Quyết định số 07/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 07/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV đến năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 07/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG QU C GIA V CHĂM SÓC, H TR VÀ ĐI U TR CHO NGƯ I NHI M HIV Đ N NĂM 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 36/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020; Căn c Công văn s 6501/VPCP-VX ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Văn phòng Chính ph v vi c trình duy t Đ án phòng, ch ng HIV/AIDS; Theo đ ngh c a ông C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam và C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Chương trình hành đ ng qu c gia v chăm sóc, h tr và đi u tr cho ngư i nhi m HIV đ n năm 2010 v i các n i dung ch y u sau đây: 1. M c tiêu Chương trình hành đ ng qu c gia v chăm sóc, h tr và đi u tr cho ngư i nhi m HIV đ n năm 2010: 1.1. M c tiêu chung: M r ng và tăng cư ng ch t lư ng d ch v chăm sóc, h tr và đi u tr nh m kéo dài cu c s ng cho ngư i nhi m HIV, d phòng lây nhi m HIV trong c ng đ ng, góp ph n kh ng ch s ngư i nhi m HIV m c dư i 0,3% dân s vào năm 2010 và không tăng hơn vào các năm sau. 1.2. M c tiêu c th đ n năm 2010: a) Tăng 10% m i năm ngư i nhi m HIV đ tiêu chu n đi u tr theo hư ng d n B Y t đư c ti p c n v i thu c kháng HIV đ đ n năm 2010 có kho ng 70% ngư i l n và 100% tr em nhi m HIV đ tiêu chu n đi u tr đư c ti p c n v i thu c kháng HIV, trên 90% b nh nhân lao nhi m HIV đư c ti p c n v i thu c kháng HIV; b) Có ít nh t 50% cơ s đi u tr HIV/AIDS các tuy n đư c cung c p đ các trang thi t b cơ b n đ ch n đoán, đi u tr AIDS; c) 70% s huy n trong c nư c có cơ s đ kh năng đi u tr ngo i trú cho ngư i nhi m HIV; d) Thu c kháng HIV s n xu t trong nư c có th đáp ng đư c 50% nhu c u đi u tr cho b nh nhân AIDS; đ)Nâng cao năng l c nhân viên y t tham gia công tác chăm sóc, h tr và đi u tr HIV/AIDS. 2. Các gi i pháp th c hi n: 2.1. Gi i pháp v xã h i: a) Tăng cư ng s ng h , tham gia chương trình chăm sóc, h tr và đi u tr HIV/AIDS c a các c p u Đ ng, chính quy n và các B , ban, ngành đoàn th liên quan;
  2. b) Khuy n khích các t ch c tôn giáo, các t ch c xã h i, t thi n, t ch c phi Chính ph , đ c bi t là b n thân ngư i nhi m HIV và gia đình h tham gia vào ho t đ ng chăm sóc, h tr và đi u tr HIV/AIDS; c) Tăng cư ng các ho t đ ng ch ng kỳ th , phân bi t đ i x trong các ho t đ ng chăm sóc, h tr và đi u tr HIV/AIDS; d) T ng bư c hoàn ch nh h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v chăm sóc, h tr và đi u tr HIV/AIDS. 2.2.Gi i pháp v k thu t: a) Xây d ng và c ng c m ng lư i chăm sóc, đi u tr HIV/AIDS t trung ương đ n đ a phương; b) Xây d ng và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t, các quy trình k thu t và cơ ch chuy n ti p, chuy n tuy n ph c v cho công tác chăm sóc và đi u tr HIV/AIDS trên ph m vi c nư c; c) Cung ng trang thi t b y t cơ b n, sinh ph m và thu c kháng HIV và thu c đi u tr b nh nhi m trùng cơ h i ph c v cho vi c ch n đoán, đi u tr HIV/AIDS t i các cơ s có đi u tr HIV/AIDS; d) Ph i h p, l ng ghép ch t ch các ho t đ ng c a các chương trình trong Chi n lư c qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS đ n năm 2010 v i ho t đ ng c a các chương trình y t khác nh t là ho t đ ng chăm sóc, đi u tr HIV/AIDS và lao trong các cơ s ch a b nh c a các B , ngành; đ ng th i tăng cư ng s ph i h p gi a h th ng y t nhà nư c và tư nhân trong ho t đ ng chăm sóc và đi u tr HIV/AIDS; đ) Tăng cư ng ho t đ ng giám sát và qu n lý, đánh giá ho t đ ng chăm sóc, đi u tr HIV/AIDS; e) Tri n khai các nghiên c u khoa h c ph c v cho chăm sóc và đi u tr HIV/AIDS. 2.3. Gi i pháp nâng cao năng l c qu n lý và tăng cư ng ngu n l c: a) Đào t o và đào t o l i v chuyên môn k thu t cho đ i ngũ cán b tham gia công tác chăm sóc, đi u tr HIV/AIDS t i các tuy n; b) Tăng cư ng h tr k thu t c a tuy n trên cho tuy n dư i trong công tác đi u tr HIV/AIDS; c) Hoàn thi n h th ng thu th p s li u, báo cáo và qu n lý chương trình chăm sóc, h tr và đi u tr cho ngư i nhi m HIV; d) Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát ho t đ ng c a chương trình chăm sóc, h tr và đi u tr HIV/AIDS; đ) Huy đ ng ngu n l c trong nư c t các t ch c xã h i, t ch c qu c t , t ch c phi Chính ph đ b o đ m ngu n l c cho chương trình chăm sóc, h tr và đi u tr HIV/AIDS. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam ch trì và ph i h p v i C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, V Đi u tr , Vi n Các b nh truy n nhi m và Nhi t đ i Qu c gia, Vi n Da li u Qu c gia, B nh vi n Nhi trung ương, B nh vi n Ph s n Trung ương, B nh vi n Lao và B nh ph i trung ương và các cơ quan liên quan thu c các B , cơ quan ngang B thu c Chính ph , S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c l p k ho ch, t ch c tri n khai các ho t đ ng và theo dõi đánh giá chương trình chăm sóc, h tr và đi u tr cho ngư i nhi m HIV. 2. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau đây g i là c p t nh) tham mưu cho U ban nhân dân c p t nh v vi c t ch c tri n khai chương trình chăm sóc, h tr và đi u tr cho ngư i nhi m HIV; ch u trách nhi m hư ng d n Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS c p t nh ho c Trung tâm Y t d phòng c p t nh l p k ho ch, t ch c tri n khai và theo dõi đánh giá các ho t đ ng chăm sóc, h tr và đi u tr cho ngư i nhi m HIV trên đ a bàn. 3. Trung tâm Phòng, ch ng HIV/AIDS c p t nh ho c Trung tâm Y t d phòng c p t nh dư i s ch đ o c a S Y t ph i h p v i các đơn v liên quan ch u trách nhi m l p k ho ch, t ch c tri n khaivà theo dõi đánh giá ho t đ ng chăm sóc, h tr và đi u tr cho ngư i nhi m HIV trên đ a bàn ph trách.
  3. 4. Trung tâm Y t d phòng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh ph i h p v i các đơn v liên quan đ n chương trình chăm sóc, h tr và đi u tr cho ngư i nhi m HIV t ch c tri n khai các ho t đ ng t i qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh và các xã, phư ng, th tr n trên đ a bàn. 5. Tr m Y t xã, phư ng, th tr n ph i h p v i các ban, ngành, đoàn th , các t ch c, gia đình và b n thân ngư i nhi m HIV t ch c tri n khai các ho t đ ng chăm sóc, h tr cho ngư i nhi m HIV trên đ a bàn. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 4. Các ông, bà Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, V trư ng V Đi u tr , V trư ng V Pháp ch , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng y t các ngành và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Noi dung dinh kem
Đồng bộ tài khoản