Quyết định số 100/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Quyết định số 100/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 100/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 100/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 100/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i (T trình s 6628/TTr-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương (T trình s 16/TTr-BT KT ngày 02 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 08 t p th và 03 cá nhân thu c B Giao thông v n t i (có danh sách kèm theo), ã có nhi u thành tích th c hi n công tác thương binh li t sĩ trong Phong trào " n ơn áp nghĩa", góp ph n vào s nghi p xây d ng Ch nghĩa xã h i và b o v T qu c. i u 2. B trư ng B Giao thông v n t i, Trư ng ban Ban Thi ua-Khen thư ng Trung ương, các t p th và cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - B Giao thông v n t i; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. T P TH , CÁ NHÂN Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH (Kèm theo Quy t nh s 100/Q -TTg ngày 22 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) 01. C m c ng Hàng không mi n B c thu c C c Hàng không Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 02. C ng Quy Nhơn thu c C c Hàng h i Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 03. C ng Ngh Tĩnh thu c C c Hàng h i Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 04. Công ty C ph n D ch v và V n t i ô tô s 6 thu c C c ư ng b Vi t Nam, B Giao thông v n t i; 05. Ban Qu n lý D án ư ng H Chí Minh, B Giao thông v n t i; 06. T ng Công ty Xây d ng công trình giao thông 8, B Giao thông v n t i; 07. T ng Công ty Tư v n thi t k Giao thông v n t i, B Giao thông v n t i; 08. Trư ng i h c Hàng h i, B Giao thông v n t i; 09. Ông Ph m Văn Xuân, (thương binh 3/4) Phó trư ng phòng Phòng K ho ch D án 2 thu c Ban Qu n lý D án 85, B Giao thông v n t i; 10. Bà Nguy n Th Phong (thương binh 4/4) nhân viên văn thư lưu tr thu c Ban Qu n lý D án 85, B Giao thông v n t i; 11. Bà Ph m Th Phư ng, (con li t s ) Phó V trư ng V Pháp ch , B Giao thông v n t i./.
Đồng bộ tài khoản