Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
79
lượt xem
17
download

Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành luật bóng chuyền và luật bóng chuyền bãi biển quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 09/QĐ-UBTDTT-TT.II

 1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c L p - T Do - H nh Phúc --------- S : 09/QĐ-UBTDTT-TT.II Hà N i, ngày 3 tháng 1 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH LU T BÓNG CHUY N VÀ LU T BÓNG CHUY N BÃI BI N QU C T B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO - Căn c Ngh đ nh s 15CP ngày 2 tháng 03 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang b ; - Căn c Ngh đ nh s 03/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 1 năm 1998 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a y Ban TDTT; - Xét yêu c u v phát tri n và nâng cao thành tích môn bóng chuy n và Bóng chuy n bãi bi n nư c ta; - Căn c đ ngh c a ông Ch t ch Liên đoàn bóng chuy n Vi t Nam và ông V trư ng V Th thao thành tích cao II. QUY T Đ NH: Đi u 1 : Ban hành Lu t Bóng chuy n chính th c (2001 - 2004) c a Liên đoàn bóng chuy n Qu c t g m 2 ph n, 7 chương, 28 Đi u và Lu t Bóng chuy n bãi bi n chính th c c a Liên đoàn bóng chuy n Qu c t g m 2 ph n, 8 chương, 29 Đi u. Đi u 2 : Lu t bóng chuy n và bóng chuy n bãi bi n này đư c áp d ng th ng nh t trong toàn qu c và thi đ u qu c t t i Vi t Nam. Đi u 3 : Các ông V trư ng V Th thao thành tích cao II, V T ch c Cán b Đào t o, Chánh Văn phòng, Giám đ c các S Th d c Th thao, S Văn hóa thông tin Th thao, th trư ng các V , đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này ./. B TRƯ NG - CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thái LU T BÓNG CHUY N CHÍNH TH C 2001 - 2004 Đ C ĐI M MÔN BÓNG CHUY N Bóng chuy n là môn th thao thi đ u gi a hai đ i chơi trên m t sân có lư i phân cách gi a. Có nhi u hình th c chơi cho t ng trư ng h p c th phù h p v i t t c m i ngư i. M c đích cu c chơi là đánh bóng qua trên lư i sao cho bóng ch m sân đ i phương và ngăn không cho đ i phương làm tương t như v y v i mình. M i đ i đư c ch m bóng 3 l n đ đưa bóng sang sân đ i phương (không k l n ch n bóng). Bóng vào cu c b ng phát bóng so c u th đánh bóng qua lư i sang sân đ i phương. M t pha bóng ch k t thúc khi bóng ch m sân đ u, ra ngoài ho c m t đ i b ph m l i.
 2. Trong bóng chuy n, đ i th ng m i pha bóng đư c m t đi m (tính đi m tr c ti p). Khi đ i đ phát bóng th ng m t pha bóng, đ i đó ghi đư c m t đi m đ ng th i giành đư c quy n phát bóng và các c u th đ i đó th c hi n di chuy n xoay vòng theo chi u kim đ ng h m t v trí. Ph n I: THI Đ U Chương 1 SÂN BÃI VÀ D NG C THI Đ U Đi u 1: Sân thi đ u (Hình 1 và 2) Di n tích sân thi đ u bao g m sân đ u và khu t do. Sân thi đ u ph i là hình ch nh t và đ i x ng. (Đi u 1.1) 1.1. Kích thư c: Sân đ u hình ch nh t, kích thư c 18 x 9m, xung quanh là khu t do r ng ít nh t 3m v t t c m i phía. Kho ng không t do là kho ng không gian trên khu sân đ u không có v t c n nào chi u cao t i thi u 7m tính t m t sân. Khu t do c a các cu c thi đ u th gi i c a FIVB r ng t i thi u 5m t đư ng biên d c và 8m t đư ng biên ngang. Kho ng không t do ph i cao t i thi u 12,5m tính t m t sân. Hình 1 1.2. M t sân: 1.2.1. M t sân ph i ph ng, ngang b ng và đ ng nh t. M t sân ph i đ m b o không có b t kỳ nguy hi m nào gây ch n thương cho v n đ ng viên. C m thi đ u trên m t sân g gh ho c trơn. M t sân trong các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB ch đư c làm b ng g ho c ch t li u t ng h p. Các lo i m t sân đ u ph i đư c FIVB công nh n trư c. 1.2.2. M t sân thi đ u trong nhà ph i là màu sáng. Trong các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB các đư ng biên ph i là màu tr ng. Sân đ u và khu t do ph i có màu s c khác bi t nhau. (Đi u 1.1; 1.3). 1.2.3. Sân ngoài tr i có đ d c thoát nư c m i mét là 5mm. C m làm các đư ng biên b ng các v t li u r n c ng. (Đi u 1.3). 1.3. Các đư ng trên sân (Hình 2): 1.3.1 B r ng các đư ng trên sân là 5cm có màu sáng khác v i màu sân và b t lỳ đư ng k nào khác (Đi u 1.2.2). 1.3.2. Các đư ng biên:
 3. Hai đư ng biên d c và hai đư ng biên ngang gi i h n sân đ u. Các đư ng này n m trong ph m vi sân đ u. (Đi u 1.1). 1.3.3. Đư ng gi a sân (Hình 2) Tr c đư ng gi a sân chia sân đ u ra làm hai ph n b ng nhau, m i ph n 9 x 9m. Đư ng này ch y dư i lư i đ n hai đư ng biên d c. 1.3.4. Đư ng t n công: m i bên sân, đư ng t n công đư c k cách tr c c a đư ng gi a sân 3m. Trong nh ng cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB, đư ng t n công đư c kéo dài thêm t các đư ng biên d c 5 v ch ng t quãng, m i v ch dài 15cm, r ng 5cm, cách nhau 20cm và đ dài t ng c ng 1,75m. (Hình 2). (Đi u 1.3.3; 1.4.1). 1.4 Các khu trên sân: (Hình 1;2) 1.4.1. Khu trư c: m i bên sân khu trư c đư c gi i h n b i đư ng gi a sân và đư ng t n công. Khu trư c đư c m r ng t mép ngoài đư ng biên d c t i h t khu t do. (Đi u 1.1; 1.3.2; 1.3.3;1.3.4). 1.4.2. Khu phát bóng: Khu phát bóng là khu r ng 9m n m sau đư ng biên ngang (không tính đư ng biên ngang). (Hình 2). Hình 2 Khu phát bóng đư c gi i h n b i hai v ch dài 15cm th ng góc v i đư ng biên ngang, cách đư ng này 20cm và đư c coi là ph n kéo dài c a đư ng biên d c. C hai v ch này đ u thu c khu phát bóng. Khu phát bóng kéo dài t i h t khu t do. (Đi u 1.1; 1.3.2). (Hình 1) 1.4.3 Khu thay ngư i (Hình 1) Khu thay ngư i đư c gi i h n b i hai đư ng kéo dài c a đư ng t n công đ n bàn thư ký. (Đi u 1.3.4). 1.4.4. Khu kh i đ ng. (Hình 1) Trong các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB m i góc sân c a khu t do có 1 khu kh i đ ng 3 x 3m. 1.4.5. Khu ph t (hình 1) M i bên sân khu t do, trên đư ng kéo dài c a đư ng biên ngang, sau gh ng i c a m i đ i cách 1,5m có 1 khu ph t kích thư c 1 x 1m gi i h n b ng các v ch đ r ng 5cm, trong đ t hai gh .
 4. 1.5. Nhi t đ : Nhi t đ th p nh t không đư c dư i 100C (500F). Trong các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB nhi t đ t i đa không đư c cao hơn 250C (770F) và th p dư i 160C (610F). 1.6. ánh sáng: T i các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB đ sáng c a sân đ u đo đ cao 1m cách m t sân ph i t 1000 đ n 1500 lux. Đi u 2: Lư i và c t (Hình 3) 2.1. Chi u cao c a lư i: 2.1.1. Lư i đư c căng ngang trên đư ng gi a sân. Chi u cao mép trên c a lư i nam là 2,43m và c a n là 2,24m. (Đi u 1.3.3). 2.1.2. Chi u cao c a lư i ph i đư c đo gi a sân. Hai đ u lư i trên đư ng biên d c ph i cao b ng nhau và không cao hơn chi u cao quy đ nh 2cm. (Đi u 1.1; 1.3.2; 2.1.1). 2.2. C u t o: Lư i màu đen, dài 9,50 - 10m, r ng 1m, đan thành các m t lư i hình vuông m i c nh 10cm (m i bên đ u lư i k t mép ngoài băng gi i h n lư i có 1 kho ng dài t 0,25m đ n 0,5m) (Hình 3). Hình 3 Vi n su t mép trên lư i là m t băng v i tr ng g p l i r ng 7cm. Hai đ u băng v i có m t l đ lu n dây bu c vào c c lư i. Lu n m t s dây cáp m m bên trong băng v i tr ng t i hai c c lư i đ căng mép trên c a lư i có hai l và dùng hai dây đ bu c kéo vào c t gi căng v i băng mép trên lư i. Vi n su t mép dư i lư i là m t băng v i tr ng g p l i rông 5cm, trong lu n qua m t dây bu c gi căng ph n dư i c a lư i vào hai c t. 2.3. Băng gi i h n: Là hai băng tr ng dài 1m, r ng 5cm đ t hai bên đ u lư i th ng góc v i giao đi m c a đư ng biên d c và đư ng gi a sân. Băng gi i h n là m t ph n c a lư i (Hình 3; Đi u 1.3.2). 2.4. Ăng ten:
 5. Ăng ten là thanh tròn d o đư ng kính 10mm dài 1,8m làm b ng s i th y tinh ho c ch t li u tương t . ăng ten đư c bu c ch t sát v i mép ngoài m i băng gi i h n. ăng ten đư c đ t đ i nhau hai bên lư i (Hình 3; Đi u 2.3). Ph n ăng ten cao hơn lư i 80cm, đư c sơn xen k các đo n màu tương ph n nhau, m i đo n dài 10cm, t t nh t là màu đ và tr ng. Ăng ten thu c ph n c a lư i và gi i h n 2 bên c a kho ng không gian bóng qua trên lư i (Hình 3 và 5, Đi u 11.1.1). 2.5. C t lư i (Hình 3) 2.5.1. C t căng gi lư i đ t ngoài sân cách đư ng biên d c 0,50 - 1,00m, cao 2,55m, có th đi u ch nh đư c. Trong các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB, c t căng gi lư i ph i đ t ngoài sân cách đư ng biên d c 1m. 2.5.2. C t lư i tròn và nh n, đư c c đ nh ch c xu ng đ t, không dùng dây cáp gi . C m c t lư i có các d ng c ph tr nguy hi m. 2.6. Thi t b ph : T t c các thi t b ph ph i theo đúng qui đ nh c a FIVB. Đi u 3: Bóng 3.1. Bóng chu n: Bóng ph i là hình c u tròn, làm b ng da m m ho c da t ng h p, trong có ru t băng cao su ho c ch t li u tương t . Màu s c c a bóng ph i đ ng màu, ho c ph i h p các màu. Ch t li u da t ng h p và ph i h p các màu c a bóng dùng trong các cu c thi đ u qu c t ph i theo đúng chu n c a FIVB. Chu vi c a bóng: 65 - 67cm, tr ng lư ng c a bóng là 260 - 280g. áp l c trong c a bóng: t 0,30 đ n 0,325 kg/cm2 (294,3 - 318,82mbar ho c hPa) 3.2. Tính đ ng nh t c a bóng: M i qu bóng dùng trong m t tr n đ u ph i có cùng chu vi, tr ng lư ng, áp l c, ch ng lo i, màu s c ... (Đi u 3.1). Các cu c cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB, Vô đ ch qu c gia hay vô đ ch Liên đoàn ph i dùng bóng đư c FIVB công nh n, tr khi FIVB cho phép khác. 3.3. H th ng s d ng 3 bóng: Các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB đ u s d ng 3 bóng thi đ u v i 6 ngư i nh t bóng, m i góc sân khu t do m t ngư i và sau m i tr ng tài m t ngư i (Hình 10). Chương 2 : NH NG NGƯ I THAM GIA Đi u 4: Đ i bóng 4.1. Thành ph n c a đ i: 4.1.1. M t đ i g m t i đa 12 v n đ ng viên, 1 hu n luy n viên trư ng, 1 hu n luy n viên phó, m t săn sóc viên và m t bác sĩ. (Đi u 5.2; 5.3). Trong các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB, Bác sĩ ph i đư c FIVB công nh n trư c. 4.1.2. M t c u th c a đ i (tr Libero) là đ i trư ng trên sân ph i đư c ghi rõ trong biên b n thi đ u (Đi u 5.1; 20.1.3).
 6. 4.1.3. Ch các c u th đã đăng ký trong biên b n thi đ u m i đư c phép vào sân thi đ u. Khi hu n luy n viên và đ i trư ng đã ký vào biên b n thi đ u thì không đư c thay đ i thành ph n đăng ký c a đ i n a (Đi u 1; 5.1.1; 5.2.2). 4,2 V trí c a đ i bóng: 4.2.1. Các c u th không thi đ u có th ng i trên gh c a đ i mình ho c đ ng khu kh i đ ng c a đ i mình (Đi u 1.4.4; 5.2.3; 7.3.3) Hu n luy n viên và nh ng ngư i khác c a đ i ph i ng i trên gh nhưng có th t m th i r i ch (Đi u 5.2.3). Gh c a đ i đ t 2 bên bàn thư ký, ngoài khu t do (Hình 1) 4.2.2. Ch các thành viên c a đ i m i đư c phép ng i trên gh và tham gia kh i đ ng trong th i gian tr n đ u. (Đi u 4.1.1; 7.2). 4.2.3. Các c u th không thi đ u trên sân có th kh i đ ng không bóng như sau: 4.2.3.1. Trong th i gian tr n đ u, các c u th có th kh i đ ng không bóng khu kh i đông (Đi u 1.4.1; 9.1; Hình 1). 4.2.3.2. Trong th i gian h i ý và h i ý k thu t, có th kh i đ ng khu t do sau sân c a đ i mình (Đi u 1.3.3; 16.4; Hình 1). 4.2.4. Khi ngh gi a hi p các c u th có th kh i đ ng bóng khu t do (Đi u 19.1). 4.3. Trang ph c: Trang ph c thi đ u c a m t v n đ ng viên g m: áo th thao, qu n đùi, t t và gi y th thao. 4.3.1. áo, qu n đùi và t t c a toàn đ i ph i đ ng b , s ch s và đ ng màu (tr v n đ ng viên Libero, Đi u 4.1; 20.2). 4.3.2. Gi y ph i nh , m m, đ b ng cao su hay b ng da và không có đ gót. Trong các cu c thi đ u th gi i c a FIVB, chính th c c a ngư i l n, màu gi y ph i th ng nh t trong toàn đ i v m u s c và ki u dáng, nhưng nhãn hi u có th khác nhau. áo qu n đùi ph i theo đúng tiêu chu n do FIVB thông qua. 4.3.3. áo c u th ph i đánh s t 1 đ n 18. 4.3.3.1. S áo ph i gi a ng c và gi a lưng. Màu s n và đ sáng c a s ph i tương ph n v i màu s c và đ sáng c a áo. 4.3.3.2. S trư c ng c ph i cao ít nh t là 15cm, s sau lưng ít nh t là 20cm. Nét s ph i r ng t i thi u 2cm. Trong các cu c thi đ u th gi i và chính th c c a FIVB, ph i in s áo c a đ u th ng qu n đùi bên ph i. S ph i cao t 4 - 6cm, nét s r ng ít nh t 1cm. 4.3.4. Trên áo đ i trư ng dư i s trư c ng c ph i có m t v ch khác màu s c 8 x 2cm (Đi u 5.1). 4.3.5. C m v n đ ng viên cùng đ i m c trang ph c khác màu nhau (tr v n đ ng viên Libero) và/ho c áo không có s chính th c (Đi u 20.2). 4.4. Thay đ i trang ph c: Tr ng tài th nh t có th cho phép m t hay nhi u c u th (Đi u 24): 4.4.1. Thi đ u không có gi y. 4.4.2. Thay trang ph c thi đ u b ư t gi a hai hi p hay sau khi thay ngư i nhưng trang ph c m i ph i cùng màu, cùng ki u và cùng s áo. (Đi u 4.3.8). 4.4.3. N u tr i rét, toàn đ i đư c m c qu n áo trình di n đ thi đ u, mi n là đ ng màu, đ ng ki u (tr v n đ ng viên Libero), có ghi s h p l theo Đi u 4.3.3. (Đi u 4.1.1; 20.2).
 7. 4.5. Nh ng đ v t b c m: 4.5.1. C m mang các đ v t gây ch n thương ho c t o tr giúp cho c u th . 4.5.2. V n đ ng viên có th mang kính cá nhân và t ch u trách nhi m v vi c này. Đi u 5: Đ i trư ng và hu n luy n viên Đ i trư ng và hu n luy n viên là nh ng ngư i ch u trách nhi m v hành vi và k lu t c a các thành viên trong đ i. C u th Libero (L) không đư c làm đ i trư ng. (Đi u 20.1.3; 21). 5.1. Đ i trư ng: 5.1.1. Trư c tr n đ u, đ i trư ng vào đ u là đ i trư ng trên sân. (Đi u 6.2; 20.1.3). Khi đ i trư ng c a đ i không vào sân thi đ u, hu n luy n viên ho c b n thân đ i trueo ng ph i ch đ nh m t c u th khác trên sân tr Libero làm đ i trư ng trên sân. C u th này ch u trách nhi m làm đ i trư ng trên sân đ n khi b thay ra ho c đ i trư ng c a đ i l i vào sân thi đ u, ho c khi hi p đ u k t thúc. Khi bóng ngoài cu c, ch đ i trư ng trên sân đư c quy n nói v i tr ng tài (Đi u 9.2): 5.1.2.1. Đ ngh tr ng tài gi i thích ho c làm rõ đi u lu t cũng như th c m c v đ i mình. N u như đ i trư ng trên sân không đ ng ý v i gi i thích c a tr ng tài th nh t thì đư c khi u n i, nhưng ph i cho tr ng tài th nh t bi t vi c ghi khi u n i vào biên b n thi đ u. (Đi u 24.2.4). 5.1.2.2. Có quy n đ ngh : a. Thay đ i trang ph c thi đ u. (Đi u 4.3; 4.4.2). b. Đ ngh ki m tra l i v trí trên sân, lư i, bóng... (Đi u 1.2, 1.3). 5.1..2.3. Đ ngh h i ý và thay ngư i. (Đi u 8; 16.2.1; 16.4). 5.1.3. K t thúc tr n đ u, đ i trư ng ph i (Đi u 6.3): 5.1.3.1. C m ơn tr ng tài và ký vào biên b n công nh n k t qu tr n đ u. (Đi u 26.2.3.3). 5.1.3.2. Đ i trư ng (ho c đ i trư ng trên sân) có th ghi vào biên b n thi đ u ý ki n khi u n i đã báo cáo v i tr ng tài th nh t (Đi u 5.1.2.1; 26.2.3.2). 5.2. Hu n luy n viên: 5.2.1. Trong su t tr n đ u, hu n luy n viên đư c ch đ o đ i mình t bên ngoài sân đ u. Hu n luy n viên là ngư i quy t đ nh đ i hình thi đ u, thay ngư i và xin h i ý. Khi th c hi n các vi c này, hu n luy n viên ph i liên h v i tr ng tài th hai. (Đi u 1.1; 7.3.2; 8; 16.4). 5.2.2. Trư c tr n đ u, hu n luy n viên ghi và soát l i tên và s áo các c u th c a đ i đã ghi trong biên b n r i ký tên. (Đi u 4.1; 26.2.1.1). 5.2.3. Trong th i gian tr n đ u, hu n luy n viên: 5.2.3.1. Trư c m i hi p, trao phi u báo v trí có ký tên cho thư ký ho c tr ng tài th hai. (Đi u 7.3.2). 5.2.3.2. Ng i trên gh g n bàn thư ký nh t, nhưng có th r i ch ng i ch c lát. (Đi u 4,2), 5.2.3.3. Xin t m d ng h i ý và thay ngư i. (Đi u 8; 16.4). 5.2.3.4. Cũng như các thành viên khác c a đ i hu n luy n viên có th ch đ o v n đ ng viên trên sân. Hu n luy n viên có th đ ng ho c đi l i trong khu t do trư c gh ng i c a đ i mình tính t đư ng t n công t i khu kh i đ ng đ ch đ o v n đ ng viên, nhưng không đư c làm nh hư ng ho c trì hoãn cu c đ u. (Đi u 1.3.4; 1.4.4). 5.3. Hu n luy n viên phó: 5.3.1. Hu n luy n viên phó ng i trên gh , nhưng không có quy n tham gia vào tr n đ u.
 8. 5.3.2. Trư ng h p hu n luy n viên trư ng ph i r i kh i đ i, hu n luy n viên phó có th làm thay nhi m v nhưng ph i do đ i trư ng trên sân yêu c u và ph i đư c s đ ng ý c a tr ng tài th nh t. (Đi u 5.1.2; 5.2). Chương 3 : TH TH C THI Đ U Đi u 6: Đư c 1 đi m, th ng 1 hi p và th ng 1 tr n 6.1. Đư c m t đi m: 6.1.1. Đư c m t đi m khi: 6.1.1.1. Bóng ch m sân đ i phương (Đi u 9.3; 11.1.1). 6.1.1.2. Do đ i đ i phương ph m l i (Đi u 6.1.2; Hình 11) 6.1.1.3. Đ i đ i phương b ph t (Đi u 17.2.3; 22.3.1). 6.1.2. Ph m l i Khi m t đ i có hành đ ng đánh bóng sai lu t ho c ph m lu t b ng hành đ ng nào khác thì tr ng tài th i còi ph m l i xét m c ph m l i và quy t đ nh ph t theo lu t. 6.1.2.1. N u hai hay nhi u l i x y ra liên ti p thì ch tính l i đ u tiên. 6.1.2.2. N u hai đ i cùng ph m hai ho c nhi u l i thì x hai đ i cùng ph m l i. Đánh l i pha bóng đó. 6.1.3. H u qu c a th ng m t pha bóng. M t pha bóng là chu i các hành đ ng đánh bóng tính t th i đi m ngư i phát bóng đánh ch m bóng đ n khi tr ng tài th i còi "bóng ch t" (Đi u 9.1;.9.2). 6.1.3.1. N u đ i phát bóng th ng pha bóng đó thì đ i phát bóng đư c m t đi m và ti p t c phát bóng. 6.1.3.2. N u đ i đ i phương đ phát bóng th ng pha bóng đó thì đ i đó đư c m t đi m và giành quy n phát bóng. 6.2. Th ng m t hi p: Đ i th ng m t hi p (tr hi p th 5 - hi p quy t th ng) là đ i đư c 25 đi m trư c và hơn đ i kia ít nh t 2 đi m. Trư ng h p hòa 24 - 24, ph i đ u ti p cho đ n khi hơn nhau 2 đi m (26 - 24, 27 - 25...) (Đi u 6.3.2) (Hi u tay 11.9). 6.3. Th ng m t tr n: 6.3.1. Đ i th ng m t tr n là đ i th ng 3 hi p (Đi u 6.2). (Hi u tay 11.9). 6.3.2. Trong trư ng h p hòa 2 - 2, hi p quy t th ng (hi p 5) đ u đ n 15 đi m và đ i th ng ph i hơn ít nh t 2 đi m (Đi u 7.1; 16.4.1). 6.4. B cu c và đ i hình không đ ngư i đ u: 6.4.1. N u m t đ i sau khi đã đư c m i đ n thuy t ph c v n t ch i không đ u, đ i đó b tuyên b b cu c và b thua v i k t qu toàn tr n 0 -3. m i hi p 0 - 25 (Đi u 6.2; 6.3). 6.4.2. N u m t đ i không có lý do chính đáng đ có m t đúng gi thi đ u thì b tuyên b b cu c và x lý k t qu thi đ u như Đi u 6.4.1. 6.4.3. M t đ i b tuyên b không đ đ i hình thi đ u m t hi p ho c m t tr n (Đi u 7.3.1) thì b thua hi p đó ho c tr n đó. Đ i đ i phương đư c thêm đ s đi m và s hi p còn thi u đ th ng hi p tr n đó. Đ i có đ i hình không đ ngư i đ u b gi nguyên s đi m và k t qu các hi p trư c (Đi u 6.2; 6.3). Đi u 7: T ch c tr n đ u
 9. 7.1. B t thăm: Trư c tr n đ u, tr ng tài th nh t cho b t thăm đ ch n quy n ưu tiên đ i nào phát bóng trư c và đ i nào ch n sân hi p th 1 (Đi u 13.1.1). N u thi đ u hi p th 5, ph i ti n hành b t thăm l i (Đi u 6.3.2). 7.1.1. Ti n hành b t thăm v i s có m t c a hai đ i trư ng hai đ i (Đi u 5.1). 7.1.2. Đ i th ng khi b t thăm đư c ch n: 7.1.2.1. Quy n phát bóng ho c đ phát bóng (Đi u 13.1.1). 7.1.2.2. Ch n sân. Đ i thua l y ph n còn l i. 7.1.3. N u hai đ i kh đ ng riêng, đ i nào phát bóng trư c đư c kh i đ ng trên lư i trư c (Đi u 7.2). 7.2. Kh i đ ng: 7.2.1. Trư c tr n đ u, n u các đ i đã kh i đ ng sân ph thì m i đ i đư c kh i đ ng 3 phút v i lư i; n u không, m i đ i đư c kh i đ ng 5 phút. 7.2.2. N u c hai đ i trư ng đ ngh kh i đ ng chung v i lư i thì c hai đ i đư c kh i đ ng 5 ho c 10 phút, theo Đi u 7.2.1. 7.3. Đ i hình thi đ u c a đ i: 7.3.1 M i đ i ph i luôn có 6 c u th khi đ u. Đ i hình thi đ u ban đ u ch rõ tr t t xoay vòng c a các c u th trên sân. Tr t t này ph i gi đúng su t hi p đ u (Đi u 6.4.3; 7.6). 7.3.2. Trư c hi p đ u, hu n luy n viên ph i ghi đ i hình c a đ i vào phi u báo v trí (xem Đi u 20.1.2) và ký vào phi u, sau đó đưa cho tr ng tài th hai ho c thư ký (Đi u 5.2.3.1; 20.1.2; 25.3.1; 26.2.1.2). 7.3.3. Các c u th không có trong đ i hình thi đ u đ u tiên c a hi p đó là c u th d b (tr Libero) (Đi u 7.3.2.8; 20.1.2). 7.3.4. Khi đã n p phi u báo v trí cho tr ng tài th hai ho c thư ký thì không đư c phép thay đ i hình tr vi c thay ngư i thông thư ng (Đi u 8; 16.2.2). 7.3.5. S khác nhau gi a v trí c u th trên sân và phi u báo v trí (Đi u 25.3.1): 7.3.5.1. Trư c khi b t đ u hi p đ u n u phát hi n có s khác nhau gi a v trí đ u th trên sân v i phi u báo v trí thì các c u th ơh i tr v đúng v trí như phi u báo v trí ban đ u mà không b ph t (Đi u 7.3.2). 7.3.5.2. N u trư c khi b t đ u hi p đ u phát hi n m t c u th trên sân không đư c ghi phi u báo v trí c a: hi p đó thì c u th này ph i that b ng đ u th đã ghi phi u báo v trí mà không b ph t (Đi u 7.3.2). 7.3.5.3. Tuy nhiên, n u hu n luy n viên mu n gi c u th không ghi trong phi u báo v trí l i trên sân, thì hu n luy n viên có th xin thay thông thư ng m t hay nhi u l n ngư i theo lu t và ghi vào biên b n thi đ u (Đi u 16.2.2). 7.4. V trí: (Hình 4) th i đi m c u th phát bóng đánh bóng đi thì tr c u th này, các c u th c a m i đ i ph i đ ng đúng v trí trên sân mình theo đúng tr t t xoay vòng (Đi u 7.6.1; 9.1; 13.4). 7.4.1. V trí c a các c u th đư c xác đ nh như sau: 7.4.1.1. Ba c u th đ ng d c theo lư i là nh ng c u th hàng trư c: v trí s 4 (trư c bên trái), s 3 (trư c gi a) và s 2 (trư c bên ph i).
 10. 7.4.1.2. Ba c u th còn l i là các c u th hàng sau: V trí s 5 (sau trái), s 6 ( sau gi a) và 1 (sau bên ph i). 7.4.2. Quan h v trí gi a các c u th : Hình 4 7.4.2.1. M i c u th hàng sau ph i đ ng xa lư i hơn ngư i hàng trư c tương ng c a mình. 7.4.2.2. Các c u th hàng trư c và hàng sau ph i đ ng theo tr t t như Đi u 7.4.1. 7.4.3. Xác đ nh và ki m tra v trí các c u th b ng v trí bàn chân ch m đ t như sau (Hình 4) 7.4.3.1. M i c u th hàng trư c ph i có ít nh t m t ph n bàn chân g n đư ng gi a sân hơn chân c a c u th hàng sau tương ng (Đi u 1.3.3). 7.4.3.2. M i c u th bên ph i (bên trái) ph i có ít nh t m t ph n bàn chân g n đư ng d c bên ph i (trái) hơn chân c a c u th đ ng gi a cùng hàng c a mình (Đi u 1.3.2). 7.4.4. Khi bóng đã phát đi, các c u th có th di chuy n và đ ng b t kỳ v trí nào trên sân c a mình và khu t do (Đi u 12.2.2). 7.5 L i sai v trí: (Hình 4), Hi u tay 11 (13) 7.5.1. M t đ i ph m l i sai v trí: khi ngư i phát bóng đánh ch m bóng, l i có b t kỳ c u th nào đ ng không đúng v trí (Đi u 7.3 và 7.4). 7.5.2. N u l i sai v trí x y ra lúc c u th phát bóng ph m l i phát bóng đúng lúc đánh phát bóng đi (Đi u 12.4 và 13.7.1), thì ph t l i phát bóng trư c l i sai v trí. 7.5.3. N u c u th phát bóng ph m l i sau khi phát bóng (Đi u 13.7.2) và có l i sai v trí thì b t l i sai v trí trư c.
 11. 7.5.4. Ph t l i sai v trí như sau: 7.5.4.1. Đ i ph m l i b x thua pha bóng đó (Đi u 6.1.3); 7.5.4.2. Các c u th ph i đ ng l i đúng v trí c a mình (Đi u 7.3; 7.4) 7.6. Xoay vòng: 7.6.1. Th t xoay vòng theo đ i hình đăng ký đ u m i hi p, và theo đó ki m tra tr t t phát bóng và v trí các c u th trong su t hi p đ u (Đi u 7.3.1; 7.4.1; 13.2). 7.6.2. Khi đ i đ phát bóng giành đư c quy n phát bóng, các c u th c a đ i ph i xoay m t v trí theo chi u kim đ ng h : c u th v trí s 2 chuy n xu ng v trí s 1 đ phát bóng, c u th v trí s 1 chuy n sang v trí s 6 ... (Đi u 13.2.2). 7.7. L i th t xoay vòng: (Hi u tay 11, 13) 7.7.1. Khi phát bóng ph m l i xoay vòng không đúng tr t t xoay vòng (Đi u 7.6.1, 13) ph t như sau: 7.7.1.1. Đ i b ph t thua pha bóng đó (Đi u 6.1.3). 7.7.1.2. Các c u th ph i tr l i đúng v trí c a mình (Đi u 7.6.1). 7.7.2. Thư lý ph i xác đ nh đư c th i đi m ph m l i, h y b t t c các đi m th ng c a đ i ph m l i t th i đi m ph m l i. Đi m c a đ i kia v n gi nguyên (Đi u 26.2.2.2). N u không xác đ nh đư c th i đi m ph m l i sai th t phát bóng thì không xóa đi m c a đ i ph m l i ch ph t thua pha bóng (Đi u 6.1.3). Đi u 8: Thay ngư i Thay ngư i là hành đ ng mà m t c u th sau khi đã đư c thư ký ghi l i, vào sân thay th v trí cho m t c u th khác ph i r i sân (tr Libero). Thay ngư i ph i đư c phép c a tr ng tài (Đi u 16.5; 20.3.2). 8.1. Gi i h n thay ngư i: 8.1.1. M t hi p m i đ i đư c thay t i đa 6 l n ngư i. Cùng m t l n có th thay m t hay nhi u c u th . 8.1.2. M t c u th c a đ i hình chính th c có th đư c thay ra sân và l i thay vào sân nhưng trong m t hi p ch đư c m t l n và ph i đúng v trí c a mình trong đ i hình đã đăng ký (Đi u 7.3.1). 8.1.3. M t c u th d b đư c vào sân thay cho m t c u th chính th c 1 l n trong 1 hi p nhưng ch đư c thay ra b ng chính c u th chính th c đã thay (Đi u 7.3.1). 8.2. Thay ngư i ngo i l : Khi m t c u th b ch n thương (tr v n đ ng viên Libero) không th ti p t c thi đ u đư c thì ph i thay ngư i h p l . Trư ng h p không th thay h p l thì đ i đó đư c thay ngư i c a Đi u 8.1. (Đi u 20.3.3). Thay ngư i ngo i l nghĩa là b t c c u th nào không có trên sân lúc x y ra ch n thương tr c u th thay cho anh có th vào thay c u th b thương. C u th b ch n thương đã thay ra không đư c phép vào sân thi đ u n a. Trong m i trư ng h p thay ngư i ngo i l đ u không đư c tính là thay ngư i thông thư ng. 8.3. Thay ngư i b t bu c: M t c u th b ph t đu i ra sân ho c b tru t quy n thi đ u (Đi u 22.3.2 và 22.3.3) thì ph i thay ngư i h p l . N u không th c hi n đư c, thì đ i đó b tuyên b đ i hình không đ ngư i (Đi u 6.4.3; 8.1 và 7.3.1). 8.4. Thay ngư i không h p l :
 12. 8.4. Thay ngư i không h p l là vư t quá gi i h n thay ngư i theo Đi u 8.1 (tr trư ng h p Đi u 8.2). 8.4.2. Trong trư ng h p m t đ i thay ngư i không h p l mà cu c đ u đã ti p t c (Đi u 9.1) thì x lý như sau: 8.4.2.1. Đ i b ph t thua pha bóng đó; (Đi u 6.1.3). 8.4.2.2. S a l i vi c thay ngư i; 8.4.2.3. H y b nh ng đi m đ i đó giành đư c t khi ph m l i, gi nguyên đi m c a đ i đ i phương. Chương 4 : HO T Đ NG THI Đ U Đi u 9: Tr ng thái thi đ u 9.1. Bóng trong cu c: Bóng trong cu c tính t lúc tr ng tài th nh t th i còi cho phép phát bóng, ngư i phát đánh ch m bóng đi (Đi u 13.3). 9.2. Bóng ngoài cu c (bóng ch t): Bóng ngoài cu c tính t th i đi m m t trong hai tr ng tài th i còi b t l i. Không tính ph m l i ti p sau ti ng còi đã b t l i c a tr ng tài. 9.3. Bóng trong sân: Bóng trong sân là khi bóng ch m sân đ u k c các đư ng biên (Đi u 1.3.2; Đi u 1.1). (Hi u tay 11.14; 12.1). 9.4. Bóng ngoài sân: Bóng ngoài sân khi: 9.4.1. Ph n bóng ch m sân hoàn toàn ngoài các đư ng biên (Đi u 1.3.2). (Hi u tay 12.2). 9.4.2. Bóng ch m v t ngoài sân, ch m tr n nhà hay ngư i ngoài đ i hình thi đ u trên sân (Hi u tay 12.4). 9.4.3. Bóng ch m ăngten, ch m dây bu c lư i, c t lư hay ph n lư i ngoài băng gi i h n (Đi u 2.3, Hình 5, Hi u tay 12.4). 9.4.4. Khi bóng bay qua m t ph ng đ ng d c lư i mà 1 ph n hay toand b qu bóng l i ngoài không gian bóng qua c a lư i, tr trư ng h p Đi u 11.1.2. (Hình 5). (Hi u tay 12.4). 9.4.5. Toàn b qu bóng bay qua kho ng không dư i lư i (Hình 5). (Đi u 24.3.2.3) (Hi u tay 11.22). Đi u 10: Đ ng tác chơi bóng M i đ i ph i thi đ u trong khu sân đ u và ph n không gia c a mình (tr Đi u 11.1.2). Tuy nhiên, có th c u bóng t ngoài khu t do. 10.1. S l n ch m bóng c a m t đ i: M t đ i có quy n ch m bóng t i đa 3 l n (không k ch n bóng. Đi u 15.4.1) đ đưa bóng sang sân đ i phương. N u th c hi n quá 3 l n ch m bóng, đ i đó ph m l i: đánh bóng 4 l n. S l n ch m bóng c a đ i đư c tính c khi c u th ch m bóng c tình hay vô tình.
 13. Hình 5 10.1.1. Ch m bóng liên ti p: M t c u th không đư c ch m bóng hai l n liên ti p (tr Đi u 10.2.3; 15.2 và 15.4.2). 10.1.2. Cùng ch m bóng: Hai ho c ba c u th có th ch m bóng trong cùng m t th i đi m. 10.1.2.1. Khi hai (ho c ba) c u th cùng ch m bóng thì tính hai (ho c ba) l n ch m bóng (tr ch n bóng). N u hai (ho c ba) c u th cùng đ n g n bóng nhưng ch có m t ngư i ch m bóng thì tính m t l n ch m. Các c u th va vào nhau không coi là ph m l i. 10.1.2.2. N u c u th c a hai đ i cùng ch m bóng trên lư i và bóng còn trong cu c thì đ i đ bóng đư c ch m ti p 3 l n n a. N u bóng ra ngoài sân bên nào, thì đ i bên kia ph m l i. 10.1.2.3. N u hai đ i cùng ch m gi bóng (Đi u 10.2.2) thì tính 2 bên cùng ph m l i (Đi u 6.1.2.2; 10.2.2; Hi u tay 11.23) và đánh l i pha bóng đó. 10.1.3. H tr đánh bóng: Trong khu thi đ u, c u th không đư c phép l i d ng s h tr c a đ ng đ i ho c b t c v t gì đ ch m bóng. Tuy nhiên, khi m t c u th s p ph m l i (ch m lư i ho c qua v ch gi a sân...) thì đ ng đ i có th gi l i ho c kéo tr v sân mình. 10.2. Tính ch t ch m bóng: 10.2.1. Bóng có th ch m m i ph n c a thân th . 10.2.2. Bóng ph i đư c đánh đi không dính, không ném v t, không đư c gi l i. Bóng có th n y ra theo b t c hư ng nào. 10.2.3. Bóng có th ch m nhi u ph n thân th nhưng ph i li n cùng m t lúc. Trư ng h p ngo i l : 10.2.3.1. Khi ch n bóng, m t hay nhi u c u ch n bóng có th ch m bóng liên t c mi n là ch n bóng liên t c mi n là nh ng l n ch m đó ph i x y ra trong cùng m t hành đ ng (Đi u 15.1.1; 15.2).
 14. 10.2.3.2. l n ch m bóng đàu tiên c a m t đ i, bóng có th ch m liên ti p nhi u ph n khác nhau c a thân th mi n là nh ng l n ch m đó ph i x y ra trong cùng m t hành đ ng (Đi u 10.1; 15.4.2). 10.3. L i đánh bóng: 10.3.1. 4 l n ch m bóng: M t đ i ch m bóng 4 l n trư c khi đưa bóng qua lư i (Đi u 10.1) (Hi u tay 11.18). 10.3.2. H tr đánh bóng: M t c u th trong khu sân đ u l i d ng đ ng đ i ho c b t kỳ v t gì đ ch m bóng (Đi u 10.1.3). 10.3.3. Gi bóng (dính bóng): C u th đánh bóng không d t khoát, bóng b gi l i ho c ném v t đi (Đi u 10.2.2.) (Hi u tay 11.16). 10.3.4. Ch m bóng hai l n: M t c u th đánh bóng hai l n li n ho c bóng ch m l n lư t nhi u ph n khác nhau c a cơ th (Đi u 10.2.3; Hi u tay 11.17) Đi u 11: Bóng lư i 11.1. Bóng qua lư i: 11.1.1. Bóng đánh sang sân đ i phương ph i đi qua kho ng không bóng qua trên lư i (Hình 5; Đi u 11.2). Kho ng không bóng qua trên lư i là ph n c a m t ph ng đ ng đi qua lư i đư c gi i h n b i: 11.1.1.1. Mép trên c a lư i (Đi u 2.2). 11.1.1.2. Phía trong hai c t ăng ten và ph n kéo dài tư ng tư ng c a chúng (Đi u 2.4). 11.1.1.3. Th p hơn tr n nhà. 11.1.2. Qu bóng đã bay qua m t ph ng c a lư i t i khu t do c a sân đ i phương (Đi u 10.1) mà hoàn toàn ho c m t ph n bóng bay qua ngoài không gian bên ngoài lư i thì có th đánh tr l i v i đi u ki n: 11.1.2.1. C u th c u bóng không ch m sân đ i phương. (Đi u 12.2.2). 11.1.2.2. Qu bóng khi đánh tr l i ph i c t m t ph ng c a lư i l n n a ph n không gian bên ngoài cùng m t bên sân. Đ i đ i phương không đư c ngăn c n hành đ ng này. 11.2. Bóng ch m lư i: Khi qua lư i (Đi u 11.1.1) bóng có th ch m lư i. 11.3. Bóng lư i: 11.3.1. Bóng đánh vào lư i b t ra có th đ ti p n u đ i đó chưa quá 3 l n ch m bóng (Đi u 10.1). 11.3.2. N u bóng làm rách m t ho c gi t lư i xu ng thì xóa b pha bóng đó và đánh l i. Đi u 12: C u th g n lư i 12.1. Qua trên lư i: 12.2.2. Khi ch n bóng, c u th có th ch m bóng bên sân đ i phương, nhưng không đư c c n tr đ i phương trư c ho c trong khi h đ p bóng (Đi u 15.1; 15.3). 12.1.2. Sau khi c u th đ p bóng, bàn tay đư c phép qua trên lư i nhưng ph i ch m bóng không gian bên sân mình. 12.2. Qua dư i lư i: 12.2.1. Đư c phép qua không gian dư i lư i sang sân đ i phương, nhưng không đư c c n tr phương. 12.2.2. Xâm nh p sân đ i phương qua v ch gi a (Đi u 1.3.3; Hi u tay 11.22).
 15. 12.2.2.1. Cùng lúc m t hay hai bàn chân (ho c m t hay hai bàn tay) ch m sân đ i phương, nhưng ít nh t còn m t ph n c a m t hay hai bàn chân (ho c m t hay hai bàn tay) v n ch m ho c v n trên đư ng gi a sân (Đi u 1.3.3). 12.2.2.2. C m b t kỳ b ph n khác c a thân th ch m sân đ i phương. 12.2.3. C u th có th sang sân đ i phương sau khi bóng ngoài cu c (Đi u 9.2). 12.2.4. C u th có th xâm nh p vùng t do bên sân đ i phương nhưng không đư cc n tr đ i phương chơi bóng. 12.3. Ch m lư i: 12.3.1. Ch m lư i, ch m c c ăng ten (Đi u 12.4.4) không ph m l i, tr khi c u th ch m chúng trong khi đánh bóng ho c làm c n tr thi đ u. Các hành đ ng đánh bóng g m c các đ ng tác đánh không ch m bóng (Đi u 25.3.2.3). 12.3.2. Sau khi đã đánh bóng, c u th có th ch m c t lư i, dây cáp ho c các v t bên ngoài chi u dài c a lư i, nhưng không đư c nh hư ng đ n tr n đ u. 12.3.3. Bóng đánh vào lư i làm lư i ch m c u th đ i phương thì không ph t l i. 12.4. L i c a c u th lư i: 12.4.1. C u th ch m bóng ho c ch m đ i phương không gian đ i phương trư c ho c trong khi đ i phương đánh bóng (Đi u 12.1.1) (Hi u tay 11.20). 12.4.2. C u th xâm nh p không gian dư i lư i c a đ i phương và c n tr đ i phương thi đ u (Đi u 12.2.1). 12.4.3. C u th xâm nh p sang sân đ i phương (Đi u 12.2.2.2). 12.4.4. M t c u th ch m lư i ho c c t ăng ten khi đánh bóng hay làm nh hư ng đ n tr n đ u (Đi u 12.3.1; Hi u tay 11.19). Đi u 13: Phát bóng Phát bóng là hành đ ng đưa bóng vào cu c c a c u th bên ph i hàng sau đ ng trong khu phát bóng (Đi u 9.1; 13.4.1). 13.1. Qu phát bóng đ u tiên c a hi p: 13.1.1. Qu phát bóng đ u tiên c a Hi p 1 và 5 do b t thăm quy t đ nh (Đi u 6.3.2; 7.1). 13.1.2. các hi p khác, đ i nào không đư c phát bóng đ u tiên hi p trư c thì đư c phát trư c. 13.2. Tr t t phát bóng: 13.2.1. Các c u th ph i phát bóng theo tr t t ghi trong phi u báo v trí (Đi u 7.3.1; 7.3.2). 13.2.2. Sau qu phát bóng đ u tiên c a m t hi p, phát bóng c a c u th đư c quy t đ nh như sau (Đi u 13.1): 13.2.2.1. N u đ i phát bóng th ng pha bóng đó, thì c u th đang phát bóng (ho c c u th d b thay vào) ti p t c phát bóng (Đi u 6.1.3; 8). 13.2.2.2. N u đ i đ bóng th ng pha bóng đó, thì đ i đó giành quy n phát bóng và ph i xoay vòng trư c khi phát bóng (Đi u 6.1.3; 7.6.2); C u th bên ph i hàng trên, chuy n xu ng bên ph i hàng sau đ phát bóng. 13.3. Ra l nh phát bóng: Tr ng tài th nh t th i còi ra l nh phát bóng sau khi ki m tra th y hai đ i đã s n sàng thi đ u và c u th phát bóng đã c m bóng (Đi u 13, Hi u tay 11.1 và 2). 13.4. Th c hi n phát bóng: (Hi u tay 11.10).
 16. 13.4.1. C u th th c hi n phát bóng b ng m t tay ho c b t c ph n nào c a cánh tay sau khi đã tung ho c đ r i bóng kh i bàn tay. 13.4.2. Ch đư c tung hay đ bóng r i tay m t l n. Đư c phép đ p bóng, chuy n đ ng bóng trong tay. 13.4.3. Lúc phát bóng ho c nh y lên phát bóng, c u th không đư c ch m sân đ u (k c đư ng biên ngang) ho c ch m vùng sân ngoài khu phát bóng (Đi u 1.4.2) (Hi u tay 12.4). Sau khi đánh bóng, c u th có th gi m v ch, bư c vào trong sân ho c ngoài khu phát bóng. 13.4.4. C u th ph i phát bóng đi trong vòng 8 giây sau ti ng còi c a tr ng tài th nh t (Đi u 13.3; Hi u tay 11.11). 13.4.5. H y b phát bóng trư c ti ng còi c a tr ng tài th nh t và ph i phát l i (Đi u 13.3). 13.5. Hàng rào che phát bóng: (Hi u tay 11.12). 13.5.1. Các c u th c a đ i phát bóng không đư c làm hàng rào cá nhân hay t p th đ che đ i phương quan sát c u th phát bóng ho c đư ng bay c a bóng (Đi u 13.5.2). 13.5.2. Hàng rào che phát bóng là khi phát bóng m t c u th hay m t nhóm c u th c a đ i phát bóng làm hàng rào che b ng cách giơ v y tay, nh y lên ho c di chuy n ngang, đ ng thành nhóm che đư ng bay c a bóng (Hình 6; Đi u 13.4). 13.6. L i phát bóng: 13.6.1. L i phát bóng: Các l i sau đây b ph t đ i phát bóng k c khi đ i phương sai v trí (Đi u 13.2.2.2; 13.7.1). 13.6.1.1. Sai tr t t xoay vòng (Đi u 13.2). 13.6.1.2. Không th c hi n đúng các đi u ki n phát bóng (Đi u 13.4). 13.6.2. L i sau khi đánh phát bóng. Sau khi bóng đư c đánh đi đúng đ ng tác, qu phát đó ph m l i (tr trư ng h p c u th đ ng sai v trí khi phát bóng) (Đi u 13.4; 13.7.2) n u: 13.6.2.1. Bóng phát đi ch m c u th c a đ i phát bóng ho c không qua m t ph ng th ng đ ng c a không gian bóng qua trên lư i (Đi u 9.4.4; 9.4.5; 11.1.1; Hi u tay 11.19). 13.6.2.2. Bóng ra ngoài sân (Đi u 9.4). Hình 6
 17. 13.6.2.3. Bóng phát đi bay qua trên hàng rào che c a cá nhân hay t p th c a đ i phát bóng (Đi u 13.5). 13.7. L i phát bóng và l i sai v trí: 13.7.1. N u cùng lúc c u th phát bóng ph m l i phát bóng (không đúng đ ng tác, sai tr t t xoay vòng...) và đ i đ i phương sai v trí thì ph t l i phát bóng h ng (Đi u 7.5.1; 7.5.2; 13.6.1). 13.7.2. N u phát bóng đúng nhưng sau đó qu phát bóng b h ng (không tính làm hàng rào che...) mà đ i phương l i sai v trí, thì ph t l i sai v trí c a đ i đ i phương vì l i này x y ra trư c (Đi u 7.5.3; 13.6.2). Đi u 14: Đ p bóng t n công 14.1. Đ p bóng t n công: 14.1.1. Tr phát bóng và ch n bóng, m i hình đ ng tr c ti p đưa bóng sang sân đ i phương đ u là đ p bóng t n công (Đi u 13; 15.1.1). 14.1.2. Đư c phép b nh , đánh nh khi đ p bóng t n công n u không dính bóng, không gi ho c ném v t bóng (Đi u 10.2.2). 14.1.3. Hoàn thành đ p bóng t n công khi đánh bóng đã hoàn toàn qua m t ph ng đ ng c a lư i ho c bóng ch m đ i phương. 14.2. Gi i h n c a đ p bóng t n công: 14.2.1. C u th hàng trư c có th đ p bóng b t kỳ đ cao nào, nhưng ph i ch m bóng trong ph m vi không gian sân c a mình (tr Đi u 14.2.4) (Đi u 7.4.1.1). 14.2.2. C u th hàng sau ( v ch t n công) đư c đ p bóng t n công b t kỳ đ cao nào trong khu t n công (Đi u 1.4.1; 7.4.1.2; 20.3.1.2, Hình 8). Nhưng: 14.2.2.1. Khi gi m nh y, m t và hai bàn chân c a đ u th đó không đư c ch m ho c vư t qua đư ng t n công (Đi u 1.3.4). 14.2.2.2. Đ p bóng xong c u th có th rơi xu ng khu t n công (Đi u 1.4.1). 14.2.3. C u th hàng sau cũng có th đ p bóng khu t n công, n u lúc ch m bóng không hoàn toàn cao hơn mép trên c a lư i (Hình 7) (Đi u 1.4.1; 7.4.1.2). Hình 7
 18. 14.2.4. Không c u th nào đư c phép đ p t n công qu phát bóng c a đ i phương, khi bóng khu t n công và hoàn toàn cao hơn mép trên c a lư i (Đi u 1.4.1). 14.3. L i đ p bóng t n công: 14.3.1. Đ p bóng không gian sân đ i phương (Đi u 14.2.1). 14.3.2. Đ p bóng ra ngoài (Đi u 9.4). 14.3.3. C u th hàng sau đ p bóng khu t n công, nhưng lúc đánh bóng, bóng hoàn toàn cao hơn mép trên c a lư i (Đi u 1.4.1; 7.4.1.2; 14.2.3) (Hi u tay 11.21). 14.3.4. C u th hoàn thành đ p bóng t n công qu bóng phát c a đ i phương khi bóng trong khu t n công và hoàn toàn cao hơn mép trên c a lư i (Đi u 14.2.4). (Hi u tay 11.21). 14.3.5. C u th Libero k t thúc đ p bóng n u vào th i đi m ch m bóng, bóng hoàn toàn cao hơn mép trên c a lư i (Đi u 20.3.1.2; Hi u tay 11.21). 14.3.6. C u th hoàn thành đ p qu bóng cao hơn mép lư i do c u th Libero đ ng khu trư c nêu b ng chuy n hai cao tay (Đi u 20.3.1.4; Hi u tay 11.21). Đi u 15: Ch n bóng 15.1. Đ nh nghĩa: 15.1.1. Ch n bóng là hành đ ng c a các c u th g n lư i ch n qu bóng t sân đ i phương sang b ng cách giơ v i tay cao hơn mép trên c a lư i. Ch c n các c u th hàng trên đư c phép ch n bóng (Đi u 7.4.1). 15.1.2. Đ nh ch n bóng: Là hành đ ng ch n bóng nhưng không ch m bóng. 15.1.3. Hoàn thành ch n bóng: Ch n bóng hoàn thành khi bóng ch m tay ngư i ch n (Hình 8) TH C HI N CH N BÓNG Hình 8 15.1.4. Ch n t p th : Ch n bóng t p th lag hai hay ba c u th đ ng g n nhau th c hi n ch n và hoàn thành ch n khi m t trong các c u th đó ch m bóng. 15.2. Ch n ch m bóng: M t hay nhi u c u th ch n có th ch m bóng liên ti p (nahnh và liên t c), nhưng nh ng l n ch m đó ph i trong cùng m t hành đ ng. 15.3. Ch n bóng bên không gian sân đ i phương: Khi ch n bóng, c u th có th đưa tay và cánh tay c a mình qua trên lư i sang sân đ i phương, nhưng hành đ ng đó không đư c c n tr đ i phương đánh bóng. Không đư c phép ch m bóng bên kia lư i trư c khi đ i phương th c hi n đ p bóng t n công (Đi u 14.1.1). 15.4. Ch n bóng và s l n ch m bóng:
 19. 15.4.1. Ch m bóng trong ch n bóng không tính vào s l n ch m bóng c a đ i (Đi u 10.1). Sau l n ch n ch m bóng này, đ i đư c ti p t c ch m bóng 3 l n n a đ đưa bóng sang sân đ i phương. 15.4.2. Sau khi ch n bóng, l n ch m bóng đ u tiên có th do b t kỳ c u th nào k c c u th đã ch m bóng khi ch n bóng. 15.5. Ch n phát bóng: C m ch n qu phát bóng c a đ i phương. 15.6. L i ch n bóng: (Hi u tay 11.12) 15.6.1. C u th ch n bóng ch m bóng không gian đ i phương trư c ho c cùng khi đ i phương đ p bóng (Đi u 15.3). 15.6.2. C u th hàng sau hay Libero hoàn thành ch n bóng ho c tham gia hoàn thành ch n t p th (Đi u 15.1; 15.5;; 20.3.1.3). 15.6.3. Ch n qu phát bóng c a đ i phương (Đi u 15.5). 15.6.4. Bóng ch m tay ch n ra ngoài (Đi u 9.4). 15.6.5. Ch n bóng bên không gian đ i phương ngoài c c gi i h n. 15.6.6. C u th Libero đ nh ch n bóng ho c tham gia ch n t p th (Đi u 15.1; 20.3.1.3). Chương 5: NG NG VÀO KÉO DÀI TR N Đ U Đi u 16: Ng ng tr n đ u h p l Ng ng tr n đ u h p l g m: H i ý và thay ngư i. (Đi u 16.4; 16.5). 16.1. S l n ng ng h p l : M i hi p m i đ i đư c xin ng ng t i đa 2 l n h i ý thay 6 l n ngư i (Đi u 6.2; 16.4; 16.5). 16.2. Xin ng ng h p l : 16.2.1. Ch có hu n luy n viên trư ng và đ i trư ng trên sân đư c phép xin ng ng tr n đ u. (Đi u 5.1.2; 5.2; 16). Xin ng ng tr n đ u ph i b ng ký hi u tay (Hình 11.4 và 11.5) khi bóng ch t và trư c ti ng còi phát bóng c a tr ng tài (Hi u tay 11.4.5; Đi u 9.2; 13.3). 16.2.2. Đư c phép xin thay ngư i trư c khi b t đ u m t hi p nhưng ph i ghi l n thay ngư i h p l này vào biên b n thi đ u c a hi p đó (Đi u 7.3.4). 16.3. Ng ng liên ti p: 16.3.1. Đươck xin t m ng ng đ h i ý m t l n hay hai l n li n và m i đ i đư c xin ti p thay ngư i m t l n n a mà không c n có thi đ u gi a các l n t m ng ng đó (Đi u 16.4; 16.5). 16.3.2. M t đ i bóng không đư c xin thay ngư i nhi u l n li n mà gi a đó không có thi đ u. Có th thay hai hay ba c u th trong cùng m t l n xin thay ngư i (Đi u 8.1.1; 16.5). 16.4. H i ý và h i ý k thu t (Hi u tay 11.4). 16.4.1. Th i gian m t l n h i ý thư ng là 30 giây. Trong các cu c thi đ u th gi i c a FIVB và thi đ u chính th c, h i ý đư c áp d ng như sau: a. Trong các hi p t 1 đ n 4, m i hi p có thêm 2 l n "H i ý k thu t", m i l n dài 60 giây. Các l n h i ý k thu t đư c áp d ng t đ ng khi đ i d n đ t đi m th 8 và th 16. M i hi p m i đ i còn đư c xin hai l n h i ý thư ng (Đi u 6.3.1).
 20. b. hi p th 5 (hi p quy t th ng), không có H i ý k thu t. M i đ i ch có hai l n h i ý thư ng, m i l n kéo dài 30 giây (Đi u 6.3.2). 16.4.2. Trong th i gian h i ý, các c u th trên sân ph i ra khu t do g n gh băng c a đ i mình. 16.5. Thay ngư i: (V gi i h n thay ngư i xem Đi u 8.1) (V thay ngư i liên quan đ n c u th Libero xem Đi u 20.3.2; 20.3.3). 16.5.1. Ph i th c hi n thay ngư i trong khu thay ngư i (Đi u 1.4.3, Hình 1). 16.5.2. Th i gian c a m t l n thay ngư i là kho ng th i gian c n thi t đ ghi vào biên b n thi đ u và cho c u th vào - ra (Đi u 16.5.3; 26.2.2.3). 16.5.3. Vào lúc xin thay ngư i, c u th vào thay ph i đ ng khu thay ngươid và s n sàng vào sân (Đi u 1.4.3; 8.1.3). Không làm đúng như v y, thì không đư c phép thay ngư i và đ i đó b ph t l i trì hoãn (Đi u 17.2). Trong các cu c thi đ u qu c t c a FIVB và thi đ u chính th c ph i s d ng b ng s thay ngư i. 16.5.4. N u hu n luy n viên mu n trong m t l n thay nhi u c u th thì ph i ra ký hi u s l n ngư i xin thay l n thay đó. Trong trư ng h p này ph i th c hi n thay ngư i l n lư t t ng c p c u th m t (Đi u 5.2; 16.2.1; 16.3.2). 16.6. Xin ng ng không h p l : 16.6.1. Xin ng ng không h p l trong nh ng trư ng h p sau (Đi u 16). 16.6.1.1. Khi bóng trong cu c ho c sau ti ng còi phát bóng c a tr ng tài (Đi u 6.1.3; 16.2.1). 16.6.1.2. Xin ng ng do thành viên không có quy n xin ng ng c a đ i (Đi u 16.2.1). 16.6.1.3. Trư c khi tr n đ u ti p t c, đ i đó l i xin thay ngư i n a mà chưa qua m t pha bóng (Đi u 16.3.2). 16.6.1.4. Xin ng ng h i ý hay thay ngư i quá s l n qui đ nh (Đi u 16.1). 16.6.2. L n xin ng ng th nh t không h p l , không gây nh hư ng ho c kéo dài tr n đ u, không b x ph t (Đi u 17.1). 16.6.3. N u l p l i vi c xin t m ng ng không h p l trong cùng m t tr n đ u b ph t l i trì hoãn tr n đ u (Đi u 17). Đi u 17: Trì hoãn tr n đ u 17.1. Các hình th c trì hoãn: Hành đ ng không đúng c a m t đ i c tình kéo dài tr n đ u là l i trì hoãn tr n đ u g m các trư ng h p sau: 17.1.1. Kéo dài l n thay ngư i (Đi u 16.5.2). 17.1.2. Kéo dài các l n t m ng ng sau khi đã có l nh ti p t c tr n đ u (Đi u 16). 17.1.3. Xin thay ngư i không h p l (Đi u 8.4). 17.1.4. Tái ph m xin ng ng không h p l (Đi u 16.6.2). 17.1.5. Thành viên c a đ i trì hoãn tr n đ u. 17.2. Ph t trì hoãn tr n đ u: 17.2.1. "C nh cáo l i trì hoãn" ho c "Ph t l i tì hoãn" là ph t toàn đ i. 17.2.1.1. Ph t l i trì hoãn có giá tr trong toàn b tr n đ u (Đi u 6.3).
Đồng bộ tài khoản