Quyết định số 100/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 100/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/2002/QĐ-UB về việc ban hành quy định về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của Thành phố Hà Nội do uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 100/2002/Q -UB Hà N i, ngày 16 tháng 07 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QUY TRÌNH VÀ TH I H N GI I QUY TM T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG C A THÀNH PH HÀ N I. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp L nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u; Căn c Thông tư s 96/2000/TT-BTC ngày 29-9-2000 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c; Xét ngh c a Giám c S K ho ch & u tư t i t trình s : 632/TTr-CCHC ngày 13/6/2002, sau khi ã th ng nh t v i Ban T ch c Chính quy n Thành ph , QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này Quy nh v quy trình và th i h n gi i quy t m t s th t c hành chính trong qu n lý u tư và xây d ng c a Thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này có hi u l c ngay sau 15 ngày k t ngay ký. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
  2. Hoàng Văn Nghiên QUY NNH V QUY TRÌNH VÀ TH I H N GI I QUY T M T S TH T C HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG C A THÀNH PH HÀ N I. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 100/2002/Q -UB ngày 16 tháng 7 năm 2002 c a UBND Thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: Các t ch c và cá nhân trong nư c có d án u tư (g i t t là ch u tư) có nhu c u gi i quy t v th t c hành chính trong qu n lý u tư và xây d ng thu c thNm quy n c a UBND Thành ph Hà N i u ư c k p th i xem xét gi i quy t ho c trình các c p có thNm quy n gi i quy t. M i cán b , công ch c khi gi i quy t th t c hành chính trong lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng ư c phân công n u có hành vi c n tr , làm ch m tr , phi n hà u b x lý theo Pháp l nh v cán b , công ch c. i u 2: Ph m vi i u ch nh c a quy nh này bao g m các th t c hành chính trong qu n lý u tư và xây d ng ư c quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 v vi c s a i b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng i u 3: i tư ng i u ch nh c a quy nh này bao g m các cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph . Chương 2: NH NG QUY NNH C TH i u 4: Quy nh v quy trình ti p nh n, x lý và tr h sơ: 4.1: Cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph ph i công b công khai quy trình ti p nh n, x lý h sơ i v i t ng lo i th t c hành chính trong lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng theo ch c năng nhi m v ư c giao. M i cơ quan hành chính Nhà nư c t ch c m t u m i ti p nh n và tr k t qu sau khi ã ư c gi i quy t xong, không các ch u tư ph i t mình làm vi c v i các phòng, ban ch c năng trong cùng m t cơ quan có trách nhi m gi i quy t. 4.2: Niêm y t công khai quy trình, bi u m u, th t c, h sơ t i b ph n ti p nh n h sơ. 4.3: B trí l ch ti p nh n và tr k t qu h sơ vào các ngày làm vi c quy nh trong tu n và th c hi n úng l ch.
  3. 4.4: Ch ti p nh n nh ng h sơ ã các th t c theo quy nh ã niêm y t. Cán b ti p nh n h sơ ph i l p phi u giao nh n h sơ, h n ngày tr k t qu . 4.5: Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ, cơ quan th lý h sơ ph i thông báo b ng văn b n ch u tư bi t b sung các h sơ còn thi u ho c chưa h p l (n u có) và hư ng d n ch u tư th c hi n theo quy nh. 4.6: Xây d ng và th c hi n quy trình luân chuy n h sơ, l p phi u giao vi c theo dõi th lý h sơ trong n i b cơ quan ki m soát quá trình gi i quy t công vi c trong n i b cơ quan, m b o gi i quy t h sơ úng quy nh. i u 5: Quy nh m t s n i dung c i cách th t c hành chính: 5.1: Quy nh v công tác tho thu n (ho c cho ý ki n): 5.1.1: Th c hi n tho thu n ho c cho ý ki n m t l n i v i nh ng n i dung c a d án u tư, theo quy nh ph i có ý ki n c a các cơ quan h u quan c a nhà nư c. Ch u tư l a ch n th i i m thích h p ư c cơ quan qu n lý nhà nư c tho thu n trong giai o n l p d án ho c thi t k k thu t. Riêng n i dung tho thu n thi t k và thi t b phòng cháy ch a cháy có th tho thu n trong giai o n l p, trình duy t d án và ch p thu n thi t k k thu t công trình. 5.1.2: Cơ quan hành chính Nhà nư c không ư c t ý t ra các yêu c u tho thu n ho c cho ý ki n ngoài nh ng n i dung quy nh t i Quy ch qu n lý u tư xây d ng do Chính ph ban hành. Văn b n tho thu n ho c cho ý ki n ph i c th , nêu rõ quan i m c a ơn v mình, không tho thu n ho c cho ý ki n theo ch c năng qu n lý Nhà nư c ư c phân công. 5.1.3: Quy nh i v i m t s n i dung tho thu n: - Tho thu n thu h i t: th c hi n tho thu n m t c p (c p qu n, huy n) v vi c thu h i t tri n khai các d án u tư theo quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c UBND Thành ph phê duy t. UBND qu n, huy n có trách nhi m ch o xã, phư ng th c hi n ch trương thu h i t th c hi n các d án theo quy nh c a pháp lu t. - Th t c gi i thi u a i m ti n hành ng th i v i th t c c p ch ng ch quy ho ch (tho thu n quy ho ch). - Th t c c p ch ng ch gi i ư ng ti n hành ng th i v i vi c cung c p s li u h t ng k thu t. - Th t c tho thu n quy ho ch t ng m t b ng ti n hành ng th i v i xác nh n phương án thi t k sơ b v ki n trúc. 5.2: Quy nh v công tác thNm nh phê duy t d án: Không t ch c h p tư v n liên ngành thNm nh i v i các d án nhóm C tr trư ng h p d án có tính ch t ph c t p v k thu t, ho c có tác ng nh y c m b m t chính tr xã h i.
  4. 5.3: Quy nh v công tác chuNn b u tư: i v i gói th u tư v n có giá tr nh hơn 500 tri u ng (tr trư ng h p tư v n l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi, kh thi c a d án u tư không ph i u th u): - Phê duy t nhi m v chuNn b u tư ti n hành cùng v i vi c phê duy t ch nh ơn v tư v n th c hi n công tác chuNn b u tư. - Phê duy t ch nh ơn v tư v n kh o sát, thi t k t p d toán ngay trong n i dung quy t nh u tư. 5.4: Quy nh v công tác chuNn b th c hi n d án: - Th c hi n ng th i công tác kh o sát thi t k công trình v i vi c giao t, n bù gi i phóng m t b ng. - i v i nh ng d án có di n tích chi m t l n, th c hi n cơ ch c m m c t m giao t chính th c tri n khai ngay công tác i u tra s li u n bù gi i phóng m t b ng. i u 6: Quy nh v th i h n gi i quy t m t th t c hành chính: 6.1: Quy nh v công tác tho thu n (ho c cho ý ki n) c a cơ quan h u quan: Quy nh m c th i gian gi i quy t m i lo i th t c hành chính trong khâu tho thu n (ho c cho ý ki n) t i b ng 1 dư i ây: B NG 1: QUY NNH TH I H N GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH TRONG KHÂU THO THU N (HO C CHO Ý KI N) VT: Ngày làm vi c LO I TH T C HÀNH CHÍNH TH I GIAN CƠ QUAN CÓ TRÁCH GI I QUY T NHI M · Gi i thi u a i m và c p ch ng 20 Ki n trúc sư trư ng TP (S ch quy ho ch (ho c tho thu n Quy ho ch - Ki n trúc) quy ho ch) · Tho thu n a i m c a a 14 UBND các Qu n, Huy n phương (Qu n, Huy n) · Xác nh ch gi i ư ng và 12 Vi n Quy ho ch xây d ng c p s li u h t ng k thu t ô th HN và S Quy ho ch - Ki n trúc. · Tho thu n quy ho ch t ng m t 20 S Quy ho ch - Ki n trúc b ng và xác nh n phương án thi t k sơ b v ki n trúc · M t s tho thu n khác: - Quy ho ch ki n trúc 7 S Quy ho ch - Ki n trúc
  5. -C p i n 7 Công ty i n l c Hà N i - C p nư c 7 S Giao thông công chính - Thoát nư c 7 S giao thông công chính - Phòng cháy ch a cháy 7 Công an Thành ph - Môi trư ng 7 S khoa h c CN & MT - Tho thu n quy ho ch, k ho ch 7 S , Ngành qu n lý nhà nư c phát tri n ngành theo ch c năng ư c phân công Ch u tư ph i ng th i tri n khai m t s tho thu n rút ng n th i gian làm th t c. Trong trư ng h p quá th i gian cho phép quy nh mà cơ quan có trách nhi m gi i quy t (cơ quan ư c h i) không tr l i thì xem như ch p thu n và ph i ch u trách nhi m hoàn toàn v s ch p thu n ó; cơ quan ngh tho thu n ư c th c hi n các bư c ti p theo mà không ch văn b n c a cơ quan ư c h i. 6.2: Quy nh v công tác thNm nh, phê duy t c a cơ quan có thNm quy n: Th i h n gi i quy t m t s th t c hành chính trong các n i dung tri n khai th c hi n d án u tư quy nh t i b ng 2 dư i ây: B NG 2: QUY NNH TH I H N GI I QUY T TH T C HÀNH CHÍNH TRONG KHÂU TH M NNH, PHÊ DUY T ( VT: Ngày làm vi c) LO I TH T C TH I GIAN GI I QUY T HÀNH CHÍNH ( VT: Ngày làm vi c) NHÓM A NHÓM B NHÓM C · Phê duy t nhi m 10 7 7 v chuNn b u tư · Phê duy t báo cáo 8 u tư · ThNm nh, phê 40 20 15 duy t báo cáo nghiên c u kh thi
  6. · ThNm nh, phê 40 25 15 duy t thi t k k thu t, t ng d toán (ho c thi t k k thu t, d toán · C p gi y phép xây Th c hi n theo quy t nh s 109/2001/Q -UB ngày 08-11- d ng 2001 c a UBND TP v vi c ban hành quy nh c p gi y phép xây d ng các công trình trên a bàn Thành ph · Thu h i và giao 15 15 15 t ho c cho thuê t i v i các d án u tư thu c thNm quy n quy t nh c a Ch t ch UBND Thành ph . · Tho thu n, thNm Th c hi n theo Q s 72/2001/Q -UB ngày 17-9-2001 c a nh và phê duy t UBND Thành ph quy nh v trình t , th t c t ch c th c ơn giá, phương án hi n công tác b i dư ng thi t h i, tái nh cư khi Nhà nư c thu b i thương thi t h i h i t trên a bàn Thành ph . và tái nh cư. · ThNm nh, phê 20 15 10 duy t k ho ch u th u · Phê duy t h sơ m i th u - Gói th u qui mô 7 7 nh - Các gói th u còn 12 12 l i · ThNm nh, phê 15 15 12 duy t k t qu u th u · ThNm tra, phê 50 50 duy t quy t toán v n u tư i v i nh ng d án nhóm A, trong trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph u quy n cho Thành ph phê duy t, m c th i gian thNm nh, phê duy t ư c áp d ng theo quy nh t i b ng 2 nêu trên. i u 7: Quy nh u quy n gi i quy t m t s th t c hành chính trong lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng:
  7. 7.1: U quy n ra quy t nh ch nh th u m t s n i dung công tác tư v n chuNn b th c hi n và tư v n th c hi n thu c các d án nhóm B, C như sau: + U quy n cho Giám c các S , Ch t ch UBND các Qu n, Huy n (c p trên c a ch u tư) xem xét ra quy t nh ch nh th u m t s n i dung công tác tư v n th c hi n d án: Tư v n l p h sơ m i th u, phân tích ánh giá h sơ d th u, giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b , giám nh ch t lư ng công trình, ánh giá tác ng môi trư ng. + i v i các d án c a các ơn v khác, UBND Thành ph u quy n cho Giám c S K ho ch và u tư xem xét ra quy t nh ch nh th u các lo i tư v n trên. 7.2: U quy n cho Giám c S K ho ch và u tư ư c i u ch nh cơ c u k ho ch v n (xây l p, thi t b và ki n thi t cơ b n khác) nhưng không làm thay i t ng s v n Thành ph ã giao ké ho ch cho d án. 7.3: Giao Giám c các S qu n lý xây d ng chuyên ngành (S Xây d ng: Giao thông công chính. Công nghi p, Nông nghi p và phát tri n nông thôn) th c hi n thNm nh Thi t k k thu t - T ng d toán trong trư ng h p có thay i h p lý v quy mô h ng m c và cơ c u t ng d toán so v i d án ã ư c duy t ch u tư làm cơ s trình c p có thNm quy n phê duy t i u ch nh d án. 7.4: i v i các d án không s d ng v n ngân sách Nhà nư c có nhu c u s d ng t, xin giao t ho c thuê t, sau khi có gi i thi u a i m, S a chính - Nhà t ch trì ph i h p v i: Ki n trúc sư trư ng Thành ph (S Quy ho ch - Ki n trúc), S K ho ch & u tư, thNm nh trình UBND Thành ph phê duy t tho thu n v a i m, di n tích theo quy nh c a Lu t t ai. 7.5: Cho phép Kho b c Nhà nư c Hà N i c p t m kinh phí chuNn b u tư trên cơ s thông báo k t qu thNm nh d toán kinh phí chuNn b u tư c a S Xây d ng ho c S có xây d ng chuyên ngành. 7.6: Cho phép các công trình hoàn thành theo k ho ch và m b o ch t lư ng ư c quy t toán không vư t trúng th u; trư ng h p có chi phí phát sinh thì ph i ư c c p có thNm quy n ch p thu n b ng văn b n. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 8: Các cơ quan hành chính Nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph có trách nhi m rà soát các quy nh ngh UBND Thành ph b sung, ch nh lý ho c bãi b cho phù h p v i nh ng quy nh t i văn b n này. i u 9: Ban ch o C i cách hành chính Thành ph giúp UBND Thành ph ôn c, ki m tra các cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph th c hi n quy nh này.
  8. i u 10: Trong quá trình tri n khai th c hi n quy nh này, n u có vư ng m c, các cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c UBND Thành ph c n ph n nh k p th i v S K ho ch & u tư t ng h p, báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh.
Đồng bộ tài khoản