Quyết định số 09/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 09/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 03 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N “QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM PHÒNG CH NG B NH XÃ H I THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh nh s 01/1998/N - CP ngày 03/01/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương và Thông tư liên t ch s 02/1998/TTLT - BYT - BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a liên B Y t - Ban T ch c Cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N - CP; Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Y t d phòng, V trư ng V i u tr - B Y t . QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương” i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3: Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V Y t d phòng, V trư ng V i u tr - B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Nguyên Phương
  2. QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V VÀ T CH C B MÁY C A TRUNG TÂM PHÒNG CH NG B NH XÃ H I THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 09/2001/Q -BYT ngày 03 tháng 01 năm 2001 c a B trư ng B Y t ) I. VN TRÍ, CH C NĂNG: Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh) là ơn v s nghi p y t , có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t và t ch c th c hi n công tác phòng ch ng b nh xã h i trên a bàn t nh. Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i là ơn v có tư cách pháp nhân, có tr s riêng, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. II. NHI M V : 1. Căn c vào k ho ch phát tri n s nghi p y t c a t nh, ch o c a B Y t và tình hình th c t t i a phương xây d ng k ho ch hàng năm, k ho ch dài h n phòng ch ng b nh xã h i, trình Giám c S Y t và tri n khai th c hi n k ho ch sau khi ư c phê duy t. 2. Ch o công tác i u tra phát hi n, qu n lý, i u tr và ph c h i ch c năng t i c ng ng cho b nh nhân lao, tâm th n, m t và da li u; ch o, qu n lý, t ch c th c hi n các chương trình y t thu c lĩnh v c ph trách, th c hi n l ng ghép các chương trình t i cơ s t hi u qu . 3. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng trên a bàn th c hi n công tác Truy n thông - Giáo d c phòng ch ng b nh xã h i t i c ng ng. 4. T ch c và tham gia ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b c a Trung tâm, cán b tuy n huy n, xã và các cán b khác. 5. Nghiên c u và tham gia nghiên c u, tri n khai các tài nghiên c u khoa h c v phòng ch ng b nh xã h i, k thu t phát hi n, i u tr và ph c h i ch c năng cho ngư i m c b nh xã h i theo ch trương hư ng v c ng ng. 6. T ch c th c hi n và qu n lý, s d ng có hi u qu các ngu n l c c a Nhà nư c và các chương trình như: Tài chính, thu c, v t tư, hoá ch t..., thanh quy t toán k p th i và úng quy nh c a Pháp lu t. 7. Th c hi n ch th ng kê, báo cáo theo quy nh. 8. Th c hi n các nhi m v khác do Giám c S Y t giao. III. T CH C B MÁY:
  3. 1. T ch c: 1.1.Ban Giám c: Giám c và 02 n 03 Phó Giám c giúp vi c. 1.2. Các Phòng nghi p v : - Phòng K ho ch - Tài chính - K toán. - Phòng T ch c - Hành chính - Qu n tr . 1.3. Các Khoa chuyên môn: - Khoa Lao. - Khoa Tâm th n. - Khoa Da li u. - Khoa M t. - Khoa C n lâm sàng. 2. Biên ch : Do Giám c S Y t quy t nh trong t ng biên ch c a ngành ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh giao theo các quy nh hi n hành. 3. Nhi m v c a t ng Khoa, Phòng: 3.1. Phòng K ho ch - Tài chính - K toán: - Xây d ng k ho ch t ng h p dài h n và ng n h n (năm, quý, tháng) c a Trung tâm, t ch c sơ k t, t ng k t ánh giá, rút kinh nghi m vi c th c hi n các k ho ch ó. - D trù k ho ch mua s m v t tư, thu c, hoá ch t... - Qu n lý vi c c p phát kinh phí, v t tư theo k ho ch ã ư c duy t, ki m tra, giám sát vi c th c hi n và ch u trách nhi m thanh quy t toán theo quy nh c a pháp lu t. - Xây d ng k ho ch và ch u trách nhi m t ch c th c hi n công tác ào t o, b i dư ng chuyên môn cho cán b t i Trung tâm và tuy n dư i. - T ng h p các m t ho t ng c a Trung tâm, thu th p thông tin và phân tích s li u do các ơn v g i n, th c hi n ch báo cáo theo quy nh, ch u trách nhi m v các s li u ã báo cáo. 3.2. Phòng T ch c - Hành chính - Qu n tr :
  4. - Qu n lý và tham mưu cho Giám c Trung tâm v công tác t ch c cán b , th c hi n các ch chính sách, thi ua, khen thư ng, k lu t liên quan n công tác phòng ch ng b nh xã h i. - Th c hi n các công vi c hành chính c a Trung tâm. - Mua s m v t tư, trang thi t b ... theo k ho ch ã ư c phê duy t và theo các quy nh hi n hành ph c v cho các ho t ng c a Trung tâm. - Qu n lý v t tư, tài s n, i u ng phương ti n theo k ho ch c a Giám c Trung tâm. - Ph i h p t ch c các l p t p hu n, h i th o, h i ngh theo k ho ch hàng năm. 3.3. Khoa Lao: - Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch phòng ch ng lao trên a bàn t nh. - Ch o, th c hi n công tác phòng b nh, khám phát hi n b nh, i u tr và qu n lý theo dõi b nh nhân lao (k c b nh nhân lao có nhi m HIV/AIDS) t i c ng ng. - T ch c i u tra, giám sát, qu n lý tình hình m c lao trong c ng ng theo k ho ch c a Trung tâm, thu th p và phân tích s li u, lên bi u ph n ánh tình hình m c lao c a t nh. - Ph i h p v i các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh xây d ng m ng lư i phòng ch ng và qu n lý theo dõi b nh lao. - Tham gia tuyên truy n phòng và ch ng b nh lao t i c ng ng. - Tham gia ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b các cơ s y t trên a bàn t nh. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào công tác phòng ch ng b nh lao. 3.4. Khoa Tâm th n: - Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch phòng ch ng b nh tâm th n trên a bàn t nh. - Ch o, th c hi n công tác phòng b nh, khám phát hi n b nh, i u tr và qu n lý theo dõi b nh nhân tâm th n t i c ng ng. - T ch c i u tra, giám sát, qu n lý tình hình m c b nh tâm th n t i c ng ng, thu th p, phân tích s li u, lên bi u ph n ánh tình hình m c b nh tâm th n c a t nh.
  5. - Ph i h p v i các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh xây d ng m ng lư i phòng ch ng và qu n lý theo dõi b nh tâm th n. - Tham gia tuyên truy n phòng và ch ng b nh tâm th n t i c ng ng. - Tham gia ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v cho cán b các cơ s y t trên a bàn t nh. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào công tác phòng ch ng b nh tâm th n. 3.5. Khoa Da li u: Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch phòng ch ng b nh da li u (bao g m các b nh lây truy n qua ư ng tình d c, các nhi m trùng lây qua ư ng tình d c, b nh phong và b nh da) trên a bàn t nh. - Ch o, th c hi n công tác phòng b nh, khám phát hi n b nh, i u tr và qu n lý theo dõi b nh nhân da li u (k c b nh nhân da li u có nhi m HIV/AIDS) t i c ng ng. - T ch c i u tra, giám sát, qu n lý tình hình m c b nh da li u trong c ng ng, thu th p và phân tích s li u, lên bi u ph n ánh tình hình m c b nh da li u c a t nh. - Ph i h p v i các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh xây d ng m ng lư i phòng ch ng và qu n lý theo dõi b nh da li u. - Tham gia tuyên truy n phòng và ch ng b nh da li u t i c ng ng. - Tham gia ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b các cơ s y t trên a bàn t nh. - L p k ho ch i u tra và ch ng tàn ph cho b nh nhân phong, giúp h hoà nh p v i c ng ng, xã h i. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào công tác phòng ch ng b nh da li u. 3.6. Khoa M t: - Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch phòng ch ng các b nh v m t trên a bàn t nh. - Ch o, th c hi n công tác phòng b nh, khám phát hi n, i u tr và qu n lý theo dõi các b nh v m t t i c ng ng. - T ch c i u tra, giám sát tình hình m c các b nh v m t trong c ng ng, thu th p, phân tích s li u, lên bi u ph n ánh tình hình m c các b nh v m t c a t nh.
  6. - Ph i h p v i các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh xây d ng m ng lư i phòng ch ng và qu n lý theo dõi các b nh v m t. - Tham gia tuyên truy n phòng và ch ng các b nh v m t t i c ng ng. - Tham gia ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v cho cán b các cơ s y t trên a bàn t nh. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, áp d ng các ti n b khoa h c k thu t vào công tác phòng ch ng các b nh v m t. 3.7. Khoa C n lâm sàng: - Tham mưu cho Giám c Trung tâm v vi c xây d ng và t ch c tri n khai th c hi n k ho ch xét nghi m c n lâm sàng i v i b nh xã h i. - Th c hi n các nhi m v theo yêu c u ph c v cho công tác phòng ch ng b nh xã h i. Tuỳ theo nhu c u và i u ki n có th l p các labo k thu t riêng bi t cho t ng lĩnh v c. - Nghiên c u và tham gia nghiên c u khoa h c, ti p nh n và tri n khai các k thu t c n lâm sàng m i ph c v cho công tác chNn oán b nh. - Tham gia ào t o cho cán b chuyên khoa và các i tư ng khác. - Th c hi n d ch v c n lâm sàng trong lĩnh v c b nh xã h i theo quy nh hi n hành. - Th ng nh t áp d ng thư ng quy k thu t c n lâm sàng ã ư c B Y t ban hành, ph bi n k thu t cho các tuy n, ki m tra ánh giá vi c th c hi n theo thư ng quy k thu t ã ư c th ng nh t. - Th c hi n công tác th ng kê, báo cáo theo quy nh. Căn c vào s lư ng biên ch và nhu c u th c t c a a phương, Giám c Trung tâm có th b trí các t trong Khoa, Phòng phát huy hi u qu công tác. IV. KINH PHÍ HO T NG: 1. T ngân sách s nghi p y t . 2. T ngân sách các chương trình y t . 3. Các ngu n kinh phí khác. V. M I QUAN H CÔNG TÁC: 1. Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a Giám cS Yt .
  7. 2. Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i ch u s qu n lý và ch o v chuyên môn, nghi p v c a B Y t (V Y t d phòng, V i u tr và các Vi n, B nh vi n u ngành tr c thu c B : Vi n Lao và B nh ph i, Vi n Da li u, Vi n M t, B nh vi n Tâm th n). 3. Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i có m i quan h ph i h p v i các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh. 4. Trung tâm Phòng ch ng b nh xã h i ch u trách nhi m qu n lý và ch o chuyên môn, nghi p v v lĩnh v c Phòng ch ng b nh xã h i t i c ng ng i v i các ơn v tr c thu c S Y t (các ơn v y t tuy n t nh, Trung tâm Y t huy n) và Tr m y t xã./.
Đồng bộ tài khoản