intTypePromotion=3

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: 01629871 01629871 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
14
lượt xem
0
download

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội

iJy BAN NHAN DAN<br /> <br /> THANH PHO HA N(H<br /> <br /> .<br /> <br /> CONG HOA XX HOI CHiJ NGHIA VIET NAM<br /> .<br /> DQc l~p - Tl}' do - Ii~nh phuc<br /> <br /> .<br /> <br /> Ha N9i, ngay /,lthang<br /> <br /> 86: D812017/QD-UBND<br /> <br /> J nam<br /> <br /> 2017<br /> Signature Not Verified<br /> <br /> QUYETDlNH<br /> Thời gian ký:<br /> 23/03/2017 14:44 PM<br /> Ban himh Quy djnh v~ dam bao an toim phuong ti~n thuy nQi dja tho<br /> co trqng tai toan ph~n dum 1 t~n ho~c co suc chir dum 5 ngum<br /> ho~t dQng tren dja ban thanh phB Ha NQi<br /> <br /> SO'<br /> <br /> iJy BAN NHAN DAN THANH PHO HA NQI<br /> <br /> Can cu Luqt T6 chuc Chinh quyJn aia phuang ngay 19/6/2015;<br /> Can cu Luqt Ban hlmh van bim quy phc;zmphap luqt ngay 22/6/2015,'<br /> Can cu Luqt Giao thong duirng thuy n9i dia ngay 15/6/2004 va Luqt sua d6i,<br /> b6 sung m9t<br /> <br /> s6 aiJu<br /> <br /> cua Luqt Giao thong duirng thuy n9i dia ngay 17/6/2014;<br /> <br /> s6 24/2015/ND-CP ngay 27/2/2015 cua Chinh phu quy dinh<br /> chi tiit va bi?n phap thi hanh m9t s6 diJu cua Luqt Giao thong duirng thuy n9i dia<br /> va Luqt sua d6i, b6 sung m9t s6 diJu cua Lu4t Giao thong du~g thuy n9i dia,'<br /> Can cu Nghi ainh<br /> <br /> Xet dJ nghi cua Giam d6c Sa Giao thong wjn tili tc;zito' trinh<br /> SGTVT ngay 15/12/2016<br /> <br /> vJ vi?c<br /> <br /> ban hanh Quy dinh<br /> <br /> vJ dam<br /> <br /> s6<br /> <br /> 1594/TTr-<br /> <br /> bao an toan phuang<br /> <br /> ti?n thuy n9i dia tho sa co tr9ng tai toem ph6n dum 1 tim hoijc co sue chi! duai 5<br /> nguai hoc;zta9ng tren aia ban thanh ph6 Ha N9i va Bao cao thAm ainh<br /> <br /> s6 2479<br /> <br /> /STP- VBPQ ngay 09 thang 12 nam 2016 cua Sa Tu phap}<br /> QUYETDlNH:<br /> <br /> Di~u 1. Ban h~mhkern theo Quyet dinh nay" Quy dinh v~ dam bao an toan<br /> phuong ti~n thuy nQi dia tho sa co tn;mg tai toan phfin du6'i 1 t~n ho~c co sue ch6<br /> du6'i 5 nguai ho~t dQngtren dia ban thanh ph6 Ra NQi ".<br /> <br /> "<br /> <br /> I>i~u 2. QuySt djnh nay co hi~u l\lc ill ngay 01 thang<br /> <br /> G~nam<br /> <br /> 2017 va thay thS<br /> <br /> QuySt djnh s6 68/2013/QB - UBND ngay 30/12/2013 cua UBND thanh ph6 Ha N9i.<br /> I>i~u 3. Chanh Van phong UBND Thanh ph6, Giam d6c Cong an Thanh ph6,<br /> Giam d6c S6 Giao thong v?n t,ii, Chu tich UBND cac qu?n, huy~n, thi xa; Chu<br /> tich UBND cac phuong, xa, thi td.n, 'cac t6 chuc va ca nhan co lien quan chiu<br /> trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.!.<br /> <br /> Noi nhan:<br /> - Nhu Di'~u3;<br /> - IT Thanh uy, IT HBND TP;<br /> - Chu tjeh UBND Thanh ph6;<br /> - Cae DIe Ph6 ehu tjeh UBND TP;<br /> - Van phOng Chinh pM;<br /> - Cae B9: GTVT, CA, TP;<br /> - Cae Ban BDND TP; . .<br /> - Cve Ki~m tra van bAn-B9 Tu phap;<br /> - C6ng thong tin di~n tli Chinh phu;<br /> ,- Cae baa, dai: HNM, KTDT, ANTD,<br /> Dai PT&THHN; (d~ dua tin)<br /> -C6ng giao ti~p di~n tli HN, Trung tam THCB;'<br /> -VPUB:Cac PCVl?;PhOng.VJo,NC, TH, TKBT,<br /> KGVX;<br /> - LUll: VT, DT ~<br /> <br /> B~NHAND~<br /> UTICHCI<br /> ~.<br /> <br /> --,...-<br /> <br /> k<br /> <br /> 5~Z.9z..(~S7<br /> <br /> 2<br /> <br /> \<br /> --~<br /> <br /> ,',<br /> "<br /> <br /> CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA Vn::T NAM<br /> <br /> UYBANNHANDAN<br /> THANH PHO HA NQI<br /> <br /> DQc I~p - TV do - H~nh phuc<br /> <br /> QUYDJNH<br /> <br /> v~dam<br /> <br /> bao an toan phU'ong ti~n thuy nQi dja tho sO'<br /> co trQng tai toan phAn dum 1 tin ho~c co suc chO'dU'6'i5 ngU'iYi<br /> .<br /> ho~t dQng tren dja ban thanh ph8 Ha NQi<br /> (Ban himh kem theo Quy€t djnhs6: 08 /2017/QD-UBND<br /> ngay 11. tluing 3 nam 2017 eua UBND thanh ph6 Ha NQi)<br /> ChU'O'Dg<br /> I<br /> QUY DINH CHUNG<br /> Di~u 1. Ph~m vi di~u chinh, d8i tUQ'llgap dl}ng<br /> 1. Quy dinh nay quy dinh v€ di€u ki~n an toan, cach xac dinh cac kich thuac<br /> ca ban, xac dinh suc cha, son v~lCh<br /> dAuman nuac an toan va cong tac quan<br /> <br /> ly d6i<br /> <br /> vai phuong ti~n thuy nQi dia tho sa khi ho~t dQngtren dia ban thanh ph6 Ra NQi.<br /> 2. Quy dinh nay ap d1,1ng 6i vai cac ca nhan co hQkhfiu thuOng trUt~i Ra NQi,<br /> d<br /> cac t6 chuc co trl,l So' ca quan, doanh nghi~p dong tren dia ban thanh ph6 Ra NQi co<br /> su dl,lllg,kinh doanh phuong ti~n thuy nQi dia tho sa co tr9ng tM toan phdn duai 1<br /> tAnho~c co suc cha duai 5 nguai.<br /> Quy dinh nay khong ap d1,1ng vai phuong ti~n thuy lam nhi~m Vl,ltrong<br /> d6i<br /> linh VlJC<br /> qu6c phong, an ninh, tau ca va thS thao.<br /> Di~u 2. Ghii thich til' ngfr<br /> 1. Phuang ti?n thuy nQi dia tho sa (sau day g9i la phuong ti~n thuy tho sa): la<br /> <br /> phuong ti~n khong co dQng ca, chi di chuySn b~ng suc nguai ho~c suc gio, suc<br /> nuac, bao g6m: thuy€n, do cheo tay, phuong ti~n gia dl,lllg,be, xe d~p nuac, phao<br /> n6i, 1,16i, bong nuac.<br /> n<br /> 2. DiJu ki?n an toan: la cac di€u ki~n bilt bUQccua phuong ti~n dS dam bao<br /> an toan trong qua trinh phuang ti~n ho~t dQngtren dUOngthuy nQi dia.<br /> 3. Cae kieh thuGe eo hem hao g6m: chi€u dai Ian nhAt, chi€u rQng Ian nhAt,<br /> chi€u cao m~n va ph~l1chim trong nuac cua phuong ti~n.<br /> 3<br /> <br /> 4. Mqn kh6 la chi6u cao clla phful than phuang ti~n ill rnep tren v~ch dftu rnOn<br /> nuac an toan dSn rnep rn~n<br /> <br /> a giiia chi6u dai IOnnhftt.<br /> <br /> 5. Suc chiY cua phuang<br /> <br /> ti?n la tn;mg Uti toan phful ho~c suc cha nguai Clla<br /> <br /> phuong ti~n irng vai v~ch dftu rnOnnuac an toano<br /> 6. D¥ng C1:l 6i CUll sinh la cac v~t d\.Ingn6i dung lam phao CUunguai, bao<br /> n<br /> <br /> g6rn: phao trcm, ao phao, phao hQp.<br /> 7. D1:lngC1:l oqt arng la cac cong C\ltho sa rna nguai lai su d\lng dS tac dQng<br /> h<br /> cho phuong ti~n ho~t dQng tren dUO'ngthuy nQi dia, bao g6rn: cheo, sao, day,<br /> bu6rn, bQtruy~n dQng.<br /> 8. Tau ca la phuong ti~n chuyen dUng dS khai thac, nuoi tr6ng, chS biSn thuy<br /> <br /> san, hai san.<br /> 9. Tau, thuyJn thd thao la phuong ti~n chuyen dUngdS luy~n~p, thi dftuthS thao.<br /> <br /> ChU'O'Dg II<br /> <br /> MOT<br /> <br /> SO QUY BINH<br /> <br /> Cl) THE<br /> <br /> Bi~u 3. Bi~u ki~D aD toaD<br /> 1. Than phuang ti~n phai duQ'cthiSt kS ch~c ch~n, khong bi thling, khong bi<br /> ro nuac vao ben trong; phuong ti~n cha nguai phai co du ch6 ng6i 6n djnh, an<br /> tofm va co du ao phao ho~c d\lng C\ln6i CUusinh cho s6 nguai duQ'cphep cha tren<br /> phuong ti~n; khi cha hang khong duQ'c cha qua trQng tai quy dinh, khong duQ'c<br /> xSp hang hoa che khuftt clrn nhin clla nguai Iai phuong ti~n, khong gay rnftt 6n<br /> djnh va khong lam anh huang dSn vi~c di~u khiSn phuang ti~n; trang bi t6i thiSu<br /> 01 binh phong, ch6ng chay, n6 tren phuong ti~n..<br /> 2. M~ kho Cllaphuong ti~n cha hang phai dam bao IOnhon ho~c bfulg 100mm;<br /> rn~ kho cua phuong ti~ncha ngum phai dam bao IOnhon ho~c b~ng 200mm.<br /> 3. Phuang ti~n phai duQ'c ghi ra kich thuac, suc cha va san v~ch dftu rnOn<br /> nuac an toano<br /> 4. D\lng C\lho~t dQng phai dam bao du di~u ki~n kY thu~t dS nguai lai di~u<br /> khiSn phuong ti~n ho~t dQng an toan trong mQi tinh hu6ng, khong duQ'c dS hu<br /> hong: rn\lc, rach nat ho~c rnfttcong d\lllg.<br /> 4<br /> <br /> f)i~u 4. ThOi gian va di~u ki~n ho~t dQng cua phU'O'ngti~n<br /> 1. Phuong ti~n duQ'cphep hot;ltdQngban ngay:<br /> Til thang 4 dSn hSt thang 9: Thai gian hot;ltdQng tir 5 gia dSn 18 gia 30 phut.<br /> Til thang 10 dSn hSt thang 3 nam sau: Thai gian hot;ltdQng til 6 gia dSn 17<br /> gia 30 phut.<br /> 2. Kh6ng hot;ltdQng khi thai tiSt x~u, dong nuac xoay, chay xiSt, tim nhin bi<br /> ht;lnchS.<br /> f)i~u 5. Xac djnh cac kich thU'(YC ban, xac djnh suc chO', SO'D v~ch d~u<br /> CO'<br /> rnO'nnU'(ycan toan phU'O'ngti~n<br /> 1. Xac dinh cac kich thuac cO'ban cua phuO'ngti~n.<br /> a) ChiSu dai Ian nh~t (ky hi~u Lmax), tinh b~ng met, do theo chiSu dQc &m~t<br /> ph~ng dQctam tir mut Iai dSn mut mlii cua phuong ti~n.<br /> b) ChiSu rQng Ian nh~t (kY hi~u Bmax), tinh bfulg met, do theo chiSu ngang &<br /> m~t c~t rQng nh~t cua phuong ti~n.<br /> c) ChiSu cao mt;ln(ky hi~u D) tinh bkg met, do tir day phuong ti~n dSn mep<br /> mt;lllphuong ti~n &vi tri giua chiSu dai Lmax•<br /> d) ChiSu chim (phful chim trong nuac, kY hi~u d) tinh b~ng met, do ill day<br /> phuong ti~n dSn mep tren cua vt;lchd~u moo nuac an toan &vi tri giua chiSu dai Lmax.<br /> 2. Xac dinh suc ch&cua phuong ti~n.<br /> a) D6i vai phuong ti~n ch&hang: suc ch& Ia trQng tai toan phftn (duai 1 t~n)<br /> duQ'cxSp t11!C<br /> tiSp va can bkg tren phuong ti~n dam bao mt;lnkh6 cua phuong<br /> ti~n Ian hon ho~c bkg 100mm.<br /> b) D6i vai phuong ti~n ch&nguai: suc ch& Ia s6 nguai (duai 5 nguai) xSp du<br /> ch6 ng6i va can bkg tren phuong ti~n dam bao mt;lnkh6 cua phuO'ngti~n 100 hon<br /> ho~c bkg 200mm.<br /> 3. Son vt;lchd~u man nuac an toan cua phuong ti~n.<br /> D~u man nuac an toan cua phuong ti~n duQ'cson bkg mQt vt;lchson co mau<br /> khac vai mau son mt;lllphuO'ngti~n, vt;lchson co chiSu rQng25mm, chiSu dai 250mm<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản