Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu do Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2006/QĐ-BLĐTBXH

  1. BỘ LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08 /2006/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 50/2006/QĐ-TTG NGÀY 07/3/2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HOÁ PHẢI KIỂM TRA VỀ CHẤT LƯỢNG BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xó hội; Căn cứ Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định tạm thời về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục sản phẩm hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng”. Điều 2. Cục An toàn lao động phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Điều 3. Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng và các Tổ chức kỹ thuật được chỉ định kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ Tư pháp; - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Công báo; - Website Chính phủ; Lê Bạch Hồng - Lưu VP, Cục ATLĐ,PC. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Quy dinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản