Quyết định số 09/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
9
download

Quyết định số 09/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/2004/QĐ-BGTVT về việc quy định tạm thời tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/2004/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc --------- ------------ S : 09/2004/Q -BGTVT Hà N i , ngày 23 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C QUY NNH T M TH I T C VÀ CHI U CAO XE V N CHUY N CONTAINER B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trư ng V V n t i và C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Cho phép xe chuyên dùng ch container có chi u cao (chi u cao container + chi u cao sàn mooc ho c sơ mi rơ mooc) l n hơn 4,2m n 4,35m lưu thông trên các tuy n, o n tuy n qu c l ã c i t o nâng c p ng b ư c công b kèm theo "Quy t nh s 2074/2003/Q -BGTVT ngày 16 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i v t i tr ng và kh gi i h n ư ng b các qu c l ". Khi qua khu v c c u chui, c u vư t các phương ti n nêu trên ch ư c phép ch y v i t c nh hơn ho c b ng 30 Km/gi và ngư i lái xe ph i b o m an toàn tuy t i cho công trình. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các Ông(Bà) Chánh Văn phòng B , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản