Quyết định số 100/2000/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
122
lượt xem
7
download

Quyết định số 100/2000/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2000/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý Dược thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2000/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p – T do – H nh phúc ------- S : 100/2000/Q -BYT Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2000 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH B N "QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V C A PHÒNG QU N LÝ DƯ C THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Thông tư Liên t ch s 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 c a Liên B Y t - Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n th c hi n Ngh nh s 01/1998/N -CP ngày 03/01/1998 c a Chính ph v h th ng t ch c y t a phương; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b - B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n "Quy nh ch c năng nhi m v c a Phòng Qu n lý Dư c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành, các quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Quy t nh này u bãi b . i u 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b - B Y t , C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - Như i u 3, - Các /c Th trư ng ( bi t) - Các V , C c, Thanh tra, VP B Y t , - Lưu V TCCB, PC, C c QLDVN - Lưu tr . Nguyên Phương
  2. QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V C A PHÒNG QU N LÝ DƯ C THU C S Y T T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 100/2000/Q -BYT ngày 18 tháng 01 năm 2000 c aB Yt ) I. VN TRÍ, CH C NĂNG Phòng Qu n lý Dư c thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh), có ch c năng tham mưu cho Giám c S Y t trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v Dư c và các lo i M phNm có liên quan tr c ti p n s c kh e c a con ngư i (sau ây g i t t là M phNm) trên a bàn t nh. II. NHI M V 1. Căn c vào chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành Dư c xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n công tác Dư c c a t nh, trình Giám c S Y t và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Ph i h p v i các phòng nghi p v , các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh xây d ng k ho ch và bi n pháp m thu c cho công tác phòng b nh, ch a b nh và phòng ch ng thiên tai, d ch b nh t i a phương. 3. Hư ng d n, ch o và ki m tra các ơn v y t trên a bàn t nh th c hi n nh ng quy nh v qu n lý Dư c và M phNm. Hư ng d n, ki m tra hành ngh Dư c trên a bàn t nh theo quy nh c a Nhà nư c và B Y t . 4. Hư ng d n, ch o và ki m tra các ơn v th c hi n nh ng quy ch chuyên môn v Dư c trong s n xu t, b o qu n, cung ng và xu t nh p khNu thu c, nguyên li u làm thu c. 5. Ph i h p v i các phòng nghi p v , các ơn v tr c thu c S Y t theo dõi, giám sát ho t ng thông tin, qu ng cáo, gi i thi u Thu c và M phNm. Hư ng d n s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u q a. 6. Ch trì, ph i h p v i các ngành h u quan trong vi c phòng ch ng s n xu t, lưu thông thu c gi , thu c kém ch t lư ng, thu c nh p l u, thu c không rõ ngu n g c và l m d ng thu c gây nghi m, thu c hư ng th n trong ngành Y t . 7. Tham mưu cho Lãnh o S Y t trong vi c x lý theo thNm quy n các vi ph m v qu n lý Dư c và M phNm theo quy nh c a Pháp lu t. 8. Th ng kê, t ng h p, báo cáo công tác Dư c theo quy nh. 9. Th c hi n nh ng nhi m v , quy n h n khác do Giám c S Y t giao. III. T CH C
  3. 1. Lãnh o: Trư ng phòng và 01 Phó Trư ng phòng giúp vi c. 2. Biên ch : N m trong biên ch c a Văn phòng S . IV. KINH PHÍ HO T NG N m trong kinh phí ho t ng c a Văn phòng S . V. M I QUAN H CÔNG TÁC 1. Phòng Qu n lý Dư c ch u s qu n lý và ch o tr c ti p c a Giám cS Yt . 2. Phòng Qu n lý Dư c có m i quan h ph i h p v i các phòng nghi p v , các ơn v tr c thu c S Y t và các cơ quan ch c năng trên a bàn t nh. 3. Phòng Qu n lý Dư c ch u trách nhi m qu n lý và ch o nghi p v công tác Dư c trên a bàn t nh./.
Đồng bộ tài khoản