intTypePromotion=1

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
54
lượt xem
4
download

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND về quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B N TRE c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 06/2008/Q -UBND B n Tre, ngày 13 tháng 3 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH CHÍNH SÁCH ƯU ÃI U TƯ TRÊN NA BÀN T NH B N TRE Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư năm 2005; Căn c Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph v thu ti n thuê t, thuê m t nư c; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh Chính sách ưu ãi u tư trên a bàn t nh B n Tre. i u 2. Quy t nh này thay th các quy t nh c a y ban nhân dân t nh: Quy t nh s 1996/2004/Q -UB ngày 02 tháng 6 năm 2004 quy nh m t s chính sách ưu ãi khi u tư vào Khu công nghi p Giao Long; Quy t nh s 3273/2005/Q -UB ngày 27 tháng 9 năm 2005 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 1996/2004/Q -UB; Quy t nh s 1229/2006/Q -UBND ngày 15 tháng 5 năm 2006 v quy nh m t s chính sách ưu ãi u tư trên a bàn t nh; Quy t nh s 1672/2006/Q -UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 Ban hành Quy nh m t s chính sách ưu ãi vào C m công nghi p An Hi p, huy n Châu Thành và Quy t nh s 1747/Q C-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 v vi c ính chính Quy t nh s 1672/2006/Q -UBND. i u 3. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các s : K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Công nghi p, Thương m i và Du l ch, Trư ng ban Qu n lý các Khu công nghi p; C c trư ng C c Thu ; Giám c Công ty Phát tri n h t ng các Khu công nghi p; Th trư ng các cơ quan có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và các nhà u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau mư i ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH Nơi nh n: CH TNCH - Như i u 3; - TT TU, TT H ND, oàn BQH t nh; - CT, các PCT UBND t nh; - V Pháp ch (B K ho ch và u tư); - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Website Chính ph , Cao T n Kh ng - Báo K, ài PT-TH t nh ( ưa tin); - S Tư pháp, Công báo t nh (2b); - Phó chánh VP, CV NC các kh i; - Phòng Ti p dân ( niêm y t);
  2. - Lưu: VT, HC.60b QUY NNH CHÍNH SÁCH ƯU ÃI U TƯ TRÊN NA BÀN T NH B N TRE (Ban hành kèm theo Quy t nh s 06/2008/Q -UBND ngày 13 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh B n Tre) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này i u ch nh các ưu ãi u tư trên a bàn t nh nh m m c ích huy ng các ngu n l c u tư trong và ngoài nư c ph c v cho s nghi p phát tri n kinh t và xã h i c a B n Tre. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này áp d ng cho các nhà u tư (t ch c ho c cá nhân) trong và ngoài nư c ư c c p gi y ch ng nh n u tư ho c ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (cho nh ng d án u tư dư i 15 t ng nhưng nhà u tư ư c quy n không làm th t c ăng ký c p gi y ch ng nh n u tư) theo quy nh c a Lu t u tư và Lu t Doanh nghi p và ho t ng h p pháp trên a bàn t nh B n Tre (sau ây g i chung là nhà u tư). 2. Nhà u tư ư c hư ng ưu ãi theo B n Quy nh này khi có d án u tư vào các ngành ngh thu c danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư, lĩnh v c ưu ãi u tư và danh m c a bàn ưu ãi u tư như c p i u 3 c a Quy nh này. i u 3. Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư, lĩnh v c ưu ãi u tư và danh m c a bàn ưu ãi u tư 1. Danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư và danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư ư c áp d ng theo Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư (Ph l c I - M c A và B). 2. a bàn ưu ãi u tư c a t nh B n Tre như sau: các huy n Ba Tri, Bình i và Th nh Phú thu c danh m c a bàn có i u ki n kinh t -xã h i c bi t khó khăn; các huy n Châu Thành, Gi ng Trôm, M Cày và Ch Lách thu c danh m c a bàn có i u ki n kinh t -xã h i khó khăn. Chương 2: CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ÃI U TƯ C TH i u 4. Ưu ãi v thuê t i v i d án u tư vào Khu công nghi p Giao Long và C m công nghi p An Hi p (giai o n 1) 1. i v i d án u tư vào Khu công nghi p Giao Long (giai o n 1). a) Giá thuê t: ơn giá thuê t là 0,5 USD/m2/năm (giá này ã bao g m thu giá tr gia tăng).
  3. b) Ưu ãi mi n, gi m ti n thuê t: - Mi n ti n thuê t trong th i gian xây d ng cơ b n c a d án nhưng không quá 24 tháng (có xác nh n ti n hoàn thành xây d ng cơ b n công trình c a Ban Qu n lý các khu công nghi p); - Mi n ti n thuê t trong 24 tháng sau khi d án k t thúc th i gian xây d ng cơ b n (có xác nh n c a Ban Qu n lý các khu công nghi p); - N u nhà u tư thuê t t 30 năm n 50 năm mà n p ti n thuê t m t (1) l n cho toàn b th i gian thuê thì ư c gi m 60% ti n thuê t ph i n p tính t th i i m bàn giao t; n u nhà u tư n p ti n thuê t m t (1) l n cho 10 năm ư c gi m 15% ti n thuê t. 2. i v i d án u tư vào C m công nghi p An Hi p (giai o n 1). a) Giá thuê t: ơn giá thuê t là 0,6 USD/m2/năm (giá này ã bao g m thu giá tr gia tăng). b) Ưu ãi mi n, gi m ti n thuê t: - Mi n ti n thuê t trong th i gian xây d ng cơ b n c a d án nhưng không quá 24 tháng (có xác nh n ti n hoàn thành xây d ng cơ b n công trình c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p); - Mi n ti n thuê t trong 24 tháng ti p theo sau khi k t thúc th i gian xây d ng cơ b n c a d án (có xác nh n c a Ban Qu n lý các Khu công nghi p); - N u nhà u tư thuê t t 30 năm n 50 năm mà n p ti n thuê m t (1) l n cho toàn b th i gian thuê thì ư c gi m 60% ti n thuê t ph i n p tính t th i i m bàn giao t; n p m t (1) l n cho 10 năm ư c gi m 15% ti n thuê t. i u 5. Ưu ãi v thuê t, thuê m t nư c i v i các d án u tư bên ngoài Khu công nghi p Giao Long và C m công nghi p An Hi p (g i t t là ngoài khu công nghi p) 1. ơn giá thuê t. a) ơn giá thuê t: - ơn giá thuê t: ư c tính trên cơ s t l thuê t nhân v i giá t theo m c ích s d ng t thuê ư c y ban nhân dân t nh ban hành h ng năm; - Các d án u tư thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư ư c tính b ng 50% t l thuê t do y ban nhân dân t nh quy nh theo m c ích s d ng t thuê. i v i m t s d án c bi t, có tác ng l n n kinh t -xã h i s do y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh riêng; - i v i các d án u tư có thuê t d a trên cơ s giá t và xây d ng, thì t l ti n thuê t ư c tính dao ng t 1% n 2% theo giá do y ban nhân dân t nh ban hành; - ơn giá thuê t c a m i d án ư c n nh năm (5) năm. Sau khi h t th i h n 05 năm thì ơn giá thuê t s ư c i u ch nh l i cho th i h n ti p theo (nhưng m i l n i u ch nh n u có tăng giá cũng s không vư t quá 15%). b) Ti n thuê t ư c tính k t khi bàn giao t. Ti n thuê t tr hàng năm ho c tr m t (1) l n cho toàn b th i gian thuê. N u nhà u tư tr ti n thuê t m t l n cho toàn b th i gian d án (t 30 năm tr lên) s ư c gi m 60% ti n thuê t ph i n p.
  4. c) N u nhà u tư t m ng trư c v n n bù, gi i phóng m t b ng, thì s ti n t m ng ó s ư c tr vào ti n thuê t hàng năm ph i n p và ư c gi m thêm s ti n b ng v i s ti n lãi vay dài h n ngân hàng cho các năm ư c tr tương ng. d) Ưu ãi mi n, gi m ti n thuê t: Áp d ng theo i u 14 và 15 Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph quy nh v thu ti n thuê t, thuê m t nư c. 2. ơn giá thuê m t nư c: Áp d ng theo i u 5 c a Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph quy nh v thu ti n thuê t, thuê m t nư c. Các ưu ãi mi n, gi m ti n thuê m t nư c s áp d ng theo i u 14 và 15 Ngh nh s 142/2005/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 c a Chính ph quy nh v thu ti n thuê t, thuê m t nư c. 3. i v i t do nhà u tư tr c ti p chuy n như ng quy n s d ng t c a dân, n u có d án u tư thu c danh m c lĩnh v c c bi t ưu ãi u tư, lĩnh v c ưu ãi u tư và phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a t nh s ư c t nh xem xét quy t nh ưu ãi cho t ng d án c th . i u 6. Ưu ãi khi lưu thông qua phà, c u Khi ư c c p gi y ch ng nh n u tư, nhà u tư s ư c c p 01 (m t) th ưu tiên mi n phí ho c ư c c p 01 vé mi n phí dài h n (cho 01 xe ôtô con) khi lưu thông qua phà, c u trên a bàn t nh B n Tre. i u 7. Chính sách mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p 1. i v i các doanh nghi p, cơ s kinh doanh ư c thành l p m i: Nhà u tư khi u tư vào a bàn t nh B n Tre, k c trong và ngoài khu công nghi p ư c áp d ng m c thu su t thu nh p doanh nghi p, th i gian mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p và các Thông tư hư ng d n c a B Tài chính. 2. i v i cơ s kinh doanh m r ng quy mô, i m i công ngh : Các cơ s kinh doanh ang ho t ng có u tư xây d ng dây chuy n s n xu t m i, m r ng quy mô, i m i công ngh , c i thi n môi trư ng sinh thái, nâng cao năng l c s n xu t ư c áp d ng chính sách mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo i u 36 c a Ngh nh s 24/2007/N -CP ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. i u 8. Các chính sách mi n, gi m thu khác 1. M c thu su t liên quan n các ho t ng nh p khNu thi t b máy móc t o tài s n c nh cho d án u tư m i và d án m r ng; hay nh p khNu nguyên li u s n xu t c a doanh nghi p, s tuân theo các quy nh hi n hành c a Chính ph và c a các b ngành Trung ương liên quan n các ho t ng nh p khNu ó; 2. Ưu ãi v m c thu su t thu giá tr gia tăng (VAT), thu tiêu th c bi t, thu khai thác tài nguyên, thu chuy n m c ích s d ng t…s ư c áp d ng theo các quy nh hi n hành c a Chính ph và c a các b , ngành Trung ương liên quan n t ng lo i thu ó; 3. Các t ch c, cá nhân t khai thác nư c h p v sinh a bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa ph c v cho sinh ho t nông thôn, vùng sâu, vùng xa thì không thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng. i u 9. Chính sách h tr v lao ng 1. H tr 100% kinh phí ào t o i v i lao ng thu c di n chính sách, h nghèo và các h b gi i t a m t t ph i chuy n ngh ; h tr 50% kinh phí ào t o i v i các i tư ng lao ng khác thông qua các cơ s ào t o d y ngh trong t nh. M c h tr t i a 300.000 ng/ngư i/tháng nhưng không quá m t (1) tri u ng/ngư i.
  5. 2. Ngu n kinh phí h tr ào t o ngh s ư c y ban nhân dân t nh phê duy t trong k ho ch ào t o ngh hàng năm do S Lao ng - Thương binh và Xã h i t ng h p và trình y ban nhân dân t nh. Kinh phí h tr ào t o ngh s ư c phân b và chi tr tr c ti p cho các cơ s d y ngh trong t nh. 3. Nhà u tư có nhu c u tuy n d ng lao ng ư c quy n liên h v i các trư ng, trung tâm d y ngh trên a bàn t nh ký k t h p ng tuy n d ng và ư c h tr chi phí ào t o ngh cơ b n. Chi phí h tr d y ngh ư c áp d ng theo m c 1 i u 9 c a Quy nh này. i v i các nhà u tư t tuy n d ng và ào t o lao ng theo quy trình s n xu t c a mình, n u ăng ký trư c v i cơ quan c p gi y ch ng nh n u tư và S Lao ng - Thương binh và Xã h i s ư c xem xét h tr theo m c 1 i u 9. Vi c h tr ào t o lao ng cho doanh nghi p ch ư c áp d ng l n u khi doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n u tư ho c ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (cho nh ng d án u tư dư i 15 t ng nhưng nhà u tư ư c quy n không làm th t c ăng ký c p gi y ch ng nh n u tư theo Lu t u tư). i u 10. Các lo i phí và d ch v 1. Áp d ng cho d án u tư trong Khu công nghi p Giao Long và C m công nghi p An Hi p (sau ây g i t t là khu công nghi p). a) Phí x lý nư c th i: các doanh nghi p x lý nư c th i bên trong hàng rào nhà máy và ph i t tiêu chuNn lo i C theo tiêu chuNn c a Vi t Nam trư c khi th i ra h th ng x lý chung c a khu công nghi p. M c thu phí x lý nư c th i c a doanh nghi p ra h th ng x lý chung c a khu công nghi p ư c tính là 0,35 USD/m3. b) Phí s d ng ti n ích h t ng khu công nghi p là 0,25 USD/m2/năm. N u doanh nghi p tr m t l n cho toàn b th i gian thuê t t 30 năm tr lên s ư c gi m 40% phí s d ng ti n ích h t ng. c) i n, nư c, d ch v bưu chính vi n thông và các d ch v khác ư c cung c p theo m c giá th ng nh t cho doanh nghi p có v n u tư trong nư c và doanh nghi p có v n u tư ngoài nư c. 2. Áp d ng cho d án u tư ngoài khu công nghi p. Giá các lo i d ch v ( i n, nư c, bưu chính vi n thông…) ư c áp d ng th ng nh t cho doanh nghi p có v n u tư trong nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. i u 11. Phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p Chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p ho t ng trong các lĩnh v c: giáo d c - ào t o, d y ngh ; y t ; văn hóa; th d c th thao; khoa h c, công ngh và môi trư ng; xã h i; dân s , gia ình, b o v chăm sóc tr em th c hi n theo Ngh nh s 53/2006/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph . Các ưu ãi cho d án thu c lĩnh v c này cũng s ư c i u ch nh theo chính sách chung c a Chính ph trong t ng giai o n c th . Chương 3: TH T C HÀNH CHÍNH i u 12. Cơ quan ti p nh n h sơ u tư a) i v i các d án u tư trong khu công nghi p: nhà u tư ch th c hi n th t c hành chính theo cơ ch “M t c a t i ch ” t i Ban Qu n lý các Khu công nghi p. b) i v i các d án u tư bên ngoài khu công nghi p: nhà u tư ch th c hi n th t c hành chính theo cơ ch “M t c a” t i S K ho ch và u tư.
  6. c) i v i kh c con d u và ăng ký mã s thu : nhà u tư ch n p h sơ t i b ph n “M t c a” c a S K ho ch và u tư ư c c p mã s thu và kh c con d u. Riêng các nhà u tư ăng ký u tư trong khu công nghi p thì n p h sơ ăng ký mã s thu và kh c d u cho Ban Qu n lý các khu công nghi p. Ban Qu n lý các khu công nghi p có trách nhi m liên h v i S K ho ch và u tư ăng ký mã s thu và kh c d u. d) i v i vi c cung c p thông tin v chính sách, th t c u tư và h tr tri n khai d án sau gi y ch ng nh n u tư: y ban nhân dân t nh giao Trung tâm Xúc ti n u tư làm u m i, ph i h p v i các s , ngành có liên quan h tr xuyên su t cho nhà u tư trư c, trong và sau gi y ch ng nh n u tư, gi y ăng ký kinh doanh. i u 13. V gi i quy t các h sơ th t c liên quan n u tư Các cơ quan c a t nh ư c phân công ti p nh n và gi i quy t các h sơ, th t c cho nhà u tư liên quan n các công vi c g m: - C p gi y ch ng nh n kinh doanh; - ăng ký, thNm tra gi y ch ng nh n u tư; - C p mã s thu ; - C p con d u; -H p ng cho thuê t; - Chuy n m c ích s d ng t cho d án u tư; - ThNm tra, phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; - ThNm tra, phê duy t thi t k cơ s ; - ThNm tra, phê duy t phòng cháy ch a cháy; - C p gi y phép xây d ng; -H p ng cung c p i n, nư c và vi n thông. Nh ng công vi c trên s ư c các cơ quan liên quan ti p nh n và gi i quy t cho nhà u tư trong th i h n ng n nh t. Trư ng h p ch m nh t cũng s không ư c vư t quá khung th i h n quy nh c a Lu t, Ngh nh ho c Thông tư hư ng d n liên quan n th i gian gi i quy t h sơ, th t c c a các công vi c ó. y ban nhân dân t nh giao cho S K ho ch và u tư và Ban Qu n lý các khu công nghi p ôn c, nh c nh các cơ quan ti p nh n h sơ gi i quy t c p các lo i gi y ch ng nh n, gi y phép cho các d án c a nhà u tư. Trong quá trình th c hi n các th t c hành chính liên quan n d án u tư, nhà u tư ư c S K ho ch và u tư, Ban Qu n lý các Khu công nghi p và Trung tâm Xúc ti n u tư h tr trên cơ s u m i. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 14. Áp d ng i v i các d án u tư ã ư c tri n khai
  7. 1. Nhà u tư ã ư c c p gi y ch ng nh n u tư n u áp ng i u ki n theo Quy nh này và n u có yêu c u s ư c cơ quan c p gi y ch ng nh n u tư xem xét i u ch nh, b sung ưu ãi cho kho ng th i gian ưu ãi còn l i k t ngày Quy nh này có hi u l c thi hành. 2. Trong trư ng h p các d án ang ư c tri n khai trong Khu công nghi p Giao Long, C m công nghi p An Hi p và các v trí bên ngoài khu, c m công nghi p ang ư c hư ng các m c ưu ãi cao hơn so v i Quy nh này thì s ti p t c ư c hư ng các ưu ãi ó cho kho ng th i gian còn l i c a d án u tư. i u 15. Khen thư ng và x lý vi ph m 1. Doanh nghi p ho t ng t t và ch p hành nghiêm các quy nh c a pháp lu t t i a phương s ư c y ban nhân dân t nh xem xét khen thư ng hàng năm ho c ngh các b ngành Trung ương, Chính ph khen thư ng. 2. Các t ch c, cá nhân có thành tích óng góp, v n ng, kêu g i u tư cho t nh B n Tre s ư c y ban nhân dân t nh xem xét khen thư ng x ng áng. 3. T ch c, cá nhân ư c giao nhi m v qu n lý, hư ng d n th c hi n v chính sách ưu ãi u tư và phát tri n s n xu t kinh doanh, n u sách nhi u, gây phi n hà cho các nhà u tư thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i ch u trách nhi m b i thư ng ph n thi t h i th c t ã gây ra. 4. Trư ng h p nhà u tư l i d ng Quy nh này có hành vi gian l n nh m hư ng các ưu ãi, gây thi t h i cho Nhà nư c, cho xã h i thì s b x lý hành chính, truy c u trách nhi m hình s và ng th i có trách nhi m b i thư ng các thi t h i th c t ã gây ra. 5. Gi y ch ng nh n u tư ư c c p sau 12 tháng, nhưng nhà u tư không tri n khai v i lý do không chính áng s b thu h i theo quy nh. i u 16. i u kho n thi hành 1. Các nhà u tư, doanh nghi p ang ho t ng trên a bàn t nh ph i ch p hành y ch báo cáo theo Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p và các quy nh hi n hành liên quan n u tư và kinh doanh. 2. Khi có thanh tra, ki m tra các ho t ng c a doanh nghi p trên a bàn, cơ quan thanh tra, ki m tra ph i có k ho ch c th và trình y ban nhân dân t nh phê duy t trư c khi ti n hành các ho t ng thanh tra, ki m tra doanh nghi p. M i ho t ng thanh tra, ki m tra u ch p hành theo quy nh c a Lu t Thanh tra. 3. y ban nhân dân t nh giao Giám c S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Trư ng ban Qu n lý các khu công nghi p t nh, Giám c các s , ngành t nh, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, Trung tâm Xúc ti n u tư t ch c công b , hư ng d n và ph bi n b n Quy nh này cho các doanh nghi p hi n h u và cho các nhà u tư ti m năng; ng th i thư ng xuyên ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy nh này. nh kỳ 6 tháng m t l n, S K ho ch và u tư và Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh ph i h p báo cáo tình hình tri n khai th c hi n B n Quy nh này và ph n nh nh ng v n phát sinh y ban nhân dân t nh xem xét, ch o./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản