đ n tai n n, c th như sau: 1. Ki u, lo i t u bay, t u bi n lâm n n, nh n d ng và các đi u ki n c a t u bay lâm n n; 2. To đ t i n n, đ a hình ho c hư ng so v i đài d n đư ng; 3. Th i gian quan sát th y; 4. Tình tr ng hi n t i, s lư ng ngư i quan sát đư c; 5. Nh ng thông tin c n thi t khác. Đi u 27. T u bay đ u tiên bay đ n khu v c hi n trư ng tai n n mà không ph i là t u bay tìm ki m - c u n n có trách nhi m hư ng d n các t u bay khác cho t i khi t u bay tìm ki m - c u n n đ n. N u không đ phương ti n thông tin liên l c thì có th tho thu n chuy n giao cho t u bay khác đ gi liên
  8. l c v i t u bay đang bay, v i Cơ quan ki m soát không lưu, v i Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n. Đi u 28. Khi c n thi t, t u bay đang bay t i khu v c hi n trư ng tai n n hư ng d n t u bay c u n n bay đ n khu v c hi n trư ng ph i thi t l p liên l c b ng sóng vô tuy n ho c b ng tín hi u thích h p trong Ph l c c a Quy ch này. N u ngư i s ng sót, t u bay, t u bi n lâm n n không có phương ti n liên l c thì n u có th đư c, t u bay ph i th thi t b liên l c, tín hi u xu ng hi n trư ng và hư ng d n s d ng đ thi t l p liên l c gi a hi n trư ng và t u bay đang bay trên khu v c hi n trư ng tai n n. Đi u 29. Khi nh n đư c tín hi u, đi n văn thông báo kh n nguy trên sóng vô tuy n, đi n tho i hay b t c phương ti n liên l c nào khác, ngư i ch huy t u bay có nhi m v : 1. Ghi l i v trí t u bay lâm n n; 2. Chuy n hư ng bay v v trí t u bay lâm n n n u có th đư c; 3. Thông báo m i tin t c có đư c t i Cơ quan ki m soát không lưu ho c Trung tâm hi p đ ng tìm ki m - c u n n; 4. Chuy n hư ng bay t i v trí phát tín hi u kh n nguy trong khi ch ch th . Đi u 30. Vi c s d ng tín hi u quy đ nh t i Ph l c c a Quy ch này ph i rõ ràng, không đư c nh m l n v i tín hi u khác. Khi nh n đư c tín hi u t i nơi x y ra tai n n, t u bay đang bay, t u bay tìm ki m - c u n n ph i th c hi n đúng yêu c u quy đ nh t i Ph l c. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 31. 1. C c Hàng không Vi t Nam tri n khai th c hi n “Quy ch tìm ki m - c u n n hàng không dân d ng”, đ nh kỳ và đ t xu t báo cáo B trư ng B Giao thông v n t i v vi c tri n khai th c hi n Quy ch trong toàn ngành hàng không dân d ng. 2. Căn c quy đ nh t i Quy ch này, C c trư ng C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m: a) Thành l p y ban thư ng tr c tìm ki m - c u n n hàng không dân d ng Vi t Nam đ giúp C c trư ng ch đ o tri n khai nhi m v tìm ki m - c u n n trong toàn ngành; b) Giao nhi m v công tác tìm ki m - c u n n hàng không dân d ng xu ng các cơ quan, đơn v thu c quy n theo th m quy n; c) Phân công vùng tìm ki m - c u n n hàng không; d) Công b và c p nh t tên, đ a ch , phương ti n liên l c c a t ch c, cá nhân liên quan đ n ho t đ ng tìm ki m - c u n n hàng không. PH L C CÁC TÍN HI U TÌM KI M - C U N N HÀNG KHÔNG DÂN D NG 1. Tín hi u do t u c u h báo nh n: a) Báo hi u nh n đư c tín hi u và có kh năng th c hi n đư c i) Ban ngày kéo c đuôi nheo có s c tr ng đ theo chi u th ng đ ng; ii) Ban đêm phát liên ti p tín hi u morse ch “T”; iii) Ban ngày thay đ i hư ng mũi đ đi theo t u bay. b) Báo hi u nh n đư c tín hi u và không có kh năng th c hi n đư c: i) Ban ngày: kéo c Qu c t "N" (hình vuông bàn c màu tr ng và xanh nư c bi n); ii) Ban đêm: phát liên ti p tín hi u mores ch “N”. 2. T u bay đang bay th c hi n các đ ng tác sau có nghĩa là yêu c u t u c u h hư ng t i t u bay b n n:
  9. a) Bay quanh t u c u h ít nh t là m t l n; b) Bay c t hư ng đi c a t u c u h c ly g n v i đ cao th p nh t và: i) L c cánh ho c; ii) Tăng, gi m t c đ ho c; iii) Thay đ i vòng quay cánh qu t t u bay. c) Hư ng mũi t u bay theo hư ng yêu c u t u c u h đi t i ho c th c hi n l i các đ ng tác trên. Chú ý: do ti ng n cao trên sàn t u c u h nên các tín hi u âm thanh c a vi c tăng gi m t c đ không hi u qu b ng tín hi u nhìn th y c a vi c l c cánh, vì v y, tín hi u âm thanh đư c coi như là phương ti n d phòng đ t p trung s chú ý. 3. T u bay đang bay th c hi n các đ ng tác sau có nghĩa là không c n s tr giúp c a t u c u h n a: bay c t v t nư c phía sau đuôi tàu đ cao th p và a) L c cánh ho c; b) Tăng, gi m t c đ ho c; c) Thay đ i vòng quay cánh qu t t u bay. 4.Tín hi u nh n bi t t trên không và ý nghĩa c a nó: a) Tín hi u nh n bi t t trên không do nh ng ngư i s ng sót th c hi n S th t Đi n văn Ký hi u 1 Yêu c u tr giúp V 2 Yêu c u tr giúp y t X 3 Không ho c không đư c N 4 Đư c ho c kh ng đ nh Y 5 Ti n v hư ng này ↑ b) Tín hi u nh n bi t t trên không dùng cho các đơn v tìm ki m - c u n n S th t Đi n văn Ký hi u 1 K t thúc c u n n LLL 2 Đã tìm th y m i ngư i LL 3 Ch tìm th y m t s ngư i ++ 4 Không th ti p t c đư c đang tr l i căn c XX 5 Đã chia thành hai nhóm, m i nhóm đi theo hư ng ch đ nh 6 Thông tin nh n đư c t u bay đang hư ng này →→ 7 Không tìm th y gì, s ti p t c tìm ki m NN M i d u hi u trong m c 4 ph i dài ít nh t 2,5 m (8 feet) và ph i d nhìn th y t trên không và b ng t t c các v t li u có s n. 5. Tín hi u nhìn th y t m t đ t. a) Các tín hi u sau có nghĩa là đã hi u tín hi u t m t đ t: i) Ban ngày: l c cánh t u bay; ii) Ban đêm: t t, m hai l n đèn pha h cánh. N u không có đèn h cánh thì t t m hai l n đèn d n đư ng. b) N u m t đ t không nh n đư c tín hi u trên thì coi như t u bay không hi u tín hi u m t đ t.
Đồng bộ tài khoản