intTypePromotion=1

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
5
download

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản tại Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chi tiết một số điều về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH SƠN LA c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 08/2008/Q -UBND Sơn La, ngày 14 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY T NNH S 12/2007/Q -UBND NGÀY 08/5/2007 VÀ QUY T NNH S 28/2007/Q -UBND NGÀY 05/12/2007 C A UBND T NH SƠN LA V VI C QUY NNH CHI TI T M TS I U V B I THƯ NG H TR VÀ TÁI NNH CƯ D ÁN THU I N SƠN LA BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 02/2007/Q -TTG NGÀY 09/01/2007 C A TH TƯ NG CHÍNH PH U BAN NHÂN DÂN T NH SƠN LA Căn c Lu t T ch c H ND và UBND các c p ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng h tr và tái nh cư khi nhà nư c thu h i t; Căn c Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư d án thu i n Sơn La; Quy t nh s 141/2007/Q -TTg ngày 24/8/2007; Quy t nh s 31/2008/Q -TTg ngày 25/02/2008 c a Th tư ng Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư d án thu i n Sơn La ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09/01/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s : 101/TTr-STC ngày 24/3/2008, QUY T NNH: i u 1. Bãi b và s a i m t s i u, kho n t i Quy t nh s 12/2007/Q - UBND ngày 08/5/2007 c a UBND t nh Sơn La v vi c quy nh chi ti t m t s i u v b i thư ng, h tr và T C d án thu i n Sơn La ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 9/01/2007 c a Th tư ng Chính ph như sau: 1. Bãi b i u 2; i u 3; kho n 3, 4, 5 i u 8; i u 13; kho n 1, 2, 3, 4 i u 22 c a Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 08/5/2007 c a UBND t nh. 2. S a i kho n 1 i u 7 Quy t nh s 12/2007Q -UBND ngày 08/5/2007 như sau : " 1. H tái nh cư, h s t i b thu h i t , có nhà là nhà xây và công trình ki n trúc kèm theo nhà , khi di chuy n ư c b i thư ng và h tr theo i u 11 và i u 23 c a Quy nh ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09/01/2007 cu Th tư ng Chính ph ”
  2. 3. S a i kho n 2 i u 15 Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 08/5/2007 v h tr i s ng như sau: "2. Cán b , công ch c, công nhân, viên ch c, l c lư ng vũ trang và ngư i lao ng hư ng lương hưu hàng tháng hi n ang sinh s ng cùng gia ình t i nơi khi ph i di chuy n cùng gia ình ư c h tr m t l n b ng ti n 500.000 ng/ngư i. M c h tr này thay th các kho n h tr v i s ng như: H tr lương th c, h tr y t , h tr ti n s d ng i n th p sáng, h tr v ch t t". 4. S a i, b sung i u 17 v h tr chi phí ào t o chuy n i ngành ngh , mua s m công c lao ng như sau: - Kho n 1. H tr chi phí ào t o + G ch u dòng th nh t s a i như sau: " - Lao ng nông nghi p sau khi tái nh cư chuy n sang ngh phi nông nghi p, là nhân khNu tái nh cư h p pháp, có ơn ngh ư c UBND xã, phư ng, th tr n và Ban qu n lý d án tái nh cư các huy n, th xã xác nh n ư c h tr chi phí ào t o chuy n i ngành ngh theo d toán ư c UBND t nh phê duy t". + B sung n i dung m c h tr : “ - M c h tr : Theo d toán ào t o ư c Ch t ch UBND huy n, th xã phê duy t trên cơ s nh m c quy nh c a nhà nư c i v i các cơ s ào t o, nhưng m c h tr t i a không quá 5 tri u ng/ 1 lao ng ư c ào t o”. - Kho n 2: H tr chi phí mua s m công c lao ng ư c s a i như sau: " 2. H tr chi phí mua s m công c lao ng: Lao ng nông nghi p sau khi tái nh cư chuy n sang ngh phi nông nghi p ư c h tr chi phí mua s m công c lao ng làm ngh m i, m c h tr như sau: - H tr 01 l n m c h tr 5 tri u ng/ 01 i tư ng lao ng. - Hình th c h tr : Thanh toán tr c ti p cho ngư i lao ng ã có ch ng ch ào t o ngh ." 5. S a i i u 22 Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 08/5/2007 như sau: i u 22. Quy nh v qu n lý, s d ng chi phí t ch c th c hi n b i thư ng gi i phóng m t b ng i v i trư ng h p di dân thu c ph m vi 2 huy n, th xã: a. i v i huy n có dân di chuy n: Kinh phí m b o cho vi c t ch c th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng ư c huy n ón nh n dân trích tr theo t l quy nh trên t ng giá tr b i thư ng, h tr ư c huy n có dân di chuy n phê duy t và ư c h tr thêm 25% chi phí th c hi n b i thư ng, h tr i v i các h dân tái nh cư mà huy n có dân di chuy n chưa phê duy t do huy n ón nh n dân phê duy t trong phương án b i thư ng, h tr .
  3. b. i v i huy n ón nh n dân: Kinh phí m b o cho vi c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr th c hi n như sau: - ư c hư ng 100% kinh phí m b o cho vi c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr ư c trích theo t l quy nh trên t ng giá tr b i thư ng, h tr ư c phê duy t c a: Các kho n b i thư ng, h tr i v i dân s t i như ng t ti p nh n dân tái nh cư. - ư c hư ng 75% kinh phí m b o cho vi c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr ư c trích theo t l quy nh trên t ng giá tr b i thư ng, h tr ư c phê duy t c a: Các kho n b i thư ng, h tr i v i h tái nh cư ư c hư ng theo quy nh mà UBND huy n có dân di chuy n chưa phê duy t trong phương án b i thư ng, h tr ; s còn l i 25% ư c trích l i cho huy n có dân di chuy n. Riêng b i thư ng h tr v t ch ư c tính trên ph n chênh l ch cao hơn so v i giá tr b i thư ng, h tr t nơi có dân di chuy n (n u có). - U ban nhân dân các huy n, th xã ón h tái nh cư ư c t m ng 70%-80% kinh phí t ch c th c hi n b i thư ng, gi i phóng m t b ng chi tr các kho n chi phí t ch c ki m m, áp giá b i thư ng gi i phóng m t b ng c a huy n có h tái nh cư ph i di chuy n. Ngu n kinh phí ư c chi tr sau khi hoàn thành công tác b i thư ng theo t ng i m tái nh cư" i u 2: B sung i u 20a vào Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 08/5/2007 c a UBND t nh như sau: “ i u 20a: Quy nh chi ti t kho n 2 và kho n 3 i u 1 c a Quy t nh s 31/2008/Q -TTg ngày 25/02/2008 c a Th tư ng Chính ph : 1. V b i thư ng i v i di n tích t s n xu t trên c t ng p như sau: - Trư ng h p h tái nh cư có di n tích t s n xu t v trí trên c t ng p, khi chuy n n i m tái nh cư xa nơi s n xu t cũ, không th ti p t c s n xu t: + ư c b i thư ng thi t h i v t và tài s n trên di n tích t b thu h i. + ư c giao t s n xu t t i i m tái nh cư theo chính sách tái nh cư d án thu i n Sơn La. - Di n tích t s n xu t trên c t ng p thu h i, giao UBND các huy n t ch c thu h i, qu n lý, s d ng theo quy nh hi n hành c a Lu t t ai. 2. V chính sách h tr u tư xây d ng công trình i n sinh ho t, công trình nư c sinh ho t i v i h dân s t i b thu h i t xây d ng i m tái nh cư nông thôn. a) H s t i b thu h i t và b nh hư ng ngu n nư c sinh ho t, ngu n i n sinh ho t xây d ng i m tái nh cư nông thôn: - ư c h tr u tư nư c sinh ho t, i n sinh ho t như h tái nh cư.
  4. - M c h tr : Theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t trên cơ s nh m c kinh t k thu t hi n hành i v i xây d ng công trình nư c sinh ho t nông thôn, i n sinh ho t nông thôn. - Ngu n v n u tư: Ngu n v n di dân tái nh cư thu i n Sơn La. b) H s t i (trong cùng m t b n, ti u khu, t dân ph ) không b thu h i t nhưng b nh hư ng ngu n nư c sinh ho t, ngu n i n sinh ho t khi xây d ng i m tái nh cư nông thôn. - ư c h tr u tư nư c sinh ho t, i n sinh ho t như h tái nh cư. - M c h tr : Theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t trên cơ s nh m c kinh t k thu t hi n hành i v i xây d ng công trình nư c sinh ho t nông thôn, i n sinh ho t nông thôn. - Ngu n v n u tư: Ngu n v n ngân sách a phương và v n tái nh cư. + V n ngân sách a phương: H th ng ư ng ng nhánh c p nư c sinh ho t và h th ng i n h th c p i n cho các h . + V n tái nh cư: H th ng c p nư c u tư ph n nâng quy mô ư ng ng chính t o ngu n c p nư c cho các h ; H th ng c p i n sinh ho t u tư ph n dung lư ng tr m bi n áp tăng thêm và ph n ư ng dây 35 KV (n u có) c p i n sinh ho t cho các h . i u 3. i u ch nh m t s n i dung Quy t nh s 28/2007/Q -UBND ngày 05/12/2007c a UBND t nh như sau: 1. S a i m c b kho n 2 i u 1 Quy t nh s 28/2007/Q -UBND ngày 05/12/2007 c a UBND t nh (Quy nh chi ti t i m b kho n 1 i u 25 Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09/01/2007 c a Th tư ng Chính ph ) như sau: “b. H không ph i di chuy n nhưng b thu h i t s n xu t, n u ư c giao t m i thì tuỳ theo di n tích t b thu h i ư c h tr như sau: - Phương pháp h tr : H tr b ng ti n tính theo di n tích t th c t b thu h i c a h . - M c h tr : 1.000 ng/ m2, t ng giá tr ư c h tr ư c tính theo di n tích t s n xu t th c t b thu h i (m2) và không vư t quá m c 20 kg g o/ngư i/tháng tính theo nhân khNu h p pháp c a h trong th i gian 2 năm theo giá g o t trung bình t i huy n, th xã th i i m h tr ." 2. Bãi b kho n 4 i u 1 Quy t nh s 28/2007/Q -UBND ngày 05/12/2008 v quy nh v qu n lý, s d ng chi phí t ch c th c hi n b i thư ng gi i phóng m t b ng i v i trư ng h p di dân thu c ph m vi 2 huy n, th xã. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký.
  5. i u 5. Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các s , ban, ngành Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, Giám c Chi nhánh Ngân hàng phát tri n Sơn La, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Ban Ch o nhà nư c d án T SL; - Văn phòng Chính ph ; - Các B : KH& T, TC, CN, NN&PTNT; - Ngân hàng phát tri n VN; - C c KTVB - B Tư pháp; - TT T nh u , TT H ND t nh, TT UBND t nh; - Thành viên Ban ch o T C t nh; - Văn phòng T nh u và các Ban c a ng ; Hoàng Chí Th c - Văn phòng oàn i bi u qu c h i và H ND t nh. - Huy n u , H ND các huy n, th xã; - Như i u 28; - ăng Công báo; - TT Lưu tr - VP UBND t nh; - Lưu: VT, T C (2). Biên 150b.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản