Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
188
lượt xem
14
download

Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------ S : 05/2008/QĐ-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C THU C CH A B NH CH Y U S D NG T I CÁC CƠ S KHÁM B NH, CH A B NH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c aB Y t ; Căn c Lu t Dư c s 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ngày 25/6/1996; Căn c Ngh đ nh s 50/1998/NĐ-CP ngày 16/7/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh An toàn và Ki m soát b c x ; Căn c Ngh đ nh s 63/2005/NĐ-CP ngày 16/05/2005 c a Chính ph ban hành Đi u l B o hi m y t ; Căn c Ngh đ nh s 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Dư c; Căn c Ngh đ nh 95/CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; Căn c Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30/09/1995 c a liên B Y t -Tài chính-Lao đ ng Thương binh và Xã h i-Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n vi c thu m t ph n vi n phí, Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 c a B Y t -B Tài chính-B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i b sung Thông tư liên b s 14/TTLB ngày 30/09/1995 c a liên B Y t -Tài chính-Lao đ ng Thương binh và Xã h i-Ban V t giá Chính ph ; Căn c Thông tư liên t ch s 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT ngày 28/12/1999 c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - B Y t hư ng d n vi c th c hi n an toàn b c x trong y t ; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh; V trư ng V Y Dư c c truy n, V trư ng V B o hi m y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám b nh, ch a b nh bao g m: 1.Danh m c thu c tân dư c (Ph l c 1) 2.Danh m c thu c phóng x và h p ch t đánh d u (Ph l c 2) 3.Danh m c thu c ch ph m y h c c truy n (Ph l c 3) 4.Danh m c v thu c y h c c truy n (Ph l c 4) 5.Hư ng d n s d ng Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám b nh, ch a b nh (Ph l c 5) Đi u 2. Danh m c thu c kèm theo Quy t đ nh này là cơ s đ các cơ s khám b nh, ch a b nh l a ch n, đ m b o nhu c u đi u tr và thanh toán cho các đ i tư ng ngư i b nh, bao g m c ngư i b nh có th b o hi m y t . Đi u 3. Các cơ s khám b nh, ch a b nh đư c phép s d ng các thu c trong Danh m c kèm theo Quy t đ nh này và có trách nhi m t ch c cung ng, qu n lý theo đúng các quy đ nh hi n hành v dư c, v an toàn và ki m soát b c x . Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng công báo; bãi b Quy t đ nh s 03/2005/QĐ-BYT ngày 24/1/2005 v vi c ban hành Danh m c thu c ch a b nh ch y u s d ng t i các cơ s khám ch a b nh, Quy t đ nh s 33/2006/QĐ-BYT ngày 24/10/2006 v vi c ban hành Danh m c thu c phóng x và h p ch t đánh d u dùng trong ch n đoán và đi u tr .
  2. Đi u 5. Các ông (bà): Chánh văn phòng B , Chánh thanh tra B , C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh; V trư ng V Y Dư c c truy n, V trư ng V B o hi m y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c, V , C c có liên quan, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t ngành và Giám đ c các b nh vi n, Vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản