Quyết định số 08/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 08/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2007/QĐ-BYT về việc phê duyệt Chương trình hành động giám sát HIV/AIDS, theo dõi, đánh giá chương trình do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 08/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2007 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH HÀNH Đ NG GIÁM SÁT HIV/AIDS, THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Quy t đ nh s 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS Vi t Nam đ n năm 2010 và t m nhìn 2020; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch , QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t kèm theo Quy t đ nh này b n Chương trình hành đ ng giám sát HIV/AIDS, theo dõi, đánh giá chương trình v i các n i dung ch y u như sau: 1.M c tiêu chương trình 1.1. M c tiêu chung: Cung c p chính xác, k p th i, đ y đ các thông tin cho vi c l p k ho ch và xây d ng chính sách phòng, ch ng HIV/AIDS m t cách hi u qu ; theo dõi, giám sát toàn di n các ho t đ ng phòng, ch ng HIV/AIDS; đánh giá hi u qu các ho t đ ng can thi p, d phòng, chăm sóc, đi u tr c a chương trình phòng, ch ng HIV/AIDSqu c gia. 1.2. M c tiêu c th : a) Thành l p h th ng giám sát HIV/AIDS, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS t Trung ương đ n đ a phương; b) Hoàn thi n h th ng hư ng d n qu c gia v giám sát HIV/AIDS, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; c) Th ng nh t s li u v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng ch ng HIV/AIDS trên toàn qu c; d) 100% các t nh có phòng xét nghi m HIV đư c phép kh ng đ nh các trư ng h p HIV dương tính và có ít nh t 08 phòng xét nghi m có kh năng ch n đoán HIV b ng các k thu t phân t và phân l p vi rút vào năm 2010; đ) 100% các xét nghi m đư c th c hi n theo đúng quy đ nh v tư v n, xét nghi m t nguy n và có ít nh t 100 phòng tư v n, xét nghi m t nguy n đ t chu n qu c gia vào năm 2010; e) 100% các t nh tr ng đi m đ t c m u giám sát HIV/AIDS/STI, th c hi n vi c l ng ghép giám sát huy t thanh h c và giám sát hành vi; g) Tri n khai t ng đi u tra chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS qu c gia đ nh kỳ; h) 100% các t nh, thành ph có kh năng t theo dõi, đánh giá và d báo nhi m HIV/AIDS/STI vào năm 2010. 2.Các gi i pháp ch y u 2.1. Gi i pháp v t ch c:
  2. a) C ng c h th ng giám sát HIV/AIDS, xây d ng hoàn thi n các đơn v theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS t t c các tuy n; b) Tăng cư ng s ch đ o và đi u ph i th ng nh t t Trung ương đ n đ a phương; thư ng xuyên t ch c các đ t ki m tra, giám sát h th ng giám sát, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. 2.2. Gi i pháp k thu t: a) Xây d ng các hư ng d n qu c gia v chuyên môn k thu t tri n khai chương trình giám sát, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Hoàn thi n h th ng thu th p s li u, báo cáo và qu n lý chương trình giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; c) Cung ng trang thi t b , nâng c p cơ s v t ch t, tăng cư ng ngu n nhân l c và ph c p h th ng các phòng xét nghi m HIV, các phòng tư v n xét nghi m t nguy n đ t tiêu chu n, các đơn v thu th p, lưu tr truy n t i và chia s thông tin v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; d) Tăng cư ng h p tác qu c t trong lĩnh v c giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; đ) Tri n khai các nghiên c u khoa h c ph c v cho công tác giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. 2.3. Gi i pháp nâng cao năng l c qu n lý a) Xây d ng các chính sách thu hút ngu n nhân l c cho h th ng giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; b) Đào t o và đào t o l i v chuyên môn k thu t cho đ i ngũ cán b tham gia giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS t i các tuy n; c) Tăng cư ng h tr k thu t c a tuy n trên cho tuy n dư i trong công tác giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; d) Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát ho t đ ng c a chương trình giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; đ) Xây d ng tài li u và công c đào t o chu n qu c gia v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; e) Xây d ng và t ch c đào t o gi ng viên qu c gia v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. Gi ng viên qu c gia s tuy n ch n t các đơn v theo dõi, đánh giátrung ương, khu v c và trư ng đ i h c, vi n nghiên c u có liên quan; g) T ch c các bu i sinh ho t khoa h c, h i ngh , h i th o qu c gia và qu c t v lĩnh v c giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS. 2.4. Gi i pháp v tăng cư ng ngu n l c a) Kinh phí cho ho t đ ng theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS đư c k t c u t 15% - 20% t ng kinh phí dành cho chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS bao g m c ngân sách vi n tr ; b) Tăng cư ng s h p tác v i t t c các t ch c trong nư c và qu c t tham gia vào chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS nh m huy đ ng t i đa các ngu n l c cho chương trình giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình phòng, ch ng HIV/AIDS; c) T ng bư c xã h i hoá công tác xét nghi m phát hi n, công tác tư v nb ng cách thu m t ph n ti n chi phí. Đi u 2. T ch c th c hi n 1. C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, B Y t là đơn v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình c p qu c gia ch u trách nhi m ch đ o và qu n lý toàn di n, ph i h p v i các đơn v có liên
  3. quan l p k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n chương trình hành đ ng qu c gia v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình c p qu c gia. 2. Vi n V sinh d ch t Trung ương là đơn v ch u trách nhi m v k thu t cho h th ng giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình qu c gia cùng v i Vi n Pasteur Nha Trang, Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên, Vi n Pasteur TP. H Chí Minh là b n đơn v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình khu v c ch u trách nhi m: l p k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n các ho t đ ng c a chương trình c p khu v c và báo cáo đ nh kỳ cho C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam; qu n lý, ch đ o, theo dõi, đánh giá các ho t đ ng c a chương trình giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi đánh giá chương trình c a các t nh, thành ph trong khu v c và các B nh vi n, các đơn v tr c thu c B Y t đóng trên đ a bàn c a các t nh ph trách. 3. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch đ o các đơn v có liên quan thành l p các đơn v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá chương trình tuy n t nh, thành ph , dư i s ch đ o c a S Y t ph i h p v i S , ban, ngành, các d án tham gia lĩnh v c phòng ch ng HIV/AIDS và các đơn v khác có liên quan c a t nh, thành ph ch u trách nhi m l p k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n các ho t đ ng giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi đánh giá chương trình trên đ a bàn t nh, thành ph và báo cáo đ nh kỳ cho đơn v giám sát HIV/AIDS/STI, theo dõi, đánh giá c p khu v c. 4. Trung tâm Y t d phòng qu n, huy n, th có trách nhi m t ch c tri n khai các ho t đ ng giám sát, theo dõi, đánh giá chương trình t i xã, phư ng, thôn, b n. 5. Đ ngh Ban ch đ o phòng ch ng HIV/AIDS các B , ngành ph i h p v i B Y t l p k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n các ho t đ ng c a chương trình đã đư c phê duy t trong ph m vi đơn v . 6. Căn c Chương trình hành đ ng này, C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam hư ng d n, ki m tra, giám sát và t ng h p báo cáo tình hình th c hi n chương trình theo đ nh kỳ đ trình B trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 4.Các ông, bà Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Phòng, ch ng HIV/AIDS Vi t Nam, V trư ng các V : Đi u tr , Pháp ch , Vi n trư ng các Vi n: V sinh d ch t Trung ương, Pasteur TP. H Chí Minh, Pasteur Nha Trang, V sinh d ch t Tây Nguyên, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Th trư ng y t các ngành và các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Chuong trinh dinh kem
Đồng bộ tài khoản