intTypePromotion=3

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
67
lượt xem
6
download

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển cho cấp huyện bằng nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2009 – 2010 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 08/2009/Q -UBND Long Xuyên, ngày 03 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG CÁC NGUYÊN T C, TIÊU CHÍ VÀ NNH M C PHÂN B CHI U TƯ PHÁT TRI N CHO C P HUY N B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG GIAI O N 2009 – 2010 VÀ QUY NNH H TR CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH T NH. Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 12/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n b ng ngu n ngân sách nhà nư c giai o n 2007 – 2010; Căn c Ngh quy t s 19/2008/NQ-H ND ngày 10/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh v s a i, b sung Ngh quy t s 12/2007/NQ-H ND ngày 13/7/2008 v các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n cho c p huy n b ng ngu n v n ngân sách a phương giai o n 2008 - 2010 và quy nh h tr có m c tiêu t ngân sách t nh; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này n i dung s a i, b sung các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n cho c p huy n b ng ngu n v n ngân sách a phương giai o n 2009 - 2010 và quy nh h tr có m c tiêu t ngân sách t nh. i u 2. Các nguyên t c, tiêu chí, nh m c phân b chi u tư b ng ngu n ngân sách quy nh t i i u 1 c a Quy t nh này là cơ s xây d ng d toán chi u tư phát tri n t ngân sách c a các huy n, th xã, thành ph thu c t nh. Giao Giám c S K ho ch và u tư ph i h p Giám c S Tài chính tri n khai Quy t nh này n y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph áp d ng vào vi c xây d ng k ho ch u tư xây d ng năm 2009-2010; i u 3. Quy t nh này thay th Quy t nh s 45/2007/Q -UB ngày 27/8/2007 c a y ban nhân dân t nh và có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Th trư ng các s , ban, ngành có liên quan và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT.TU, TT.H ND t nh; - Ch t ch và các Phó Ch t ch; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các S , ban, ngành c p t nh; - UBND huy n, th xã, thành ph ; - VP.UBND t nh: L VP và các P.XDCB, TH, KT, VHXH - TT công báo, Website AG; - Lưu. Vương Bình Th nh CÁC NGUYÊN T C, TIÊU CHÍ VÀ NNH M C PHÂN B CHI U TƯ PHÁT TRI N CHO C P HUY N B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG GIAI O N NĂM 2009 - 2010 VÀ I U CH NH, B SUNG QUY NNH H TR CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH T NH. (Kèm theo Quy t nh s 08 /2009/Q -UBND ngày 03 tháng 03 năm 2009 c a UBND t nh An Giang) I. TIÊU CHÍ TÍNH I M PHÂN B V N U TƯ 2009-2010: 1. Nguyên t c chung: a) Th c hi n úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, cân i ngân sách nhà nư c theo các tiêu chí và nh m c chi u tư phát tri n là cơ s b trí, h tr v n u tư t ngân sách t nh cho ngân sách các huy n, th xã, thành ph trong 2 năm 2009 - 2010; b) B o m tương quan h p lý gi a vi c ph c v các m c tiêu phát tri n kinh t c a c t nh v i vi c ưu tiên h tr các vùng mi n núi, vùng ng bào dân t c và các vùng khó khăn khác góp ph n thu h p d n kho ng cách v trình phát tri n kinh t , thu nh p và m c s ng c a dân cư gi a các vùng trong t nh; c) B o m tính công khai, minh b ch, công b ng trong vi c phân b v n u tư phát tri n. 2. Phân b chi u tư phát tri n t ngu n v n t p trung trong nư c: Theo Ngh quy t s 14/2008/NQ-H ND ngày 10/12/2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c phê chuNn d toán thu, chi ngân sách nhà nư c t nh An Giang năm 2009, trong ph n chi u tư xây d ng cơ b n có ngu n v n t p trung trong nư c ư c phân chia: c p t nh 55% và c p huy n 45%. Ngu n này ư c phân b theo th t ưu tiên như sau : a) C p t nh: phân b 55% u tư công trình do t nh qu n lý cho các m c tiêu sau: - Tr n vay u tư xây d ng;
 3. - B trí quy ho ch (các d án chuy n ti p) và chuNn b u tư các công trình do t nh qu n lý ; - H tr u tư theo chính sách c a t nh ; - Thanh toán n kh i lư ng hoàn thành các công trình do các s , ban, ngành c a t nh làm ch u tư; - B trí các công trình chuy n ti p ; - B trí các công trình kh i công m i có y th t c theo quy nh. b) C p huy n: phân b 45% u tư các công trình do huy n, th xã, thành ph qu n lý cho các m c tiêu sau: - Tr n vay và n kiên c hoá kênh mương, giao thông nông thôn, h t ng thu s n và làng ngh do huy n vay (n u có); - i ng các d án ư c c p thNm quy n phê duy t; - Thanh toán n kh i lư ng hoàn thành các công trình do c p huy n ; - B trí quy ho ch và chuNn b u tư các công trình do c p huy n; - B trí các công trình chuy n ti p ; - B trí các công trình kh i công m i có y th t c theo quy nh. i v i các công trình có v n i ng c a c p huy n, n u huy n không b trí y theo quy nh, ngân sách t nh s không gi i ngân s v n u tư ã b trí h tr cho c p huy n. 3. Các tiêu chí phân b chi u tư phát tri n: Căn c Quy t nh s 210/2006/Q -TTg ngày 12/9/2006 c a Chính ph v vi c ban hành các nguyên t c, tiêu chí và nh m c phân b chi u tư phát tri n b ng ngu n v n ngân sách, y ban nhân dân t nh phân b v n u tư theo 5 nhóm tiêu chí ch y u như sau: a) Tiêu chí dân s : - S dân c a huy n, th xã, thành ph . - S dân t c thi u s . b) Tiêu chí trình phát tri n: - T l h nghèo. - Thu ngân sách (không bao g m ti n c p quy n s d ng t).
 4. -T l i u ti t ngân sách a phương v ngân sách t nh. c) Tiêu chí di n tích t nhiên d) Tiêu chí ơn v hành chính: -S ơn v hành chính c p xã, phư ng, th tr n. - S xã, phư ng, th tr n mi n núi ho c biên gi i. ) Tiêu chí b sung: - Thành ph . - Th xã. - Th tr n. 4. Phương pháp xác nh i m c a các tiêu chí: a) Tiêu chí dân s : Bao g m t ng dân s c a huy n, th xã, thành ph và s ngư i dân t c thi u s (căn c vào s dân cu i năm 2006 do C c Th ng kê công b ), c th như sau: - i m tiêu chí dân s chung dân t c kinh và thi u s : + S dân 100.000 dân u tiên tính 5 i m. + S dân t trên 100.000 n 200.000 dân tr lên, c m i 10.000 dân tính thêm 0,50 i m; + S dân t trên 200.000 tr lên, c m i 10.000 dân tính thêm 0,30 i m. - i m tiêu chí dân t c thi u s : + Huy n có dân t c thi u s n 10.000 dân ư c tính 1 i m; + Huy n có dân t c thi u s trên 10.000 dân, c 10.000 ngư i ư c tính 0,15 i m; b) Tiêu chí trình phát tri n, căn c : - T l h nghèo do S Lao ng Thương binh và Xã h i công b năm 2007; - S thu cân i ngân sách nhà nư c (thu n i a) c a t ng huy n, th xã, thành ph ư c xác nh theo s li u do y ban nhân dân t nh giao k ho ch năm 2008 (không bao g m kho n thu t ti n s d ng t). -T l i u ti t ngân sách các huy n, th xã, thành ph v ngân sách t nh năm 2008.
 5. - i m tiêu chí t l h nghèo: Huy n, th xã, thành ph có t l h nghèo (theo chuNn m i): + T 1% n 10%: c 1% ư c tính 0,1 i m; + T trên 10% tr lên: c 1% ư c tính thêm 0,01 i m. - i m tiêu chí thu ngân sách: + a phương có s thu ngân sách n 40 t ng. S thu t 20 t tr xu ng, ư c tính 2 i m; còn l i t trên 20 t n 40 t , c 1 t ng tăng thêm, ư c tính 0,30 i m. + a phương có s thu ngân sách trên 40 t ng n 60 t ng. Ngoài s i m ư c hư ng m c b1, c 1 t ng tăng thêm, ư c tính 0,35 i m. + a phương có s thu ngân sách trên 60 t ng n 80 t ng. Ngoài s i m ư c hư ng m c b2, c 1 t ng tăng thêm, ư c tính 0,40 i m. + a phương có s thu ngân sách trên 80 t ng. Ngoài s i m ư c hư ng m c b3, c 1 t ng tăng thêm, ư c tính 0,45 i m. - i m tiêu chí i u ti t ngân sách a phương v ngân sách t nh: S i u ti t v ngân sách t nh ư c l y theo s k ho ch do y ban nhân dân t nh giao năm 2009 (tính cho c năm 2010), ư c tính như sau: c i u ti t v ngân sách t nh 1%, ư c tính thêm 1 i m. c) Tiêu chí di n tích t nhiên: S i m c a tiêu chí di n tích t nhiên ư c tính như sau: - 100 km2 u tiên ư c tính 4 i m. - T trên 100 n 200 km2 , c 10 km2 ư c tính thêm 0,20 i m. - T trên 200 n 400 km2 , c 10 km2 ư c tính thêm 0,15 i m. - T 400 km2 tr lên, c 10 km2 ư c tính thêm 0,1 i m. d) Tiêu chí ơn v hành chính c p xã, phư ng, th tr n: - C 01 xã, phư ng, th tr n ư c tính 1 i m. - C 01 xã, phư ng, th tr n mi n núi, biên gi i ư c thêm 0,10 i m. ) Tiêu chí b sung: - Thành ph : 70 i m.
 6. - Th xã: 65 i m. - Th tr n: 3 i m. 5. Xác nh v n u tư trong cân i c a các huy n, th xã, thành ph : Căn c các tiêu chí trên tính ra s i m c a t ng huy n, th xã, thành ph . T ng s i m c a 11 huy n, th xã, thành ph là 886,29 i m; chia ra: - Thành ph Long Xuyên : 315,55 i m; - Th xã Châu c : 109,08 i m; - Huy n Ch M i : 72,19 i m; - Huy n Phú Tân : 65,20 i m; - Huy n Tho i Sơn : 52,98 i m; - Huy n Châu Phú : 49,26 i m; - Huy n Tân Châu : 49,17 i m; - Huy n Tri Tôn : 44,59 i m; - Huy n T nh Biên : 44,28 i m; - Huy n Châu Thành : 42,63 i m; - Huy n An Phú : 41,36 i m. Căn c t ng s i m c a 11 huy n, th xã, thành ph và s i m c a t ng a phương tính phân b v n u tư phát tri n theo công th c sau: V n phân b cho 1 ơn v a phương ư c tính theo công th c: Vn = (V T/ ) x n Trong ó: - Vn là v n u tư phát tri n t ngu n t p trung trong nư c phân b cho 1 ơn v huy n, th xã, thành ph ng v i n - V T là t ng v n u tư phát tri n t ngu n t p trung trong nư c giao cho các huy n, th xã, thành ph h ng năm. - là t ng s i m c a 11 huy n, th xã, thành ph . - n là s i m c a m t ơn v huy n, th xã, thành ph n.
 7. II. QUY NNH H TR CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH T NH: 1. Nguyên t c chung: a) Nh ng công trình kh i công m i ư c h tr có m c tiêu t ngân sách t nh ph i có văn b n c a y ban nhân dân t nh ng ý v ch trương và quy t nh t l % v n h tr trư c khi Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph quy t nh u tư theo phân c p hi n hành. b) Các công trình hoàn thành, chuy n ti p trong danh m c k ho ch u tư xây d ng năm 2009 do y ban nhân dân t nh quy t nh u tư (các huy n, th xã, thành ph làm ch u tư) n u thu c lĩnh v c và quy mô ư c h tr có m c tiêu t ngân sách t nh thì ngân sách t nh ti p t c b trí s v n h tr theo úng quy nh này. Ph n còn l i giao y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph ưu tiên b trí v n i ng v n trong t ng ngu n v n ư c giao. 2. Quy nh h tr : a) C m công nghi p - ti u th công nghi p: M i huy n, th xã, thành ph ư c h tr v n b i thư ng m t b ng 1 c m v i m c v n t i a không quá 10 (mư i) t ng và ph i áp ng các i u ki n sau: - Phù h p quy ho ch xây d ng và quy ho ch phát tri n ngành công nghi p; - Có d án u tư v i phương án tài chính kh thi ư c y ban nhân dân t nh duy t; -B o m có nhà u tư l p y ít nh t 2/3 di n tích t công nghi p. b) Các công trình thu l i (không tính kiên c hoá kênh mương): Th c hi n theo quy t nh phân c p kinh mương c a y ban nhân dân t nh và v n i ng các d án tài tr . c) Các công trình giao thông: - Các tuy n ư ng t nh (bao g m c u và ư ng) và ư ng liên huy n do ngân sách t nh u tư 100% v n; - Các tuy n ư ng n trung tâm các xã chưa có ư ng ô tô : + Ngân sách t nh h tr ph n m t ư ng theo t ng d án c th t ngân sách t nh và tranh th ngu n v n trái phi u Chính ph ; + Ngân sách c p huy n ch u trách nhi m u tư ph n n n ư ng (k c v n b i thư ng m t b ng - n u có) m b o cao trình vư t lũ. d) Các công trình thu c lĩnh v c giáo d c - ào t o - d y ngh : -V n u tư do t nh qu n lý s cân i b trí như sau:
 8. + Các trư ng: i h c An Giang, Cao ng ngh , Trung h c y t , Trung tâm ch a b nh – giáo d c – lao ng xã h i t nh; + Các trư ng Trung h c ph thông, Trung h c cơ s , Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trư ng Tr em khuy t t t: ngân sách t nh u tư 100% v n; + Các trư ng Ti u h c theo t ng chương trình, án, d án như : . Trư ng ti u h c t m c ch t lư ng t i thi u: theo Ngh quy t s 32/2007/NQ- H ND ngày 07/12/2007 c a H i ng nhân dân t nh. . i ng Chương trình kiên c hóa trư ng l p h c, nhà giáo viên giai o n 2; . i ng D án tr em có hoàn c nh khó khăn; + Các trư ng M u giáo 5 tu i cho 4 huy n : Tri Tôn, T nh Biên, An Phú, Tho i Sơn và 15 xã chưa có trư ng m u giáo ã ư c y ban nhân dân t nh phê duy t. + Các Trung tâm d y ngh c p huy n (tr chi phí b i thư ng m t b ng do ngân sách huy n chi), Trung tâm gi i thi u vi c làm, d y ngh c a các t ch c oàn th do nhà nư c qu n lý. - Ngân sách huy n cân i b trí như sau: + Các trư ng Ti u h c (ngoài chương trình, án, d án m c a3 nêu trên); + Các trư ng M m non (ngoài trư ng m u giáo 5 tu i thu c 4 huy n : Tri Tôn, T nh Biên, An Phú, Tho i Sơn và 15 xã chưa có trư ng m u giáo ã ư c y ban nhân dân t nh duy t m c a4 nêu trên). ) Các công trình y t : - Tuy n t nh: các b nh vi n a khoa, chuyên khoa, trung tâm… do ngân sách t nh u tư 100% v n; - Tuy n huy n: các b nh vi n a khoa, Trung tâm y t d phòng do ngân sách t nh u tư 100% (riêng b nh vi n a khoa Long Xuyên và b nh vi n a khoa Châu c do y ban nhân dân t nh xem xét h tr m t ph n); - Các tr m y t xã, phư ng, th tr n: Ngân sách t nh h tr 70% ph n v n xây d ng (k c san l p m t b ng, n u có) xây d ng m i ho c m r ng tr m y t các xã, phư ng, th tr n có di n tích và s phòng làm vi c theo quy nh, các ph n v n còn l i như: 30% v n xây d ng, 100% v n: trang thi t b làm vi c, chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n, chi phí khác, … và b i hoàn m t b ng (n u có) do ngân sách huy n cân i u tư. e) Các công trình văn hoá - Th thao:
 9. - Ngân sách t nh h tr m i huy n, th xã, thành ph xây d ng 1 nhà thi u th thao như sau: h tr 70% ph n v n xây d ng (k c san l p m t b ng, n u có) xây d ng m i nhà thi u th thao c p huy n theo quy nh c a ngành, các ph n v n còn l i như: 30% v n xây d ng, 100% v n: trang thi t b làm vi c, chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n, chi phí khác, … và b i hoàn m t b ng (n u có) do ngân sách c p huy n cân i u tư. - Các công trình văn hóa - th thao còn l i do huy n, th xã, thành ph qu n lý ư c u tư t ngân sách huy n, th xã, thành ph . Công trình H i trư ng y ban nhân dân xã k t h p Nhà Văn hóa xã và Trung tâm h c t p c ng ng: Ph n v n b i thư ng, san l p m t b ng (n u có) và chuNn b u tư do ngân sách các huy n cân i, ngân sách t nh s h tr 70% v n xây d ng, thi t b cho t t c 9 huy n. Thành ph Long Xuyên và th xã Châu c t cân i ngân sách th c hi n. g) Tr s làm vi c c p y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph : - u tư xây d ng m i, m r ng ho c c i t o nâng c p tr s làm vi c cơ quan ng c a các huy n (tr thành ph , th xã) có di n tích làm vi c theo quy nh (Quy t nh s 260/Q -TTg ngày 14/11/2006 c a Th tư ng Chính ph ), s ư c T nh h tr 70% ph n v n xây d ng (k c san l p m t b ng, n u có), các ph n còn l i như: 30% v n xây d ng, 100% v n: trang thi t b , chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n, chi phí khác, … và b i hoàn m t b ng (n u có) do ngân sách huy n cân i u tư. - u tư xây d ng m i, m r ng ho c c i t o nâng c p tr s làm vi c c a H ND, UBND và các phòng ban thu c các huy n, th xã, thành ph do ngân sách c p huy n cân i u tư, tr m t s trư ng h p c bi t ư c UBND t nh có ch trương ng ý h tr v n u tư b ng văn b n. h) Tr s làm vi c c a UBND, ng, oàn th , công an, quân i c p xã, phư ng, th tr n: Ngân sách t nh h tr 70% ph n v n xây d ng (k c san l p m t b ng, n u có) xây d ng m i ho c m r ng tr s làm vi c c a UBND, ng, oàn th , công an, quân i c p xã, th tr n (tr thành ph , th xã cân i t ngu n thu ngân sách c a thành ph , th xã h ng năm) có di n tích làm vi c theo quy nh (Quy t nh s 260/Q -TTg ngày 14/11/2006 c a Th tư ng Chính ph ), các ph n v n còn l i như: 30% v n xây d ng, 100% v n: trang thi t b văn phòng, chi phí qu n lý d án, chi phí tư v n, chi phí khác, … và b i hoàn m t b ng (n u có) do ngân sách huy n cân i u tư. i) Các công trình c p nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn: Th c hi n theo Chương trình m c tiêu Qu c gia v c p nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn k t h p hình th c xã h i hóa. 3. Ngoài ph n v n u tư phát tri n t ngu n t p trung trong nư c và v n h tr có m c tiêu t ngân sách t nh nêu trên, i v i:
 10. - Thành ph Long Xuyên, th xã Châu c và huy n Tân Châu: t nh s cân i u tư t ngu n v n do t nh qu n lý và các ngu n v n u tư khác th c hi n Ngh quy t s 03-NQ/TU, 04-NQ/TU ngày 04/12/2006 c a Ban Thư ng v T nh y v xây d ng và phát tri n thành ph Long Xuyên và th xã Châu c n năm 2010 và Ngh quy t s 08-NQ/TU ngày 21/6/2007 c a Ban Thư ng v T nh y v xây d ng và phát tri n huy n Tân Châu thành th xã Tân Châu t nay n năm 2010. - Các huy n biên gi i, mi n núi và huy n có ngư i dân t c: s ư c h tr v n u tư t các án, d án và các chương trình m c tiêu qu c gia./. TIÊU CHÍ, NNH M C PHÂN B CHI U TƯ PHÁT TRI N CHO C P HUY N THU C NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG GIAI O N 2009-2010 (Kèm theo Quy t nh s 08 /2009/Q -UBND ngày 03 /03/2009 c a UBND t nh) ƠN VN TIÊU CHÍ I M TÍNH I. Dân s : 1. S dân tính chung dân t c Kinh và thi u s : - S dân n 100.000 100.000 dân 5,00 - S dân t trên 100.000 n 200.000 C 10.000 0,50 - S dân t trên 200.000 tr lên C 10.000 0,30 2. Dân t c thi u s : - Huy n có dân thi u s dư i 10.000 Dư i 10.000 1,00 - Huy n có dân thi u s t 10.000 tr lên C 10.000 0,15 II. Trình phát tri n: 1. T l h nghèo (chuN n m i): - Huy n có t l t 1% n 10% C 1% 0,10 - Huy n có t l t trên 10% tr lên C 1% 0,01 2. Thu n i a (không bao g m ti n SD t) 2.1. Huy n có s thu n 40 t ng: + S thu 20 t ng u tiên 20 t 2,00 + S thu còn l i C 1t Thêm 0,30 2.2. Huy n có s thu t trên 40 n 60 t ng: + S thu 40 t ng u tiên 40 t 8,00 + S thu còn l i C 1t Thêm 0,35 2.3. Huy n có s thu t trên 60 n 80 t ng:
 11. + S thu 60 t ng u tiên 60 t 15,00 + S thu còn l i C 1t Thêm 0,40 2.4. Huy n có s thu t trên 80 t ng tr lên: + S thu 80 t ng u tiên 80 t 23,00 + S thu còn l i C 1t Thêm 0,45 3. T l i u ti t v ngân sách t nh: C 1% 1,00 III. Di n tích t nhiên huy n, th xã, thành ph : - 100 km2 u tiên 100 km2 4,00 - T trên 100 n 200 km2 C 10 km2 Thêm 0,20 - T trên 200 n 400 km2 C 10 km2 Thêm 0,15 - T trên 400 km2 tr lên C 10 km2 Thêm 0,10 IV. ơn v hành chánh: 1. Xã, phư ng, th tr n tính chung C 1 xã 1,00 2. Xã, phư ng, th tr n mi n núi, biên gi i C 1 xã Thêm 0,10 V. Tiêu chí b sung: 1. Thành ph Long Xuyên 70,00 2. Th xã Châu c 65,00 3. Th tr n 3,00

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản