Quyết định số 0808/2001/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 0808/2001/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 0808/2001/QĐ-BTM về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng thẻ kiểm tra thị trường, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu quản lý thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 0808/2001/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0808/2001/Q -BTM Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2001 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0808/2001/Q -BTM NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2001 BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG TH KI M TRA THN TRƯ NG PHÙ HI U, C HI U, C P HI U, BI N HI U QU N LÝ THN TRƯ NG B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04/12/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 10/CP ngày 23/01/1995 c a Chính ph v t ch c, nhi m và quy n h n c a Qu n lý th trư ng (g i t t là Ngh nh s 10/CP); Căn c quy t nh c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 696/CP-KTTH ngày 02/8/2000 v vi c giao ch c năng, nhi m v c a Thanh tra chuyên ngành Thương m i cho l c lư ng Qu n lý th trư ng; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 2063/VPCP-TCCB ngày 15/5/2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c ng ý v i ngh c a B Thương m i v s a i th ki m tra th trư ng và b sung c p hi u, c hi u qu n lý th trư ng; Theo ngh c a C c trư ng c c Qu n lý th trư ng, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý và s d ng th ki m tra th trư ng, phù hi u, c hi u, c p hi u, bi n hi u qu n lý th trư ng. i u 2. Quy nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th M c I, II quy nh v qu n lý và s d ng th ki m tra th trư ng, phù hi u, c p hi u, bi n hi u qu n lý th trư ng ban hành kèm theo Quy t nh s 269/TM-QLTT ngày 30/03/1995 c a B trư ng B Thương m i. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : T ch c - Cán b , Tài chính - K toán, Pháp ch và Giám c các S Thương m i (S Thương m i - Du l ch), C c trư ng C c Qu n lý th trư ng, Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Vũ Khoan ( ã ký)
  2. QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG TH KI M TRA THN TRƯ NG, PHÙ HI U, C HI U, C P HI U, BI N HI U QU N LÝ THN TRƯ NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 0808/2001/Q -BTM ngày 31 tháng 7 năm 2001 c a B trư ng B Thương m i) I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Th ki m tra th trư ng, phù hi u, c hi u, c p hi u, bi n hi u qu n lý th trư ng là nh ng công c làm vi c c n thi t c a l c lư ng Qu n lý th trư ng s d ng khi thi hành công v , c th là: 1. Công ch c Qu n lý th trư ng khi thi hành nhi m v ki m tra, ki m soát th trư ng, tham d các cu c h p sơ k t, t ng k t, h i ngh chuyên c a ơn v và c a toàn ngành ph i m c ng ph c g n phù hi u, eo c p hi u, bi n hi u qu n lý th trư ng (tr trư ng h p ư c c i trinh sát); 2. Khi thi hành nhi m v thanh tra, ki m tra ho t ng c a các t ch c ho c cá nhân kinh doanh, Ki m soát viên th trư ng ph i xu t trình th ki m tra và gi y t có liên quan theo quy nh c a pháp lu t; 3. Các t ch c ho c cá nhân không ư c t ý s n xu t, mua, bán, s d ng trái phép các công c làm vi c nói trên c a l c lư ng Qu n lý th trư ng. i u 2. Khi s d ng th ki m tra th trư ng, phù hi u, c hi u, c p hi u, bi n hi u qu n lý th trư ng thi hành công v , công ch c Qu n lý th trư ng ph i tuân th pháp lu t, tuân th các quy nh v qu n lý và s d ng các công c ã ư c trang b . Nghiêm c m vi c s d ng trái m c ích như: cho mư n, mua, bán, i chác ho c s d ng các công c này v i ng cơ v l i, gây khó khăn, c n tr ho t ng thương m i h p pháp. T ch c và cá nhân vi ph m, thì tuỳ theo m c sai ph m mà thi hành k lu t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; ng th i ph i b i hoàn thi t h i cho ngư i b h i do hành ng vi ph m gây ra. II. QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG TH KI M TRA THN TRƯ NG, PHÙ HI U, C HI U, C P HI U VÀ BI N HI U QU N LÝ THN TRƯ NG A. TH KI M TRA THN TRƯ NG i u 3. Th ki m tra th trư ng ban hành kèm theo Ngh nh s 10/CP và ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép s a i t i Văn b n s 2063/VPCP-TCCB như sau: Th ki m tra th trư ng ư c làm b ng gi y bìa c ng, hình ch nh t, kích thư c 100 mm x 70mm M t trư c: N n m u , các ch ghi trên m t trư c th m u nhũ vàng; trên cùng là dòng ch Qu c hi u: "C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam, c l p - T do - H nh phúc", phía dư i là hình phù hi u qu n lý th trư ng, dư i phù hi u là dòng ch in "TH KI M TRA THN TRƯ NG".
  3. M t sau: N n màu vàng nh t, bao quanh có ư ng vi n màu , chính gi a là hoa văn hình phù hi u qu n lý th trư ng, bao quanh hình phù hi u là các tia hoa văn to ra xung quanh: các hàng ch qu n lý th trư ng vi t t t "QLTT"; m t v ch màu m chéo t góc dư i bên trái lên góc trên bên ph i. Phía bên trái, l n lư t t trên xu ng dư i như sau: S th (S ./TM-QLTT); nh màu c a ngư i ư c c p th c 3x4 ( nh óng d u n i); có giá tr n h t ngày . Phía bên ph i, t trên xu ng dư i l n lư t ghi các hàng ch m u en sau ây: B TRƯ NG B THƯƠNG M I (ch in) C p cho ông, bà: Ch c danh: ơn v : ư c quy n ki m tra vi c ch p hành pháp lu t thương m i trên th trư ng Hà N i, ngày… tháng…năm…. TUQ B TRƯ NG B THƯƠNG M I C C TRƯ NG C C QU N LÝ THN TRƯ NG (Ký tên, óng d u c a C c QLTT thu nh ) (Th ki m tra th trư ng có m u kèm theo). i u 4. B trư ng B Thương m i u quy n cho C c trư ng C c Qu n lý th trư ng th ng nh t qu n lý, c p th ki m tra và ki m tra vi c s d ng th , c th trong nh ng vi c sau: 1. T ch c vi c in th , qu n lý th và xét duy t, c p th ki m tra th trư ng cho các i tư ng tiêu chuNn; 2. nh kỳ ho c t xu t ki m tra vi c ch p hành pháp lu t trong ho t ng ki m tra, ch p hành Quy ch công tác, ki m tra vi c s d ng th ; i v i nh ng công ch c Qu n lý th trư ng vi ph m pháp lu t trong ho t ng ki m tra, vi ph m Quy ch công tác n m c ph i thu h i th , yêu c u Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng ra quy t nh thu h i th ki m tra c a các i tư ng này n p v C c Qu n lý th trư ng và báo cáo tình hình, k t qu x lý vi ph m cho C c bi t. 3. C c trư ng C c Qu n lý th trư ng có trách nhi m báo cáo B trư ng B Thương m i k t qu c p th ki m tra, tình hình s d ng th ki m tra và thu h i th ki m tra c a các i tư ng ã vi ph m. i u 5. Vi c c p th ki m tra ư c quy nh như sau:
  4. 1. i tư ng ư c c p th Công ch c Qu n lý th trư ng thu c biên ch nhà nư c, ư c phân công tr c ti p làm nhi m v ki m tra, ki m soát th trư ng, có thNm quy n x ph t hành chính theo quy nh c a pháp lu t ho c làm nhi m v tham mưu, ch o ho t ng ki m tra. Các công ch c ó bao g m: 1.1. Lãnh o Qu n lý th trư ng các c p: C c trư ng, Phó C c trư ng; Chi c c trư ng, Phó Chi c c trư ng, i trư ng, Phó i trư ng i Qu n lý th trư ng; Trư ng phòng, Phó trư ng Phòng c a C c; Trư ng phòng, Phó trư ng phòng c a Chi c c Qu n lý th trư ng; 1.2. T trư ng, T phó T công tác ki m tra theo Quy ch ho t ng c a Qu n lý th trư ng; 1.3. Ki m soát viên th trư ng tr lên. 2. Tiêu chuNn 2.1. Các i tư ng nói M c 1 - i u 5 Quy nh này ph i b o m các tiêu chuNn sau thì m i ư c c p th : a. T t nghi p i h c m t trong các trư ng thu c kh i kinh t ho c pháp lý. b. ã qua l p b i dư ng nghi p v ki m tra, ki m soát th trư ng do C c Qu n lý th trư ng ho c Chi c c Qu n lý th trư ng t ch c theo chương trình c a B Thương m i (có ch ng ch ); c. ã công tác trong ngành Qu n lý th trư ng t 3 năm tr lên; d. PhNm ch t o c t t, không vi ph m k lu t. 2.2. Các trư ng h p ph i xem xét: a. Các i tư ng nói M c 1.1, 1.2 - i u 5 c a Quy nh này n u chưa có b ng c p i h c, cao ng thu c chuyên ngành kinh t ho c pháp lý nhưng ư c phân công công tác các a bàn mi n núi vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o và nh ng Ki m soát viên ã t t nghi p i h c các ngành ngh khác (chưa phù h p v i tiêu chuNn công ch c Ki m soát th trư ng ã quy nh) nhưng th c t công tác th hi n rõ năng l c, phNm ch t o c t t, có nhi u kinh nghi m trong ki m tra và x lý vi ph m, ư c t p th ơn v ( i, Chi c c Qu n lý th trư ng) bình xét th a nh n và nh ng công ch c ã ph n u có trình i h c (có văn b ng) nhưng chưa ư c b nhi m vào ng ch Ki m soát viên thì cũng ư c ngh C c Qu n lý th trư ng xem xét c p th ki m tra; b. Trư ng h p công ch c có nhi u dư lu n không t t ho c có ơn thư t giác v các bi u hi n tiêu c c trong ho t ng ki m tra, có nghi v n v b ng c p, ch ng ch chuyên môn nghi p v thì ch sau khi ã xác minh làm rõ không vi ph m và có k t lu n b ng văn b n c a c p có thNm quy n m i ư c ngh C c c p th ki m tra;
  5. c. Trư ng h p công ch c vi ph m Quy ch công tác (b x lý k lu t t hình th c c nh cáo tr lên) nhưng ã qua th i h n ch p hành k lu t (12 tháng), thì sau 1 năm th thách (k t ngày có quy t nh công nh n h t th i h n ch p hành k lu t), ơn v theo dõi n u xét th y ti n b , ư c t p th bình xét th a nh n m i ư c ngh C c xem xét c p th ki m tra. 2.3. Các trư ng h p không ư c c p th : Công ch c Qu n lý th trư ng ã nhi u l n vi ph m Quy ch công tác (b k lu t c nh cáo t 2 l n tr lên) thì không c p th ki m tra. 3. Trình t và th t c c p th 3.1. i trư ng i Qu n lý th trư ng căn c phương án b trí l c lư ng ki m tra c a i trên a bàn ư c phân công; căn c i tư ng, tiêu chuNn c p th d ki n danh sách công ch c c a i ư c ngh c p th và ưa ra t p th i bình xét, l a ch n. Vi c bình xét, l a ch n ph i ư c ti n hành theo cách: ghi thành biên b n theo úng th th c, có k t lu n v t ng ngư i và ư c t p th bi u quy t thông qua v i a s phi u. 3.2. Nh ng Ki m soát viên ư c i l a ch n ngh c p th ki m tra ph i làm h sơ c p th . B h sơ bao g m: + Phi u cá nhân ngh c p th (theo m u ính kèm), có dán nh m u 3x4. Phi u này ph i có ý ki n xác nh n c a i trư ng (ghi tóm t t ý ki n c a t p th i rút ra t biên b n h p bình xét c p th ); + B n sao các văn b ng, ch ng ch ch ng nh n trình chuyên môn, b i dư ng nghi p v (có xác nh n c a Th trư ng ơn v ); + 3 nh m u c 3x4 c a ngư i ư c ngh c p th m c trang ph c mùa hè, i mũ kê pi, g n c p hi u Qu n lý th trư ng ( nh ch p th i gian 1 năm tr l i trư c khi l p h sơ); 3.3. i trư ng i Qu n lý th trư ng l p danh sách trích ngang (theo m u ính kèm) nh ng công ch c c a i ư c ngh c p th kèm theo h sơ cá nhân, biên b n h p i v bình xét c p th g i v Chi c c Qu n lý th trư ng. 3.4. Chi c c Qu n lý th trư ng l p H i ng xét duy t h sơ, danh sách trích ngang công ch c c a các i Qu n lý th trư ng và c a Chi c c Qu n lý th trư ng d ki n ngh C c c p th ki m tra; thNm tra nh ng văn b ng, ch ng ch có nghi v n; xác minh làm rõ nh ng công ch c có ơn thư t giác ho c có các dư lu n v các bi u hi n tiêu c c. Vi c thNm tra xác minh ph i ư c th hi n b ng biên b n và có k t lu n. H i ng xét duy t danh sách công ch c i u ki n ngh c p th ki m tra do Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng quy t nh. 3.5. Chi c c Qu n lý th trư ng làm văn b n ngh c p th ki m tra g i v C c Qu n lý th trư ng kèm theo danh sách trích ngang nh ng công ch c ngh c p th , h sơ
  6. cá nhân c a ngư i ư c ngh c p th . Nh ng trư ng h p còn ph i xem xét, Chi c c Qu n lý th trư ng l p danh sách trích ngang riêng và thuy t minh c th t ng trư ng h p. 3.6. Trong vòng 30 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , C c Qu n lý th trư ng s xét duy t và C c trư ng quy t nh vi c c p th ki m tra th trư ng cho nh ng công ch c tiêu chuNn r i thông báo l i cho Chi c c bi t nh n th . 4. C p l i th ki m tra: 4.1. Th ki m tra quy nh th i h n trong 3 năm. Khi t ch c c p l i th ã h t th i h n s d ng, Chi c c Qu n lý th trư ng làm văn b n ngh c p th kèm theo danh sách trích ngang nh ng công ch c ngh c p th g i v C c Qu n lý th trư ng. 4.2. Công ch c ã ư c c p th ki m tra và th ang còn th i h n s d ng nhưng do thuyên chuy n v trí công tác, b rách nát khi thi hành công v ho c do ư c b nhi m, mi n nhi m có s thay i thNm quy n x ph t hành chính, c n i l i th ki m tra thì không ph i làm l i H sơ c p th , nhưng ph i b sung các gi y t có liên quan và l p Danh sách trích ngang ngh i th . i u 6. V qu n lý th ki m tra 1. C c và các Chi c c Qu n lý th trư ng ph i phân công cán b theo dõi vi c c p th ki m tra, m s sách theo dõi, lưu tr h sơ c a ngư i ư c c p th , chuy n ngay v C c các th ã thu h i. 2. qu n lý ch t ch các th ki m tra, B quy nh s th t ghi trên th ki m tra g m 2 c m ch s : + C m u g m 2 ch s , ánh theo s th t c a t ng a phương (chi ti t có b ng kê kèm theo). Các ch s l : 01, 03, 05 là s th t các t nh, thành ph phía B c (t Th a Thiên Hu tr ra); các ch s ch n: 02, 04, 06 là s th t các t nh, thành ph phía Nam (t à N ng tr vào); riêng th ki m tra c p cho công ch c c a C c Qu n lý th trư ng không ghi s mà ghi ch TW. + C m sau g m 3 ch s : 001, 002, 003 . Là s th t c a ngư i ư c c p th t ng a phương. Các ch , s ghi trên th ki m tra không ư c vi t b ng tay mà ph i ánh máy, rõ ràng, không s a ch a, tNy xoá. i u 7. V s d ng th ki m tra: 1. Ch nh ng công ch c ư c c p th ki m tra m i ư c quy n thanh tra, ki m tra. Công ch c Qu n lý th trư ng không ư c c p th làm nh ng công vi c h tr cho công tác ki m tra; 2. Chi c c Qu n lý th trư ng và i Qu n lý th trư ng ph i thư ng xuyên thanh tra, ki m tra vi c s d ng th , phát hi n và x lý k p th i các hi n tư ng vi ph m;
  7. Hàng năm ( nh kỳ: 6 tháng và cu i năm) Chi c c Qu n lý th trư ng ch o các i Qu n lý th trư ng rà xét l i tư cách c a công ch c ã ư c c p th ki m tra. Nh ng công ch c có nhi u dư lu n không t t ho c có ơn thư t giác v các bi u hi n tiêu c c thì ph i xác minh làm rõ, x lý k p th i nh ng trư ng h p vi ph m và thu h i ngay th ki m tra; 3. Công ch c Qu n lý th trư ng thuyên chuy n công tác ho c b thi hành k lu t (t c nh cáo tr lên) thì Chi c c Qu n lý th trư ng ph i thu h i th ki m trag i v C c Qu n lý th trư ng. i v i nh ng trư ng h p b khi n trách thì Chi c c có quy t nh thu h i th . Sau th i h n ch p hành k lu t, mà ti n b thì ư c Chi c c xem xét trao l i th ti p t c công tác ki m tra; 4. Th ki m tra ph i ư c gi gìn cNn th n. Trong quá trình s d ng n u b rách, hư h ng thì ư c i th m i. Trư ng h p b m t thì ph i có ơn trình bày rõ lý do b m t và k p th i báo cho Th trư ng cơ quan, cơ quan Công an s t i tìm l i, thông báo trên phương ti n thông tin i chúng tránh vi c l i d ng. Công ch c Qu n lý th trư ng ánh m t th b cơ quan khi n trách (tr trư ng h p b m t khi thi hành công v , có lý do khách quan). Vi c c p l i th b m t, Chi c c và C c gi i quy t t ng trư ng h p c th . B. PHÙ HI U QU N LÝ THN TRƯ NG i u 8. Phù hi u qu n lý th trư ng ư c s d ng: 1. Làm bi u tư ng g n trên c hi u qu n lý th trư ng; 2. G n trên mũ kê pi, mũ m m, trên c p hi u c a l c lư ng Qu n lý th trư ng; 3. Làm bi u tư ng in trên th ki m tra, n ch qu n lý th trư ng, gi y gi i thi u công tác, phong bì công văn, gi y vi t thư công v ho c v t lưu ni m c a cơ quan Qu n lý th trư ng. C. C HI U QU N LÝ THN TRƯ NG i u 9. Qu n lý và s d ng c hi u qu n lý th trư ng như sau: 1. C hi u qu n lý th trư ng ư c làm b ng satin, hình tam giác cân: c nh áy dài 30cm, có ư ng vi n c m c t c , hai c nh bên dài 50cm, g n các s i tua m u vàng; n n c m u xanh th m, trung tâm thêu hình phù hi u qu n lý th trư ng ư ng kính 12cm (màu ch thêu như màu phù hi u qu n lý th trư ng). (C hi u qu n lý th trư ng có m u ính kèm). 2. C hi u qu n lý th trư ng ư c s d ng vào vi c: a) Treo t i phòng làm vi c c a cơ quan C c, Chi c c, i Qu n lý th trư ng, t i các cu c h p sơ k t, t ng k t, h i ngh chuyên và các cu c h p tr ng th khác. b) C m trên các phương ti n tu n tra: ô tô, t u, thuy n, xe mô tô phân kh i l n khi thi hành công v .
  8. D. C P HI U QU N LÝ THN TRƯ NG i u 10. C p hi u qu n lý th trư ng g m 2 lo i: c p hi u g n trên c u vai và c p hi u g n trên ve áo trang ph c qu n lý th trư ng. B quy nh c th như sau: 1. T t c cán b , công ch c làm công tác qu n lý th trư ng u ư c c p phát c p hi u qu n lý th trư ng; 2. C p hi u c a các ng ch Ki m soát viên th trư ng và c a các ch c danh lãnh o như sau: a) C p hi u g n trên c u vai: - i v i các ng ch Ki m soát viên th trư ng: + Ki m soát viên cao c p và tương ương ính 4 sao màu tr ng + Ki m soát viên chính và tương ương ính 3 sao màu tr ng + Ki m soát viên và tương ương ính 2 sao màu tr ng + Ki m soát viên trung c p và các nhân viên khác ính 1 sao màu tr ng - i v i lãnh o Qu n lý th trư ng các c p: + C c trư ng, Phó C c trư ng C c Qu n lý th trư ng ính 3 v ch m u vàng (III) và g n s sao màu vàng theo s ng ch công ch c hi n gi ; + Chi c c trư ng, Phó Chi c c trư ng Chi c c Qu n lý th trư ng; Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng c a C c ính 2 v ch m u vàng (II) và g n s sao màu vàng theo s ng ch công ch c hi u gi ; + i trư ng, Phó i trư ng i Qu n lý th trư ng; Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng c a Chi c c ính 1 v ch m u vàng (I) và g n s sao màu vàng theo ng ch công ch c hi n gi . b) C p hi u g n trên ve áo: c a các ng ch Ki m soát viên và c a lãnh o Qu n lý th trư ng các c p hình bình hành, không g n sao mà g n hình phù hi u qu n lý th trư ng thu nh . (C p hi u qu n lý th trư ng có m u ính kèm) E. BI N HI U QU N LÝ THN TRƯ NG i u 11. Bi n hi u qu n lý th trư ng c p cho t t c cán b , công ch c làm công tác qu n lý th trư ng và ư c g n trên n p túi áo bên trái trang ph c c a Qu n lý th trư ng. S th t ghi trên bi n hi u quy nh như sau:
  9. 1. i v i nh ng công ch c ư c c p th ki m tra th trư ng thì s th t ghi trên bi n hi u trùng v i s th t ghi trên th ki m tra; 2. i v i nh ng công ch c không ư c c p th ki m tra thì s th t ghi trên bi n hi u theo nguyên t c ánh s th ki m tra: 2 ch s u là s th t các a phương, công ch c c a C c Qu n lý th trư ng ghi ch TW; 3 ch s sau là s th t c a ngư i ư c c p bi n hi u; gi a hai c m ch , s có v ch n i - . III. I U KHO N THI HÀNH i u 12. Th trư ng cơ quan Qu n lý th trư ng các c p ch u trách nhi m ph bi n, quán tri t n t ng cán b , công ch c trong cơ quan m i ngư i nh n th c y và th c hi n úng Quy nh này. i u 13. V c p th ki m tra và phát hành phù hi u, c hi u, c p hi u, bi n hi u cho l c lư ng Qu n lý th trư ng c nư c như sau: 1. Các Chi c c Qu n lý th trư ng g i h sơ và danh sách trích ngang v C c ngh c p th ki m tra thì ng th i g i danh sách trích ngang ngh c p bi n hi u, c p hi u, phù hi u, c hi u qu n lý th trư ng. 2. Vi c c p th ki m tra th trư ng, c p hi u qu n lý th trư ng C c Qu n lý th trư ng ph i làm thành Quy t nh và t ch c trao th ki m tra, c hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u qu n lý th trư ng. Khi t ch c nh n th ki m tra, c hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u qu n lý th trư ng Chi c c ph i ti n hành m t cách trang tr ng ơn v ư c nh n c hi u và công ch c ư c nh n th , phù hi u, c p hi u, bi n hi u th y rõ vinh d và trách nhi m c a mình. i u 14. Các chi phí làm th ki m tra th trư ng, c hi u, phù hi u, c p hi u, bi n hi u qu n lý th trư ng Chi c c l y t ngu n kinh phí ngân sách ư c cơ quan Tài chính c p cho ơn v ho t ng. i u 15. C c và các Chi c c Qu n lý th trư ng khNn trương hoàn t t công tác chuNn b t 01/10/2001 l c lư ng Qu n lý th trư ng trong c nư c th ng nh t s d ng th ki m tra th trư ng, phù hi u, c hi u, c p hi u và bi n hi u qu n lý th trư ng theo Quy nh này. Khi c p th ki m tra, phù hi u, c p hi u, bi n hi u m i Chi c c ph i thu h i l i toàn b th ki m tra, phù hi u, c p hi u, bi n hi u và ph i n p l i th ki m tra th trư ng cũ cho C c Qu n lý th trư ng. Trong quá trình th c hi n có vư ng m c gì thì ph n ánh v B (C c Qu n lý th trư ng) xem xét gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản