Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
134
lượt xem
16
download

Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 07/2006/qđ-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2006/QĐ-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 01 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY Đ NH V N I DUNG, HÌNH TH C THI NÂNG NG CH VIÊN CH C CHUYÊN MÔN NGÀNH Y T B TRƯ NG B YT Căn c ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c ngh đ nh 116 /2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các đơn v s nghi p c a Nhà nư c; Căn c quy t đ nh s 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 c a B trư ng - Trư ng ban ban t ch c Cán b Chính ph (nay là B N i v ) v vi c ban hành quy ch thi nâng ng ch công ch c; theo đ ngh c a v trư ng v t ch c cán b - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Quy đ nh v n i dung, hình th c thi nâng ng ch viên ch c chuyên môn ngành Y t ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng công báo và thay th Quy t đ nh s 3011/2000/QĐ-BYT ngày 28/8/2000 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành quy đ nh v n i dung và hình th c thi nâng ng ch Bác s lên Bác s chính, Dư c s lên Dư c s chính. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch đ o th c hi n Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
  2. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ****** QUY Đ NH V N I DUNG, HÌNH TH C THI NÂNG NG CH VIÊN CH C CHUYÊN MÔN NGÀNH Y T (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 07/2006/QĐ-BYTngày 26 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Y t ) Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Nguyên t c thi nâng ng ch viên ch c ngành Y t : 1.Căn c vào nhu c u, v trí công vi c. 2.Đ m b o nghiêm túc, khách quan, chính xác, công khai, dân ch và ch t lư ng nh m đánh giá đúng năng l c, trình đ chuyên môn theo tiêu chu n ng ch d thi. Đi u 2. Đ i tư ng d thi: Viên ch c chuyên môn Y t hi n đang hư ng lương ng ch bác s , dư c s , y t công c ng, đi u dư ng sau đây g i chung là ng ch bác s và tương đương; bác s chính, dư c s chính, y t công c ng chính, đi u dư ng chính sau đây g i chung là ng ch bác s chính và tương đương hi n đang làm vi c t i các cơ s y t c a trung ương, đ a phương và y t ngành. Đi u 3. Vi c t ch c thi và c ngư i d thi th c hi n theo đúng các quy đ nh pháp lu t hi n hành v thi nâng ng ch cán b , công ch c, viên ch c. Đi u 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau đây g i chung là B ) có th m quy n t ch c thi nâng ng ch Bác s lên Bác s chính. B Y t t ch c thi nâng ng ch Bác s và tương đương lên ng ch Bác s chính và tương đương cho viên ch c c a các đơn v tr c thu c B và viên ch c y t c a các đơn v y t thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây g i chung là t nh). Ph i h p v i B N i v t ch c thi nâng ng ch Bác s chính và tương đương lên ng ch Bác s cao c p và tương đương. Chương 2: ĐI U KI N VÀ H SƠ D THI Đi u 5. Ngư i đư c c d thi ph i có đ các đi u ki n sau: 1.Đ t tiêu chu n nghi p v c a ng ch d thi theo quy đ nh. 2. Có ph m ch t đ o đ c t t, ý th c t ch c k lu t t t, ch p hành nghiêm ch nh đư ng l i chính sách c a Đ ng và Nhà nư c. 3. Đư c H i đ ng sơ tuy n c d thi theo quy đ nh t i Đi u 29 c a Ngh đ nh s 116/2003 /NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph . Đi u 6. H sơ d thi nâng ng ch bao g m: 1.Đơn xin d thi (theo m u 1). 2. B n đánh giá nh n xét c a đơn v tr c ti p s d ng, qu n lý viên ch c v ph m ch t đ o đ c, năng l c và hi u qu làm vi c, ý th c ch p hành k lu t lao đ ng (theo m u 2). 3. B n khai lý l ch khoa h c do cơ quan s d ng và tr c ti p qu n lý viên ch c xác nh n (theo m u 3). 4. B n sao h p pháp các văn b ng, ch ng ch . 5. Gi y ch ng nh n đ tài nghiên c u khoa h c ho c b n nghi m thu đ tài do cơ quan có th m quy n c p. H sơ c a thí sinh đư c đ ng trong túi h sơ c 23 cm x 35 cm và g i v H i đ ng sơ tuy n c a cơ quan có th m quy n xét duy t. Đi u 7. H sơ c a viên ch c d thi nâng ng ch bác s chính và tương đương do cơ quan qu n lý viên ch c c a c p có th m quy n c viên ch c d thi lưu gi và qu n lý. Chương 3: HÌNH TH C VÀ N I DUNG THI
  3. Đi u 8. Hình th c thi đ i v i kỳ thi nâng ng ch bác s và tương đương lên bác s chính và tương đương g m 4 ph n b t bu c: 1.Thi vi t. 2.Thi v n đáp ho c thi tr c nghi m do H i đ ng thi quy t đ nh. 3.Thi ngo i ng trình đ B: 1 trong 5 ngo i ng : Anh, Pháp, Nga, Đ c, Trung Qu c. 4.Thi tin h c trình đ B; thi tr c nghi m ho c thi trên máy. Đi u 9. Hình th c thi đ i v i kỳ thi nâng ng ch bác s chính và tương đương lên bác s cao c p và tương đương, g m : 1.Thi vi t. 2.B o v m t đ cương nghiên c u khoa h c ho c đ án, d án c p B , Ngành tr lên. 3.Thi ngo i ng trình đ C: 1 trong 5 ngo i ng : Anh, Pháp, Nga, Đ c, Trung Qu c. 4.Thi tin h c trình đ C. Đi u 10. N i dung thi nâng ng ch bác s và tương đương lên ng ch bác s chính và tương đương: 1. N i dung thi vi t: M c đích đánh giá kh năng tư duy, t ng h p, hi u bi t chung và hi u bi t v ngành c a thí sinh, bao g m: a) Quan đi m, đư ng l i c a Đ ng, chính sách c a Nhà nư c đ i v i ngành Y t ; Đ nh hư ng chi n lư c phát tri n ngành y t . b) Nh ng quy đ nh và yêu c u v xây d ng, qu n lý, nâng cao ch t lư ng cán b , viên ch c y t . c) Nh ng quy đ nh v đ o đ c ngư i cán b y t . 2. Thi v n đáp (ho c thi tr c nghi m): a) Nh ng hi u bi t v ch c trách chuyên môn nghi p v c a ng ch d thi. b)Nh ng kh năng x lý tình hu ng nghi p v . c)K năng chuyên môn c a chuyên ngành. Tuỳ theo yêu c u c th c a t ng ng ch viên ch c Y t , H i đ ng thi có th b sung thêm n i dung thi phù h p v i đi u ki n c a t ng lĩnh v c chuyên ngành. 3. Thi ngo i ng trình đ B : 1 trong 5 ngo i ng : Anh, Pháp, Nga, Đ c, Trung Qu c. 4. Thi tin h c trình đ B. Đi u 11. N i dung thi nâng ng ch Bác s chính và tương đương lên Bác s cao c p và tương đương: 1. Thi vi t: a) Quan đi m, đư ng l i c a Đ ng, chính sách c a nhà nư c đ i v i ngành Y t và vi c v n d ng trong toàn ngành cũng như đ i v i t ng lĩnh v c chuyên ngành. b) Chi n lư c phát tri n ngành, phát tri n các lĩnh v c chuyên ngành trong các giai đo n ti p theo. c) Chi n lư c xây d ng và phát tri n, hoàn thi n đ i ngũ viên ch c Y t đáp ng đư c yêu c u c a đ t nư c trong giai đo n t i. 2. B o v 01 đ cương nghiên c u khoa h c ho c đ án, d án c p B , Ngành tr lên: Đánh giá ki n th c chuyên môn sâu v chuyên ngành và c a lĩnh v c. 3. Thi ngo i ng trình đ C : 1 trong 5 ngo i ng : Anh, Pháp, Nga, Đ c, Trung Qu c. 4. Thi tin h c trình đ C. Đi u 12. Th i gian thi: 1. Thi vi t: 180 phút. 2. Thi v n đáp: t i thi u 15 phút không k th i gian chu n b ; Thi tr c nghi m: 30 phút. 3. B o v đ cương khoa h c ho c đ án, d án: 30 phút ho c H i đ ng thi quy t đ nh th i gian tuỳ theo yêu c u c th c a t ng ng ch viên ch c y t . 4. Thi ngo i ng , tin h c: th i gian thi cho t ng trình đ theo qui đ nh c a B Giáo d c và Đào t o. Chương 4: T CH C TH C HI N Đi u 13. Đ i v i kỳ thi nâng ng ch Bác s và tương đương lên Bác s chính và tương đương:
  4. 1. Căn c nhu c u c a các đơn v s nghi p y t tr c thu c, hàng năm các B xây d ng đ án thi đ th ng nh t v i B N i v v ch tiêu, k ho ch thi. Đ án thi nâng ng ch g m: a) Cơ c u ng ch viên ch c hi n có thu c ngành chuyênmôn t ng đơn v s nghi p. b) Xây d ng ch tiêu thi cho t ng ng ch. c) Tài li u ph c v cho vi c t ch c thi nâng ng ch. d) Thành ph n H i đ ng thi nâng ng ch. đ) Ban ch m thi (danh sách, ng ch và ch c danh khoa h c). e) K ho ch t ch c ôn thi. g) K ho ch t ch c thi. 2. U ban nhân dân các t nh căn c vào nhu c u c a các đơn v s nghi p y t thu c ph m vi qu n lý, đăng ký ch tiêu d thi v B Y t , đ B xây d ng k ho ch t ch c thi. 3. Các B căn c n i dung, hình th c thi nâng ng ch Bác s và tương đương lên ng ch Bác s chính và tương đương do B Y t ban hành, t ch c thi theo đúng quy đ nh c a pháp lu t. Ch m nh t 30 ngày k t ngày k t thúc kỳ thi, H i đ ng thi nâng ng ch báo cáo k t qu kỳ thi đ n ngư i đ ng đ u B xem xét, ra quy t đ nh công nh n k t qu kỳ thi và g i danh sách đ ngh B Y t c p gi y ch ng nh n ng ch cho nh ng ngư i trúng tuy n. 4. B Y t : T ch c kỳ thi nâng ng ch Bác s và tương đương lên ng ch Bác s chính và tương đương cho nh ng viên ch c thu c các đơn v s nghi p tr c thu c B Y t , các t nh và các B không có đi u ki n t ch c thi. Ph i h p v i các B t ch c kỳ thi nâng ng ch Bác s và tương đương lên ng ch Bác s chính và tương đương; C p gi y ch ng nh n ng ch Bác s chính và tương đương. 5. Các B không có đi u ki n t ch c thi, các t nh và đơn v s nghi p tr c thu c B Y t căn c hư ng d n t ch c kỳ thi nâng ng ch bác s chính và tương đương, ti n hành t ch c sơ tuy n theo đúng quy đ nh. H i đ ng sơ tuy n g i k t qu sơ tuy n b ng văn b n lên c p có th m đ xem xét và ra quy t đ nh c viên ch c d thi. Quy t đ nh c viên ch c d thi g i v B Y t kèm theo danh sách trích ngang theo m u quy đ nh. Cơ quan có th m quy n quy t đ nh c viên ch c d thi nâng ng ch ph i ch u trách nhi m v đi u ki n, tiêu chu n c a viên ch c đư c c d thi. Đi u 14. Đ i v i ng ch bác s chính và tương đương lên ng ch Bác s cao c p và tương đương: Căn c nhu c u c a các B , t nh, B Y t xây d ng đ án thi g i B N i v đ th ng nh t k ho ch và ch tiêu d thi. Ph i h p v i B N i v t ch c kỳ thi nâng ng ch Bác s chính và tương đương lên ng ch Bác s cao c p và tương đương. Đi u 15. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c gì đ ngh các B , các t nh,các đơn v s nghi p y t tr c thu c ph n ánh k p th i v B Y t đ nghiên c u gi i quy t./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phuluc 1 Phucluc 2 Phucluc 3
Đồng bộ tài khoản