Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, huỷ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác; các mẫu thẻ đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 07/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 14 tháng 02 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CÁC M U ƠN T NGUY N HI N, HU ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG, SAU KHI CH T VÀ HI N XÁC; CÁC M U TH ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T VÀ HI N XÁC B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác ngày 29 tháng 11 năm 2006; Theo ngh c a C c trư ng C c Qu n lý khám, ch a b nh - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này các m u ơn t nguy n hi n, hu ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng, sau khi ch t và hi n xác; các m u th ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t và hi n xác. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B và V trư ng các V , C c trư ng các C c c a B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các b nh vi n tr c thu c B Y t , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 3; - VPCP ( Phòng Công báo, Website CP); - B Tư pháp ( C c KTVBQPPL); - B trư ng, các Th trư ng; - Website B Y t ; - Lưu: VT, KCB, PC. Nguy n Th Xuyên QUY NNH
  2. CÁC M U ƠN T NGUY N HI N, HU ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG, SAU KHI CH T VÀ HI N XÁC; M U TH ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T VÀ HI N XÁC (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07/2008/Q -BYT ngày 14/02/2008 c a B trư ng B Yt ) M u 1- ơn t nguy n hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng - màu xanh nh t. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ƠN T NGUY N HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG Kính g i: Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Gi i: a ch thư ng trú: Ngh nghi p: Nơi công tác (n u có): Gi y CMND/H chi u s ……………… ;c p ngày………………… ; nơi c p:……………………… i n tho i (n u có) Vì s phát tri n n n Y h c nư c nhà, nh m giúp nh ng ngư i không may m c các b nh hi m nghèo và v i tinh th n nhân o, ch a b nh c u ngư i, tôi ã ư c cán b y t tư v n v nh ng l i ích và r i ro c a vi c cho mô, b ph n cơ th ngư i. Tôi xin t nguy n hi n mô, b ph n cơ th cơ s y t s d ng ghép cho ngư i b nh mang l i s s ng và ni m vui i v i h mà không yêu c u kèm theo b t c m t i u ki n nào cũng như không khi u ki n b t c t ch c ho c cá nhân nào trong vi c này. Tôi vi t ơn này trong tr ng thái tinh th n hoàn toàn minh m n, t nh táo và xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v cam k t c a mình . Tôi xin chân thành c m ơn./.
  3. ......, ngày... tháng... năm 200... Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên ) M u 2 - ơn h y ăng ký t nguy n hi n mô, b ph n cơ th ngư i s ng - màu tr ng C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ƠN HU ĂNG KÝ T NGUY N HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I S NG Kính g i: Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Gi i: a ch thư ng trú: Ngh nghi p: Nơi công tác (n u có): Gi y CMND/H chi u s …………… ;c p ngày………………… ; nơi c p:……………………… i n tho i (n u có) Ngày ăng ký hi n: Trư c ây tôi ã ăng ký t nguy n hi n ….. nay tôi làm ơn này xin hu vi c ăng ký t nguy n hi n c a mình. Tôi xin chân thành c m ơn./. ......, ngày... tháng... năm 200... Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên )
  4. M u 3 - ơn t nguy n hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t - màu vàng nhat. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ƠN T NGUY N HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T Kính g i: Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Gi i: a ch thư ng trú: Ngh nghi p: Nơi công tác (n u có): Gi y CMND/H chi u s ……………… ;c p ngày………………… ; nơi c p:……………………… i n tho i (n u có) Vì s phát tri n n n Y h c nư c nhà, nh m giúp nh ng ngư i không may m c các b nh hi m nghèo và v i tinh th n nhân o ch a b nh c u ngư i. Sau khi ư c cán b y t tư v n, tôi xin t nguy n hi n mô, b ph n cơ th c a mình sau khi tôi qua i mà không yêu c u kèm theo b t c m t i u ki n nào. Tôi ngh gi ( ho c không gi ) bí m t danh tính c a tôi i v i ngư i nh n. Tôi vi t ơn này trong tr ng thái tinh th n hoàn toàn minh m n, t nh táo và xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v cam k t c a mình . Tôi xin chân thành c m ơn./. ......, ngày... tháng... năm 200... Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên )
  5. M u 4 - ơn h y ăng ký t nguy n hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t - màu tr ng. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ƠN HU ĂNG KÝ T NGUY N HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T Kính g i: Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh: Gi i: a ch thư ng trú: Ngh nghi p: Nơi công tác (n u có): Gi y CMND/H chi u s ……………… ;c p ngày………………… ; nơi c p:……………………… i n tho i ( n u có) Th ăng ký hi n s :……… , ngày …………. Trư c ây tôi ã ăng ký t nguy n hi n …… sau khi qua i, nay tôi làm ơn này xin hu vi c ăng ký t nguy n hi n c a mình. Tôi xin chân thành c m ơn./. ......, ngày... tháng... năm 200... Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên ) M u 5 - Th ăng ký hi n mô, b ph n cơ th ngư i sau khi ch t- màu xanh nh t. TH ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH NGƯ I SAU KHI CH T
  6. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM nh 3 x 4 c l p - T do - H nh phúc TH ĂNG KÝ HI N MÔ, B PH N CƠ TH S KH: H và tên: ; gi i: Ngày sinh: Gi y CMND/H chi u s : ngày c p ; nơi c p Nhóm máu: …, ngày tháng năm 200 Cơ s c p th ( óng d u) Chú thích: - Kích thư c th r ng 6 cm dài 9 cm (6 cm x 9 cm); - Hình th c hoa văn do cơ s c p th th hi n. M u 6 - ơn t nguy n hi n xác - màu h ng nh t. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ƠN T NGUY N HI N XÁC Kính g i: Tên tôi là:
  7. Ngày tháng năm sinh Gi i: a ch thư ng trú: Ngh nghi p: Nơi công tác (n u có): Gi y CMND/H chi u s ……………… ;c p ngày………………… ; nơi c p:……………………… i n tho i ( n u có) Vì s phát tri n n n Y h c nư c nhà, ph c v công tác nghiên c u khoa h c, sau khi ư c cán b y t tư v n, tôi xin t nguy n hi n xác c a tôi cho khoa h c sau khi tôi qua i mà không yêu c u kèm theo b t c m t i u ki n nào. Tôi vi t ơn này trong tr ng thái tinh th n hoàn toàn minh m n, t nh táo và xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v cam k t c a mình . Tôi xin chân thành c m ơn./. ......, ngày... tháng... năm 200... Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên ) M u 7- ơn h y ăng ký t nguy n hi n xác - màu tr ng. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ƠN HU ĂNG KÝ T NGUY N HI N XÁC Kính g i: Tên tôi là: Ngày tháng năm sinh Gi i: a ch thư ng trú:
  8. Ngh nghi p: Nơi công tác (n u có): Gi y CMND/H chi u s …………… ;c p ngày………………… ; nơi c p:……………………… i n tho i (n u có) Th ăng ký hi n s :…….. , ngày ……… Trư c ây tôi ã ăng ký t nguy n hi n xác c a mình, nay tôi làm ơn này xin hu vi c ăng ký t nguy n hi n xác c a mình. Tôi xin chân thành c m ơn./. ......, ngày... tháng... năm 200... Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên ) M u 8- Th ăng ký hi n xác - màu h ng nh t. TH ĂNG KÝ HI N XÁC C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM nh 3 x 4 c l p - T do - H nh phúc TH ĂNG KÝ HI N XÁC S KH: H và tên: ; gi i: Ngày tháng năm sinh: Gi y CMND/H chi u s : ngày c p ; nơi c p
  9. …, ngày tháng năm 200 Cơ s c p th ( óng d u) Chú thích: - Kích thư c th r ng 6 cm dài 9 cm (6 cm x 9 cm); - Hình th c hoa văn do cơ s c p th th hi n.
Đồng bộ tài khoản