Quyết định số 09/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 09/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2003/QĐ-UB về việc bổ sung chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ sử dụng đất trồng rau muống trong dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Rạch Miễu thuộc phường 1, 2, 7, quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 09/2003/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V/V B SUNG CHÍNH SÁCH N BÙ, H TR THI T H I I V I CÁC H S D NG T TR NG RAU MU NG TRONG D ÁN U TƯ XÂY D NG KHU DÂN CƯ R CH MI U THU C PHƯ NG 1, 2, 7, QU N PHÚ NHU N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph quy nh khung giá các lo i t ; Căn c Ngh nh s 22/1998/N -CP ngày 24/4/1998 c a Chính ph v vi c n bù thi t h i khi Nhà nư c thu h i t s d ng vào m c ích Qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia, l i ích công c ng và Thông tư s 145/1998/TT-BTC ngày 04/11/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/02/2000 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ; Căn c Ngh nh s 38/2000/N -CP ngày 23/8/2000 c a Chính ph v thu ti n s d ng t ; Thông tư s 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh s 38/2000/N -CP c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 805/TTg ngày 27/12/1994 c a Th tư ng Chính ph phê duy t k ho ch s d ng t xây d ng Khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1, 2, 7, qu n Phú Nhu n ; Căn c Quy t nh s 1644/Q -UB-QL T ngày 03/11/1993 c a y ban nhân dân thành ph v vi c duy t i u ch nh Khu dân cư R ch Mi u, qu n Phú nhu n ; Căn c Quy t nh s 3143/Q -UB-QL T ngày 16/6/1998 c a y ban nhân dân thành ph v vi c duy t i u ch nh Khu dân cư R ch Mi u, qu n Phú nhu n ; Căn c Quy t nh s 05/Q -UB-QL T ngày 04/01/1995 c a y ban nhân dân thành ph ban hành b ng giá các lo i t trên a bàn thành ph ; Quy t nh s 5184/Q -UB-KT ngày 09/11/1996 ; Quy t nh s 5675/Q -UB-KT ngày 24/10/1998 c a y ban nhân dân thành ph ban hành b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà tính l phí trư c b và Quy t nh s 15/2001/Q -UB ngày 23/02/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh, b sung b ng giá chu n t i thi u tr giá nhà và các lo i ki n trúc khác tính l phí trư c b ; Căn c k t lu n c a oàn công tác Liên ngành c a Chính ph ; ý ki n c a T công tác Liên ngành thành ph và văn b n s 58/ LN-XKT ngày 28/12/2000 c a oàn công tác Liên ngành c a Chính ph v góp ý d th o chính sách n bù tr c p thi t h i t i 4 d án thành ph H Chí Minh ; Căn c k t lu n s 60/XKT-LN ngày 15/01/2001 c a oàn công tác Liên ngành Chính ph ;
  2. Căn c Quy t nh s 4658/Q -UB ngày 01/8/2001 c a y ban nhân dân thành ph v vi c s a i Quy t nh s 4022/Q -UB-QL T ngày 14/7/1999 v vi c thu h i, giao t cho Công ty K thu t Xây d ng Phú Nhu n u tư xây d ng Khu dân cư R ch Mi u ; Căn c Quy t nh s 43/2001/Q -UB ngày 23/5/2001 c a y ban nhân dân thành ph v s a i, b sung quy nh n bù, h tr thi t h i và tái nh cư trong d án u tư xây d ng Khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1, 2, 7, qu n Phú Nhu n ; Xét Báo cáo s 253/BC-TTr ngày 25/3/2002 c a Thanh tra thành ph , và Báo cáo s 04/BC-TTr ngày 10/01/2002 c a T Công tác chuyên trách y ban nhân dân thành ph kh ng nh công trình xây d ng Khu dân cư R ch Mi u là công trình s d ng t vào m c ích l i ích công c ng, l i ích qu c gia. Theo tinh th n cu c h p ngày 08/5/2002 gi a các ngành : Ban An ninh N i chính Thành y, S a chính-Nhà t, S Xây d ng, Ki n trúc sư Trư ng thành ph , S Tài chánh-V t giá, Chi c c Tài chính doanh nghi p, y ban nhân dân qu n Phú Nhu n, T ng Công ty Xây d ng Sàigòn, Công ty K thu t Xây d ng Phú Nhu n, Thanh tra thành ph ã th ng nh t vi c th c hi n d án phù h p v i tính ch t c a công trình ph c v công ích, không nh m m c ích kinh doanh trên cơ s ghi nh n các ơn v i tác c a Công ty K thu t xây d ng Phú Nhu n th c hi n i u 35, Ngh nh s 22/1998/N -CP c a Chính ph , óng góp thêm kinh phí b sung chính sách n bù, h tr cho các h dân s d ng t tr ng rau mu ng. Sau khi xem xét Báo cáo s 34/BC-UB ngày 12/7/2002 c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n, Báo cáo s 75/CV-KTXD ngày 29/5/2002 c a Công ty K thu t Xây d ng Phú Nhu n và theo tinh th n cu c h p ngày 20/11/2002 do y ban nhân dân thành ph ch trì có các ngành : Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph , y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , Thanh tra thành ph , Văn phòng Ti p Công dân thành ph , S Tài chánh-V t giá, y ban nhân dân qu n Phú Nhu n và Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ã th ng nh t b sung chính sách n bù i v i các h dân s d ng t tr ng rau mu ng b thu h i trong d án Khu dân cư R ch Mi u, phư ng 1, 2, 7, qu n Phú Nhu n. QUY T NNH i u 1.- Nay b sung ơn giá n bù 60.000 ng/m2 i v i t rau mu ng b thu h i trong d án Khu dân cư R ch Mi u phư ng 1, 2, 7, qu n Phú Nhu n t ngu n kinh phí do các ơn v i tác v i Công ty K thu t xây d ng Phú Nhu n và Công ty K thu t xây d ng Phú Nhu n t nguy n óng góp theo m c phân b t i Báo cáo s 34/BC-UB ngày 12/7/2002 c a y ban nhân dân qu n Phú Nhu n ưa vào chi phí n bù b sung. i u 2.- Giao y ban nhân dân qu n Phú Nhu n ch o H i ng n bù thi t h i gi i phóng m t b ng c a d án ch u trách nhi m th c hi n quy t nh này và t ch c ph bi n, tính toán, ch o ch u tư chi tr b sung ti n n bù, h tr th it h i cho các h dân s d ng t tr ng rau mu ng n m trong quy ho ch c a d án u tư xây d ng Khu dân cư R ch Mi u thu c phư ng 1, 2, 7, qu n Phú Nhu n b thu h i, úng i tư ng m b o ti n th c hi n d án. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S Tài chánh-V t giá, S a chính-Nhà t, S Xây d ng, S K ho ch và u tư, S Quy ho ch - Ki n trúc, Ch t ch y ban nhân dân qu n Phú Nhu n, T ng Giám c Công ty Xây d ng Sàigòn, Giám c Công ty K thu t Xây d ng Phú Nhu n, Th trư ng các cơ quan, ơn v và các h dân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - VPCP, TTNN KT. CH TNCH - B Tài nguyên-Môi trư ng PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND.TP - TTUB : CT, các PCT - UBMTTQ thành ph - Thanh tra thành ph - Văn phòng Ti p Công dân TP - VPH -UB : PVP/PC, T - T PC, T, B, DA Vũ Hùng Vi t - Lưu (PC-H)
Đồng bộ tài khoản