Quyết định số 05/2007/QĐ-BNN

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
95
lượt xem
7
download

Quyết định số 05/2007/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2007/QĐ-BNN về việc ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để sửa đổi quyết định số 38/2006/QĐ-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2007/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 05/2007/Q -BNN Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH V VI C S A I QUY T NNH S 38/2006/Q -BNN NGÀY 16/5/2006 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C BAN HÀNH QUY NNH PHÒNG CH NG B NH L M M LONG MÓNG GIA SÚC B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Pháp l nh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Theo ngh c a C c trư ng C c Thú y, QUY T NNH: i u 1: S a i i u 9, i m b, c kho n 3, kho n 5 i u 10 và i u 11 c a quy nh v phòng ch ng b nh L m m long móng gia súc ban hành kèm theo Quy t nh s 38/2006/Q -BNN ngày 16/5/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn như sau: " i u 9. Công b d ch 1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh công b xã có d ch khi d ch xu t hi n 1 thôn tr lên và có i u ki n công b d ch theo quy nh t i i u 17 c a Pháp l nh Thú y. 2. Cơ quan thú y có thNm quy n thông báo k t qu xét nghi m b nh t i xã có d ch. i u 10. X lý d ch 1. Cách ly và nuôi nh t gia súc m c b nh
  2. Ch nuôi gia súc khi phát hi n gia súc nhi m b nh ph i nuôi cách ly và báo ngay cho trư ng thôn ho c nhân viên thú y. 2. Xác minh và chNn oán Khi nh n ư c thông báo, trong ph m vi m t ngày cán b thú y huy n ph i ti n hành xác minh và l y m u chNn oán b nh. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m a) Ch o trư ng thôn và nhân viên thú y ki m tra, giám sát ch nuôi gia súc th c hi n cách ly gia súc m c b nh v i gia súc kh e, nh t trâu, bò, l n, dê, c u t i chu ng ho c nơi c nh; giúp cán b thú y huy n l y m u b nh phNm; th ng kê s lư ng, loài gia súc m c b nh, s h gia ình có gia súc m c b nh, t ng àn gia súc c m nhi m trong thôn. b) L p ch t ki m d ch ng v t t m th i trên các tr c ư ng giao thông chính ra vào xã có d ch và vùng kh ng ch v i s tham gia c a l c lư ng thú y, công an, dân quân t v … tr c 24/24 gi nh m ngăn ch n không ưa gia súc, s n phNm gia súc ra ngoài xã có d ch. t bi n báo khu v c có d ch, hư ng d n tránh i qua xã có d ch. T ch c phun kh trùng các phương ti n v n chuy n t xã có d ch i ra ngoài. c) Th c hi n tiêu h y gia súc m c b nh trong xã có d ch - i tư ng tiêu h y + Tiêu h y b t bu c toàn b s l n, dê, c u, hươu, nai trong cùng m t ô chu ng n u trong ô chu ng ó có con m c b nh v i tri u ch ng lâm sàng i n hình mà không ph i ch k t qu xét nghi m. Trư ng h p còn nghi ng ph i nuôi cách ly ch k t qu xét nghi m, n u k t qu dương tính thì tiêu h y. Vi c tiêu h y gia súc b nh ph i th c hi n theo hư ng d n và giám sát c a cơ quan thú y; + Tiêu h y b t bu c trâu bò m c b nh trong các trư ng h p sau: * Trâu, bò m c b nh trong d ch xu t hi n l n u tiên t i thôn; * Trâu, bò m c b nh v i týp vi rút LMLM m i ho c týp vi rút ã lâu không xu t hi n trên a bàn t nh. + i v i trâu, bò không thu c di n nêu trên thì khuy n khích tiêu h y ho c có th nuôi gi nhưng ph i qu n lý ch t ch như sau: * ánh d u và có s sách theo dõi theo hư ng d n c a C c Thú y; * Nuôi cách ly v i àn gia súc chưa m c b nh và theo dõi s c kh e thư ng xuyên, tăng cư ng ch chăm sóc, nuôi dư ng; * ư c gi t m tiêu th t i xã theo hư ng d n c a thú y;
  3. * ư c phép v n chuy n ra kh i xã tiêu th sau hai năm tính t ngày con v t kh i tri u ch ng lâm sàng. - Cách tiêu h y + t: ào h , cho gia súc vào h và t b ng c i, than, xăng, d u. Sau ó l p t và n n ch t; + Chôn: ào h có kích thư c tùy theo s lư ng gia súc c n tiêu h y, cho gia súc m c b nh xu ng h , phun thu c sát trùng ho c vôi b t lên b m t gia súc và l p t. Kho ng cách t b m t gia súc chôn n m t h chôn t i thi u là 1 mét, n n t trên b m t th t ch t; + a i m t, chôn ư c ghi vào s và trên b n c a xã lưu gi . ) V sinh, tiêu c kh trùng -T i d ch + V sinh cơ gi i: Thu gom ch t th i, phân rác nơi nuôi nh t gia súc b b nh t ho c chôn; r a n n chu ng, d ng c chăn nuôi b ng nư c xà phòng. Công vi c này do ch gia súc th c hi n; + V sinh hóa ch t: Sau khi v sinh cơ gi i, khô và ti n hành phun hóa ch t kh trùng thích h p v i t ng i tư ng. Công vi c này do i ch ng d ch c a xã th c hi n. - Vùng xung quanh d ch + Ch chăn nuôi gia súc ph i t ch c v sinh cơ gi i chu ng tr i, d ng c chăn nuôi, tránh ti p xúc v i vùng có d ch; + i ch ng d ch c a xã t ch c phun thu c kh trùng khu v c chăn nuôi, chu ng tr i, r c vôi b t ư ng làng, ngõ xóm. e) Tiêm phòng v c xin bao vây - T ch c tiêm phòng v c xin cho trâu, bò, dê, c u, l n nái, l n c gi ng vùng kh ng ch , tiêm t ngoài vào trong. Sau khi tiêm ư c 14 ngày, ti n hành tiêm cho ng v t c m nhi m vùng d ch nhưng không m c b nh; không tiêm cho gia súc ã kh i tri u ch ng lâm sàng (trong trư ng h p không tiêu h y). - Huy ng l c lư ng tiêm phòng và h tr tiêm phòng; ngư i tr c ti p tham gia tiêm phòng ph i là nhân viên thú y ho c ngư i ã qua t p hu n. - Chi c c Thú y t nh hư ng d n, qu n lý và giám sát vi c tiêm phòng. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ư c y ban nhân dân t nh y quy n ra quy t nh tiêu h y gia súc m c b nh d a trên chính sách h tr c a Chính ph sau khi có ngh b ng văn b n c a Chi c c Thú y.
  4. 5. Không ư c buôn bán gia súc, s n phNm gia súc c m nhi m v i b nh; không t ch c tri n lãm, tham quan, vui chơi trong xã có d ch. 6. Ch báo cáo: trong th i gian có d ch, y ban nhân dân c p dư i có trách nhi m báo cáo hàng ngày lên y ban nhân dân c p trên, cơ quan thú y c p dư i có trách nhi m báo cáo hàng ngày lên cơ quan thú y c p trên cho n khi có quy t nh công b h t d ch; Ngay khi x y ra d ch, Chi c c Thú y ph i thông báo ngay cho Chi c c Thú y các t nh, thành ph lân c n bi t ch ng phòng, ch ng b nh. i u 11. Ki m soát v n chuy n Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o chính quy n a phương các c p, các ngành th c hi n các nhi m v c th sau: 1. Xác nh thôn, xã, huy n có d ch khoanh vùng d ch và l p các ch t ki m d ch t m th i có ngư i tr c 24/24 gi , có bi n báo, hư ng d n giao thông; ngăn c m vi c ưa gia súc và s n phNm c a chúng ra ngoài xã có d ch. T i các ch t này ph i có phương ti n và ch t sát trùng x lý m i i tư ng ra kh i xã có d ch; 2. Không ư c v n chuy n gia súc c m nhi m v i b nh LMLM và s n phNm c a chúng ra kh i xã có d ch. 3. Gia súc không m c b nh, s n phNm gia súc ư c l y t gia súc không m c b nh LMLM ư c phép v n chuy n trong các trư ng h p sau: a) Gia súc, s n phNm gia súc t i các xã thu c vùng kh ng ch ư c phép v n chuy n tiêu th trong ph m vi huy n. b) V n chuy n tiêu th trong ph m vi t nh: - Gia súc, s n phNm gia súc t i vùng m; - Gia súc, s n phNm gia súc c a cơ s chăn nuôi ư c công nh n an toàn d ch b nh LMLM t i vùng kh ng ch . c) V n chuy n ra kh i t nh tiêu th : - Gia súc, s n phNm gia súc ngoài vùng m; - Gia súc, s n phNm gia súc c a cơ s chăn nuôi ư c công nh n an toàn d ch b nh LMLM t i vùng m". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. C c trư ng C c Thú y, Th trư ng các ơn v có liên quan và Giám c S Nông nghi p và phát tri n nông thôn các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  5. B TRƯ NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản