intTypePromotion=3

Quyết định số 07/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
5
download

Quyết định số 07/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2007/QĐ-BCN về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành Công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2007/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2007/Q -BCN Hà N i, ngày 30 tháng 01 năm 2007 QUY T NNH S 07/2007/Q -BCN C A B CÔNG NGHI P PHÊ DUY T QUY HO CH I U CH NH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P GI Y VI T NAM N NĂM 2010, T M NHÌN 2020 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Ch nh ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Sau khi th ng nh t ý ki n v i các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Khoa h c và Công ngh ; Xây d ng; Thương m i; Ngân hàng Nhà nư c và Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; Theo ngh c a V trư ng V Công nghi p Tiêu dùng và Th c ph m, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p gi y Vi t Nam n năm 2010, t m nhìn 2020 v i các n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát - Xây d ng ngành công nghi p gi y Vi t Nam v i công ngh hi n i, hình thành các khu v c s n xu t gi y, b t gi y t p trung v i công su t l n, áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. n năm 2020 áp ng 70% nhu c u tiêu dùng trong nư c, Ny m nh xu t khNu các m t hàng gi y, t o th c nh tranh v i các th trư ng trong khu v c và qu c t . - Xây d ng vùng nguyên li u gi y t p trung nh m áp ng nhu c u nguyên li u cung c p cho s n xu t 600.000 t n b t gi y vào năm 2010 và 1.800.000 t n vào năm 2020, t o i u ki n xây d ng các nhà máy ch bi n b t gi y t p trung, quy mô l n. b) M c tiêu c th - n năm 2010: Tr ng ư c 470.000 ha r ng nguyên li u, s n xu t ư c 600.000 t n b t gi y và 1.380.000 t n gi y.
  2. - n năm 2020: Tr ng thêm 907.000 ha r ng nguyên li u, s n xu t ư c 1.800.000 t n b t gi y và 3.600.000 t n gi y. 2. Quy ho ch phát tri n s n phNm và b trí quy ho ch a) Quy ho ch s n phNm - T p trung s n xu t b t gi y: kh c ph c s m t cân i gi a s n xu t b t gi y và s n xu t gi y, ng th i góp ph n tiêu th s n phNm cho ngư i tr ng cây nguyên li u gi y. - S n xu t gi y: Khai thác h t năng l c s n xu t c a các nhà máy gi y hi n có áp ng nhu c u gi y in, gi y vi t cho tiêu dùng và xu t khNu. u tư xây d ng m t s nhà máy s n xu t gi y bao bì (gi y bao bì thông thư ng và bao bì cao c p), gi y công nghi p áp ng nhu c u gi y bao bì và nguyên li u cho s n xu t công nghi p. - Xây d ng vùng nguyên li u gi y: Quy ho ch và xây d ng vùng nguyên li u gi y t p trung có quy mô l n, nh m gi i quy t nguyên li u cho s n xu t gi y và t o i u ki n cho vi c xây d ng các nhà máy s n xu t b t có quy mô l n. b) Quy ho ch theo vùng lãnh th B trí vùng nguyên li u và các d án b t gi y và gi y trên toàn qu c ư c xác nh thành 6 vùng (ph l c s 2 kèm theo quy t nh này). T o ra s phát tri n cân i theo vùng lãnh th , áp ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i theo t ng giai o n. 3. Nhu c u v n u tư cho ngành công nghi p gi y V n cho u tư: Huy ng m i ngu n v n tư t các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c u tư xây d ng vùng nguyên li u và các nhà máy s n xu t b t gi y và gi y có quy l n. T ng v n u tư cho giai o n 2006-2020 là: 95.569 t ng, trong ó v n u tư nhà máy là 87.664 t ng, v n u tư tr ng r ng là 7.905 t ng. 4. H th ng các gi i pháp và chính sách th c hi n quy ho ch a) Các gi i pháp v công ngh - Th c hi n i m i công ngh và áp d ng công ngh m i thông qua nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh trong nư c, chuy n giao công ngh và các d án h p tác liên doanh liên k t v i các công ty nư c ngoài. - i v i các d án c i t o nâng c p, u tư chi u sâu, ng d ng công ngh tiên ti n hơn, phù h p v i i u ki n thi t b c a t ng dây chuy n hi n t i. - ng d ng công ngh x lý nư c th i ngành công nghi p gi y Vi t Nam, c bi t là công ngh vi sinh. - Nghiên c u ng d ng các gi i pháp công ngh m i nh m s d ng m t cách h p lý và hi u qu nh t ngu n nguyên li u gi y trong nư c.
  3. - Xây d ng vùng nguyên li u cho s n xu t b t gi y, ng d ng các ti n b khoa h c công ngh trong vi c ch n gi ng, ng d ng công ngh mô, hom. ng d ng công ngh thâm canh, chuyên canh nh m nâng cao năng su t cây nguyên li u gi y. b) Gi i pháp v u tư u tư vùng nguyên li u gi y: - u tư xây d ng vùng nguyên li u trư c, sau khi vùng nguyên li u ã s n sàng s ti n hành u tư xây d ng nhà máy. - u tư nâng c p, xây d ng cơ s h t ng, ào t o l c lư ng lao ng, khuy n lâm, nghiên c u khoa h c k thu t c n ư c ti n hành song song v i u tư cho vùng nguyên li u gi y. - H tr các h gia ình v n s n xu t và phân ph i qu t m t cách h p lý, bao g m c các lo i t có phì nhiêu khác nhau. - Tăng cư ng giám sát ch t ch vi c xây d ng và t ch c th c hi n các d án quy ho ch phát tri n vùng nguyên li u. - Khi d án kh thi ư c phê duy t thì toàn b qu t s n xu t lâm nghi p trong vùng quy ho ch ư c huy ng t i a tr ng r ng nguyên li u gi y. Xây d ng quy ch v t ch c tri n khai, giám sát các c p chính quy n, các doanh nghi p nghiêm ch nh ch p hành. u tư các nhà máy b t gi y và gi y: - i v i các d án u tư m i: u tư m i các d án nhà máy s n xu t b t gi y có công su t l n ng d ng công ngh tiên ti n, thi t b hi n i, quy trình công ngh khép kín, áp ng i u ki n v các ch tiêu kinh t và b o v môi trư ng. Các d án này c n ư c quy ho ch u tư t i vùng nguyên li u tr ng i m, u tưtheo t ng giai o n. - i v i các d án u tư m r ng và u tư chi u sâu: V a th c hi n m r ng s n xu t, a d ng hoá m t hàng, v a ti n hành nâng cao ch t lư ng s n phNm, ng d ng công ngh và thi t b hi n i, tăng năng su t lao ng, gi m giá thành, huy ng năng l c qu n lý và lao ng k thu t s n có m t cách hi u qu . c) Gi i pháp v tài chính, tín d ng - S p x p l i và chuy n i s h u các công ty s n xu t hi n có, huy ng v n t m i thành ph n kinh t , c bi t là v n u tư nư c ngoài. Khuy n khích và t o m i i u ki n các thành ph n kinh t u tư phát tri n ngành công nghi p gi y. Ngu n v n c a Nhà nư c h tr cho u tư bao g m: v n ngân sách, v n vay tín d ng u tư phát tri n nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n u tư c a các doanh nghi p nhà nư c, ngoài ra còn các ngu n v n khác như v n ODA, vay thương m i trong và ngoài nư c, v n FDI...
  4. B trí kinh phí t ngu n v n ngân sách cho nghiên c u khoa h c, ào t o, xây d ng cơ s h t ng, x lý môi trư ng cho các d án s n xu t b t gi y. d) Gi i pháp v ào t o lao ng k thu t và ngu n nhân l c - Áp d ng song song các gi i pháp ào t o l i và ào t o m i. - i v i ào t o l i t ch c các l p h c ng n h n t i các trư ng ào t o ngh gi y, ho c t i các vùng công nghi p t p trung, g i công nhân và cán b k thu t i b túc ng n h n t i nư c ngoài. - i v i ào t o m i: ào t o các khoá h c chính quy t i các trư ng ào t o ngh gi y, tuy n sinh hàng năm. - i v i trình i h c tr lên ào t o chính quy t i các trư ng i h c trong nư c và nư c ngoài. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , Ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o phát tri n ngành theo quy ho ch i u ch nh ã ư c phê duy t. 2. Các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Thương m i; Khoa h c và Công ngh ; Tài nguyên và Môi trư ng; Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Ngân hàng phát tri n Vi t Nam theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công nghi p h tr các doanh nghi p, các a phương trong vi c tri n khai quy ho ch i u ch nh ã ư c phê duy t. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c th hoá quy ho ch phát tri n ngành gi y trên a bàn t nh, thành ph . Tham gia v i các B , Ngành ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n quy ho ch ư c duy t m b o tính ng b , th ng nh t v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. T o i u ki n thu n l i cho vi c tri n khai các d án phát tri n vùng tr ng nguyên li u gi y trong a bàn phù h p v i Quy ho ch ư c duy t và khai thác v n chuy n nguyên li u gi y. 4. Hi p h i gi y Vi t Nam ph i h p v i B Công nghi p th c hi n Quy ho ch b ng các hình th c: Tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n cho c ng ng các doanh nghi p ngành công nghi p gi y c nư c có nh hư ng và k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh phù h p v i Quy ho ch. Nghiên c u, xu t v i các cơ quan qu n lý nhà nư c i u ch nh các chính sách, cơ ch phát tri n ngành công nghi p gi y theo Quy ho ch. 5. T ng công ty Gi y Vi t Nam là doanh nghi p ch o c a ngành có trách nhi m phát tri n u tư nh ng d án s n xu t b t gi y và gi y có quy mô l n.
  5. Ph i h p v i Hi p h i gi y nghiên c u, xu t v i các cơ quan qu n lý nhà nư c các chính sách, cơ ch phát tri n ngành công nghi p gi y theo Quy ho ch ư c duy t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Hoàng Trung H i PH L C 1 CÁC CH TIÊU CHÍNH GIAI O N 2006-2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2007/Q -BCN ngày 30 tháng 01 năm 2007 c a B Trư ng B Công nghi p) H ng m c Năm 2010 Năm 2020 I. Công su t thi t k : 1. B t gi y toàn ngành (t n/năm) 1.062.000 2.012.000 Trong ó: T ng công ty Gi y Vi t Nam 435.500 785.500 2. Gi y toàn ngành (t n/năm) 1.796.000 4.176.000 Trong ó: T ng công ty Gi y Vi t Nam 385.500 985.500 II. Di n tích tr ng r ng (ha) 470.000 907.000 Trong ó: T ng công ty Gi y Vi t Nam 171.124 408.000 III. S n lư ng s n xu t: (t n) 1. S n lư ng gi y toàn ngành: 1.380.000 3.600.000 Trong ó: T ng công ty Gi y Vi t Nam 358.000 950.000 M t hàng: - Gi y in, vi t 340.000 900.000 - Gi y in báo 80.000 200.000 - Gi y bao bì CN 650.000 1.600.000 Tr. ó: Gi y Bao bì cao c p 100.000 500.000
  6. - Gi y khác 310.000 900.000 Tr. ó: Gi y Tráng ph n 50.000 250.000 2. S n lư ng B t gi y toàn ngành: 600.000 1.800.000 Trong ó: T ng công ty Gi y Vi t Nam 393.000 750.000 Ch ng lo i b t: 360.000 1.300.000 - B t hoá (t tre, n a, g ) 100.000 100.000 - B t CTMP 100.000 100.000 - B t bán hoá 40.000 300.000 - B t t các nguyên li u khác PH L C 2 PHÂN B VÀ DI N TÍCH TR NG R NG NGUYÊN LI U GI Y (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2007/Q -BCN ngày 30 tháng 01 năm 2007 c a B Trư ng B Công nghi p) Quy ho ch vùng nguyên li u T ng di n tích Giai o n Giai o n tr ng r ng (ha) 2006- 2010 2011- 2020 (ha) (ha) 1.377.000 470.000 907.000 Vùng Trung du B c B 304.500 101.500 203.000 Vùng B c Trung B 174.000 69.000 105.000 Vùng duyên h i Trung B 325.500 108.500 217.000 Vùng Tây B c 225.000 75.000 150.000 Vùng ông B c 198.000 66.000 132.000 Vùng B c Tây Nguyên 150.000 50.000 100.000

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản